Презентация Циверенко 1-2 Авторське-Сумыжне

Скачать презентацию Циверенко 1-2 Авторське-Сумыжне Скачать презентацию Циверенко 1-2 Авторське-Сумыжне

civerenko_1-2_avtorsyke-sumyghne.ppt

 • Размер: 2.2 Mегабайта
 • Количество слайдов: 20

Описание презентации Презентация Циверенко 1-2 Авторське-Сумыжне по слайдам

ГАННА ПАВЛІВНА ЦИВЕРЕНКО начальник міжнародного відділу, к. ю. н. , доцент кафедри права Дніпропетровського університета іменіГАННА ПАВЛІВНА ЦИВЕРЕНКО начальник міжнародного відділу, к. ю. н. , доцент кафедри права Дніпропетровського університета імені Альфреда Нобеля Досвід роботи: 2003 – 2013 – тренер «Асоціації платників податків України» 2009-2010 – викладач кафедри конституційного та фінансового права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету 2010-2011 – старший викладач кафедри конституційного та фінансового права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету 2011-2012 – доцент кафедри конституційного та фінансового права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету 2011-2012 – заступник директора з науково-педагогічної роботи Інституту управління Класичного приватного університету 2012-2013 – начальник міжнародного відділу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, доцент кафедри права Членство в спілках: Запорізька обласна громадська організація вчених, Асоціація платників податків України, Центр сприяння Гуманітарному розвитку суспільства «Право миру» (Російська федерація) та ін. Сферу наукових інтересів складають: конституційне право, інтелектуальна власність, міжнародне публічне право

Система інтелектуальної власності Система інтелектуальної власності

Система права інтелектуальної власності (за об ’’ єктами) 1. Авторське право 2. Суміжні права 3. ПатентнеСистема права інтелектуальної власності (за об ’’ єктами) 1. Авторське право 2. Суміжні права 3. Патентне право 4. Засоби індивідуалізації товарів та послуг 5. Нетрадиційні результати інтелектуальної власності

Суб. Суб ’’ єкти інтелектуальної власності Творець(творці) – автор, виконавець, винахідник тощо Інші особи(наприклад, спадкоємці) Суб. Суб ’’ єкти інтелектуальної власності Творець(творці) – автор, виконавець, винахідник тощо Інші особи(наприклад, спадкоємці)

Зміст права інтелектуальної власності Особисті немайнові права інтелектуальної власності: право на визнання людини творцем, правоЗміст права інтелектуальної власності Особисті немайнові права інтелектуальної власності: право на визнання людини творцем, право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, інші. Майнові права інтелектуальної власності: право на використання об ’ єкта права інтелектуальної власності, виключне право дозволяти використання об ’ єкта права інтелектуальної власності , виключне право перешкоджати неправомірному використанню об ’ єкта права інтелектуальної власності, інші.

Авторське право Структурний елемент системи інтелектуальної власності, що регулює відносини, які виникають у зв ’ язкуАвторське право Структурний елемент системи інтелектуальної власності, що регулює відносини, які виникають у зв ’ язку із створенням та використанням творів літератури, науки, мистецтва Ознаки: Творчий характер Оригінальність Об ’ єктивна форма вираження

Авторське право захищає твори: Твори, які захищені законом про авторське право і є результатамиАвторське право захищає твори: Твори, які захищені законом про авторське право і є результатами творчої діяльності. Призначення твору, його якість та спосіб вираження не впливають на можливість його захисту. Авторське право на твір виникає в силу його створення.

 літературні твори (включаючи програми для комп’ютерів і бази даних); драматичні та музично-драматичні твори; літературні твори (включаючи програми для комп’ютерів і бази даних); драматичні та музично-драматичні твори; музичні твори з текстом чи без тексту; кіно-, теле- та відеофільми, слайдфільми, діафільми тощо; живопис, скульптура, графіка тощо; архітектурні твори, витвори садово-паркового мистецтва; фотографічні твори та аналогічні до них; карти, плани, ескізи, що стосуються географії, топографії тощо; інші твори. Об. Об ’’ єкти авторського права :

Форми втілення творів письмова (рукопис, машинодрук, нотний запис тощо); усна (публічний виступ, публічне виконання тощо);Форми втілення творів письмова (рукопис, машинодрук, нотний запис тощо); усна (публічний виступ, публічне виконання тощо); звуко- чи відеозапис (механічний, магнітний, цифровий, оптичний тощо); зображення (малюнок, ескіз, картина, план, креслення, кіно-, теле-, відео- чи фотокадр тощо); об’ємно-просторова (скульптура, модель, макет, споруда тощо); інші форми.

Не є об'єктами авторського права офіційні документи (закони, рішення суду, інші тексти законодавчого, адміністративного характеру), аНе є об’єктами авторського права офіційні документи (закони, рішення суду, інші тексти законодавчого, адміністративного характеру), а також їх офіційні переклади; державні символи і знаки (прапори, герби, ордени, грошові знаки та інші державні символи і знаки); твори народної творчості (фольклор); повідомлення про події та факти, що мають інформаційний характер.

Немайнові права автора право бути визнаним автором твору (право авторства); право використовувати чи дозволяти використовуватиНемайнові права автора право бути визнаним автором твору (право авторства); право використовувати чи дозволяти використовувати твір під іменем автора, псевдонімом або без зазначення імені тобто анонімно (право на ім’я); право оприлюднювати чи дозволяти оприлюднювати твір в будь-якій формі (право на оприлюднення), включаючи право на відгук; право на захист твору, включаючи його назву, від будь-якої зміни, здатної нанести збитки честі та гідності автора (право на захист репутації автора).

Майнові права автора при створенні твору можуть належати одному автору чи колективу авторів (співавторам) можуть бутиМайнові права автора при створенні твору можуть належати одному автору чи колективу авторів (співавторам) можуть бути відчужені (передані іншій особі чи особам) Особа, що є власником тих чи інших прав стосовно твору називається правовласником

Випадки правомірного використання творів цитування в оригіналі та в перекладі в об ’ ємі, виправданому метоюВипадки правомірного використання творів цитування в оригіналі та в перекладі в об ’ ємі, виправданому метою цитування використання творів та уривків з них в якості ілюстрацій в виданнях, звуко- та відеозаписах навчального характеру в об ’ ємі, виправданому поставленою метою репродукування в одиничному екземплярі без здобуття прибутку в навчальних та дослідницьких роботах, для проведення аудиторних занять.

Умови правильного цитування Мета цитування: наукова, дослідницька, полемічна, критична та інформаційна. Можливе цитування тільки правомірноУмови правильного цитування Мета цитування: наукова, дослідницька, полемічна, критична та інформаційна. Можливе цитування тільки правомірно оприлюдненого твору. Об ’ єм цитати визначається метою цитування. Якщо можливості використання твору постраждали в результаті його цитування, це визнається порушенням авторських прав. Дозволено використовувати твір в навчальних цілях. В школі вчитель має право розмножити статтю (чи фрагмент навчального посібника) і роздати його учням. Проте, копіювання всього підручника буде порушенням авторських прав.

Суміжні права Права виконавців, виробників фонограм, відеограм, а також організацій мовлення та їх правонаступників наСуміжні права Права виконавців, виробників фонограм, відеограм, а також організацій мовлення та їх правонаступників на об ’ єкти інтелектуальної власності Використання: Виконання Фонограми, відеограми Передачі (програми) організації мовлення

Патентне право Система правових норм, що регулюють суспільні відносини, які складаються в процесі створення, оформленняПатентне право Система правових норм, що регулюють суспільні відносини, які складаються в процесі створення, оформлення та використання результатів науково-технічної творчості Об’єкти: Винахід Корисна модель Промисловий зразок

Засоби індивідуалізації товарів та послуг Комерційне найменування – індивідуальна назва, що дозволяє виділити суб ’ єктаЗасоби індивідуалізації товарів та послуг Комерційне найменування – індивідуальна назва, що дозволяє виділити суб ’ єкта в цивільному обороті, відрізняє його від інших учасників та відповідає характеру діяльності Торговельна марка – будь-яке позначення або комбінація позначень у вигляді слова, літери, цифри, зображувальних елементів, комбінації кольорів, які придатні для вирізнення товарів(послуг) Географічне зазначення – назва країни, населеного пункту, місцевості або іншого географічного об ’ єкта, використовувана для позначення товару, особливі властивості якого виключно або переважно визначають характерні для певного географічного об ’ єкта природні умови, людський фактор або те й інше одночасно.

Нетрадиційні результати інтелектуальної власності Наукове відкриття Комерційна таємниця Компонування інтегральних мікросхем Сорти рослин і породи тваринНетрадиційні результати інтелектуальної власності Наукове відкриття Комерційна таємниця Компонування інтегральних мікросхем Сорти рослин і породи тварин Раціоналізаторські пропозиції

Захист інтелектуальної власності Система заходів правового характеру, спрямованих на відновлення або визнання суб ’ єктивнихЗахист інтелектуальної власності Система заходів правового характеру, спрямованих на відновлення або визнання суб ’ єктивних прав при їх порушенні або запереченні будь-якою особою