Презентация дріс 1 мамандыа кіріспе САД

Скачать презентацию дріс 1 мамандыа кіріспе САД Скачать презентацию дріс 1 мамандыа кіріспе САД

drіs_1_mamandya_kіrіspe_sad.ppt

 • Размер: 3.8 Mегабайта
 • Количество слайдов: 57

Описание презентации Презентация дріс 1 мамандыа кіріспе САД по слайдам

Маманды а кіріспеққ. . Терапиялы қ стоматологияны пропедевтика курсыны ң ңстоматологияны пропедевтика курсыны ңМаманды а кіріспеққ. . Терапиялы қ стоматологияны пропедевтика курсыны ң ңстоматологияны пропедевтика курсыны ң ң ма саты ж не міндеттері. аза станда қ ә Қ қ стоматология дамуыны тарихи кезе дері. ң ң Терапиялы стоматологияны бас а қ ң қ медициналы п ндерімен байланысы. П нні қ ә ә ңмедициналы п ндерімен байланысы. П нні қ ә ә ң дамуында отандас ж не шетелді ә ылымдарды ат аратын р лі. ғ ң қ өылымдарды ат аратын р лі. ғ ң қ ө Дайында ан ғ Доцент Са атбаева А. Д. ғ

Стоматология - ауыз уысыны қ ң а залар мен ғ тіндерді ң ауруларын, пайдаСтоматология — ауыз уысыны қ ң а залар мен ғ тіндерді ң ауруларын, пайда болу себептерін, дамуын, диагностикасын, емін ж не алдын алу ә шараларын о итын қ медициналы п н. қ ә

Терапиялы стоматология қ тіс ж не тіс ма ында ы тіндерді , ә ңТерапиялы стоматология қ тіс ж не тіс ма ында ы тіндерді , ә ң ғ ңтіс ж не тіс ма ында ы тіндерді , ә ң ғ ң ауыз уысыны кілегей абы ы қ ң қ ғ ауруларыны пайда болу себептері ң мен даму механизімін зерттеумен, оларды диагностикалау, емдеу дістерін та дап ж не алдын алу ә ң ә ж мыстарымен айналысады ұж мыстарымен айналысадыұ

ПРОПЕДЕВТИКА - андай да бір ылымны ж йеленген қ ғ ң ү т рде мазмПРОПЕДЕВТИКА — андай да бір ылымны ж йеленген қ ғ ң ү т рде мазм ндалуы, я ни дайындалу ү ұ ғ курсы, андайда бір ылым а кіріспе қ ғ ғ курсы, болаша та маманды ты қ қ тере детіп ж не б лшектеп о у шін ң ә ө қ ү керек

Терапиялы стоматологияны қ ң пропедевтикасы негізгі стоматологиялы ауруларды қ ң симптоматологиясын, оларды диагностикалау жТерапиялы стоматологияны қ ң пропедевтикасы негізгі стоматологиялы ауруларды қ ң симптоматологиясын, оларды диагностикалау ж не емдеу ә а идаларын о ытатын п н. қ ғ қ ә

Терапиялы стоматология қ пропедевтикасыны ма саты ң қпропедевтикасыны ма сатың қ Студенттерді клиникадаТерапиялы стоматология қ пропедевтикасыны ма саты ң қпропедевтикасыны ма сатың қ Студенттерді клиникада о ытушымен қ бірге нау астарды абылдау а дайындау: қ қ ғ негізгі д рігерлік деонтологияны, ә ауыз уысында ы тіндері мен а залар қ ғ ғ ауруларыны семиотикасы мен ң диагностикасын, жалпы т жірибелік ә д рігер-стоматологты ә ң професссиональды мануальды да дыларын игеруді йрету ғ ү

терапиялы стоматология қ пропедевтикасыны міндеттері ңпропедевтикасыны міндеттерің Студентті нау астармен гуманнды қ арым- атынас а ттерапиялы стоматология қ пропедевтикасыны міндеттері ңпропедевтикасыны міндеттерің Студентті нау астармен гуманнды қ арым- атынас а т суге ж не логикалы қ қ қ ү ә қ ойлану а йрету ғ ү ажетті теориялы білім беру Қ қ Ауыз уысы ауруларын дер кезінде ж не қ ә д рыс диагностикалау шін т жірибелік ұ ү ә да дыларды йрету ғ ү Студенттерді нау асты жалпы жа дайы қ ң ғ туралы толы т сінік алу шін қ ү ү нау астарды ж йелі т рде зерттеуге қ ү ү йрету ү

Терапиялы стоматологияны бас а қ ң қ медициналы п ндермен байланысы қ әмедициналы пТерапиялы стоматологияны бас а қ ң қ медициналы п ндермен байланысы қ әмедициналы п ндермен байланысық ә Терапиялы қ стоматология Хирургиялы қ стоматология Ортопедиялы қ стоматология Балалар жасында ы ғ стоматология. Бас а қ медициналы қ п ндер ә гематология ЛОР дерматовенерология фтизиатрия гастроэнтерология кардиология терапия

Стоматологияны даму сатыларың Ескі асырда ы стоматология ғ ғ Орта асырда ғ 17-19 асырда ыСтоматологияны даму сатыларың Ескі асырда ы стоматология ғ ғ Орта асырда ғ 17-19 асырда ы тіс емдеу ғ ғ Заманауи стоматология

Майя халқ ыны тістерінде ойы тар кездескен, ң қ олар алтынмен, нефритпен жабыл ан ғолар алтынмен,Майя халқ ыны тістерінде ойы тар кездескен, ң қ олар алтынмен, нефритпен жабыл ан ғолар алтынмен, нефритпен жабыл анғ

1830ж. Керчі ма ында ы ң ғ археологиялы азба қ қ ж мыстарында табыл ан1830ж. Керчі ма ында ы ң ғ археологиялы азба қ қ ж мыстарында табыл ан ұ ғ бізді асырымыз а дейінгі ң ғ ғ IV- асырда ы Скиф ғ ң вазасында тіс ж лу рдісі ұ ү салын ан. Скиф жауынгері ғ еденде отырып жанында ы ғ жолдасыны басын бір ң олымен стап, екінші қ ұ олымен тісін оз ап қ қ ғ жат анды ы суреттелген. қ ғ

Тіс д рігерлеріні функциясын цирюльниктер мен ә ң монша ж мысшылары орында ан. Геррит ван ұТіс д рігерлеріні функциясын цирюльниктер мен ә ң монша ж мысшылары орында ан. Геррит ван ұ ғ Хонтхорст. Дантист (1622)

Барельеф. Бхархут храмынан «Тісті ж лу бізді ұ ң заманымыз а дейін 2 мы жыл бБарельеф. Бхархут храмынан «Тісті ж лу» бізді ұ ң заманымыз а дейін 2 мы жыл б рын. Калькутта ғ ң ұ музейі

Тіс емдеу Францияда 17-18 асырда пайда болдығ Тіс емдеу Францияда 17-18 асырда пайда болдығ

Дантисті бірінші кабинеті (19 ң асыр) креслосы мен бормашина ғ Дантисті бірінші кабинеті (19 ң асыр) креслосы мен бормашина ғ

Ресейде тіс емдеу 1710 ж Петр Первый «тіс д рігер» деген ә ата ты е гіздіРесейде тіс емдеу 1710 ж Петр Первый «тіс д рігер» деген ә ата ты е гізді қ ң 1733 ж. госпитальды мектептер ашылды. 1810 ж. тіс емдеу мектептерді бітірген т лектерге ж мыс істеуге болады деген ү ұ за шы арды. ң ғ 1829 ж. йелдерге тіс лекарь болып о у а ә қ ғ болады деген за шы ты. ң қ 1838 ж. бастап тіс лекарьларды «дантист» деп атайтын болды.

Бірінші тіс емдеу мектептер Ф. И. Важинский 1881 ж. Петербург аласында стоматологияны о ытатын қ қБірінші тіс емдеу мектептер Ф. И. Важинский 1881 ж. Петербург аласында стоматологияны о ытатын қ қ бірінші орыс мектебі ашты. М скеуде тіс емдеу мектебін 1892ж. ә И. М. Коварский ашты.

аза станда стоматологияны Қ қ ң дамуы Земство медицинасы (Земская медицина) Совет кезе індегі стоматология ңаза станда стоматологияны Қ қ ң дамуы Земство медицинасы (Земская медицина) Совет кезе індегі стоматология ң Постсоветская стоматология

1959ж 28 шілдеде аза ССР Қ қ денсаулы са тау қ қ министрлігі аза Қ1959ж 28 шілдеде аза ССР Қ қ денсаулы са тау қ қ министрлігі аза Қ қ мемлекеттік медицина институтында стоматологиялы қ факультет ашу керек деген № 245 б йры шы ты. ұ қ қ

 аза мемлекеттік Қ қ медицина институтыны ң ректоры профессор Самаринні Р. И. ң аза мемлекеттік Қ қ медицина институтыны ң ректоры профессор Самаринні Р. И. ң б йры ы бойынша ұ ғ 1962ж. терапиялы қ стоматология кафедрасы йымдастырылды ұ (№ 203 б йры 1962ж. ұ қ 7 мамыр )

терапиялы стоматология қ кафедрасыны бірінші рамы ң құ терапиялы стоматология қ кафедрасыны бірінші рамы ң құ

Фефелов Александр Иванович Бірінші кафедра ме герушісі ң м. . к. Фефелов Александр ғ ИвановичФефелов Александр Иванович Бірінші кафедра ме герушісі ң м. . к. Фефелов Александр ғ Иванович болды.

 Не клиника, не мамандандырыл ан ғ педагогтар болма ан ғ -ды тан кафедра қ жо Не клиника, не мамандандырыл ан ғ педагогтар болма ан ғ -ды тан кафедра қ жо тан бар жасалып қ йымдастырылды. ұ Кафедраны йымдас ұ тыру кезінде о ытушылар қ рамыны жетіс- құ ң пеушілігі, о у қ базасыны жо ты ы, ң қ ғ дістемелік ә н с амалар мен ұ қ к рнекі ралдарды ө құ ң тапшылы ы те ғ ө ай ын білінді. қ

Сол кездегі кафедраны ң рамы ж мыс құ ұ стажы мол, Алматыны р ңСол кездегі кафедраны ң рамы ж мыс құ ұ стажы мол, Алматыны р ң ә жеріндегі стоматологиялы қ мекемелерден ша ырыл ан қ ғ т жірибелік ә д рігерлерден ә т рды. ұ

КАФЕДРАНЫ БІРІНШІ О У Ң Қ БАЗАСЫ Кафедраны бірінші клиникалы базасы болып Советский ңКАФЕДРАНЫ БІРІНШІ О У Ң Қ БАЗАСЫ Кафедраны бірінші клиникалы базасы болып Советский ң қ к шесіндегі ( азіргі Айтеке би) имарат ы айластырылды, ж не ө қ ғ ңғ ә ол жерде абыр а а бекітілген бормашиналар орналастырылып қ ғ ғ клиника а кіріспе (фантомды) курсы бойынша саба тар ж ргізілді. ғ қ ү

Фантомды кабинет Фантомды кабинет

Корытный Давид Лазаревич 1968 ж бастап кафедра ме герушісі Корытный Давид ң Лазаревич болып келді. Корытный Давид Лазаревич 1968 ж бастап кафедра ме герушісі Корытный Давид ң Лазаревич болып келді. Бірінші рет педагогикалы қ кадрлар аспирантура ар ылы қ дайындала басталды.

Терапиялы стоматология қ кафедрасыны коллективы ңкафедрасыны коллективың Терапиялы стоматология қ кафедрасыны коллективы ңкафедрасыны коллективың

Зазулевская Лидия Яковлевна м. . д. , профессор, Р е бек ғ Қ ң сіЗазулевская Лидия Яковлевна м. . д. , профессор, Р е бек ғ Қ ң сі ірген айраткері, Р ң қ Қ профилактикалы медицина қ акакдемиясыны ж не РФ ң ә лазерлі ылым академиясыны ғ ң академигі. 1984 – 2003ж– аз. ММУ терапиялы Қ қ стоматология кафедрасыны ң ме герушісі, кафедраны ң ң рметті ме герушісі. 2011ж құ ң бастап терапиялы қ стоматология модуліні ң жетекшісі.

Копбаева Майра Тайтолеуовна 2003-2004ж м. . д. , ғ профессор Копбаева Майра Тайтолеуовна кафедра ме герушісіКопбаева Майра Тайтолеуовна 2003-2004ж м. . д. , ғ профессор Копбаева Майра Тайтолеуовна кафедра ме герушісі болды ң

Жолдыбаев Серик Сабитович М. . д. 2005-2011 ж. ғ дейін терапиялы қ стоматология кафедрасыны Жолдыбаев Серик Сабитович М. . д. 2005-2011 ж. ғ дейін терапиялы қ стоматология кафедрасыны ң ме герушісі. ң

Баяхметова Алия Алдашевна АММИ терапиялы стоматология қ кафедрасында 1988ж ассистент болып ж мыс істеді, 1993ж ұБаяхметова Алия Алдашевна АММИ терапиялы стоматология қ кафедрасында 1988ж ассистент болып ж мыс істеді, 1993ж ұ –кафедраны доценты, 2010ж – ң профессор. М. . д. ғ 2011ж. бастап терапиялы қ стоматологияны ң пропедевтикасы модуліні ң жетекшісі.

Баскакова Ирина Валентиновна 1989ж АММИ терапиялы қ стоматология кафедрасында а а ғ лаборант болып ж мысБаскакова Ирина Валентиновна 1989ж АММИ терапиялы қ стоматология кафедрасында а а ғ лаборант болып ж мыс ұ бастады. 1990-2001жж кафедраны ассистенті болды, ң 2002ж бастап кафедраны ң доценты. М. . к ғ

Кунанбаева Тамара Сулейменовна 1967 ж АММИ терапиялы стоматология қ кафедрасыны ң клиникалы қ ординатурасынаКунанбаева Тамара Сулейменовна 1967 ж АММИ терапиялы стоматология қ кафедрасыны ң клиникалы қ ординатурасына т сті, ү 1969 ж – аспирантура а ғ т сті. 1973ж бастап ү кафедраны ассистенті ң болып ж мыс бастады. ұ 1991 ж. бастап мемелекеттік тілінде саба қ береді ж не д рістерді ә ә о иды. 1998ж-нан бастап қ доцент.

Сагатбаева Анар Джамбуловна 1993-1997жж. аз. ММУ Қ аспирантурасын бітіріп, терапиялы қ стоматология кафедрасыныСагатбаева Анар Джамбуловна 1993-1997жж. аз. ММУ Қ аспирантурасын бітіріп, терапиялы қ стоматология кафедрасыны ң ассистенті болып ж мыс ұ істеді. 2008ж бастап кафедраны доценты. ң М. . к. Екі тілде саба ғ қ береді ж не д рістерді ә ә о иды. қ

Искакова Марьям Козбаевна аз МУ терапиялы Қ Ұ қ стоматология кафедрасында 1996 ж бастап ж мысИскакова Марьям Козбаевна аз МУ терапиялы Қ Ұ қ стоматология кафедрасында 1996 ж бастап ж мыс істейді. ұ М. . к. , доцент. ғ

Смагулова Ельмира Ниязовна 1987ж терапиялы стоматология қ кафедрасыны клиникалы ң қ ординатурасына т сті. Смагулова Ельмира Ниязовна 1987ж терапиялы стоматология қ кафедрасыны клиникалы ң қ ординатурасына т сті. ү Бітіргеннен кейін 1992ж ассистент болып ж мыс істейді. ұ М. . к. ғ

Уразбаева Бахыт Мырзашевна 1997ж терапиялы қ стоматология кафедрасында а а ғ лаборант болып ж мыс ұУразбаева Бахыт Мырзашевна 1997ж терапиялы қ стоматология кафедрасында а а ғ лаборант болып ж мыс ұ бастады, 2005ж – ассистент. Екі тілінде саба ж ргізеді. қ ү

Мангытаева Батима Бекдаировна 2005-2007ж клиникалы қ ордиантураны бітірді. 2006ж терапиялы қ стоматология кафедрасындаМангытаева Батима Бекдаировна 2005-2007ж клиникалы қ ордиантураны бітірді. 2006ж терапиялы қ стоматология кафедрасында а а ғ лаборант болып ж мыс ұ бастады, 2008ж. бастап ассистент. Екі тілінде саба ж ргізеді. қ ү

Мезгільбаева Данагуль Муслимовна 1964 ж терапиялы қ стоматология кафедраны ң ассистенті болып бастады. Мезгільбаева Данагуль Муслимовна 1964 ж терапиялы қ стоматология кафедраны ң ассистенті болып бастады. 1991г. терапиялы қ стоматологиядан саба қ мемлекеттік тілінде басталды. Кафедрада аза б лімі қ қ ө ашылды, бас армасы қ Данагуль Муслимовна Мезгильбаева болды. М. . к. , профессор. ғ

Сапаева Назкен Газизовна 1987ж АММИ терапиялы қ стоматология кафедрасыны ң ординатурасына, содан кейін Сапаева Назкен Газизовна 1987ж АММИ терапиялы қ стоматология кафедрасыны ң ординатурасына, содан кейін аспирантурасына т сті. 1991 ж бастап ү ассистент болып ж мыс ұ істеді. 2000ж — доцент. М. . к. Екі тілде саба ғ қ береді ж не д рістерді ә ә о иды. қ

Кумарбаева Айгуль Тлектесовна 1990ж терапиялы қ стоматология кафедрасында ассистент болып ж мыс істейді. ұ М.Кумарбаева Айгуль Тлектесовна 1990ж терапиялы қ стоматология кафедрасында ассистент болып ж мыс істейді. ұ М. . к. ғ

Абдикаримов Серик Жолдасбекович 1994ж бастап терапиялы қ стоматология кафедрасында ж мыс ұ істейді, 1995ж – ассистентАбдикаримов Серик Жолдасбекович 1994ж бастап терапиялы қ стоматология кафедрасында ж мыс ұ істейді, 1995ж – ассистент м. . к. ғ Екі тілінде саба қ береді.

Сухочева Татьяна Михайловна 2003ж терапиялы стоматология қ кафедрасында ж мыс істейді. ұ М. . к.Сухочева Татьяна Михайловна 2003ж терапиялы стоматология қ кафедрасында ж мыс істейді. ұ М. . к. ғ

Бакбаев Бейбитжан Байрахманович 1991ж. АММИ бітіргеннен кейін терапиялы стоматология қ кафедрада стажер-зерттеуші болып бастады,Бакбаев Бейбитжан Байрахманович 1991ж. АММИ бітіргеннен кейін терапиялы стоматология қ кафедрада стажер-зерттеуші болып бастады, 1992ж. Кафедраны ассистенті болып ң ж мыс істеп ж р. Екі тілде саба ұ ү қ ж ргізеді. ү

Терапиялы стоматология қ кафедрасыны коллективы ңкафедрасыны коллективың Терапиялы стоматология қ кафедрасыны коллективы ңкафедрасыны коллективың

Коллектив кафедры стоматологии детского возраста Каз. НМУ ( 2009 год) Коллектив кафедры стоматологии детского возраста Каз. НМУ ( 2009 год)

Коллектив кафедры хирургической стоматологии Каз. НМУ ( 2009 год) Коллектив кафедры хирургической стоматологии Каз. НМУ ( 2009 год)

Коллектив кафедры ортопедической стоматологии Каз. НМУ ( 2009 год) Коллектив кафедры ортопедической стоматологии Каз. НМУ ( 2009 год)