Презентация Блшыет тіндері.аа блшыет тіндеріні регенерациясы.Ет тініні жаса жне адам тір

Скачать презентацию Блшыет тіндері.аа блшыет тіндеріні регенерациясы.Ет тініні жаса жне адам тір Скачать презентацию Блшыет тіндері.аа блшыет тіндеріні регенерациясы.Ет тініні жаса жне адам тір

blshyet_tіnderі.aa_blshyet_tіnderіnі_regeneraciyasy.et_tіnіnі_ghasa_ghne_adam_tіr.ppt

 • Размер: 2.8 Mегабайта
 • Количество слайдов: 20

Описание презентации Презентация Блшыет тіндері.аа блшыет тіндеріні регенерациясы.Ет тініні жаса жне адам тір по слайдам

 C. Ж. Асфендияров атында ы аза лтты медицина университетіғ Қ қ Ұ қ C. Ж. Асфендияров атында ы аза лтты медицина университетіғ Қ қ Ұ қ С Ж Ө Та ырыбы: қ Б лшы ет тіндері. а а б лшы ет тіндеріні ұ қ Қ ңқ ұ қ ң регенерациясы. Ет тініні жас а ж не адам тіршілігіне ң қ ә байланысты згеруі. Ж рек б лшы етіні регенерация а ө ү ұ қ ң ғ м мкіндігі. Шы у тегі эпидермальді ж не нейральді ү ғ ә б лшы ет тіні. ұ қ Орындаған: Темірзақова Ж. Факультет: Жалпы медицина Тобы: 11 -1 Тексерген: Есполаева А. Р

І. Кіріспе ІІ. Негізгі бөлім: 1. Бұлшықет тіні 2. Ет тінің жасқа және адамІ. Кіріспе ІІ. Негізгі бөлім: 1. Бұлшықет тіні 2. Ет тінің жасқа және адам тіршілігіне байланысты өзгеруі 3. Жүрек бұлшықетінің регенерацияға мүмкіндігі 4. Эпидермальді ет тіні 5. Нейральді ет тіні ІІІ. Қорытынды Жоспар:

   Б лшы ет тіндеріұ қ Б лшы ет тіндері – ұ Б лшы ет тіндеріұ қ Б лшы ет тіндері – ұ қ барлы т рлеріне орта жиырыл ышты қ ү қ ғ қ асиеті, я ни рылымды элементтеріні пішінін згерту абілеті қ ғ құ қ ң ө қ бойынша біріктірілген, біра шы у тегі мен рылысы ж не қ ғ құ ә жиырылу сипаты р т рлі тіндер тобы. ә ү Б лшы ет тіндеріне миоциттері мен талшы тарыны ұ қ қ ң зынша пішіні, миофибриллалары мен миофиламентттері жатады. ұ Сонымен атар цитоплазмасында жасуша осындыларынан қ қ гликоген, миоглобин мен липидтер , жиырыл ышты оры те к п ғ қ қ ө ө рамында кальций ионыны атысуымен зара рекеттесетін құ ң қ ө ә актин ж не миозин белоктары немесе миофиламенттері бар. ә

Б лшы ет тініұ қ Морфофункцион альді Гистогенетика лы қ Б лшы ет тініұ қ Морфофункцион альді Гистогенетика лы қ

  К лдене жола ты б лшы ет лпасы ө ң қ ұ қ К лдене жола ты б лшы ет лпасы ө ң қ ұ қ ұ – а а б лшы ет қ ңқ ұ қ лпасы ж не ж рек б лшы ет лпасы болып б лінеді. К лдене ұ ә ү ұ қ ұ ө ө ң жола ты б лшы ет лпасы – қ ұ а аны , тілді , ж т ынша ты , ешті алды ы қ ңқ ң ң ұ қ қ ң өң ң ңғ б лігін, ла ты , к кетті б лшы етін райды. К лдене ө құ қ ң ө ң ұ қ құ ө ң жола ты б лшы ет лпасыны ет талшы тары миосимпластан қ ұ ң қ т рады. ұ

Тегіс салалы б лшы ет тіні ұ қ Тегіс салалы б лшы ет тіні -Тегіс салалы б лшы ет тіні ұ қ Тегіс салалы б лшы ет тіні — ұ қ Тегіс б лшы ет тініні ұ қ ң даму к зі негізінен спланхнотомды мезенхима болып табылады. ө Оны жасушалары рамына тегіс б лшы ет тіні кіретін ң құ ұ қ м шелерді эпителиалды бастамаларына арай орын аустырып, ү ң қ оны оршап алады. Тегіс б лшы ет тініні дифференсалдануыны қ ұ қ ң ң бастамасы, мезенхима жасушаларыны заруы мен оларды ң ұ ң ж лдызына т різдіден пішінге айналуымен сипатталады. . ұ ә

  Б лшы еттерді жас а ж не мір салтына ұ қ ң Б лшы еттерді жас а ж не мір салтына ұ қ ң қ ә ө байланысты згеруі ө Постнаталды кезе де б лшы ет талшы тарыны а ыр ы алыптасуы ң ұ қ қ ң қ ғ қ ая талады. Диаметрі лкейгендіктен олар ты ыздалады. зынды ы мен жуанды ы қ ү ғ Ұ ғ ғ суі есебінен б лшы ет тініні к лемі л аяды. Егде адамдарды а а б лшы ет ө ұ қ ң ө ұ ғ ң қ ңқ ұ қ тіндеріні ультраструктуралы згерістері талшы ты симпластты та ж не ң қ ө қ ң қ ә жасушалы ат б ліктерінде бай алады. Я ни базальды мембранасы алы дайды, қ ө қ ғ қ ң миофибрилдерді йымдасуы б зылады, олар к лдене жола ты ынан айырыларды, ң ұ ұ ө ң қ ғ жеке фрагменттерге ыдырайды, Z-сызы ыдырап кетеді. Митохондрияларда згеріске қ ө шырайды, олар сарколемманы астында жина талып, гипертрофия а немесе ұ ң қ ғ керісінше дегенерация а шырайды. Миосателлитоциттер б лшы ет талшы ыны ғ ұ ұ қ ғ ң симпластты б лігінен б лініп шы ып, жайылып сіп келе жат ан д некер тінді қ ө ө ғ ө қ ә абатша а тіп кетеді. Жас а байланысты қ ғ ө қ згерістерді салдарынан б лшы етті ө ң ұ қ ң алпына келу ар ыны т мендейді, б лшы етті т т ырлы ы мен серпінділігі қ қ қ ө ұ қ ң ұ қ ғ т мендейді ж не тез шарша ыш келеді. ө ә ғ Физикалы ж ктеме кезінде жатты тыру ар ылы б лшы етке т сетін қ ү қ қ ұ қ ү ж ктеме к лемін сірген жа дайда, б лшы ет талшы тарыны, диаметрі ү ө ө ғ ұ қ қ лкейіпсаны да седі. С йтіп б лшы ет массасы л аяды. Б л згерістер ү ө ө ұ қ ұ ғ ұ ө н тижесінде саркоплазмада митохондрия саны к бейіп, миосателлитоциттерді ә ө ң пролиферацияланып, дифференцияланады. Ал Гипокинез(аз имылдау) салдарынан қ б лшы ет талшы тарыны диаметрі т мендейді, жиырыл ыш тірек аппараты ұ қ қ ң ө ғ б зылады, н тижесінде б лшы ет массасы азаяды(атрофия). ұ ә ұ қ

Б лшы ет тердегі ұ қ згерістер мір салтына ө ө да, мысалы физикалы қБ лшы ет тердегі ұ қ згерістер мір салтына ө ө да, мысалы физикалы қ ж ктеме к леміне ү ө байланысты теді. Жатты тыру ө қ ар ылы б лшы етке қ ұ қ т сетін ж ктеме к лемін ү ү ө сірген жа дайда ө ғ б лшы ет ұ қ талшы тарыны қ ң диаметрі лкеиіп, саны да ү седі. ө

Ж рек б лшы ет тіні регенерациясыны м мкіндіктеріү ұ қ ң ү алыпты тіршілік рекеттеріЖ рек б лшы ет тіні регенерациясыны м мкіндіктеріү ұ қ ң ү алыпты тіршілік рекеттері барысында ж рек б лшы ет тіні Қ ә ү ұ қ к п к лемді анды мір бойы ан айналым ж йесінде ө ө қ ү айдап, орасани зор ж ктеме салма к тереді. Б л кезде ү қ ө ұ кардиомиоциттер цитоплазмасыны рылымды рамдас ң құ қ құ тары- жалпы ж не арнайы органелалары рдайым тозып, ескіріп ә ә отырады, тіптіжасушаларды здері де луі м мкін. Ж рек б лшы ң ө ө ү ү ұ қ ет тініні жасушалы регенрацмиясы, я ни кардиомиоциттерді ң қ ғ ң митозды б лінуіар ылы алпына келуі физиологиялы жа дайда қ ө қ қ қ ғ да ж не за ымдан аннан кеиін де м мкін емес, себебі Гистогенез ә қ ғ ү барысында кардиомициттер б ліну абілетіне айтымсыз ө қ қ айырыл ан ғ.

Ж рек б лшы ет тіні жа аруыны жал ыз ана діс ү ұ қ ңЖ рек б лшы ет тіні жа аруыны жал ыз ана діс ү ұ қ ң ң ғ ғ ә амалы – жасушаішілік регенарация табылады. Б л кезде, жойыл ан ұ ғ рылымдарды орнына, құ ң Синтездік прцестер есебінен жа а органелалар рылып ң құ отыврады. Н тижесінде, миофибрилдерді жуанды ы мен ә ң ғ м лшеріні ж не митахондрияларыны ө ң ә ң Саны су есебінен т тас кардиомиоцитті де диаметрі ө ұ ң седі. ө

Паталогиялы жа дайда – қ ғ миокард инфаркті, ж ректі жара аттануы кезінде ү ң қПаталогиялы жа дайда – қ ғ миокард инфаркті, ж ректі жара аттануы кезінде ү ң қ Кардиомиоциттер седі. ө Жасушалы регенерация қ болма анды тан, оларды ғ қ ң орнын алыптастыратын борпылда талшы ты қ қ қ д некер тіні толтырады. Инфаркті шектеулі оша ында ә ң ғ кардиомиоциттер некроз ар ылы леді. қ ө Со ы ылыми деректер бойынша некрозды оша ты ңғ ғ ң қ оршайтын миокардты инфракттан со ерте кездерде қ ң ң кардиомиоциттерді апоптозын босататын ң дрілерді олдану миокард б зылуыны к лемін қ ұ ң ө азайту а м мкіндік береді ғ ү.

Эпидермальді б лшы ет тініұ қ Эпидермальді ет тінінен бастау алады. Миоэпителиоциттер тер, сүт, сілекейЭпидермальді б лшы ет тініұ қ Эпидермальді ет тінінен бастау алады. Миоэпителиоциттер тер, сүт, сілекей және көз жасы бездерінің мембранаға бекінеді. Пішіні — жұлдызша тәрізді, аз маманданған жасуша түрінен, бездің сыртын қоршап, механикалық қызмет атқарады. Құрамында- жиырылғыш элементтері болады құрылысы- ет ішкі құрамындағы нерв тінінен дамыған миоциттер

Нейральді ет тіні – к з алмасыны ішкі ө ң абыр асыны рамында ы нервНейральді ет тіні – к з алмасыны ішкі ө ң абыр асыны рамында ы нерв тінінен дамы ан қ ғ ң құ ғ ғ миоциттер. Миоциттерді денесі н рлы абы ң ұ қ қ эпителиіні астында орналас ан. Б л ң қ ұ миоциттерді сінділері н рлы абы а ң ө ұ қ ққ ба ыттал ан, рамында жиырыл ыш аппараты ғ ғ құ ғ болады. сінділеріні ба ытына байланысты Ө ң ғ б лар к зді арашы ына арай параллель ұ ө ң қ ғ қ ба ыттал ан. ғ ғ

  орытындыҚ а а, ж рек, тегіс б лшы ет тіндеріні элементтеріні орытындыҚ а а, ж рек, тегіс б лшы ет тіндеріні элементтеріні Қ ңқ ү ұ қ ң ң рылымы ж не эмбриональды даму тегі бойынша құ ә қ бір-бірінен айырмашылы ы болады. Біра , б ларды ғ қ ұ жиырылуыны негізінде жалпы принципі — актин мен ң миозинні жиырыл ыш а уыздарыны рекеттесуі ң ғ қ ң ә жатады. рбір б лшы етте регенерация р т рлі ж реді. Ә ұ қ ә ү ү Жалпы б лшы ет тіні жас а байланысты саны мен ұ қ қ диаметрі жа ынан згеріп т рады. Сонды тан б лшы ғ ө ұ қ еттерді тез регенерация а шырап, к лемін лкейту шін ң ғ ұ ө ү ү арнайы жатты улар ғ жасау керек.

Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә 1. http: //stud. kz/referat/show/21631 2. С. А Ажаев “Гистология” 2010ж 525-564Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә 1. http: //stud. kz/referat/show/21631 2. С. А Ажаев “Гистология” 2010ж 525-564 3. Ж. О. Аяпова “Цитология, эмбриология, ж не гистология 2007ж 110бет ә 4. 3. Адам физиологиясы» , Сәтбаева Х. Қ. , Өтепбергенов А. А. , Нілдібаева Ж. Б. 209бет 5. Жеке гистология курсы. Р. И. Юй, М. С. Калинина, Ж. О. Аяпова, Алматы , 2003жыл. 63бет

Назарлары ыз а рахмет!ң ғ Назарлары ыз а рахмет!ң ғ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.