Презентация dm marketing

Скачать презентацию dm marketing Скачать презентацию dm marketing

dm_marketing.ppt

 • Размер: 1.3 Mегабайта
 • Количество слайдов: 17

Описание презентации Презентация dm marketing по слайдам

Та ырыбық : Денсаулы са тау. Д лелді қ қ ә медецина ж не маркетинг. әТа ырыбық : Денсаулы са тау. Д лелді қ қ ә медецина ж не маркетинг. ә Тексерген: Аденова А. Д. Орында ан: Пайзхан Б. ғ Курс: 33 Факультет: ДС ҚФакультет: ДСҚ Топ: 001 -02 С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА Ы Ғ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА Қ Қ Ұ Қ УНИВЕРСИТЕТІ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА

   Жоспары : : I. I. Кіріспе II. Негізгі б Жоспары : : I. I. Кіріспе II. Негізгі б лімө 1. 1. Халы денсаулы ын са тау қ ғ қ 2. 2. Д лелді медицина ә 3. 3. Д лелді медицина ж не маркетинг ә әД лелді медицина ж не маркетингә ә 3. 3. аза стан Республикасында д рілік Қ қ ә заттарды жар ң намасы 4. Нары а шы арылатын д рі ққ ғ ә — д рімектерә III. орытынды ҚорытындыҚ Пайдаланыл ан дебиеттер ғ әПайдаланыл ан дебиеттерғ ә

 аза стан Республикасында денсаулы са тау саласында ы Қ қ қ қ ғ ж мыстар аза стан Республикасында денсаулы са тау саласында ы Қ қ қ қ ғ ж мыстар аза стан Республикасы Конституциясына, “ аза стан ұ Қ қ Республикасы азаматтарыны денсаулы ын са тау туралы” За а, ң ғ қ ңғ “Халы денсаулы ы” атты мемлекеттік ба дарлама а с йкес қ ғ ғ ғ ә ж ргізіледі. аза стан Републикасы азаматтарыны денсаулы ын ү Қ қ ң ғ ор ау т р ысында ы мемлекеттік саясат мына принциптерге қ ғ ұ ғ ғ негізделген: мемлекеттік денсаулы са тау мекемелері к рсететін қ қ ө д рігерлік-санитарлы , д рігерлік- леуметтік, д рі-д рмектік к мекті ә қ ә ә ө ң мемлекеттік кепілдігін амтамасыз ету; оларды орындалуын қ ң ада алауда ы жауапкершілігі; денсаулы ынан айырыл ан қ ғ ғ азаматтарды леуметтік ор алуы, кепілденген д рігерлік ж рдем ң ә қ ғ ә ә ше беріне с йкес д рігерлік ж рдем алуды леуметтік ділеттігі ж не ң ә ә ә те дігі. ң Халы денсаулы ын са тау қ ғ қ

 аза станда т р ындар а Қ қ ұ ғ ғ емдеу-профилактикалы ызмет денсаулы аза станда т р ындар а Қ қ ұ ғ ғ емдеу-профилактикалы ызмет денсаулы қ қ қ са тау ісіні аума тар бойынша тарамдал ан қ ң қ ғ нысандары ар ылы ж зеге асырылады. Халы а қ ү ққ амбулаторлы -емханалы к мек к рсететін қ қ ө ө мекемелер саны 1999 жылы 3057, йелдер ә консультациялары, балалар емханалары мен жеке амбулатория саны 1738 болды. Т р ындар а ұ ғ ғ стоматологиялы к мек к рсететін мекемелер қ ө ө саны к бейе т сті. 1990 жылы республикада 88 ө ү жеке стоматологиялы емхана ж мыс істесе, азір қ ұ қ олар 3 есе к бейіп, азіргі уа ытта ы саны 243 -ке ө қ қ ғ жетті.

Д лелді медицина ә Медицинаны д лелдеуге негізделген ә ізденісті салыстыру, алын ан ғ д лелдемелердіД лелді медицина ә Медицинаны д лелдеуге негізделген ә ізденісті салыстыру, алын ан ғ д лелдемелерді нау астарды ж не б кіл ә қ ә ү т р ындар м ддесі шін пайдалануда ке ұ ғ ү ү ңт р ындар м ддесі шін пайдалануда ке ұ ғ ү ү ң таратуды к здейтін медицина ө саласы. Д леледі медицина б л на ты ә ұ қ нау астарды емдеуге та дап алу шін қ ң ү клиникалы зерттеулерде е жа сы қ ң қ н тижені сапалы д лме –д л пайдалану ә ң ә ә шін ажет. ү қ

Д лелді медицина не шін ажетә ү қ ? ? А паратты процестерді жандандыру шінД лелді медицина не шін ажетә ү қ ? ? А паратты процестерді жандандыру шін қ қ үА паратты процестерді жандандыру шінқ қ ү Биомедикалы зерттеулерді жан-жа ты ж ргізу қ қ ү шін үшінү Фармация нары ында д рілік препараттарды ғ ә алуан т рлілігін зерттеу шін. ү ү Медициналы а паратты к беюі шін қ қ ң ө үМедициналы а паратты к беюі шінқ қ ң ө ү Ж мыс аржыны тиімділігін пайдалану ұ қ ң зектілігі өзектілігіө

Маркетинг (а ылш. ғ marketіng — рынок‚ базар‚ ткізу‚ сауда ө ) — к сіпорынны тауарМаркетинг (а ылш. ғ marketіng — рынок‚ базар‚ ткізу‚ сауда ө ) — к сіпорынны тауар ндіру- ткізу ж не ә ң ө ө ә сауда жасау ызметін йымдастыру мен қ ұ бас ару ж йесі. Маркетинг нары қ ү қ дамуыны жай-к йі мен келешегін ң ү зерделеуге негізделеді, т тыну мен ндіріс ұ ө німіне (тауар а‚ к рсетілетін ызметке) ө ғ ө қ с ранысты алыптастырады, табыс алу ұ қ ма сатымен рынокта тауарларды қ ң ткізілуін тездетуге ба ытталады. ө ғ

Б гінгі ж рт денсаулы ы кенет сыр бере ү ұ ғ бастаса-а , бірден теледидарданБ гінгі ж рт денсаулы ы кенет сыр бере ү ұ ғ бастаса-а , бірден теледидардан к рген қ ө д рі-д рмекті сатып алу а ж гіретін ә ә ғ ү болды. Теледидар – жарнаманы мекені ң екені белгілі. Та нан кешке дейін тыныс ң ж йелері, ж йке ж йесін сауы тыру а ү ү ү қ ғ арнал ан жарнамаларды то таусыз ғ қ таратып жатады. Экранны беті ң «Лазолван» , «Денол» , «Мезим» , «Ренни» , «АЦЦ» , «Умка лор» , «Стопгрипан» сия ты д рі жарнамасына толы. қ ә Д ние ж зілік Денсаулы Са тау ү ү қ қ йымыны м лімдемесі бойынша Ұ ң ә д рі-д рмекті д рыс пайдаланбау а ә ә ұ ғ жарнаманы ы палы зор к рінеді. ң қ ө «Телеемшіні» к ретін ата-аналар ө баласыны сыр атына, ң қ туыс-ту андарына бірден д рілерді ғ ә экраннан табады. Тізім жасап д ріханадан сатып алады. Д рі алу біз ә ә шін о ай, себебі, д ріханада ы д рілер ү ң ә ғ ә д рігерді р сатынсыз сатыла береді. Ол ә ң ұқ алыпты жа дай. Керек десе із, 6 қ ғ ң жаста ы бала да д рі сатып алады. ғ ә

    аза стан Республикасында д рілік заттарды Қ қ аза стан Республикасында д рілік заттарды Қ қ ә ң жарнамасына р саттар беру ережесін бекіту ұқ туралы. аза стан Республикасы Денсаулы са тау Қ қ қ қ министрлігіні 2004 жыл ы 18 тамызда ы N 640 ң ғ ғ б йры ы. аза стан Республикасыны ділет ұ ғ Қ қ ң Ә министрлігінде 2004 жыл ы 18 ырк йекте ғ қ ү тіркелді. Тіркеу N 3077. К ші жойылды — ү аза стан Республикасы Денсаулы са тау Қ қ қ қ министріні 2009 жыл ы 18 арашада ы N 737 ң ғ қ ғ Б йры ы абылданды. ұ ғ қ

Жарнама т рлеріү пара тарда қ лифлеттерде буклеттерде лайт-бокстарда баннерлерде Жарнама т рлеріү пара тарда қ лифлеттерде буклеттерде лайт-бокстарда баннерлерде

Нары а шы арылатын д рілерді ққ ғ ә ң ауіпсіздігі қауіпсіздігіқ Нары а шы атынНары а шы арылатын д рілерді ққ ғ ә ң ауіпсіздігі қауіпсіздігіқ Нары а шы атын д рілер сапалы емес ққ ғ ә фармацевтикалы компанияларда к п емес ауіпті қ ө қ д рілер м селер тудыруда. Б л ашып тыла ә ә ұ қ құ алмайтын фармацевтиканы рылысы мен ң құ н тижесі. Д рілерді м селесі фармакологиялы ә ә ң ә қн тижесі. Д рілерді м селесі фармакологиялы ә ә ң ә қ ауіптілігі емес, оны та айындау, пайдалану қ ң ғ т ртібіне байланысты. ә

Сапалы д рілер сері ә ә Сапасы те к шті тексерістен ткен ө ү ө дСапалы д рілер сері ә ә Сапасы те к шті тексерістен ткен ө ү ө д ріні зі д рыс емес ә ң ө ұ олмен, д рыс емес уа ытта, д рыс қ ұ қ ұ емес жерде д рілерді олдану ә қ мірді т ару кезінде о серді ө құ қ ң ә ңмірді т ару кезінде о серді ө құ қ ң ә ң орнына ауіп т ндіруі м мкін. қ ө ү

Сапасы т мен д рілерө ә Кейбір жа дайларда сапасы т мен ғ ө д рілерСапасы т мен д рілерө ә Кейбір жа дайларда сапасы т мен ғ ө д рілер бір нау ас а ана емес ә қ қ ғ д ние ж зіндегі адамдар а ауіп ү ү ғ қ т ндіреді. Б ан мысалы: д рыс ө ұғ ұ олданылма ан антибиотиктерге қ ғ вирустады т зімділігі жо ары ң ө ғ болады. Содан оларды а зада ң ғболады. Содан оларды а зада ң ғ ауру а арсы сері ж рмейді ғ қ ә үауру а арсы сері ж рмейдіғ қ ә ү. .

 Интернет магазин ж йесіндегі ү а паратты технологиялар қ қ адамдар а кері де о Интернет магазин ж йесіндегі ү а паратты технологиялар қ қ адамдар а кері де о серін тигізіп ғ ң ә келеді. Мысалы: Бір д ріні ә жарнамалап фирмалар арсында б секелестерді тудырады. Кейбір ә адамдар уа ыттары жетпегенде қ интернет ж йесі ар ылы д рілерді ү қ әинтернет ж йесі ар ылы д рілерді ү қ ә сатып алады. Д рілер тек ә д рігерді талабы бойынша ә ң аптекадан алу керек.

 Клиникалы зерттеуде, я ни нау астарды қ ғ қ емдеуде сапалы, жа сы н тиже Клиникалы зерттеуде, я ни нау астарды қ ғ қ емдеуде сапалы, жа сы н тиже алу шін қ ә ү д лелді медицина олдану ажет. Д лелді ә қ қ ә медицина ішінде маркетингті алатын ң орны ма ызды болуы керек ж не мені ң ә ңорны ма ызды болуы керек ж не мені ң ә ң ойымша екеуі бір — бірімен байланысты. Далелді медицина бізді мірімізде лкен ң ө ү р л ат арылуы керек. ө қ орытынды ҚорытындыҚ :

 Власов. ВВ. Введение в доказательную медицину. М. Медиа сфера, 2004 -264 с www. google. ru Власов. ВВ. Введение в доказательную медицину. М. Медиа сфера, 2004 -264 с www. google. ru Нугманова Д. СКурс лекций «доказательная медицина» . Алматы, АГИУВ, 31. 03. 08 -25. 04. 08. . ОЛДАНЫЛ АН ДЕБИЕТТЕР. Қ Ғ Ә

Назар салып ты да андары ыз а ң ғ рахмет!!! Назар салып ты да андары ыз а ң ғ рахмет!!!