Презентация дин туралы агым

Скачать презентацию  дин туралы агым Скачать презентацию дин туралы агым

din_turaly_agym.ppt

  • Размер: 12.8 Mегабайта
  • Количество слайдов: 20

Описание презентации Презентация дин туралы агым по слайдам

Орында ан ғ :  Са ымжан лы М рат ғ ұ ұ Тексерген  :Орында ан ғ : Са ымжан лы М рат ғ ұ ұ Тексерген : Жеткергеновна Айжан

Д ниетаным ж йесі мен мір салты ү ү ө ретіндегі дінні р лі ң өретіндегіД ниетаным ж йесі мен мір салты ү ү ө ретіндегі дінні р лі ң өретіндегі дінні р лің ө Б гінгі та да т рлі конфессиялар кілдеріні ү ң ү ө ң бейбіт атар мір с руі ж не зара тиімді қ ө ү ә ө арым- атынас жасауы шін елімізде қ қ ү олайлы жа дайлар жасал ан. қ ғ ғ Сонымен атар, аза станда ы қ Қ қ ғ конфессияаралы атынастар бас а елдер қ қ қ шін лгі болып табылады. ү ү Алайда, кейбір дінге сенушілер агрессия мен діни радикализмні ауіпті формаларына бой ң қ алдырып, азаматтарды ауіпсіздігі мен ң қ мемлекетті т ра тылы ына ауіп т ндіруде. ң ұ қ ғ қ ө

Президентті  аза стан хал ына ң Қ қ қ Жолдауы « аза стан – 2050»Президентті аза стан хал ына ң Қ қ қ Жолдауы « аза стан – 2050» стратегиясы – алыптас ан Қ қ қ қ мемлекетті жа а саяси ба ыты» ң ң ғ

За ны т жырымдамасың ң ұ 4 «Діни ызмет ж не діни қ ә бірлестіктер туралы»За ны т жырымдамасың ң ұ 4 «Діни ызмет ж не діни қ ә бірлестіктер туралы» за ң Діни бірлестіктерді за ң ң алдында ы ы ты те дігін ғ құқ қ қ ң ны айтты ғКонфессияаралы келісім мен қ діни т зімділік ж не ө ә азаматтарды діни сенімдерін ң рметтеуді ма ыздылы ын құ ң ң ғ к шейтті ү Мемлекеттік рылымны құ ң зайырлылы станымдарын қ ұ ны айтты ғДіни бірлестіктермен байланыста ы мемлекетті ғ ң басымдылы тарын ай ындады қ қ

Діни байланыстарды реттейтін нормативтік- ы ты базақұқ қ қ - миссионерлік ызметті ж зеге асыру қДіни байланыстарды реттейтін нормативтік- ы ты базақұқ қ қ — миссионерлік ызметті ж зеге асыру қ ү- дінтану сараптамасын ж ргізу ү — ибадат йлерін ( имараттарын) айта ғ ү ғ қ бейіндеуге ж не салу а келісім беру ә ғ — ибадат йлерінен тыс діни р сімдерді ткізетін ғ ү ә ө орындарды орналасатын жерін келісу ң — Р аума ында ы шетелдiк дiни бiрлестiктердi Қ ғ ғ ң ызметiн, шетелдiк дiни орталы тарды Р дiни қ қ ң Қ бiрлестiктер басшыларын та айындауын келiсу ғ — діни дебиеттерді тарату а арнал ан ә ғ ғ орындарды орналасатын жерін аны тау ң қ За ды ж зеге асыру ң ү ма сатында за а қ ңғ т уелді 12 акт, оны ә ң ішінде 6 кімет Ү аулысы мен қ Агенттікті 6 б йры ы ң ұ ғ абылданды қ

Діни бірлестіктерді айта тіркеу қ 6Діни бірлестіктерді саны 32%- а  ң ғ немесе штен бірінеДіни бірлестіктерді айта тіркеу қ 6Діни бірлестіктерді саны 32%- а ң ғ немесе штен біріне ыс арды ү қ қ «Діни ызмет ж не діни қ ә бірлестіктер туралы» За ң

7айта тіркеуден тпеген діни бірлестіктерді жоюҚ ө 7айта тіркеуден тпеген діни бірлестіктерді жоюҚ ө

лшылы ету, діни р сімдер мен жиындарды Құ қ ә ткізу т ртібін реттеу  өлшылы ету, діни р сімдер мен жиындарды Құ қ ә ткізу т ртібін реттеу ө әткізу т ртібін реттеу ө ә ибадат йлерiн салу ж не оларды орналасатын жерлерін Ғ ү ә ң ай ындау, сондай-а имараттарды ибадат йлерi етiп айта қ қ ғ ғ ү қ бейiндеу туралы шешім беру ж ніндегі мемлекеттік ызмет ө қ стандарты Б гінгі та да аза станда ү ң Қ қ 3244 ибадат йлері, оны ішінде ғ ү ң 2320 мешіт ж мыс істейді. ұ 8 ибадат йлерінен тыс діни р сімдерді ткізетін орындарды Ғ ү ә ө ң орналасатын жерін келісу туралы шешім беру ж ніндегі ө стандарт Б гінгі к ні ү ү 507 мін жатхана з ызметін ж зеге асыруда ж не ә ө қ ү ә р сімдеуден туде. Оны ішінде ә ө ң 492 ислам, 15 православ мін жатханасы бар. ә

Діни дебиеттер мен а паратты материалдар а ә қ қ ғ дінтану сараптама ж ргізу үдінтануДіни дебиеттер мен а паратты материалдар а ә қ қ ғ дінтану сараптама ж ргізу үдінтану сараптама ж ргізуү 9Дінтану сараптамасын ж ргізетін ү сарапшыларды іріктеу ж ніндегі ө н с аулы ұ қ қДінтану сараптамасын ж ргізу ү а идалары қ ғ «Дінтану сараптамасын ж ргізу» ү мем ызмет регламенті қ «Дінтану сараптамасын ж ргізу» ү мемлекеттік ызмет стандарты қ I. 4344 діни дебиетке ә сараптама ж ргізілді ү. Теріс орытынды – қ 148. II. азір Қ 1923 кітап а қ дінтану сараптамасы ж ргізілуде. ү III. ДБ айта тіркеуге қ атысты қ 618 жар ы а ғ ғ дінтану сараптамасы ж ргізілді. Т ү еріс орытынды – қ 17 Дінтану сараптамасы орытындысыны лгілері қ ң үАгенттікті аума ты органдары ң қ қ жанынан рыл ан Сараптамалы құ ғ қ топтарды ережесі ң За ды ж зеге асыру ма сатында дінтану ң ү қ сараптамасына атысты 6 акт абылданды қ қ

10 Агенттік 2 жылды ішінде ң 4344 діни дебиет пен ә а паратты материалды дінтану сараптамасынан10 Агенттік 2 жылды ішінде ң 4344 діни дебиет пен ә а паратты материалды дінтану сараптамасынан ткізді қ қ өДіни дебиеттер мен а паратты материалдар а ә қ қ ғ дінтану сараптамасын ж ргізу үдінтану сараптамасын ж ргізуү

Діни дебиеттер мен бас а да а паратты ә қ қ қ материалдарды таратылуын ба ылауДіни дебиеттер мен бас а да а паратты ә қ қ қ материалдарды таратылуын ба ылау ң қматериалдарды таратылуын ба ылауң қ Арнайы стационарлы орындарды орналасу т ртібі қ ң ә жергілікті мемлекеттік органдар тарапынан за ды т рде ң ү бекітілген. Республика бойынша 212 кітап д кені ресми т рде ү ү ызмет ат аруда. қ қ Р сат етілмеген жерлерде діни дебиеттерді тарат ан ұқ ә қ т л алар а кімшілік шара олданылады ұ ғ ғ ә қ

Агенттік пен аза стан м сылмандары діни Қ қ ұ бас армасы арасында ы байланыс қАгенттік пен аза стан м сылмандары діни Қ қ ұ бас армасы арасында ы байланыс қ ғбас армасы арасында ы байланысқ ғ

Діни мазм нда ы ұ ғ аламтор ресурстарына мониторинг жасау ғаламтор ресурстарына мониторинг жасауғ 13 Діни мазм нда ы ұ ғ аламтор ресурстарына мониторинг жасау ғаламтор ресурстарына мониторинг жасауғ

14Миссионерлік ызметқ 17 конфессияда ы ғ миссионерлер саны 28 мемлекеттен келген миссионерлер саны 14Миссионерлік ызметқ 17 конфессияда ы ғ миссионерлер саны 28 мемлекеттен келген миссионерлер саны

аза станда ы миссионерлерді конфессиялар Қ қ ғ ң бойынша саныны динамикасы ңбойынша саныны динамикасың Барлыаза станда ы миссионерлерді конфессиялар Қ қ ғ ң бойынша саныны динамикасы ңбойынша саныны динамикасың Барлы ы ғ :

А паратты -т сіндіру ж мыстарық қ ү ұ 16 А паратты -т сіндіру ж мыстарық қ ү ұ

- «Дін ж не йел» ; ә ә - «Табли и жама ат – теріс ғ— «Дін ж не йел» ; ә ә — «Табли и жама ат – теріс ғ ғ пи ылды діни а ым» ; ғ ғ — «Жастар ж не дін» ; ә — «Жастар экстремизмге арсы» ; қ — «Ислам терроризмге арсы» ; қ — «Т кфіршілік – діни ә экстремизмні е ауіпті т рлеріні ң ң қ ү ң бірі» ; — « Р-да ы діни сенім бостанды ы» ; Қ ғ ғ — « аза стан – бізді орта йіміз» ; Қ қ ң қ ү — «ТМД елдеріндегі дінні р лі» . ң ө 2013 ж. аума тарда 3 халы аралы қ қ қ ж не 5 республикалы форумдар мен ә қ конференциялар тті: өДіни экстремизм мен терроризмні ңДіни экстремизм мен терроризмні ң алдын алу ж мыстары ұалдын алу ж мыстарыұ 17 Аума тарда а паратты -насихат қ қ қ ж мыстарын ж ргізу; ұ ү Діни экстремизм мен терроризмге арсы қ рекет ж ніндегі мемлекеттік ә ө ба дарламаны дайындау а белсене ғ ғ атсалысу; Теріс пи ылды діни а ымдардан зардап ғ ғ шеккендерге к мек к рсету ө ө орталы тарын мемлекеттік тапсырыс қ ар ылы олдауды амтамасыз ету; қ қ қ Пенитенциарлы ж йедегі мекемелерде қ ү теріс пи ылды діни а ымдарды ғ ғ ң рекетіне арсы т ру ж не оларды ә қ ұ ә ң алдын алу бойынша ІІМ АЖК-мен бірге Қ арнайы ж мыстарды ат ару; ұ қ К штік органдар ызметкерлеріні дін ү қ ң м селелері ж ніндегі біліктілігін арттыру ә ө

18Агенттікті кадрлы  леуетің қ ә 18Агенттікті кадрлы леуетің қ ә

Дін істері агенттігіні ң 2011-2013 жж. бюджеті (мы те ге) ң ң(мы те ге)ң ң №Дін істері агенттігіні ң 2011-2013 жж. бюджеті (мы те ге) ң ң(мы те ге)ң ң № т/т Атауы 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 001 Діни ызмет саласында ы мемлекеттік қ ғ саясатты алыптастыру қ 233 214 377 751 416 664 002 аза стан Республикасы Дін істері агенттігіні Қ қ ң к рделі шы ыстары ү ғ 45 521 22 400 74 960 003 Діни ызмет саласында ы мемлекеттік қ ғ йымдарды к рделі шы ыстары ұ ң ү ғ 0 4 727 5 505 004 Діни ызмет саласында ы халы аралы қ ғ қ қ ынтыма тасты ты дамыту, діни ызмет қ қ қ саласында ы леуметтанушылы , ғ ә қ ылыми-зерттеу ж не талдау ызметтерін ғ ә қ ж ргізу ү 189 382 189 574 263 238 101 кілдiк шы ындар а арнал ан аражат Ө ғ ғ ғ қ есебiнен іс-шаралар ткізу ө 1 047 4 063 Барлы ы: ғ 469 164 598 515 760 367 Игерілгені: 98, 7 % 100 %

20
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.