Презентация ee

Скачать презентацию ee Скачать презентацию ee

ee.ppt

 • Размер: 564 Кб
 • Количество слайдов: 20

Описание презентации Презентация ee по слайдам

 Бактериялар Бактериялар

 Иттер ауа а зиянды бактериялар ғ таратады Иттерді н жісі ауаны ауіпті бактериялармен ластайды. Иттер ауа а зиянды бактериялар ғ таратады Иттерді н жісі ауаны ауіпті бактериялармен ластайды. А Ш-ты ң ә қ Қ ңИттерді н жісі ауаны ауіпті бактериялармен ластайды. А Ш-ты ң ә қ Қ ң Колорадо университетіні алымдары осындай орытынды а келді. ң ғ қ ғ Science Daily-ді хабарлауынша, Роберт Боуверс баста ан ылыми ң ғ ғ ызметкерлер тобы Кливленд, Чикаго, Детройт алаларында ы ауа қ қ ғ рамына зерттеу ж ргізген. Б л алаларда барлы ы 2 миллионнан құ ү ұ қ ғ астам адам т рады. Жаз ж не ыс мезгілдерінде ала ауасынан алын ан ұ ә қ қ ғ сынамаларды тексеру н тижесінде оларды рамыны алуан т рлі ә ң құ ң ү бактериялармен аралас аны белгілі болды. алымдар б л зиянды қ Ғ ұ б лшектерді айдан пайда бол анын аны тау а тырысты. ндіріс ө ң қ ғ қ ғ Ө алды тары, топыра , сімдіктер мен к різ ж йелері – б рі толы қ қ қ ө ә ү ә қалды тары, топыра , сімдіктер мен к різ ж йелері – б рі толы қ қ қ ө ә ү ә қ зерттелген. А ыры ауа рамында ы ауіпті бактерияларды иттерді қ құ ғ қ ң ңзерттелген. А ыры ауа рамында ы ауіпті бактерияларды иттерді қ құ ғ қ ң ң н жісінен б лінгеніне к з жеткен. Б л зиянды заттар демікпе ж не ә ө ө ұ ә аллергия ауруларына себепші болады екен. алымдарды с зіне Ғ ң ө ара анда, иттер ана емес, бас а да жануарлар ауа а зиянды алды тар қ ғ ғ қ ғ қ қ таратуы м мкін. ү

 Бактериялар Микробиологияны дамуыны негізгі кезе дері. Микроб лемін тануды физиологиялы ж не ң ң Бактериялар Микробиологияны дамуыны негізгі кезе дері. Микроб лемін тануды физиологиялы ж не ң ң ң ә ң қ ә морфологиялы кезе дері, микроорганизмдерді ашылуы. Биология ж не медицина қ ң ң ә ылымыны б лігі ретінде микробиологияны азіргі заман ы даму кезе дері; жетістіктері ж не ғ ң ө ң қ ғ ң ә оны рі арай дамуыны негізгі ба ыттары. Микроорганизмдерді классификациясы ж не ң ә қ ң ғ ң ә ж йелілігі туралы т сінік. Прокариоттар лемі, номенклатуралы сипаттамасы. ү ү ә қж йелілігі туралы т сінік. Прокариоттар лемі, номенклатуралы сипаттамасы. ү ү ә қ Т р-микроорганизмдерді ж йелігіні негізгі бірлігі ретінде. Штамдар, таза сінді, клондар ү ң ү ң ө туралы т сінік. Микроорганизмдерді негізгі морфологиялы формалары: кокктар, тая шалар, ү ң қ қтуралы т сінік. Микроорганизмдерді негізгі морфологиялы формалары: кокктар, тая шалар, ү ң қ қ исы варианттар; оларды сипаттамалары. Бактериалды жасуша рылысы, оны негізгі қ қ ң қ құ ң рылымды элементтері. Жасуша ішілік пайда болуларды , цитоплазмалы мембраналарды құ қ ңрылымды элементтері. Жасуша ішілік пайда болуларды , цитоплазмалы мембраналарды құ қ ң ж не жасуша абыр асыны химиялы рамы мен рылысы. Бактериалды жасушаны ә қ ғ ң қ құ құ қ ңж не жасуша абыр асыны химиялы рамы мен рылысы. Бактериалды жасушаны ә қ ғ ң қ құ құ қ ң т ра ты ж не т ра ты емес рылымды компоненттері (капсула, споралар, жіпшелер, ұ қ ә ұ қ құ қт ра ты ж не т ра ты емес рылымды компоненттері (капсула, споралар, жіпшелер, ұ қ ә ұ қ құ қ осындылар). Сферопластар, протопластар. Цитоплазманы йымдасуы. Капсула, оны қ ң ұ ңосындылар). Сферопластар, протопластар. Цитоплазманы йымдасуы. Капсула, оны қ ң ұ ң химиялы рамы, бояу дістері, ат аратын ызметі. Споралар, оларды физиологиялы р лі, қ құ ә қ қ ң қ өхимиялы рамы, бояу дістері, ат аратын ызметі. Споралар, оларды физиологиялы р лі, қ құ ә қ қ ң қ ө химиялы рамы, бояу дістері, роль в жизнедеятельности микробтарды мірс руіндегі қ құ ә ң ө ү ызметі. Бактериалды осындылар сипаттамасы, волютиндік д ндер, оларды қ қ қ ә ңызметі. Бактериалды осындылар сипаттамасы, волютиндік д ндер, оларды қ қ қ ә ң физиологиялы р лі, бояу дістері. Спирохеталар, актиномицеттер, микоплазмалар, қ ө әфизиологиялы р лі, бояу дістері. Спирохеталар, актиномицеттер, микоплазмалар, қ ө ә риккетсиялар ж не хламидиялар. Жасуша ішілік рылымны морфологиялы ерекшеліктері, ә құ ң қриккетсиялар ж не хламидиялар. Жасуша ішілік рылымны морфологиялы ерекшеліктері, ә құ ң қ оларды бояу дістері. Оларды негізгі биологиялы асиеттері. Адам патологиясында ы ә ң қ қ ғ ма ызы. Антибиотик ндірісінде актиномицеттер ж не са ырау ла тарды ат аратын р лі. ң ө ә ң құ қ ң қ өма ызы. Антибиотик ндірісінде актиномицеттер ж не са ырау ла тарды ат аратын р лі. ң ө ә ң құ қ ң қ ө Категориясы бойынша туыс саны[1]:

 Бактериялар Категория — Саны Туыс жалпы саны 3535 Бактериялар 2121 Мицелиалді са ырау ула Бактериялар Категория — Саны Туыс жалпы саны 3535 Бактериялар 2121 Мицелиалді са ырау ула тарң қ қ 88 Ашыт ылар қАшыт ыларқ 44 Актиномицеттер 22 Nazik_ktl. Категориясы бойынша т р саны[1]: Категория үКатегориясы бойынша т р саны[1]: Категорияү — Саны Туыс жалпы саны 8181 Бактериялар 5656 Мицелиалді са ырау ула тар ң қ қМицелиалді са ырау ула тарң қ қ 1515 Ашыт ылар қАшыт ыларқ 66 Актиномицеттер 44 Категориясы бойынша штаммдар саны[1]: Категория — Саны Туыс жалпы саны 186186 Бактериялар 139139 Мицелиалді са ырау ула тар ң қ қМицелиалді са ырау ула тарң қ қ 3131 Ашыт ылар қАшыт ыларқ 99 Актиномицеттер 77 лгілерді саны[1]: Категория Ү ңлгілерді саны[1]: КатегорияҮ ң — Саны Туыс жалпы саны 2565 Бактериялар 1950 Мицелиалді са ырау ула тар ң қ қМицелиалді са ырау ула тарң қ қ 333333 Ашыт ылар қАшыт ыларқ 170170 Актиномицеттер

 Бактериялар Микроорганизмдерді экологиясы. Экож йелер, ң ү экологиялы уыстар. Популяция, биотоп, микробиоценоз. Бактериялар Микроорганизмдерді экологиясы. Экож йелер, ң ү экологиялы уыстар. Популяция, биотоп, микробиоценоз. қ қэкологиялы уыстар. Популяция, биотоп, микробиоценоз. қ қ Симбиотикалы бірігулер ретіндегі микроорганизмдер: қСимбиотикалы бірігулер ретіндегі микроорганизмдер: қ мутуализм, комменсализм, паразитизм, антагонизм. Топыра , ауа, су микрофлорасы. Адам организміні қ ңТопыра , ауа, су микрофлорасы. Адам организміні қ ң алыпты микрофлорасыны негізгі б лімі ретінде — қ ң ө т ра ты (т уліктік) ж не кездейсо (транзиторлы ) ұ қ ә ә қ қ микрофлора болып табылады. Топыра , су, ауа а қ ғ микроорганизмдерді санитарлы к рсеткіштері; ң қ өмикроорганизмдерді санитарлы к рсеткіштері; ң қ ө биологиялы асиеттері, аны тау дістері. С т ж не с т қ қ қ ә ү ә ү німдеріні микрофлорасы; ет ж не ш жы німдеріні ө ң ә ұ қ ө ңнімдеріні микрофлорасы; ет ж не ш жы німдеріні ө ң ә ұ қ ө ң микрофлорасы; сусындар мен шырынны микрофлора. ң

 Микроорганизмдарды ң генетикасы мен физиологиясы Микробты жасуша – т ым уалаушылы ж не жа Микроорганизмдарды ң генетикасы мен физиологиясы Микробты жасуша – т ым уалаушылы ж не жа а делулерді негізі ретінде. Тіршілік иесіні жасушалы ж не жасушалы емес қ ұқ қ қ ә ң өң ң ң қ ә қ формасыны йымдасуы. Ядро рылысы, оны т ым уалаушылы та ат аратын ызметі. Плазмидтер мен бактериалды ң ұ құ ң ұқ қ қ қ қ хромасомаларды йымдасуыны молекулярлы негіздері. Хромасомдардан тыс генетикалы детерминантаны сипаттамасы, ң ұ ң қ қ ңхромасомаларды йымдасуыны молекулярлы негіздері. Хромасомдардан тыс генетикалы детерминантаны сипаттамасы, ң ұ ң қ қ ң оларды т рлері ж не асиеттері. Т ым уалаушылы ж не згергіштік туралы т сінік. Генотип ж не фенотип, геном туралы тусінік. ң ү ә қ ұқ қ қ ә ө ү әоларды т рлері ж не асиеттері. Т ым уалаушылы ж не згергіштік туралы т сінік. Генотип ж не фенотип, геном туралы тусінік. ң ү ә қ ұқ қ қ ә ө ү ә Жасушалы метоболизмде гистондар ж не ДН , РН ат аратын ызметі. Мутация ж не рекомбинация (коньюгации, трансдукция и қ ә Қ Қ қ қ ә трансформация). Гендік ауыт ушылы ты молекулярлы механизмі, генетикалы ада алау. Мутагендер, оларды сер ету қ қ ң қ қ қ ғ ң ә механизмдеріні ерекшеліктеріні пайда болу классификациясы. Гендік инженерия. Селекция, генитикалы негіздері. Селекция. ң ң қмеханизмдеріні ерекшеліктеріні пайда болу классификациясы. Гендік инженерия. Селекция, генитикалы негіздері. Селекция. ң ң қ Эволюцияны генетикалы негіздері ж не популяция генетикасы, с рыптау, згергіштік, реттілік. Микроорганизмдерді оректенуі. ң қ ә ұ ө ң қ оректену механизмі мен т рлері, оректену элементтері, биосинтез процесіне кеткен шы ын мен жетіспеушілігіні ма ызы. Гетеро- Қ ү қ ғ ң ң ж не автотрофтар, ауксо- ж не прототрофтар; су факторлары (д румендер, амино ыш ылдары, нуклеопротеидтер, майлар ж не ә ә ө ә қ қ ә т. б. ). оректік орталар: арапайым ж не к рделі, оректік орта рамы, оларды олдану. рамы, белгіленуі, консистенциясы Қ қ ә ү қ құ қ Құ бойынша оректік орта классификациясы. Ажыратып-балау орталары, негізгі ж не элективтік. оректік орта а ойылатын талаптар. қ ә Қ ғ қбойынша оректік орта классификациясы. Ажыратып-балау орталары, негізгі ж не элективтік. оректік орта а ойылатын талаптар. қ ә Қ ғ қ Стерильдеу дістері: физикалы факторларды сер етуі, ультра к лгін с улелері, радиациялы с уле шы ару, автоклавтау. ә қ ң ә ү ә қ ә ғСтерильдеу дістері: физикалы факторларды сер етуі, ультра к лгін с улелері, радиациялы с уле шы ару, автоклавтау. ә қ ң ә ү ә қ ә ғ Микроорганизмдерді тыныс алуы, тыныс алу т рлері. Аэробты ж не анаэробты тыныс алу жолдары. Энергетикалы алмасуды ң ү ә қ ң физиологиясы: энергияберуші рдістерді жасушалармен олдануы, оларды тиімділігі ж не орта шарттарына т уелділігі. Субстрат ү қ ң ә ә ассимиляциясыны негізгі жолдары: а уыздар, майлар, к мірсулар, амин ыш ылдары, к мірсутектер, спирттер, органикалы ң қ ө қ ыш ылдар, минералды компоненттер. Гликолиз ж не ашу. Кребс циклы, цикл ж йесіндегі ферменттер белсенділігін ада алау. қ қ қ ә ү қ ғыш ылдар, минералды компоненттер. Гликолиз ж не ашу. Кребс циклы, цикл ж йесіндегі ферменттер белсенділігін ада алау. қ қ қ ә ү қ ғ Ферменттер, оларды микроорганизмдер тіршілігінде ат аратын р лі. Ферменттерді химиялы рамы, сер ету механизмі бойынша ң қ ө ң қ құ ә классификациясы. Конституитивті ж не индуциябелді ферменттер, эндогендік ж не экзогендік ферменттер, оларды сипаттамасы. ә ә ң Биокатализ механизмінде белсенді ортаны химиялы таби аты. Коферменттер ж не д румендер, ферменттерді алыптасуында ң қ ғ ә ә ң қ кофактор ж не металдарды р лі. Жасушада ферменттерді жиналуы. Орта компоненттеріні микроб жасушасына тасымалдануы: ә ң ө ң ңкофактор ж не металдарды р лі. Жасушада ферменттерді жиналуы. Орта компоненттеріні микроб жасушасына тасымалдануы: ә ң ө ң ң белсенді тасымалдау, диффузия. Мембраналы потенциал. Биологиялы ж йелердегі редокс-потенциалдар. Заттарды мембрана қ қ ү ң ар ылы ауысуы. Мембраналы те дік. Донианды те есу. Ферменттерді инактивтеу, ферменттерді белсенділігіне с йкес р. H ж не қ қ ң қ ң ң ә ә температура. сінді ортасы мен микроб жасушасыны арым – атынасы, микроорганизмдерді суі мен биосинтезіне физико – Ө ң қ қ ң ө химиялы ж не сырт ы физикалы факторларды сер етуі. қ ә қ қ ң ә

 Микроорганизмдарды ң генетикасы мен физиологиясы рылым мен ызмет байланысы. Функционалды цитология, Құ қрылым Микроорганизмдарды ң генетикасы мен физиологиясы рылым мен ызмет байланысы. Функционалды цитология, Құ қрылым мен ызмет байланысы. Функционалды цитология, Құ қ дифференциация с ра тары ж не оны тудыратын шарттар. ұ қ әдифференциация с ра тары ж не оны тудыратын шарттар. ұ қ ә Таби атта ы элементтерді циклы ж не зат айналу туралы т сінік. ғ ғ ң ә үТаби атта ы элементтерді циклы ж не зат айналу туралы т сінік. ғ ғ ң ә ү Биосфера туралы ым. Микроорганизмдер топыра згеруіні ұғ қ ө ңБиосфера туралы ым. Микроорганизмдер топыра згеруіні ұғ қ ө ң биохимиялы агенті. Микроорганизмдерді м най, торф, к мірге қ ң ұ ө сер ету шарттары. Микроорганизмдерді топыра алды тарыны ә ң қ қ қ ңсер ету шарттары. Микроорганизмдерді топыра алды тарыны ә ң қ қ қ ң органикалы деструкциясы ж не деполяризациясына атысуы қ ә қ (а уыздар, нуклеин ыш ылдары, полисахаридтер, лигнин ж не т. қ қ қ ә(а уыздар, нуклеин ыш ылдары, полисахаридтер, лигнин ж не т. қ қ қ ә б. ), химиялы байланыстарды б зу м мкіндігі, ауылшаруашылы қ ұ ү қб. ), химиялы байланыстарды б зу м мкіндігі, ауылшаруашылы қ ұ ү қ алды тары ж не т рмысты , органикалы синтез німдерін б зу қ қ ә ұ қ қ ө ұ м мкіндігі. Микроорганизмдерді халы шаруашылы ында, ү ң қ ғм мкіндігі. Микроорганизмдерді халы шаруашылы ында, ү ң қ ғ ветеринария ж не медецинада олданылуы. ә қ

 Медициналы микробиологияқ Медициналы микробиологияны п ні, ма саттары. Зерттеу нысандары мен дістері. Д рігерді Медициналы микробиологияқ Медициналы микробиологияны п ні, ма саттары. Зерттеу нысандары мен дістері. Д рігерді т жірибелік қ ң ә қ ә ә ң ә ызметіндегі ма ыздылы ы. Микробиологияны тарихи даму сатылары. Л. Пастер ж не оны мектебіні қ ң ғ ң ә ң ңызметіндегі ма ыздылы ы. Микробиологияны тарихи даму сатылары. Л. Пастер ж не оны мектебіні қ ң ғ ң ә ң ң ж мыстары. Р. Кох ж не оны мектебіні ж мыстары. Оларды медициналы микробиологияда ма ыздылы ы. ұ ә ң ң ұ ң қ ң ғж мыстары. Р. Кох ж не оны мектебіні ж мыстары. Оларды медициналы микробиологияда ма ыздылы ы. ұ ә ң ң ұ ң қ ң ғ [[Фагоцитозды] И. И. Мечников-ты ашуы. Иммунитететі гуморалды факторларыны ашылуы (П. Эрлих, ң ң қ ң[[Фагоцитозды] И. И. Мечников-ты ашуы. Иммунитететі гуморалды факторларыны ашылуы (П. Эрлих, ң ң қ ң Беринг Э. Р ж не т. б. ). Адам организміні микрофлорасы ж не патология мен алыпты физиологиясы ә ң ә қ процестерінде ат аратын р лі. Бактерияларды ж йесіндегі негізгі процестер. Токсономикалы категориялар. қ ө ң ү қпроцестерінде ат аратын р лі. Бактерияларды ж йесіндегі негізгі процестер. Токсономикалы категориялар. қ ө ң ү қ Критерия т рлері. Т р астылы категориялар. Бактериялар метаболизмі. Ферменттер. Микроорганизмдерді ү ү қ ңКритерия т рлері. Т р астылы категориялар. Бактериялар метаболизмі. Ферменттер. Микроорганизмдерді ү ү қ ң биохимиялы белсендігін т жірибеде олдану, бактерияларды оректенуі. Бактериалды жасуша а оректік қ ә қ ң қ қ ғ қ заттарды тасымалдану механизмі. оректену т рлері. Бактериялар ар ылы субстратты биологиялы ң Қ ү қ ң қзаттарды тасымалдану механизмі. оректену т рлері. Бактериялар ар ылы субстратты биологиялы ң Қ ү қ ң қ ыш ылдануыны негізгі т рлері. Облигатты аэробтар ж не анаэробтар, факультативті анаэробтар, қ қ ң ү әыш ылдануыны негізгі т рлері. Облигатты аэробтар ж не анаэробтар, факультативті анаэробтар, қ қ ң ү ә микроаэрофилдер. Бактериологиялы зерттеу дістері. Таза сінді ж не штамм туралы жалпы т сінік. қ ә ө ә үмикроаэрофилдер. Бактериологиялы зерттеу дістері. Таза сінді ж не штамм туралы жалпы т сінік. қ ә ө ә ү Бактерияларды культуралды асиеттері. Бактериологиялы зерттеуді негізгі сатылары. Бактерияларды ң қ қ қ ң культивирлеуді негізгі принциптері. Бактерияларды оректік ажеттілігі. Пищевые потребности бактерий. ң ң қ қкультивирлеуді негізгі принциптері. Бактерияларды оректік ажеттілігі. Пищевые потребности бактерий. ң ң қ қ Паразитизм д режесі. оректік орта а ойылатын талаптар. оректік орталар классификациясы. ә Қ ғ қ ҚПаразитизм д режесі. оректік орта а ойылатын талаптар. оректік орталар классификациясы. ә Қ ғ қ Қ Бактерияларды патогендік факторлары. Бактерияларды токсиндері, таби аты ж не асиеттері. Риккетсиялар ң ң ғ ә қ мен хламидия, вирустарды токсиндік заттары. Сырт ы физикалы факторларды микроорганизмдерге сер ң қ қ ң ә етуі. Стерилдеу дістері ж не ба алау. Микробтарды организмге ену жолдары. оздыр ыш ә ә ғ ң Қ ғ тропизмі туралы т сінік. Ауру адам организміндегі вирустар мен токсиндер, бактерияларды таралуы. ү ңтропизмі туралы т сінік. Ауру адам организміндегі вирустар мен токсиндер, бактерияларды таралуы. ү ң Септицемия, бактериемия, вирусемия. «Инфекция» , «инфекциялы процесс» , «инфекциялы ауру» . қ қСептицемия, бактериемия, вирусемия. «Инфекция» , «инфекциялы процесс» , «инфекциялы ауру» . қ қ Инфекциялы ауруларды пайда болу шарттары. Макро ж не микроорганизмдерді арым- атынас қ ң ә ң қ қ формалары. Жасуша ішілік паразитизм. Инфекция оздыр ышы ретінде микробты алатын р лі. Патогендік қ ғ ң ө ж не вируленттік. Вируленттікті лшеу бірліктері. Инфекциялы ауруларды даму динамикасы. Периодтар. ә ө қ ңж не вируленттік. Вируленттікті лшеу бірліктері. Инфекциялы ауруларды даму динамикасы. Периодтар. ә ө қ ң Ауруды то тауы. . Микробты алып ж ру. Рецидив. Инфекция формалары: экзогендік ж не эндогендік, оша ты ң қ ү ә қ қАуруды то тауы. . Микробты алып ж ру. Рецидив. Инфекция формалары: экзогендік ж не эндогендік, оша ты ң қ ү ә қ қ ж не генералдан ан моно- ж не аралас, екіншілік инфекция, суперинфекция. ә ғ ә

 Медициналы микробиологияқ Спецификалы терапия ж не инфекциялы ауруларды алдын алу туралы т сінік. Вакцина Медициналы микробиологияқ Спецификалы терапия ж не инфекциялы ауруларды алдын алу туралы т сінік. Вакцина т рлері. Вакциндік терапия и вакциндік профилактика. қ ә қ ү үСпецификалы терапия ж не инфекциялы ауруларды алдын алу туралы т сінік. Вакцина т рлері. Вакциндік терапия и вакциндік профилактика. қ ә қ ү ү Серотерапия ж не серопрофилактика. Антитоксиндік, антимикробты ж не антивирусты сарысулар ж не иммундыглобулиндер сипаттамасы. ә қ ә қ ә Оларды дайындау ж не титрлеу. Ана с тіндегі иммунды глобулдер. Агглютинация реакциясы. Диагностикалы ма ыздылы ы ж не механизмі. ә ү қ ң ғ ә Агглютининдеуші сарысулар, диагностикумдар. Пассивті гемаглютиация реакциясы (РПГА). олданылуы. ою дістері. Инградиентері. Преципитация Қ Қ ә реакциясы. ою дістері, т жірибеде олдануы. Антиденелер. Иммуноглобулиндер кластары. Олар а сипаттама. Антидене рылымы. Толы емес Қ ә ә қ ғ құ қ антиденелер. Антидене т зілу механизмі. Межклеточная кооперация. Антидене ндіруші – жасушалар. Антидене т зілу динамикасы. Біріншілік ж не ү ө ү ә екіншілік иммунды жауап. Иммунды есте са тау. Токсинді антитоксинмен бейтараптау реакциясы. Т жірибеде олданы-луы. Вирустарды қ қ қ ә қ бейтараптау реакциясы. Т жірибеде олданылуы. Реакцияны ою ерекшеліктері. Гемагглютинацияны то тату реакциясы. олданылуы. ою дістері. ә қ қ қ Қ Қ ә Реакция задержки гемадсорбцияны уа ытша то тату реакциясы. олданылуы. ою дістері. Антигендерді негізгі белгілері. Экзогендік ж не қ қ Қ Қ ә ң ә эндогендік антигендер. Толы ж не толы емес антигендер. Антигендік сезімталды. Детерминантты топты химиялы таби аты. Бактериалды қ ә қ қ қ ң қ ғ қ жасушаларды антигендік рылымы. Бактериалды антигендерді сезімталды ы. Сероварлар ж не серотоптар туралы т сінік. Вирустарды ң құ қ ң ғ ә ү ң антигендері. Вирус а арсы иммунитетті факторлары. Антибиотиктер. Аны тамалар. Ашылу тарихы. Антибиотикті ндірушілер. Антибиотикті негізгі қ қ ң қ ө ң топтары. сер ету спектрі. Антибиотиктерді микроб а арсы механизміні сері. Вирус а арсы препараттар. Вирус а арсы сер ету механизмі. Ә ң қ қ ң ә қ қ қ қ ә Антибиотиктерге бактерияларды сезімталды ын аны тау дістері. анда ы ж не з р рамында ы антибиотикті аны тау дістері. Антибиотиктерді ң ғ қ ә Қ ғ ә ә құ ғ қ ә ң сер ету бірлігі. Ал аш ы ж не пайда бол ан антибиотикке т ра тылы. Оларды биохимиялы ж не генетикалы механизмдері. Д рілік ә ғ қ ә ғ ұ қ қ ң қ ә қ ә т ра тылы ты зарту жолдары. Стафилококтар т рлері, дифференцирлеуші белгілері. Патогендік факторлар ж не токсиндер. ұ қ қ ұ ү ә Стафилококтар тудыратын аурулар. Лабораторлы диагностика, спецификалы профилактика ж не терапия. Шигелдар. асиеттері. Патогендік қ қ ә Қ факторлары. Классификациясы. Дизентерияны лабораторлы диагностикасы. тыру вирусы. Классификациясы. асиеттері. Жасуша ішіне енуі. ң қ Құ Қ Лабораторлы диагностика. Специфическалы профилактика. Жіті ішек инфекцияларыны оздыр ыштары. Ішек дисбактериозы ж не оны қ қ ң қ ғ ә коррекциялау. Эубиотиктер. Эшерихий сероварлары. Балалар мен лкен адамдарда ы эшерихиоз категориялары. Патогендік факторлары. ү ғ Лабораторлы диагностикасы. Газды анаэробды инфекция оздыр ыштары. Клостридия т рлері. Микробтарды т рлері, токсиндерді сипаттамасы. қ қ ғ ү ң ү ң Клостридиялар экологиясы. Лабораторлы диагностика, спецификалы профилактика, терапия. Сальмонелдер. Жалпы сипаттамасы. Адам қ қ патологиясында ы р лі. Сальмонеллдерді серологиялы классификациясы. Сальмонеллезді лабораторлы диагностика. Аденовирустар. ғ ө ң қ ң қ Антигендер. Серегиндер. Лабораторлы диагностика. Арбовирустар. Сипаттамасы. Энцефалит кенесіні вирусы. Экологиясы. Лабораторлы қ ң қ диагностикасы. Специфическалы профилактикасы. Риккетсиялар. асиеттері ж не сипаттамасы. Б ртпелі тифті оздыр ышы, спецификалы қ Қ ә ө ң қ ғ қ профилактикасы. Ку-лихорадканы оздыр ышы. асиеттері. Лабораторлы диагностикасы. Спецификалы профилактикасы. Дерматомикоздар ң қ ғ Қ қ қ оздыр ышы. Сипаттамасы. Лабораторлы диагностикасы. Кандиданы ашыт ы т різдес са ырау ла тары. Дифференцирлеуші белгілері. қ ғ қ ң қ ә ң құ қ Лабораторлы диагностикасы. Сібір жарасыны оздыр ышы. асиеттері. Экологиясы. Патогенез факторлары. Сібір жарасыны р т рлі клиникалы қ ң қ ғ Қ ң ә ү қ формаларыны лабораторлы диагностикасы. Спецификалы профилактика, терапия. Микобактериялар. Жалпы сипаттамасы. Туберкулез ң қ қ оздыр ыштары. Лабораторлы диагностикасы, спецификалы профилактикасы. Микобактериоздарды оздыр ыштары. Лепра микобактериялары. қ ғ қ қ ң қ ғ Алапес оздыр ышыны биологиялы ерекшеліктері. Лабораторлы диагностикасы. Вирустарды репродукциясы. Жасуша иесі мен вирусты қ ғ ң қ қ ң ң атынасуыны негізгі сатылары. ДН ж не РН – сы бар вирустарды репродукция ерекшеліктері. Вирустарды культивирлеу дістері. лпа қ ң Қ ә Қ ң ә Ұ жасушаларыны сінділері. Вирустарды аны тау дістері. ң ө қ ә

 Медициналы микробиологияқ Менингококктар. Менингококтар асиеттері. Патогенезі. Менингококты қ инфекцияларды серологиялы топтары. Лабораторлы диагностикасы. Медициналы микробиологияқ Менингококктар. Менингококтар асиеттері. Патогенезі. Менингококты қ инфекцияларды серологиялы топтары. Лабораторлы диагностикасы. ң қ қинфекцияларды серологиялы топтары. Лабораторлы диагностикасы. ң қ қ Бордетеллдер. асиеттері ж не т рлері. Патогендік факторлары. Лабораторлы Қ ә ү қБордетеллдер. асиеттері ж не т рлері. Патогендік факторлары. Лабораторлы Қ ә ү қ диагностикасы. Спецификалы профилактикасы. Бактерияларды морфологиясы, қ ңдиагностикасы. Спецификалы профилактикасы. Бактерияларды морфологиясы, қ ң ультра рылымы ж не химиялы рамы. Т ра ты ж не т ра ты емес құ ә қ құ ұ қ ә ұ қ рылымды элементтер. Жасуша абыр асыны ерекшеліктері. Бактерияларды құ қ қ ғ ң ңрылымды элементтер. Жасуша абыр асыны ерекшеліктері. Бактерияларды құ қ қ ғ ң ң тинкториалды асиеттері. Жа ындыны к рделі ж не арапайым бояу дістері. қ қ ғ ү ә қ әтинкториалды асиеттері. Жа ындыны к рделі ж не арапайым бояу дістері. қ қ ғ ү ә қ ә Бактериялды жасушаны жеке рылымдарымен боя ыштарды серлесу ң құ ғ ң ә механизмі. рса тифі мен паратифті оздыр ышы. Лабораторлы Құ қ ң қ ғ қмеханизмі. рса тифі мен паратифті оздыр ышы. Лабораторлы Құ қ ң қ ғ қ диагностикасы. Спецификалы профилактикасы. А ж не В гепатиттеріні қ ә ңдиагностикасы. Спецификалы профилактикасы. А ж не В гепатиттеріні қ ә ң вирустары. Классификациясы. Сипаттамасы. Берілу жолдары. Лабораторлы қвирустары. Классификациясы. Сипаттамасы. Берілу жолдары. Лабораторлы қ диагностикасы, спецификалы профилактиканы м селелері. Патогенді ж не қ ң ә ә шартты-патогенді са ырау ла тарды жалпы сипаттамасы. Микоздарды ң құ қ ң ңшартты-патогенді са ырау ла тарды жалпы сипаттамасы. Микоздарды ң құ қ ң ң оздыр ышы. арапайым герпесті вирустары. Серотиптер. Персистенциясы. қ ғ Қ ңоздыр ышы. арапайым герпесті вирустары. Серотиптер. Персистенциясы. қ ғ Қ ң Онкогендігі. Лабораторлы диагностика. Желді шешекті вирусы. Лабораторлы қ ң қОнкогендігі. Лабораторлы диагностика. Желді шешекті вирусы. Лабораторлы қ ң қ диагностикасы. Цитомегалии вирусы. Эпстайна-Барр вирусы. Пневмония стрептококтары. Серологиялы топтар, асиеттері. Лабораторлы диагностикасы. қ қ қ Спирохета, риккетсия, хламидия, микоплазма, актиномициттерді рылымы ж не ң құ ә морфологиясы. Бояу дістері. ә

 Медициналы микробиологияқ Эшерихиялар. Ішек тая шаларыны физиологиялы р лі. Санитарлы -к рсеткіштеріні ма ыздылы Медициналы микробиологияқ Эшерихиялар. Ішек тая шаларыны физиологиялы р лі. Санитарлы -к рсеткіштеріні ма ыздылы ы. Жіті қ ң қ ө қ ө ң ң ғ ішек ж не ірі ді абыну аурулары этиологиясында ат аратын р лі. Лабораторлы диагностикасы. Туляремия ә ң қ қ ө қ оздыр ышы. Сипаттамасы. Экология. Патогендік факторлары. Лабораторлы диагностикасы. Спецификалы қ ғ қ қоздыр ышы. Сипаттамасы. Экология. Патогендік факторлары. Лабораторлы диагностикасы. Спецификалы қ ғ қ қ профилактикасы. Гонококтар. асиеттері. Уретриттегі ат аратын р лі. Жіті созылмалы гонореяны Қ қ ө ңпрофилактикасы. Гонококтар. асиеттері. Уретриттегі ат аратын р лі. Жіті созылмалы гонореяны Қ қ ө ң лабораторлы диагностикасы. Гоновакциналар. Грипп вирусы. Классификациясы. Антигендер. згергіштік. қ Өлабораторлы диагностикасы. Гоновакциналар. Грипп вирусы. Классификациясы. Антигендер. згергіштік. қ Ө Экология. Лабораторлы диагностикасы. Холера оздыр ыштары. Классификациясы. асиеттері. Патогендік қ қ ғ Қ факторлары. Холераны жедел ж не бактериологиялы лабораторлы диагностикасы. Спецификалы ң ә қ қ қфакторлары. Холераны жедел ж не бактериологиялы лабораторлы диагностикасы. Спецификалы ң ә қ қ қ профилактика, терапия. Са ырау ла тарды морфологиясы (зе делген, ашыт ы т різдес). сіру дістері. ң құ қ ң ң қ ә Ө әпрофилактика, терапия. Са ырау ла тарды морфологиясы (зе делген, ашыт ы т різдес). сіру дістері. ң құ қ ң ң қ ә Ө ә оректік орталар. Адам патологиясында ы р лі. Вирустарды инфекциялы асиеттері. Вирусты Қ ғ ө ң қ қ қоректік орталар. Адам патологиясында ы р лі. Вирустарды инфекциялы асиеттері. Вирусты Қ ғ ө ң қ қ қ инфекцияларды ерекшеліктері. Вирусты инфекцияларды формалары. Дисбактериоз (дисбиоз). Оны пайда ң ң ң болуына сер ететін факторлар. . Клостридии столбняка. Экология. Микроб асиеттері, токсиндері ж не оны ә қ ә ңболуына сер ететін факторлар. . Клостридии столбняка. Экология. Микроб асиеттері, токсиндері ж не оны ә қ ә ң патогенетикалы серлері. Спецификалы профилактикасы столбняка, спецификалы терапиясы. Аллергия. қ ә қ қпатогенетикалы серлері. Спецификалы профилактикасы столбняка, спецификалы терапиясы. Аллергия. қ ә қ қ Баяу типтегі гиперсезімталдылы. Анафилаксия. Анафилактикалы шокты сенсибилизациялану механизмі. қ қ ңБаяу типтегі гиперсезімталдылы. Анафилаксия. Анафилактикалы шокты сенсибилизациялану механизмі. қ қ ң Десенсибилизации ымы. Сарысулы ауру механизмі. Иммуноглобулиндер ж не гетерогендік сарысуларды егу ұғ қ ә дістері. Гиперсезімталды ты айырмашылы тары. Тері-аллергиялы лгіні диагностикалы ма ыздылы ы. ә қ ң қ қ ү ң қ ң ғдістері. Гиперсезімталды ты айырмашылы тары. Тері-аллергиялы лгіні диагностикалы ма ыздылы ы. ә қ ң қ қ ү ң қ ң ғ Эпидемиологиялы паратита вирусы. Корь. Паротит ж не корьді спецификалы профилактикасы. Адам қ ә ң қ организміні микробтардан ор ануыны спецификалы факторлары. Фагоцитоз. Фагоцитирлеуші жасушалар. ң қ ғ ң қорганизміні микробтардан ор ануыны спецификалы факторлары. Фагоцитоз. Фагоцитирлеуші жасушалар. ң қ ғ ң қ Фагоцитозды негізгі стадиялары ж не оларды сипаттамасы. Ая тал ан ж не ая талма ан фагоцитоз. ң ә ң қ ғ ә қ ғФагоцитозды негізгі стадиялары ж не оларды сипаттамасы. Ая тал ан ж не ая талма ан фагоцитоз. ң ә ң қ ғ ә қ ғ Иерсинии. Оба оздыр ышы. асиеттері. Токсинні патогендік факторлары. Лабораторлы диагностикасы. қ ғ Қ ң қИерсинии. Оба оздыр ышы. асиеттері. Токсинні патогендік факторлары. Лабораторлы диагностикасы. қ ғ Қ ң қ Спецификалы профилактикасы ж не терапия. Бруцеллалар. асиеттері. Бруцеллалар т рлері. Экология. қ ә Қ үСпецификалы профилактикасы ж не терапия. Бруцеллалар. асиеттері. Бруцеллалар т рлері. Экология. қ ә Қ ү Патогендік факторы. Лабораторлы диагностикасы. Спецификалы профилактикасы ж не терапия. қ қ әПатогендік факторы. Лабораторлы диагностикасы. Спецификалы профилактикасы ж не терапия. қ қ ә Коринебактериялар. Дифтерия оздыр ыштары. асиеттері. Токсинні сипаттамасы. Иммунитет. Оны аны тау қ ғ Қ ң қ дістері. Лабораторлы диагностикасы. Спецификалы профилактикасы, терапия. Адамны иммунодефицит ә қ қ ң вирусы (ВИЧ). Сипаттамасы. Лабораторлы диагностикасы. Терапия ж не спецификалы профилактикасы. қ ә қвирусы (ВИЧ). Сипаттамасы. Лабораторлы диагностикасы. Терапия ж не спецификалы профилактикасы. қ ә қ Хламидия. асиеттері. Хламидиялар т рлері – адам организміндегі оздыр ыштары. Лабораторлы Қ ү қ ғ қХламидия. асиеттері. Хламидиялар т рлері – адам организміндегі оздыр ыштары. Лабораторлы Қ ү қ ғ қ диагностикасы. Микоплазмалар. Сипаттамасы. Микоплазма – адам организміндегі оздыр ышы. Лабораторлы қ ғ қдиагностикасы. Микоплазмалар. Сипаттамасы. Микоплазма – адам организміндегі оздыр ышы. Лабораторлы қ ғ қ диагностикасы. Полиомиелит вирусы. Классификациясы. Сипаттамасы. Лабораторлы диагностикасы. қдиагностикасы. Полиомиелит вирусы. Классификациясы. Сипаттамасы. Лабораторлы диагностикасы. қ Спецификалы профилактика. қ

 Медициналы микробиологияқ Вирустарды инфекциялы аурулары. Вирусты ң қ қВирустарды инфекциялы аурулары. Вирусты ң Медициналы микробиологияқ Вирустарды инфекциялы аурулары. Вирусты ң қ қВирустарды инфекциялы аурулары. Вирусты ң қ қ инфекцияларды ерекшеліктері. Вирусты ң инфекцияларды формалары. Бактерияларды гендік ң ң аппаратыны цымдасуы. Гено- ж не фенотип. Оларды ң ұ ә аны тау ж не сипаттамасы. Бактерияларды қ ә ңаны тау ж не сипаттамасы. Бактерияларды қ ә ң модификациясы ж не мутация, мутагенезі. әмодификациясы ж не мутация, мутагенезі. ә Бактерияларды мутациясыны т рлері. Холера ң ң ү оздыр ыштары. Классификациясы. асиеттері. қ ғ Қоздыр ыштары. Классификациясы. асиеттері. қ ғ Қ Спецификалы профилактика, терапия. қСпецификалы профилактика, терапия. қ Са ырау ла тарды морфологиясы (зе делген, ң құ қ ң ңСа ырау ла тарды морфологиясы (зе делген, ң құ қ ң ң ашыт ы т різдес). сіру дістері. оректік орталар. қ ә Ө ә Қашыт ы т різдес). сіру дістері. оректік орталар. қ ә Ө ә Қ Адам патологиясында ы р лі ғ өАдам патологиясында ы р ліғ ө

 Микробты жасушақ Микробты жасуша – т ым уалаушылы ж не жа а делулерді негізі Микробты жасушақ Микробты жасуша – т ым уалаушылы ж не жа а делулерді негізі ретінде. Тіршілік иесіні жасушалы ж не жасушалы емес қ ұқ қ қ ә ң өң ң ң қ ә қ формасыны йымдасуы. Ядро рылысы, оны т ым уалаушылы та ат аратын ызметі. Плазмидтер мен бактериалды ң ұ құ ң ұқ қ қ қ қ хромасомаларды йымдасуыны молекулярлы негіздері. Хромасомдардан тыс генетикалы детерминантаны сипаттамасы, ң ұ ң қ қ ңхромасомаларды йымдасуыны молекулярлы негіздері. Хромасомдардан тыс генетикалы детерминантаны сипаттамасы, ң ұ ң қ қ ң оларды т рлері ж не асиеттері. Т ым уалаушылы ж не згергіштік туралы т сінік. Генотип ж не фенотип, геном туралы тусінік. ң ү ә қ ұқ қ қ ә ө ү әоларды т рлері ж не асиеттері. Т ым уалаушылы ж не згергіштік туралы т сінік. Генотип ж не фенотип, геном туралы тусінік. ң ү ә қ ұқ қ қ ә ө ү ә Жасушалы метоболизмде гистондар ж не ДН , РН ат аратын ызметі. Мутация ж не рекомбинация (коньюгации, трансдукция и қ ә Қ Қ қ қ ә трансформация). Гендік ауыт ушылы ты молекулярлы механизмі, генетикалы ада алау. Мутагендер, оларды сер ету қ қ ң қ қ қ ғ ң ә механизмдеріні ерекшеліктеріні пайда болу классификациясы. Гендік инженерия. Селекция, генитикалы негіздері. Селекция. ң ң қмеханизмдеріні ерекшеліктеріні пайда болу классификациясы. Гендік инженерия. Селекция, генитикалы негіздері. Селекция. ң ң қ Эволюцияны генетикалы негіздері ж не популяция генетикасы, с рыптау, згергіштік, реттілік. Микроорганизмдерді оректенуі. ң қ ә ұ ө ң қ оректену механизмі мен т рлері, оректену элементтері, биосинтез процесіне кеткен шы ын мен жетіспеушілігіні ма ызы. Гетеро- Қ ү қ ғ ң ң ж не автотрофтар, ауксо- ж не прототрофтар; су факторлары (д румендер, амино ыш ылдары, нуклеопротеидтер, майлар ж не ә ә ө ә қ қ ә т. б. ). оректік орталар: арапайым ж не к рделі, оректік орта рамы, оларды олдану. рамы, белгіленуі, консистенциясы Қ қ ә ү қ құ қ Құ бойынша оректік орта классификациясы. Ажыратып-балау орталары, негізгі ж не элективтік. оректік орта а ойылатын талаптар. қ ә Қ ғ қбойынша оректік орта классификациясы. Ажыратып-балау орталары, негізгі ж не элективтік. оректік орта а ойылатын талаптар. қ ә Қ ғ қ Стерильдеу дістері: физикалы факторларды сер етуі, ультра к лгін с улелері, радиациялы с уле шы ару, автоклавтау. ә қ ң ә ү ә қ ә ғСтерильдеу дістері: физикалы факторларды сер етуі, ультра к лгін с улелері, радиациялы с уле шы ару, автоклавтау. ә қ ң ә ү ә қ ә ғ Микроорганизмдерді тыныс алуы, тыныс алу т рлері. Аэробты ж не анаэробты тыныс алу жолдары. Энергетикалы алмасуды ң ү ә қ ң физиологиясы: энергияберуші рдістерді жасушалармен олдануы, оларды тиімділігі ж не орта шарттарына т уелділігі. Субстрат ү қ ң ә ә ассимиляциясыны негізгі жолдары: а уыздар, майлар, к мірсулар, амин ыш ылдары, к мірсутектер, спирттер, органикалы ң қ ө қ ыш ылдар, минералды компоненттер. Гликолиз ж не ашу. Кребс циклы, цикл ж йесіндегі ферменттер белсенділігін ада алау. қ қ қ ә ү қ ғыш ылдар, минералды компоненттер. Гликолиз ж не ашу. Кребс циклы, цикл ж йесіндегі ферменттер белсенділігін ада алау. қ қ қ ә ү қ ғ Ферменттер, оларды микроорганизмдер тіршілігінде ат аратын р лі. Ферменттерді химиялы рамы, сер ету механизмі бойынша ң қ ө ң қ құ ә классификациясы. Конституитивті ж не индуциябелді ферменттер, эндогендік ж не экзогендік ферменттер, оларды сипаттамасы. ә ә ң Биокатализ механизмінде белсенді ортаны химиялы таби аты. Коферменттер ж не д румендер, ферменттерді алыптасуында ң қ ғ ә ә ң қ кофактор ж не металдарды р лі. Жасушада ферменттерді жиналуы. Орта компоненттеріні микроб жасушасына тасымалдануы: ә ң ө ң ңкофактор ж не металдарды р лі. Жасушада ферменттерді жиналуы. Орта компоненттеріні микроб жасушасына тасымалдануы: ә ң ө ң ң белсенді тасымалдау, диффузия. Мембраналы потенциал. Биологиялы ж йелердегі редокс-потенциалдар. Заттарды мембрана қ қ ү ң ар ылы ауысуы. Мембраналы те дік. Донианды те есу. Ферменттерді инактивтеу, ферменттерді белсенділігіне с йкес р. H ж не қ қ ң қ ң ң ә ә температура. сінді ортасы мен микроб жасушасыны арым – атынасы, микроорганизмдерді суі мен биосинтезіне физико – Ө ң қ қ ң ө химиялы ж не сырт ы физикалы факторларды сер етуі. қ ә қ қ ң ә

 Микробты жасушақ рылым мен ызмет байланысы. Функционалды цитология, Құ қрылым мен ызмет байланысы. Микробты жасушақ рылым мен ызмет байланысы. Функционалды цитология, Құ қрылым мен ызмет байланысы. Функционалды цитология, Құ қ дифференциация с ра тары ж не оны тудыратын шарттар. ұ қ әдифференциация с ра тары ж не оны тудыратын шарттар. ұ қ ә Таби атта ы элементтерді циклы ж не зат айналу туралы т сінік. ғ ғ ң ә үТаби атта ы элементтерді циклы ж не зат айналу туралы т сінік. ғ ғ ң ә ү Биосфера туралы ым. Микроорганизмдер топыра згеруіні ұғ қ ө ңБиосфера туралы ым. Микроорганизмдер топыра згеруіні ұғ қ ө ң биохимиялы агенті. Микроорганизмдерді м най, торф, к мірге қ ң ұ ө сер ету шарттары. Микроорганизмдерді топыра алды тарыны ә ң қ қ қ ңсер ету шарттары. Микроорганизмдерді топыра алды тарыны ә ң қ қ қ ң органикалы деструкциясы ж не деполяризациясына атысуы қ ә қ (а уыздар, нуклеин ыш ылдары, полисахаридтер, лигнин ж не т. қ қ қ ә(а уыздар, нуклеин ыш ылдары, полисахаридтер, лигнин ж не т. қ қ қ ә б. ), химиялы байланыстарды б зу м мкіндігі, ауылшаруашылы қ ұ ү қб. ), химиялы байланыстарды б зу м мкіндігі, ауылшаруашылы қ ұ ү қ алды тары ж не т рмысты , органикалы синтез німдерін б зу қ қ ә ұ қ қ ө ұ м мкіндігі. Микроорганизмдерді халы шаруашылы ында, ү ң қ ғм мкіндігі. Микроорганизмдерді халы шаруашылы ында, ү ң қ ғ ветеринария ж не медецинада олданылуы. ә қ

 Азот жи ыш бактерияларғ — — топыра ты мекендеп, ауада ы молекульді азотты зіне Азот жи ыш бактерияларғ — — топыра ты мекендеп, ауада ы молекульді азотты зіне сі іріп, оны т з а айналдыратын қ ғ ө ң ұ ғ бактериялар. Азот жи ыш бактерия а жататындар: топыра та ы азотобактер, т йнек ғ ғ қ ғ ү бактериясы, топыра та ы анаэробты май ыш ыл бактериясы. [[File: Ah 2 nih. PNG|thumb| left| қ ғ қ қ alt=A. | Virus. ]] Азотбактериялар – атмосферада ы азотты биологиялы жолмен топыра а ғ қ ққ айта сі діретін микроорганизмдерді бір тобы. Б ларды ал аш рет француз алымдары 1882 қ ң ң ұ ғ ғ ж. М. Жоден, 1885 ж. М. Бертло аны та ан. 1893 ж. орыс алымы С. Н. Виноградский азот қ ғ ғ сі іруші микроорганизмді таза к йінде б ліп ал ан, ал 1901 ж. Голландия алымы М. Бейеринк ң ү ө ғ ғ аэробты бактерияларды тап ан. А. 2 лкен топ а б лінеді: жо. сатыда ы сімдіктерді қ ү қ ө ғ ғ ө ңаэробты бактерияларды тап ан. А. 2 лкен топ а б лінеді: жо. сатыда ы сімдіктерді қ ү қ ө ғ ғ ө ң тамырында т йнек т зетіндер (. Симбиоз); топыра та бос к йінде кездесетіндер. азіргі кезде ү ү қ қ ү Қ со ысыны 30-дан астам т рі белгілі. А-ды пішіні тая ша т різді, з. 2 – 3 мкм, диам. 4 – 6 ңғ ң ү ң қ ә ұ мкм. Сырты абы шамен оршал ан. Кейде б ларды сыртында атты алы абы ы (циста) қ қ қ ғ ұ ң қ қ ң қ ғ болады. А-ды к пшілігі аэробты, я ни ауа бар жерде тіршілік етеді. Аммоний т здарын, ң ө ғ ұболады. А-ды к пшілігі аэробты, я ни ауа бар жерде тіршілік етеді. Аммоний т здарын, ң ө ғ ұ нитриттерді, нитраттарды, амин ыш ылдарын орек етеді. Ауада ы азотты бойына сі іріп, оны қ қ қ ғ ң сімдік тамырларына ажет осылыстар а айналдырады да, р т рлі витаминдер, ауксиндер ө қ қ ғ ә ү б ліп шы арып, сімдікті суін жа сартады. А-ды арасында спора т зетін бактериялар, я ни ө ғ ө ң ө қ ң ү ғ анаэробты бактериялар да кездеседі. Оларды з. 1, 5 – 8 мкм. Б ларды белсенділігі аэробты ң ұ ұ ң бактериялармен салыстыр анда т мендеу болады. Ауада ы молек. азотты бас а хим. ғ ө ғ ң қбактериялармен салыстыр анда т мендеу болады. Ауада ы молек. азотты бас а хим. ғ ө ғ ң қ элементтермен рекеттесуі А-ды клеткаларында ана ж реді. сімдіктерді азот а ә ң ғ ү Ө ң қ тапшылы ын таби и жолмен амтамасыз ету шін А-дан т рлі ты айт ыштар алынады. Осы ғ ғ қ ү ү ң қ ты айт ыштармен сімдіктер т ымын, а аш алемшелерін д рілейді. Соны н тижесінде ң қ ө ұқ ғ қ ә ң ә сімдіктер тез сіп, німділігі артады. ө ө ө

 Азот жи ыш бактерияларғ Азот жи ыш бактерияларғ

 Микробты жасушақ Микробты жасушақ

 Медициналы микробиологияқ Медициналы микробиологияқ

 Микроорганизмдарды генетикасы ң мен физиологиясы Микроорганизмдарды генетикасы ң мен физиологиясы

 Бактериология Бактериология