Презентация Ц шигн болвчн Идни дее болдг

Скачать презентацию Ц шигн болвчн Идни дее болдг Скачать презентацию Ц шигн болвчн Идни дее болдг

c_shign_bolvchn_idni_dee_boldg.ppt

 • Размер: 1.3 Mегабайта
 • Количество слайдов: 26

Описание презентации Презентация Ц шигн болвчн Идни дее болдг по слайдам

Ц ши гн болвчн ә ң Ид ни дее болдг ә җ … К ц снь:Ц ши гн болвчн ә ң Ид ни дее болдг ә җ … К ц снь: Элстин 23 тойгта ү ә дундын школын хальмг келн әдундын школын хальмг келн ә болн урн зокъялын багш Булдан Ирина Александровна

Кич лин к слә ү • Хальмг улсин авъяс, за шалла ӊ таньлдул н; һКич лин к слә ү • Хальмг улсин авъяс, за шалла ӊ таньлдул н; һ • Авсн медрл н насни туршарт олзл ә җ чадл н; һ • Т всн сурвриг кесг халхаснь шал х ә һ (х л х) чадвр гх; ә ә ө • Амн гин з р дасл н. ү өө һ

Ц г әә мтнә ик гидг р к ндлдг за шалтаә ү ң. Ц г әә мтнә ик гидг р к ндлдг за шалтаә ү ң.

Киитн влин салькнд, шатсн халун нарнд …ү Киитн влин салькнд, шатсн халун нарнд …ү

Уу ханшго хальмг ц см җ әәһә … Би хальмг ц чаннав, ә Б крсн икиньУу ханшго хальмг ц см җ әәһә … Би хальмг ц чаннав, ә Б крсн икинь алд нерн в. ә ә һ ә Хамгин агч аа с д ргн в, һ үү ә Х рт рм д н цадтлнь әә ә үү ү ә тоонав. Хоньна Мууда

 р н чансн Ө ү ц р дее б рдмн. әәһә җ ә р н чансн Ө ү ц р дее б рдмн. әәһә җ ә

 К нд ц гхл рн, аа иг хойр үү ә ө ә һ арарн К нд ц гхл рн, аа иг хойр үү ә ө ә һ арарн б рх кергт. һ ә ә Ц б тн, кемтрх биш аа д кедмн. ә ү ә һ Цальгрулл уга, невчк дунд кех кергт. ә

 Аа ин ам чавч б рх з в уга. һ җ ә ө Х с Аа ин ам чавч б рх з в уга. һ җ ә ө Х с д рг д чандг әә үү ә Х рт хальмг ц. әә ә ә Тол ан вдк р уурадг һ ө ү Тоста хальмг ц. ә (Бадмин С. )

Ц уу асн к н й р л тә җ ү ө ә вә дг. Ц уу асн к н й р л тә җ ү ө ә вә дг.

Ц ин й р ләәһ ө ә. Хальмг ц рн әәһә Хотын дее ке ,Ц ин й р ләәһ ө ә. Хальмг ц рн әәһә Хотын дее ке , җ җ Хуучн ил н давул , җ ә җ Шин ил н тосый! җ ә Ончта ц рн дее б р , әәһә җ Окн теӊгрт н оларн ш тий! ә ү Зандрсн ц рн әәһә Дее н б р җә ә җ Зулан с н р ке , әә ә җ Домбрин айсан иӊн лий! җ ү Амтта ц н уу әәһә җ Амн г н к нд , ү ә үү җ Амулӊ менд цу ар һ Амрч ир цх й! җ һ ә Ончта ц рн дее б р , әәһә җ Оларн икч д н к ндл ү ә ү җ Окн Теӊгрт н ш тий! ә ү

Хальмг ц ин туу асәәһ җ • Хальмг улсин эдлдг хот олн з сн болна. Хальмг ц ин туу асәәһ җ • Хальмг улсин эдлдг хот олн з сн болна. Эн эдлдг тоотас ү тооврт дее бол эдлгддгнь – хальмг ц. Хальмг ц Хар җ җ ә ә теӊ гс эргнд, Грузин, Адыгеин мтн б рлдг азрт ур на. ә үү һ һ М чн, така сармудын дунда ар ц ин шагшг модн ө һ әәһ б чрл д, цецг днь унад ирхиннь алднд б чринь т н , ү ә ү ү үү ә нилх хамтхасдынь ац уга ар т авад грузинск, һ үүҗ краснодарск орс ц кен. Тер орс ц ги «негдгч сорт» , ә ә ә җ «высший сорт» , «экстра» болн «букет» — ги кен. җ ә • Тедн х н «хойрдгч сорт» кечк д, модьрун, зузавр ә өө ә хамтхасдынь рмг н рн ацта инь т авад, л д үү ә һ үүҗ үү ә шахурт орулад, но ан (к к) бий рнь шахад, кел д, ацинь һ ө ә ә дахсн каӊ д орулад «хальмг ц » кен. ә ә

 «. . . она стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, «. . . она стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, которое могло бы сравниться с ней, по влиянию на ход основных, самых грандиозных геологических процессов. Нет земного вещества – минерала, горной породы, живого тела, которое её не заключало бы. Всё земное вещество ею проникнуто и охвачено» .

 « Усн, чамд нр, г, амтн чигн уга, чамаг тодрхал бич ү өӊ җ « Усн, чамд нр, г, амтн чигн уга, чамаг тодрхал бич ү өӊ җ җ болшго, чини чинринь медлго, чамар бахан ха ана» . ӊһ (Антуан де Сент-Экзюпери) Усн (оксид водорода) Н 2 О мол. м. 18, 016 ӊг, нр, амтн ө ү уга шиӊгн бодьс. Усн – азр һ деер хамгин делгрсн нииллдлин негнь. Мана азрин адр уг ¾ усн эзлн : һ һ һ ә 98% — теӊгсин усн, 2-3% — мт хн усн; мт хн усна 1% ә ә — шиӊгн кевт н б н , 75% — ә әә ә м сн кевт н, лдсн 24% — ө ә ү азд дор г дг усн. һ үү

Хальмг ц Д РВЛ Н: ә Ө Җ утдан 36 сантиметр, ргнд н 16Хальмг ц Д РВЛ Н: ә Ө Җ утдан 36 сантиметр, ргнд н 16 сантиметр, ө ә зузандан 4 сантиметр, чивх рн 2 килограмм ә 10 грамм болна

Ямаран б длт , әә ә альд ур на? һ • Ц ин уул азрЯмаран б длт , әә ә альд ур на? һ • Ц ин уул азр – мн әәһ һ Ө (Деед)-Барун Китд орн-нутг, эн н туу 6 миӊ н илин ү ә җ һ җ туршарт б смн. Тан династин әә цагт чигн ц алдршсн б. Китд ә әәҗ болн Иньд орн-нутгт ц г олар әә ур ана. К к, хар ц нь каӊ кнсн һ ө ә с хн нрт болна. Цейлон арлд әә ү ә бас с н ц ур агдна. ә ә һ • ндстн бол н ц г эвр Ү һ ә ә ә авъяс-заӊ шалар чан эдлн. Зуг җ ә к н бол на р н хот ц с ү һ ө ү әәһә эклн. ә

Зать – оньдин к к кев р ө ә б дг, 10-15 л метр әә үЗать – оньдин к к кев р ө ә б дг, 10-15 л метр әә ү ү ндрт н, нигт намчта ө ә ур а модн. Модна орань – һ но ан, дорак хамтхаснь – һ ца авр гт болна. һ өң ә илин эргцд эн ур а Җ һ модн цецглн. Модна ә земшнь утдан 9 см, шар гт , нег рст болна. өң ә ү ә Тер рсинь хальмгуд ү зорад, ц д т вдмн. әә ә

сн – хамгин х рт шиӊ гн Ү ә ә ә бодьс. сн ссн – хамгин х рт шиӊ гн Ү ә ә ә бодьс. сн с мтн тос, рм, Ү ә ә ө тарг, аадмг кен. с р ц н ә Ү ә әәһә слн , боорцг кен. К кдт ү ә ә үү бичкн снь с уул ад дасххла, ә ү һ тедн ба ар гемндмн, — ги һ җ к гшн улс келдг б смн. Ода ө әә шимт сн керглгдхш, лавкас ә ү цу ар шалдрӊ с хулд авад һ ү җ ууна, тернь к нд харш болна. үү с р мтн хаш чана, тиим хот Ү ә ә шимт мт хн бол медгдн. ә ә ә җ әСН Ү

 • крин тосн уга ар хальмг улс Ү һ б чадхш, юӊ гад • крин тосн уга ар хальмг улс Ү һ б чадхш, юӊ гад гихл әәҗ ә ц тосн уга ар шим уга ә һ бол медгдн. Боорцг җ ә шархларн, хаш чанхларн бас тос т вн видн. Тосн мтнд ә ә ә туста хотн, бичкд д царцсн ү цагт к гш с б л н уснд тос ө ә ү ә т в д уул на. Тосн кесгт н ә ә һ ә рхш, тег д кез болвчн ү ә ә тер г эдл бол ана ү җ җТОСН

Давсиг Европас авч ирсмн. Ода давсна ик зунь Донбасас олгдна. Давсн анцхн хоттДавсиг Европас авч ирсмн. Ода давсна ик зунь Донбасас олгдна. Давсн анцхн хотт олзлгдхш, һ шир, эд болвсрулл h нд, сав , эм кел ң h нд олзлгдна. • Кем л н негц: җә һ ә • Ц ин ширк – 350 г әәһ • Адрута ширк – 280 г • Ц ин ухр – 10 г әәһ • Хотын ухр – 30 г. ДАВСН

Хальмг улсин ц ин йослләәһКитд улсин ц ин йослл әәһ Англь улсин ц ин йослл әәһХальмг улсин ц ин йослләәһКитд улсин ц ин йослл әәһ Англь улсин ц ин йослл әәһ

Шин т р батлл нө һ - Тадн хотас юунд дуртавт? - … … … -Шин т р батлл нө һ — Тадн хотас юунд дуртавт? — … … … — Хальмг ц герт н чандвт? ә ә — … … … — Ц чанхларн ю т вдвт? ә ә — … … … — Тана рк-б лд айта хальмг ц кен чанна? ө ү ә — … … …

Т лврт туульсәә ә  гинь ясдг л буурл Өӊ ө Амтинь ясдг амр цаТ лврт туульсәә ә гинь ясдг л буурл Өӊ ө Амтинь ясдг амр ца ан һ Таалинь х дг тар н әә һ шар

Усн мет ши гнӊ Шикр мет мт хн ә ә Бусл ах уснд орна, җ БийУсн мет ши гнӊ Шикр мет мт хн ә ә Бусл ах уснд орна, җ Бий н шаталго арна. ә һ Халун ц самрна, ә Хот т г чк д амрна. ү ә ә

Менд амул б цх тн!!!ң әә ә Зальта зандн ц сн әәһә Зулд деегш н ргий,Менд амул б цх тн!!!ң әә ә Зальта зандн ц сн әәһә Зулд деегш н ргий, ә ө Б сн хотыннь дее иг әә җ Бурхндан нер д т вий! ә җ ә Уурта хотыннь дее инь җ Урта вкнрт н нер дий! ө ә ә лдсн шавхр тальвринь Ү рн-садта ан эдлий! Ү һ Аавнр-ээ нр н к ндл , җ ә ү җ Аа та ц инь б р лий! һ әәһ ә ү Еӊсг р чее сн т всн ә җә ә Й р линь соӊс байрлый! ө ә җ

Менд амулӊ б хитн Олн Деедс Бурхд рш тх !әә ө ә ә Менд амулӊ б хитн Олн Деедс Бурхд рш тх !әә ө ә ә
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.