Презентация Блшыет тіндері.аа блшыет тіндеріні регенерациясы.Ет тініні жаса жне адам тір

 • Размер: 2.8 Mегабайта
 • Количество слайдов: 20

Описание презентации Презентация Блшыет тіндері.аа блшыет тіндеріні регенерациясы.Ет тініні жаса жне адам тір по слайдам

 C. Ж. Асфендияров атында ы аза лтты медицина университетіғ Қ қ Ұ қ C. Ж. Асфендияров атында ы аза лтты медицина университетіғ Қ қ Ұ қ С Ж Ө Та ырыбы: қ Б лшы ет тіндері. а а б лшы ет тіндеріні ұ қ Қ ңқ ұ қ ң регенерациясы. Ет тініні жас а ж не адам тіршілігіне ң қ ә байланысты згеруі. Ж рек б лшы етіні регенерация а ө ү ұ қ ң ғ м мкіндігі. Шы у тегі эпидермальді ж не нейральді ү ғ ә б лшы ет тіні. ұ қ Орындаған: Темірзақова Ж. Факультет: Жалпы медицина Тобы: 11 -1 Тексерген: Есполаева А. Р

І. Кіріспе ІІ. Негізгі бөлім: 1. Бұлшықет тіні 2. Ет тінің жасқа және адамІ. Кіріспе ІІ. Негізгі бөлім: 1. Бұлшықет тіні 2. Ет тінің жасқа және адам тіршілігіне байланысты өзгеруі 3. Жүрек бұлшықетінің регенерацияға мүмкіндігі 4. Эпидермальді ет тіні 5. Нейральді ет тіні ІІІ. Қорытынды Жоспар:

   Б лшы ет тіндеріұ қ Б лшы ет тіндері – ұ Б лшы ет тіндеріұ қ Б лшы ет тіндері – ұ қ барлы т рлеріне орта жиырыл ышты қ ү қ ғ қ асиеті, я ни рылымды элементтеріні пішінін згерту абілеті қ ғ құ қ ң ө қ бойынша біріктірілген, біра шы у тегі мен рылысы ж не қ ғ құ ә жиырылу сипаты р т рлі тіндер тобы. ә ү Б лшы ет тіндеріне миоциттері мен талшы тарыны ұ қ қ ң зынша пішіні, миофибриллалары мен миофиламентттері жатады. ұ Сонымен атар цитоплазмасында жасуша осындыларынан қ қ гликоген, миоглобин мен липидтер , жиырыл ышты оры те к п ғ қ қ ө ө рамында кальций ионыны атысуымен зара рекеттесетін құ ң қ ө ә актин ж не миозин белоктары немесе миофиламенттері бар. ә

Б лшы ет тініұ қ Морфофункцион альді Гистогенетика лы қ Б лшы ет тініұ қ Морфофункцион альді Гистогенетика лы қ

  К лдене жола ты б лшы ет лпасы ө ң қ ұ қ К лдене жола ты б лшы ет лпасы ө ң қ ұ қ ұ – а а б лшы ет қ ңқ ұ қ лпасы ж не ж рек б лшы ет лпасы болып б лінеді. К лдене ұ ә ү ұ қ ұ ө ө ң жола ты б лшы ет лпасы – қ ұ а аны , тілді , ж т ынша ты , ешті алды ы қ ңқ ң ң ұ қ қ ң өң ң ңғ б лігін, ла ты , к кетті б лшы етін райды. К лдене ө құ қ ң ө ң ұ қ құ ө ң жола ты б лшы ет лпасыны ет талшы тары миосимпластан қ ұ ң қ т рады. ұ

Тегіс салалы б лшы ет тіні ұ қ Тегіс салалы б лшы ет тіні -Тегіс салалы б лшы ет тіні ұ қ Тегіс салалы б лшы ет тіні — ұ қ Тегіс б лшы ет тініні ұ қ ң даму к зі негізінен спланхнотомды мезенхима болып табылады. ө Оны жасушалары рамына тегіс б лшы ет тіні кіретін ң құ ұ қ м шелерді эпителиалды бастамаларына арай орын аустырып, ү ң қ оны оршап алады. Тегіс б лшы ет тініні дифференсалдануыны қ ұ қ ң ң бастамасы, мезенхима жасушаларыны заруы мен оларды ң ұ ң ж лдызына т різдіден пішінге айналуымен сипатталады. . ұ ә

  Б лшы еттерді жас а ж не мір салтына ұ қ ң Б лшы еттерді жас а ж не мір салтына ұ қ ң қ ә ө байланысты згеруі ө Постнаталды кезе де б лшы ет талшы тарыны а ыр ы алыптасуы ң ұ қ қ ң қ ғ қ ая талады. Диаметрі лкейгендіктен олар ты ыздалады. зынды ы мен жуанды ы қ ү ғ Ұ ғ ғ суі есебінен б лшы ет тініні к лемі л аяды. Егде адамдарды а а б лшы ет ө ұ қ ң ө ұ ғ ң қ ңқ ұ қ тіндеріні ультраструктуралы згерістері талшы ты симпластты та ж не ң қ ө қ ң қ ә жасушалы ат б ліктерінде бай алады. Я ни базальды мембранасы алы дайды, қ ө қ ғ қ ң миофибрилдерді йымдасуы б зылады, олар к лдене жола ты ынан айырыларды, ң ұ ұ ө ң қ ғ жеке фрагменттерге ыдырайды, Z-сызы ыдырап кетеді. Митохондрияларда згеріске қ ө шырайды, олар сарколемманы астында жина талып, гипертрофия а немесе ұ ң қ ғ керісінше дегенерация а шырайды. Миосателлитоциттер б лшы ет талшы ыны ғ ұ ұ қ ғ ң симпластты б лігінен б лініп шы ып, жайылып сіп келе жат ан д некер тінді қ ө ө ғ ө қ ә абатша а тіп кетеді. Жас а байланысты қ ғ ө қ згерістерді салдарынан б лшы етті ө ң ұ қ ң алпына келу ар ыны т мендейді, б лшы етті т т ырлы ы мен серпінділігі қ қ қ ө ұ қ ң ұ қ ғ т мендейді ж не тез шарша ыш келеді. ө ә ғ Физикалы ж ктеме кезінде жатты тыру ар ылы б лшы етке т сетін қ ү қ қ ұ қ ү ж ктеме к лемін сірген жа дайда, б лшы ет талшы тарыны, диаметрі ү ө ө ғ ұ қ қ лкейіпсаны да седі. С йтіп б лшы ет массасы л аяды. Б л згерістер ү ө ө ұ қ ұ ғ ұ ө н тижесінде саркоплазмада митохондрия саны к бейіп, миосателлитоциттерді ә ө ң пролиферацияланып, дифференцияланады. Ал Гипокинез(аз имылдау) салдарынан қ б лшы ет талшы тарыны диаметрі т мендейді, жиырыл ыш тірек аппараты ұ қ қ ң ө ғ б зылады, н тижесінде б лшы ет массасы азаяды(атрофия). ұ ә ұ қ

Б лшы ет тердегі ұ қ згерістер мір салтына ө ө да, мысалы физикалы қБ лшы ет тердегі ұ қ згерістер мір салтына ө ө да, мысалы физикалы қ ж ктеме к леміне ү ө байланысты теді. Жатты тыру ө қ ар ылы б лшы етке қ ұ қ т сетін ж ктеме к лемін ү ү ө сірген жа дайда ө ғ б лшы ет ұ қ талшы тарыны қ ң диаметрі лкеиіп, саны да ү седі. ө

Ж рек б лшы ет тіні регенерациясыны м мкіндіктеріү ұ қ ң ү алыпты тіршілік рекеттеріЖ рек б лшы ет тіні регенерациясыны м мкіндіктеріү ұ қ ң ү алыпты тіршілік рекеттері барысында ж рек б лшы ет тіні Қ ә ү ұ қ к п к лемді анды мір бойы ан айналым ж йесінде ө ө қ ү айдап, орасани зор ж ктеме салма к тереді. Б л кезде ү қ ө ұ кардиомиоциттер цитоплазмасыны рылымды рамдас ң құ қ құ тары- жалпы ж не арнайы органелалары рдайым тозып, ескіріп ә ә отырады, тіптіжасушаларды здері де луі м мкін. Ж рек б лшы ң ө ө ү ү ұ қ ет тініні жасушалы регенрацмиясы, я ни кардиомиоциттерді ң қ ғ ң митозды б лінуіар ылы алпына келуі физиологиялы жа дайда қ ө қ қ қ ғ да ж не за ымдан аннан кеиін де м мкін емес, себебі Гистогенез ә қ ғ ү барысында кардиомициттер б ліну абілетіне айтымсыз ө қ қ айырыл ан ғ.

Ж рек б лшы ет тіні жа аруыны жал ыз ана діс ү ұ қ ңЖ рек б лшы ет тіні жа аруыны жал ыз ана діс ү ұ қ ң ң ғ ғ ә амалы – жасушаішілік регенарация табылады. Б л кезде, жойыл ан ұ ғ рылымдарды орнына, құ ң Синтездік прцестер есебінен жа а органелалар рылып ң құ отыврады. Н тижесінде, миофибрилдерді жуанды ы мен ә ң ғ м лшеріні ж не митахондрияларыны ө ң ә ң Саны су есебінен т тас кардиомиоцитті де диаметрі ө ұ ң седі. ө

Паталогиялы жа дайда – қ ғ миокард инфаркті, ж ректі жара аттануы кезінде ү ң қПаталогиялы жа дайда – қ ғ миокард инфаркті, ж ректі жара аттануы кезінде ү ң қ Кардиомиоциттер седі. ө Жасушалы регенерация қ болма анды тан, оларды ғ қ ң орнын алыптастыратын борпылда талшы ты қ қ қ д некер тіні толтырады. Инфаркті шектеулі оша ында ә ң ғ кардиомиоциттер некроз ар ылы леді. қ ө Со ы ылыми деректер бойынша некрозды оша ты ңғ ғ ң қ оршайтын миокардты инфракттан со ерте кездерде қ ң ң кардиомиоциттерді апоптозын босататын ң дрілерді олдану миокард б зылуыны к лемін қ ұ ң ө азайту а м мкіндік береді ғ ү.

Эпидермальді б лшы ет тініұ қ Эпидермальді ет тінінен бастау алады. Миоэпителиоциттер тер, сүт, сілекейЭпидермальді б лшы ет тініұ қ Эпидермальді ет тінінен бастау алады. Миоэпителиоциттер тер, сүт, сілекей және көз жасы бездерінің мембранаға бекінеді. Пішіні — жұлдызша тәрізді, аз маманданған жасуша түрінен, бездің сыртын қоршап, механикалық қызмет атқарады. Құрамында- жиырылғыш элементтері болады құрылысы- ет ішкі құрамындағы нерв тінінен дамыған миоциттер

Нейральді ет тіні – к з алмасыны ішкі ө ң абыр асыны рамында ы нервНейральді ет тіні – к з алмасыны ішкі ө ң абыр асыны рамында ы нерв тінінен дамы ан қ ғ ң құ ғ ғ миоциттер. Миоциттерді денесі н рлы абы ң ұ қ қ эпителиіні астында орналас ан. Б л ң қ ұ миоциттерді сінділері н рлы абы а ң ө ұ қ ққ ба ыттал ан, рамында жиырыл ыш аппараты ғ ғ құ ғ болады. сінділеріні ба ытына байланысты Ө ң ғ б лар к зді арашы ына арай параллель ұ ө ң қ ғ қ ба ыттал ан. ғ ғ

  орытындыҚ а а, ж рек, тегіс б лшы ет тіндеріні элементтеріні орытындыҚ а а, ж рек, тегіс б лшы ет тіндеріні элементтеріні Қ ңқ ү ұ қ ң ң рылымы ж не эмбриональды даму тегі бойынша құ ә қ бір-бірінен айырмашылы ы болады. Біра , б ларды ғ қ ұ жиырылуыны негізінде жалпы принципі — актин мен ң миозинні жиырыл ыш а уыздарыны рекеттесуі ң ғ қ ң ә жатады. рбір б лшы етте регенерация р т рлі ж реді. Ә ұ қ ә ү ү Жалпы б лшы ет тіні жас а байланысты саны мен ұ қ қ диаметрі жа ынан згеріп т рады. Сонды тан б лшы ғ ө ұ қ еттерді тез регенерация а шырап, к лемін лкейту шін ң ғ ұ ө ү ү арнайы жатты улар ғ жасау керек.

Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә 1. http: //stud. kz/referat/show/21631 2. С. А Ажаев “Гистология” 2010ж 525-564Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә 1. http: //stud. kz/referat/show/21631 2. С. А Ажаев “Гистология” 2010ж 525-564 3. Ж. О. Аяпова “Цитология, эмбриология, ж не гистология 2007ж 110бет ә 4. 3. Адам физиологиясы» , Сәтбаева Х. Қ. , Өтепбергенов А. А. , Нілдібаева Ж. Б. 209бет 5. Жеке гистология курсы. Р. И. Юй, М. С. Калинина, Ж. О. Аяпова, Алматы , 2003жыл. 63бет

Назарлары ыз а рахмет!ң ғ Назарлары ыз а рахмет!ң ғ