Презентация Дене шынытыру кйзеліс пен ажуа арсы

Скачать презентацию Дене шынытыру кйзеліс пен ажуа арсы Скачать презентацию Дене шынытыру кйзеліс пен ажуа арсы

dene_shynytyru_kyzelіs_pen_aghua_arsy.ppt

 • Размер: 11.7 Mегабайта
 • Количество слайдов: 19

Описание презентации Презентация Дене шынытыру кйзеліс пен ажуа арсы по слайдам

Кафедра: Валеология кафедрасы С ЖӨ Тексерген: Исмагулова Т. Орында ан: Н рм хамет А. М. .Кафедра: Валеология кафедрасы С ЖӨ Тексерген: Исмагулова Т. Орында ан: Н рм хамет А. М. . ғ ұ ұ Факультет: Жалпы медицина Курс: 11 Топ: 21-

   Кіріспе «Дені сау адам-таби атты е ымбат жемісі» деп Кіріспе «Дені сау адам-таби атты е ымбат жемісі» деп тегін ғ ң ң қ айтылмаса керек. Бірінші байлы — денсаулы дейміз. Біра қ қ қ осы с зді салма ын шынайы сезініп, т сінбейтін ө ң ғ ү секілдіміз. Б гінгі та да з т уелсіздігін ал ан егеменді еліміз оcы ү ң ө ә ғ ба ытта аза стан мектептеріне жан- жа ты дамы ан, ғ Қ қ қ ғ денсаулы ы мы ты, салауатты мір салтын м рат еткен ғ қ ө ұ дара т л аларды т рбиелеуді басты талап етіп ой ан. ұ ғ ә қ ғ

Салауатты мір салты дегеніміз- денсаулы ты ө қ ны айту мен са тау, а заны дСалауатты мір салты дегеніміз- денсаулы ты ө қ ны айту мен са тау, а заны д рыс дамуын ғ қ ғ ң ұ амтамасыз ететін гигиеналы ережелерді орындау. қ қ Ол шін денсаулы а жа ымсыз рекеттерден ү қ ғ ә (наша орлы , шылым шегу, ішімдік ішу, улы заттар а қ қ ғ уес болу) аула болу. Салауатты мір салтын са тау ә қ ө қ сонысымен ба алы. К не замандарда ы ғ ө ғ ламаларды бірі Аристотель: «Жанды дене ғұ ң оз алмаса леді» — деген екен. Міне, сол қ ғ ө т жырымдама біз шін салауатты мір с руді ұ ү ө ү ң негізгі ілімі болу а тиіс. Салауатты мір салтын ғ ө стануда спортты р лі зор. Денсаулы а тек дене ұ ң ө ққ шыны тыру ар ылы ол жеткізілуге болады. Дене қ қ қ оз алысы адам а засын дамытып, ж мыс істеу қ ғ ғ ұ абілетін арттырады, ауруды алыстатып, мірді қ ө зартады. Денсаулы – адам а таби атты берген е ұ қ ғ ғ ң ң лы ндылы ы ұ құ ғ.

 Дене т рбиесі а за а дамытушы, жетілдіруші ә ғ ғ ж не о Дене т рбиесі а за а дамытушы, жетілдіруші ә ғ ғ ж не о даушы т рінде сер етеді. Ол ә ң ү ә омырт а жотасыны исаюы, б кірлік секілді қ ң қ ү м сін кемшіліктерін жою а м мкіндік береді, ү ғ ү дене шыны тыру жатты уларыны қ ғ ң ж рдемімен к кірек абысы ылы ы, иы ә ө қ ңқ ғ қ ушы ты ын, б лшы ет лсіздігін о дау а қ қ ғ ұ қ ә ң ғ болады. Сонымен атар, дене шыны тыру қ қ жатты улары адамны психикалы к йін, ғ ң қ ү сырт ы к рінісі мен к іл-к йін жа сартып, қ ө өң ү қ жалпы тіршілік рекетін арттырады. ә «Денсаулы белгісі – толы болу» деп білетін қ қ адамдар «бала к п оз алып, ары тап кетеді» ө қ ғ қ деп арсы болады қ

Денені жетіліп, м сінні д рыс алыптасуы ң ү ң ұ қ шін к нделікті жаттыДенені жетіліп, м сінні д рыс алыптасуы ң ү ң ұ қ шін к нделікті жатты уларды неден бастап, ү ү ғ алай ая тау керек екендігін білгені абзал. қ қ й ыдан оян аннан кейін, тіршілікті Ұ қ ғ ң бастамасы – та ерте гі бой жазу ң ң жатты уларын орындау. Ертемен ал аш ы рет ғ ғ қ бой жаз анда: демді ішке алу, демді сырт а ғ қ шы ару кезінде-а кпе ке ейіп, оттегімен ғ қ ө ң толады да, к мір ыш ылы сырт а ө қ қ қ шы арылады. ғ Е рте гі дене шыны тыру ң қ жатты уларынан кейін, б кіл дене икемді, ғ ү оз ал ыш келеді. Ерте гі дене шыны тыру — қ ғ ғ ң қ міндетті т рде сал ын су а жуынумен ү қ ғ ая талуы керек. қ

 К йзеліс жа дайымен к ресуді бірнеше ү ғ ү ң т сілдері болады – К йзеліс жа дайымен к ресуді бірнеше ү ғ ү ң т сілдері болады – салауатты мір салты, ә ө (жо ары калориялы та амдарсыз) те десімді ғ ғ ң тама тану; желдетілген б лмеде жа сы й ы; қ ө қ ұ қ ж мыстан кейін дем алу (таби ат аясында, ұ ғ жары ы б се детілген п терде, рт рлі ғ ә ң ә ә ү шаралар а бару); денешыны тыру ғ қ жатты улары. мірдегі к йзелістен теріс ғ Ө ү жа дайда жа сы ж не пайдалы н рсені таба ғ қ ә ә білуге йрену р айсымыз а ма ызды. ү ә қ ғ ң Себебі мір арама- айшылы тарды бірлігі ө қ қ қ ң мен к ресінен рал ан. ү құ ғ

Денені шынықтырудың тәсілдері Денені шынықтырудың тәсілдері

К зді ж мы дар, здері ді орманда ж рмін деп ойла дар. ө ұК зді ж мы дар, здері ді орманда ж рмін деп ойла дар. ө ұ ң ө ң ү ң Жапыра иісін иіскеп, стар нін ты дап, орманда ыдыры дар. қ құ ә ң қ ң ыдырып ж ріп, гірге жа ында. абыр асын олмен стап, Қ ү үң қ Қ ғ қ ұ тасты аттылы ын сезі дер. гірді асында сар ырап су а ып ң қ ғ ң Үң ң қ қ ғ жатыр. Соны тап. Суды а анын естіп ж не орман тынышты ын ң ққ ә ғ старды нін ты да. Осыны барлы ына: сал ын а, құ ң ә ң ң ғ қ ғ тынышты ка, дыбыс а жаны ды аш, зі е ы айлы орын а отыр, қ қ ң ө ң ңғ ғ осылармен ы ай а кел. Б кіл айнала сізді дене ізді, бастан ая ңғ ғ ү ң ң қ толтырсын. «И » деген с з барлы серге енсін, осы с з бен сізді ә ө қ ә ө ң жаман к іл-к йі із кетсін. И , б л мен (аты ызды ата ыз). И , өң ү ң ә ұ ң ң ә мені тамаша б гінім мен ерте ім. Іші ізден к лкі сезі із. з ң ү ң Ө ткені із, б гін, ерте ізге к лімде із. Б л к лкі те майда, ж а, ө ң ү ң ұ ү ө ұқ жа а ашыл ан раушан г л сия ты, ол сізді іші ізде ашылады, ң ғ ү қ ң ң с йтіп б кіл дене ізге хош иісі таралады. зі ізге айты ыз «Мен ө ү ң Ө ң ң ба ытты, салма ты бол ым келеді рі мен сондай боламын». қ қ ғ ә Әуенмен емдеу » ЙА » әдісі

Ойынны шарты: ң Ойыншылар ілініп т р ан шарды ұ ғ д лдеп жарып, онда ыОйынны шарты: ң Ойыншылар ілініп т р ан шарды ұ ғ д лдеп жарып, онда ы с ра тар а ә ғ ұ қ ғ жауап береді. р с ра баллмен Ә ұ қ лшенеді. ө ” НЫСАНА”-ны д лдеу ойыны ә

 ” Шыны са шымыр боларсы ”қ ң ң ” Шыны са шымыр боларсы ”қ ң ң

Уа, хал ым назар аудар денсаулы а!қ ққ мірде ба ыттысы дені сауда. Ө қ ңУа, хал ым назар аудар денсаулы а!қ ққ мірде ба ыттысы дені сауда. Ө қ ң ң Денсаулы тере ба ыт деген с зді, қ ң қ ө р айтпа ан лы Абай данамыз да. Құ ғ ұ

Пайдаланылған әдебиеттер: 1. Дүйісова Ə. , «XXI ғасырсалауаттықоғамғасыры» «Биологияжəнесалауаттылық негіздері» , (2003), 2 б.Пайдаланылған әдебиеттер: 1. Дүйісова Ə. , «XXI ғасырсалауаттықоғамғасыры» «Биологияжəнесалауаттылық негіздері» , (2003), 2 б. 2. Валеология. Оқу әдістемелік құрал. Алматы: Ғылым, 1999ж 3. Уа баев Е. , Дене тəрбиесіні негіздері, ң ң (2000), Алматы: «Санат» , 72 б. 4. www. google. kz
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.