Презентация Дені сау бір жаса дейінгі балаларды диспансерлік баылау

Скачать презентацию Дені сау бір жаса дейінгі балаларды диспансерлік баылау Скачать презентацию Дені сау бір жаса дейінгі балаларды диспансерлік баылау

denі_sau_bіr_ghasa_deyіngі_balalardy_dispanserlіk_baylau.ppt

 • Размер: 159.5 Кб
 • Количество слайдов: 12

Описание презентации Презентация Дені сау бір жаса дейінгі балаларды диспансерлік баылау по слайдам

Дені сау 1 жас а дейінгі балаларды қ диспансерлік ба ылау қ • Арнайы мамандарды балалардыДені сау 1 жас а дейінгі балаларды қ диспансерлік ба ылау қ • Арнайы мамандарды балаларды тексеруі: ал аш ы айда ң ғ қ , бала емдеу 3 реттен кем емес, кейіннен айына 1рет; хирург ( ортопед ), офтальмолог, невропатолог, отоларинголог -1 жаста. • Профилактикалы тексерістерде: баланы к н т ртібі, баланы тама тануына, массаж ж ргізілуіне , дене қ ң ү ә ң қ ү шыны тыратын жатты улар а, т рбие беру ж нінде сынытар, мешелді , анемияны қ ғ ғ ә ө ұ ң ң алдын — алуына, тама тануды созылмалы б зылыстарына, ж палы аурулар а ерекше м н қ ң ұ ұқ ғ ә беріліп, ке естер айтылады. ң • Баланы жалпы жа дайына ба а бергенде: баланы дене салма ы мен бой зынды ына, кеуде ж не бас ң ғ ғ ң ғ ұ ғ ә ще беріне, ж йке ң ү — психикалы ж не физикалы даму жа дайына, тісіні жарып шы уына, зінқ ә қ ғ ң ғ ө — зі ө стауына, с йек ұ ү — б лшы ет ж йесіне , ішкі а залар , БЦЖ вакцинасынан кейінгі алды реакцияны, туа ұ қ ү ғ қ қ пайда бол ан аурулар мен даму а аулы тарына ерекше м н беріледі. ғ қ қ ә • осымша зерттеу дістеріне: айына Қ ә 1 рет антропометрия жасау, анны ж не з рді клиникалы қ ң ә ә ң қ талдауы 3 айлы ж не қ ә 1 жаста ы бала а жасалады. ғ ғ • Баланы жалпы жа дайынаж не осымша зерттеу дістеріне арап д рігер баланы денсаулы ына , ң ғ ә қ ә ң ғ я ни , физикалы ж не ж йке ғ қ ә ү – психикалы жа дайына, шы уына, зінқ ғ ғ ө — зі стауына, алыптыдан ө ұ қ функционалды ж не органикалы б зылыстарда бар ә қ ұ ң – жо ты ына, баларды денсаулы тобын қ ғ ң қ аны тап, керек болса, ауруды пайда болуына келетін ауіп қ ң ә қ – атер тобын аны тап, ба а береді ж не қ қ ғ ә алдын — алу ж не емдеу шараларын йымдастырады. ә ұ

Дені сау 2 жаста ы балаларды ғ диспансерлік ба ылау. қ • Арнайы мамандарды балалардыДені сау 2 жаста ы балаларды ғ диспансерлік ба ылау. қ • Арнайы мамандарды балаларды тексеруі: то сан сайын ң қ 1рет педиатр ба ылауы; стамотолог қ к рсеткіштерге с йкес. ө ә • Профилактикалы тексерістерде: баланы к н т ртібі, гимнастика ж не денді сауы тыру а арнал ан қ ң ү ә ә қ ғ ғ шаралар, т рбие беру ж нінде сынытарды ада алау, мешелді алдын ә ө ұ қ ғ ң — алуына, мектепке дейінгі мекемелерге дайындау. • Баланы жалпы жа дайына ба а бергенде: баланы дене салма ы мен бой зынды ыны ң ғ ғ ң ғ ұ ғ ң динамикасына, тіс формуласына, психомоторлы дамуына, зін ө — зі стауына, тері жамыл ысыны ө ұ ғ ң жа дайына, с йек ғ ү — б лшы ет ж йесіне , ішкі а заларыны жа дайына назар аударылады. ұ қ ү ғ ң ғ • осымша зерттеу дістері: то санына Қ ә қ 1 рет антропометрия жасау, жалпы ан , з р талдауы ж не қ ә ә рттар а талдау жылна құ ғ 1 рет жасалады. Баланы бала ба ша а бейімделуіне болжам ң қ ғ жасалады. Диспансерлік ба ылау н тижесіне с йкес бала денсаулы ына кешенді т рде ба а қ ә ә ғ ү ғ беріліп, алдын — алу жен емдеу шаралары ж ргізіледі. ү • Алдын — алу ж не емдеу шаралары бір жаста ы балалардыкіне сас, сонымен атар мектепке ә ғ ұқ қ дейінгі мекемелерге арнайы дайынды ж ргізіледі. қ ү • Диспансерлік ба ылауды тиімділігін: психомоторлы ж не физикалы даму к рсеткіштері, қ ң ә қ ө клиникалы талдау н тижелері мен ауруларды жиілігі , бала қ ә ң — ба ша а бейімделуіні ауырлы қ ғ ң қ д режесіне с йкес ба а беріледі. ә ә ғ

Дені сау 3 жаста ы балаларды ғ диспансерлік ба ылау. қ • Арнайы мамандарды балалардыДені сау 3 жаста ы балаларды ғ диспансерлік ба ылау. қ • Арнайы мамандарды балаларды тексеруі жарты жылда ң 1рет педиатр ба ылауы; офтальмолог, невропатолог, стамотолог, хтрург, ортопед, отоларинголог қ жылына 1 рет. • Профилактикалы тексерістерде: баланы к н т ртібіне, тама тануына, т рбиесіне қ ң ү ә қ ә назар аударылады. • Баланы жалпы жа дайына ба а бергенде: баланы дене салма ы мен бой ң ғ ғ ң ғ зынды ыны динамикасына, тіс формуласына, психомоторлы дамуына, тері ұ ғ ң жамыл ысыны жа дайына, лимфа ж йесіне, аран а, омырт а ғ ң ғ ү ғ қ ба анасына, майтабанны бар ғ ң — жо ты ына, ішкі а заларыны жа дайына ; қ ғ ғ ң ғ • осымша зерттеу дістері: антропометрия жасау, к з ыра ылы ын аны тау, жалпы Қ ә ө қ ғ ғ қ ан , з р талдауы ж не рттар а талдау жасау. қ ә ә құ ғ • Диспансерлік ба ылау н тижелеріне с йене отырып, бала денсаулы ына кешенді қ ә ү ғ ба а беріліп, алдын ғ — алу ж не емдеу шаралары ж ргізіледі. ә ү • Негізгі алдын — алу ж не емдеу шаралары : т рбие ж мысын йымдастыру, жасына ә ә ә ұ с йкес тама тану, гимнастика, дене шыны тыру. ә қ қ • Диспансерлік ба ылауды тиімділігін : психомоторлы ж не физикалы даму қ ң ә қ к рсеткіштері, клиникалы талдау н тижелері мен ауруларды жиілігі. ө қ ә ң

Дені сау 4-7 жас а дейінгі балаларды қ диспансерлік ба ылау қ • Арнайы мамандарды балалардыДені сау 4-7 жас а дейінгі балаларды қ диспансерлік ба ылау қ • Арнайы мамандарды балаларды тексеруі: жылына ң 1рет педиатр ба ылауы; қ офтальмолог, невропатолог, стамотолог, ортопед, отоларинголог 5 жасында ж не мектепке барар ә алдында — к рсетк штерге с йкес. . ө ә ә • Профилактикалы тексерістерде: баланы к н т ртібіне, тама тануына, т рбиесіне, мектепке қ ң ү ә қ ә дайынды шараларына, дене шыны тыруына назар аударылады. қ қ • Баланы жалпы жа дайына ба а бергенде баланы физикалы дамуына, соны ішінде омырт а ң ғ ғ ң қ ба анасына, майтабанны бар ғ ң — жо ты ына , к з ж не есту ыра ылы ын зерттеу, антропометриялы қ ғ ө ә қ ғ ғ қ к рсеткіштерге, психикалы денсаулы ына ( вегетативты статус, эмоциональды ө қ ғ статус, психомоторлы т ра тылы ) араныны жа дайы, тісіні , ішкі а заларыны ұ қ қ ң ғ ң ( нерв — психикалы дамуы дені сау бала кабинетінде аны талады ) жа дайына назар аударылады. қ қ ғ • осымша зерттеу дістері: жалпы ан , з р талдауы ж не рттар а талдау жасау, к ру ж не есту Қ ә қ ә ә құ ғ ө ә ыра ылы ын аны тау, спиро ж не динамометрия жыл сайын, қ ғ ғ қ ә 5-6 жасында мектепке барар кезде т л жатты жасы мен биолдогиялы жасын аны тау , артериялы ан ысымын ө құ қ қ қ 5 жастан бастап аны тау. қ • Негізгі алдын — алу ж не емдеу шаралары : т рбие ж мысын йымдастыру, жасына с йкес тама тану, ә ә ә ұ ә қ гимнастика, дене шыны тыру қ 5 жасынан бастап мектепке бару а дайындалу. ғ • Диспансерлік ба ылауды тиімділігін : психикалы ж не физикалы даму к рсеткіштері, қ ң ә қ ө клиникалы талдау н тижелері мен ауруларды жиілігіне байланысты. қ ә ң

Негізгі профилактикалы ж не емдеу қ ә шаралары. • Д рыс тама тандыруды тНегізгі профилактикалы ж не емдеу қ ә шаралары. • Д рыс тама тандыруды т ртібі мен ұ қ ң ә йымдастырылуы, таза ауада серуендеу, массаж жасау, дене ұ шыны тыру а арнал ан жатты улар , т рбие ж ніндегі қ ғ ғ ғ ә ө жа дайлар, мешелді арнайы алдын ғ ң — алуы, анемияның алдын-алу, табыл ан б зылыстарды емдеу ғ ұ ; • Диспансерлік ба ылауды тиімділігіні критерилері: қ ң ң ж йке ү – психикалы ж не физикалы дамуды қ ә қ ң к рсеткіштері, зін ө ө — зі стауына, клиникалы зерттеуді ө ұ қ ң н тижелеріні талдауына, ауруларды жиілігіне. ә ң ң

Балаларды денсаулы топтары. ң қ I денсаулы тобы. қ Дені сау балалар, я ни физикалыБалаларды денсаулы топтары. ң қ I денсаулы тобы. қ Дені сау балалар, я ни физикалы ж не психикалы дамуы ғ қ ә қ алыпты, анатомиялы дефектсіз, функциональды ж не қ қ ә морфофункциональды ауыт усыз. қ II денсаулы тобы. қ Созылмалы ауруы жо , алайда функциональды ж не қ ә морфофункциональды б зылыстары бар балалар жатады. Сонымен атар ұ қ б л топ а реконвалесценттер, сіресе орташа ж не ауыр д режедегі ұ қ ә ә ә ж палы аурулары бар , эндокринологиялы патологиясы жо , жалпы ұқ қ қ физикалы дамуы артта ал ан, салма ы аз ж не арты салма ы бар, тыныс қ қ ғ ғ ә қ ғ жолдарыны жедел ауруларымен ауыр ан, жара аттан ж не операциядан ң ғ қ ә кейінгі алды тары бар біра функциясы алыпты балалар жатады. қ қ III денсаулы тобы. қ Клиникалы ремиссия сатысында ы созылмалы ауруы бар қ ғ , функциональды м мкіншіліктері са тал ан немесе компенсация ү қ ғ сатысында , біра негізгі ауруыны ас ынуы жо балалар. Жара ат ж не қ ң қ қ қ ә операциядан кейін функциясы компенсация сатысында бол ан физикалы ғ қ кемшілігі бар балалар кіреді. Компенмация д режесі баланы о уына ж не ә ң қ ә ж мыс жасауына кедергі келтірмеуі керек. ұ

Балаларды денсаулы топтары. ң қ IV денсаулы тобы. А қ ктивты кезе дегі ж не жиіБалаларды денсаулы топтары. ң қ IV денсаулы тобы. А қ ктивты кезе дегі ж не жиі ас ыну боп т ратын ң ә қ ұ т ра сыз клиникалы ремиссиясы бар, са тал ан немесе ұ қ қ қ ғ компенсирленген функциональды м мкіншілігі бар созылмалы ауруы ү бар балалар; функциональды м мкіншілігі шектелген ремиссия ү сатысында ы созылмалы ауруы бар балалар тобы кіреді. Жара ат ж не ғ қ ә операциядан кейінгі баланы о уы мен ж мыс істеу абілетін ң қ ұ қ шектейтін , ажетті функциясы толы емес компенсирленген қ қ физикалы кемшіліктері бар балалар жатады. қ V денсаулы тобы. қ Клиникалы ремиссия сирек болатын, ас ынуы те қ қ ө жиі, немі рецидив беретін, функциональды м мкіншілігі ү ү декомпенсация сатысында , негізгі ауруыны ас ынуымен ң қ к рінетін, жара ат ж не операция н тижесінде болатын о у мен ө қ ә ә қ ж мыс істеуіне атты кедергі келтіретін созылмалы ауруы бар балалар ұ қ тобы.

Жиі ауыратын балаларды диспансерлік ң ба ылауы ж не реабилитациясы. қ ә • Жиі ауыратын балаларЖиі ауыратын балаларды диспансерлік ң ба ылауы ж не реабилитациясы. қ ә • Жиі ауыратын балалар – б л диагноз емес, ұ ор ану ж йесінде транзиторлы қ ғ ү корригируемыхтан болатын респираторлы инфекциялардан жиі ауыратын ж не ор ану ә қ ғ ж йесінде органикалы б зылысы ү қ ұ жо , диспансерлік ба ылау тобы. қ қ

ЖАБ тобын ру себептері: құ • Балаларды анатом ң - физиологиялы ерекшеліктері, соны ішінде қЖАБ тобын ру себептері: құ • Балаларды анатом ң — физиологиялы ерекшеліктері, соны ішінде қ ң иммунды ж йеде, екіншілік иммунды жетіспеушілік жа дайыны ү ғ ң дамуы; • йымдастырыл ан жымдар а бар анда аурулармен арым Ұ ғ ұ ғ ғ қ — атынас қ жиілігіні к беюі. Жиі ауыратын балалар тобына мектепке дейінгі ң ө балаларды ң 40% ж не бастауыш сынып о ушыларыны ә қ ң 15% кіреді. • Тыныс алу жолдарыны ж палы ауруларымен ауруы т мендегі ң ұқ ө б зылыстар а жиі келеді: физикалы ж не нерв ұ ғ ә қ ә — психикалы қ дамуы, иммунды ж йені жетілуі, ЛОР а заларыны созылмалы ү ң ғ ң ауруларыны пайда болуына, АІЖ б зылысына, з р шы ару ң ұ ә ғ жолдарыны ж не бас а да ж йелерді патологиясына келуімен ң ә қ ү ң ә атар, леуметтік дезадаптация а келеді. Кейінгі кездері қ ә ғ ә оппортунистік инфекцияларды ( герпес вирусы ң инфекциялары, хламидиоз, микоплазма) атал ан топ нау астарында ғ қ ке жайылуы, осы ауруларды еміне к шу керектігіне назар аудартады. ң ң ө

ЖАБ ьобына кіруге арнал ан ғ критерилер: Балаларды жасы. ң ЖРА жиілігі. (эпизодтар / жылынаЖАБ ьобына кіруге арнал ан ғ критерилер: Балаларды жасы. ң ЖРА жиілігі. (эпизодтар / жылына ) 1 жас а дейін қ 4 ж не одан да жо арыә ғ 3 жас а дейін қ 6 ж не одан да жо арыә ғ 4-5 жас 5 ж не одан да жо ары ә ғ 5 жастан жо ары ғ 4 ж не одан да жо арыә ғ

ЖАБ - да ЖРА - ны алдынң - алуы. зіндік адекватты иммунды жауапты пайда болуына: ӨЖАБ — да ЖРА — ны алдынң — алуы. зіндік адекватты иммунды жауапты пайда болуына: Ө ң салауатты мір с ру салты; ө ү Д рыс к н т ртібі; ұ ү ә нарлы тама тану; Құ қ Денені шыны тыруды рт рлі дістері. қ ң ә ү ә Т маумен ж не ЖРВИ ұ ә – мен ауыратын балалармен арымқ — атынасты болдырмау; қ Санитарлы — гигиеналы шараларды ж ргізу. қ ү алалы к ліктерде ж руді азайту ж не баланы таза ауада Қ қ ө ү ә ң серуендеу уа ытын зарту; қ ұ Жиі респираторлы аурулармен ауыру пассивті темекі шегумен тікелей байланысты , сонды тан алдын қ — алу а баса назар аудар ан ж н. ғ ғ ө

ЖАБ вакцинациялау. • Ма ызды прфилактикалы шаралады ң қ ң бірі. Жиі ЖРВИ ауыру вакцинаЖАБ вакцинациялау. • Ма ызды прфилактикалы шаралады ң қ ң бірі. Жиі ЖРВИ ауыру вакцина салдыру а ғ арсы к рсеткіш болмайды. Біра уа ытша қ ө қ қ салдырмау а к рсеткіш болып ғ ө табылад. ЖРВИ – мен ж не бас а да жедел ә қ аурулармен ауырып бол ан балалар а дене ғ ғ температурасы алыпты бол ан со қ ғ ң 2-3 аптадан со егуж мыстарын ж ргізуге ң ұ ү болады.
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.