Презентация діл А. кімжан А

Скачать презентацию діл А. кімжан А Скачать презентацию діл А. кімжан А

dіl_a._kіmghan_a.ppt

 • Размер: 644 Кб
 • Количество слайдов: 12

Описание презентации Презентация діл А. кімжан А по слайдам

ара анды мемлекеттік медицина университетіҚ ғ Жедел ж рдем кафедрасы әЖедел ж рдем кафедрасыә С Жара анды мемлекеттік медицина университетіҚ ғ Жедел ж рдем кафедрасы әЖедел ж рдем кафедрасыә С Ж Ө Та ырыбы: ШМК ызметі келіп жеткенге дейін емханалар мен жара ат қ қ қ пунктеріндегі ж мысты йымдастыруда жо ар ы білімді мейірбикені ұ ұ ғ ғ ң ШМК к рсету ызметі. ө қ Орында ан: кімжан А. . ғ Ә Ө діл А. Ә Ө 3-00 1 топ МІ Тексерген: Юлдашов З. П. ара анды 2015 Қ ғ

Жоспар: Кіріспе Негізгі б лімө Жара аттану, жара аттану кезінде ал аш ы к мек қЖоспар: Кіріспе Негізгі б лімө Жара аттану, жара аттану кезінде ал аш ы к мек қ қ ғ қ ө ол-ая жара аттында ан кеткен кездегі к мек Қ қ қ қ ө Жедел ж рдемдегі мейірбике мен фельдшерді ә ң міндеті Мейірбикені негізгі міндеті ң орытынды Қ олданыл ан дебиетер Қ ғ ә

Кіріспе Жара аттарқ – б л адам лпалары мен органдарыны ұ ұ ң за ымдануы, Кіріспе Жара аттарқ – б л адам лпалары мен органдарыны ұ ұ ң за ымдануы, сырт ы себептерден ая — олды сынуы мен қ қ ң буынны шы уынан, ж мса лпаны жаралануы мен ң ғ ұ қ ұ ң денен i сыдырылуынан, органдарды за ымдануынан ж не ң ң қ ә к птеген бас а ж йттерд ө қ ә i серң ә i нен лпалар мен органдар ұ т тасты ы мен ызмет ұ ғ қ i н i б зылуы. Ал аш ы к мек корсету ң ұ ғ қ ө кезде -зардап шеккен адамны жара атын ас ындырмай, ң қ қ о ан рт рл ғ ә ү i медициналы к мек шараларын д рыс қ ө ұ к рсет ө i п, оны мң ө i р i н са тап алу а ба ыттал ан қ қ ғ ғ ғ i с- рекет. ә Сонды тан да жара аттан ан адамны м қ қ ғ ң ө i р i мен патологиялы процестерд қ i одан ар ы салдары к бң ғ ө i несе апат бол ан жердег ғ i ал аш ы к мектғ қ ө i к рсетң ө i лген уа ыты мен қ оны сапасына ты ыз байланысты ң ғ.

Жара аттану кезіндегі ал ашкы қ ғ медициналык ж рдем әмедициналык ж рдемә Жара аттану кезіндегіЖара аттану кезіндегі ал ашкы қ ғ медициналык ж рдем әмедициналык ж рдемә Жара аттану кезіндегі ал ашкы медициналык ж рдем қ ғ ә (АМЖ) к рсетуді ма саты — ан то тату (уакытша болса ө ң қ қ қ да), жараны ластанудан ж не о ан микробтарды т суінен ө ғ ң ү са тау, зардап шегушіні ауруын б се дету. Алдымен қ ң ө ң жара аты бар дене б лігі жала аштандырылады. Киім не қ ө ң аяк киімді а ырын шешеді, кейде оны тігісі бойынша қ с геді. Екінші ж пка т спес шін жараны саусакпен немесе ө ұ ү ү аспаппен арау а тыйым салынады. Мейірбике Асептика қ ғ ережелерін ата сактау керек. қ ң ан кетуді то тату мен жара а микробтарды т суін Қ қ ғ ң ү болдырмау шін к біне жара а стерильді (асептикалы ) ү ө ғ қ та ыш кою ар ылы ж зеге асады. ңғ қ ү

 атты ан кету кезінде оны Қ қ уа ытша токтату шараларын жасау қ керек. атты ан кету кезінде оны Қ қ уа ытша токтату шараларын жасау қ керек. Ж мсак тіндерді аукымды ұ ң жаралануы, сондай-а с йектер мен қ ү буындар за ымдануы кезінде қ ая -колды тасымалдау шін қ ү орны тырып бекіту кажет. атты қ Қ ауырсынуды азайту шін, зардап ү шегушіге промедол (морфин) салады. Егер жараланушы бойынан жара атты шок немесе к п кан қ қ ө кету салдарынан жедел ан азды қ қ белгілері сезілсе, ажетті шаралар қ жасалады. АМЖЖ-дан кейін жаралан ан адам а сіреспеге карсы ғ ғ алдын ала егу ж мысын жасау, ұ антибиотиктер салу ж не мірлік ө ө к рсеткіштері бойынша ш ыл ө ұғ к мек к рсетіледі. ө ө

ол-ая жара атында ан кеткен кездегі ал аш ы Қ қ қ қ ғ қ кол-ая жара атында ан кеткен кездегі ал аш ы Қ қ қ қ ғ қ к мек: ө Капиллярлы ан кету кезінде ан жо алту к п болмайды. Ондай ан қ қ қ ғ ө қ кетуді тез то тату а болады. ан а ан жерге таза д ке ойып, д кені қ ғ Қ ққ ә ң стіне ма та салып жара атты байлау керек. Егер олда д ке болмаса, ү қ қ қ ә ан а ан жерге ол орамал та у ажет. қ ққ қ ң қ Кенеттен ан кеткенде ысып байлан ан та ыш жа сы то татады. ан қ қ ғ ңғ қ қ Қ а ан жерге таза д ке ойып, оны бірнеше рет орап, ажет жа дайда таза ққ ә қ қ ғ ол орамал байлау керек. Бинтпен ыс анда ан кету то тайды. Егер қ қ қ к мек к рсетушіде ысып байлайтын та ыш болмаса, зардап шегушіні ө ө қ ңғ ң к ретамырынан атты ан кетіп жатса, ан а ып жат ан жерді сауса пен ү қ қ қ ғ қ қ басу керек. олыны жо ар ы к ретамырынан ан а анда, олды жай Қ ң ғ ғ ү қ ққ қ ана жо ары к теру жеткілікті болады. . ғ ғ ө Артериялы ан кетуді де ысып байлап та ып то тату а болады. қ қ қ ң қ ғ Санынан немесе иы артериясынан ан кетуді то тату шін жгут қ қ қ ү олдану керек, оны ан а ып жат ан жерден жо ары баулап та у ажет. қ қ ғ ң қ Егер олда жгут болмаса, шкіл орамал, ол орамал, галстук байлау а қ ү қ ғ болады. Зардап шегушіні байлан ан жгутпен екі са ат ішінде ғ ғ хирургиялы ндеу шін міндетті т рде емдеу мекемесіне жеткізу керек. қ ө ү ү

Жедел-жәрдем станциясында мейірбике мен фельдшердің міндеті Жедел-ж рдем станциясында ы мейірбике мен фельдшерді ә ғЖедел-жәрдем станциясында мейірбике мен фельдшердің міндеті Жедел-ж рдем станциясында ы мейірбике мен фельдшерді ә ғ ң міндеті: здері ызмет істейтін жедел- ж рдем машинасыны ө қ ә ң номерін білу керек. Машинада ы нау астар а к мек к рсетуге ғ қ ғ ө ө ажет аппаратураларды т зулігін, д рі-д рмегіні толы ты ын қ ң ү ә ә ң қ ғ тексеріп, машинаны ызмет к рсетуге зір екендігін, оны ң қ ө ә ң санитарлы жа дайын, радиобайланысыны д рысты ын қ ғ ң ұ ғ тексеру кер е к. Орта білімді мед ызметкері д рігерді тікелей қ ә ң к мекшісі болады ж не оны н с ауларын б лжытпай ө ә ң ұ қ ұ орындауы керек. Ж ре алмайтын нау астарды зембілмен тасу а ү қ ғ міндетті. Ша ыр ан жерге машина жете алмаса, ол жерге қ ғ мейірбике жаяу жетіп, сыр ат а к мек к рсетуі керек. Машина қ қ ө ө ішіндегі жауапты фельдшер сыр атты асында отыруы қ ң қ керек. Егер жолда нау асты жа дайы кенеттен қ ң ғ нашарласа, фельдшер о ан ж рдем к рсетіп, сол ма айда ы ғ ә ө ң ғ аурахана а тез жеткізуі керек. ғ

Мейірбикені негізгі міндеті: ң 1. Нау ас адам аурухана а т скеннен кейін мейірбекеМейірбикені негізгі міндеті: ң 1. Нау ас адам аурухана а т скеннен кейін мейірбеке қ ғ ү оны тазалы ын тексеріп, шомылдырада, киіндіреді, с йтіп ң ғ ө палата а келіп жат ызады. ғ ә қ 2. Жа адан келіп т скен нау асты б лімшені ережелерін ң ү қ ө ң таныстырады ж не сол ережелерді орындалуын ба ылайды. ә ң қ 3. Палатаны тазалы ын тексеріп, оны ауасын тазартып ң ғ ң отырады(са ат 7-8де, 14-15 те ж не 21-22- де). Сонымен бірге ғ ә палатаны жылылы ы 18-20 °С шамасында болуын ң ғ ада алайды. 4. Нау астарды температураларын лшеп, а аз а қ ғ қ ң ө қ ғ ғ т сіреді, ауруларды ан тамырларыны со ысын санап ү ң қ ң ғ тексереді ж не бір т уліктегі кіші д реттеріні м лшерін ә ә ә ң ө лшейді. ө 5. Нау астарды денелері таза болуын ада алап, оларды т сек қ ң қ ғ ң ө орындар мен іш киімдеріні уа тылы ауыстырылып т рылуын ң қ ұ ба ылайды. қ

 6. Д рігерді тексеруіне ә ң атысады. Нау ас адамны халі қ қ 6. Д рігерді тексеруіне ә ң атысады. Нау ас адамны халі қ қ ң нашарласа немесе жа дайында ғ бас а згеріс болса, дереу сол қ ө палатаны д рігеріне немесе ң ә кезекші д рігерге хабарлайды. ә 7. Д рігерді нау асты емдеу ә ң қ ж ніндегі тапсырмасын ө б лжытпай дер кезінде ұ орындап отырады(д рі-д рмек ә ә таратады, ине салады, банка, ыша қ ояды, клизма жасайды) қ

 8. Нау астарды анализдерін (кіші д реттерді , қ ң ә ң а 8. Нау астарды анализдерін (кіші д реттерді , қ ң ә ң а ыры тарын, лкен д реттерін, т. б. ) лаборатория а қ қ қ ү ә ғ зірлейді. 9. Ауруларды аппаратпен тексеруге алдын-ала ә дайындайды ж не оларды арнаулы кабинеттерге баруларына ә ң к мектеседі. 10. Нау астарды тама ішу режимдері мен ө қ ң қ олар а йден келген та амдар а ба ылауды ж зеге асырады. ғ ү ә ғ ғ қ ү 11. Б лімшедегі ж не палатада ы медициналы аппараттар ө ә ғ қ мен жи аздар а да жауапты арау керек. һ ғ қ 12. Мейірбеке зі отыратын орында ы жаттарды ретке ө ғ құ келтіріп, журналдарды, т. б. а аздарды дер кезінде толтырып қ ғ отыру а тиіс. ғ 13. Нау ас адамны халі нашарла ан жа дайда д рігер қ ң ғ ғ ә келгенше жедел ж рдем к рсетуі керек ә ө 14. Мейірбике нау астар а р т рлі та ырыпты гімелер қ ғ ә ү қ әң ткізуі керек. ө

орытынды: Қ Мейірбике Ж ре алмайтын нау астарды ү қ зембілмен тасу а міндетті. Шаорытынды: Қ Мейірбике Ж ре алмайтын нау астарды ү қ зембілмен тасу а міндетті. Ша ыр ан ғ қ ғ жерге машина жете алмаса, ол жерге мейірбике жаяу жетіп, сыр ат а к мек қ қ ө к рсетуі керек. зардап шеккен адамны ө ң жара атын ас ындырмай, о ан рт рл қ қ ғ ә ү i медициналы к мек шараларын д рыс қ ө ұ к рсет ө i п, оны мң ө i р i н са тап алу а қ қ ғ барлы іс- рекет жасау ажет. қ ә қ

олданыл ан дебиетер Қ ғ ә О. Д. Дайырбеков, Б. Е. Алтынбеков, Шымкент. 2005 жыл.олданыл ан дебиетер Қ ғ ә О. Д. Дайырбеков, Б. Е. Алтынбеков, Шымкент. 2005 жыл. ISBN 9965-752-06 Жоғарыға көтеріліңіз ↑ Қазақ Энциклопедиясы