Презентация Биологялы лпалара жоары интенсивті лазерлік суле серіні механизмі СРС

Скачать презентацию Биологялы лпалара жоары интенсивті лазерлік суле серіні механизмі СРС Скачать презентацию Биологялы лпалара жоары интенсивті лазерлік суле серіні механизмі СРС

biologyaly_lpalara_ghoary_intensivtі_lazerlіk_sule_serіnі_mehanizmі_srs.ppt

 • Размер: 263 Кб
 • Количество слайдов: 12

Описание презентации Презентация Биологялы лпалара жоары интенсивті лазерлік суле серіні механизмі СРС по слайдам

ара анды Мемлекеттік Медицна УнверситетіҚ ғ Медицналы биофизика ж не информатика кафедрасы қ ә С Жара анды Мемлекеттік Медицна УнверситетіҚ ғ Медицналы биофизика ж не информатика кафедрасы қ ә С Ж Ө Та ырыбы: қ « Биологялы лпалар а жо ар ы қ ұ ғ ғ ғ интенсивті лазерлік с уле серіні механизмі» ә ә ң Орында ан: Кенжеева . Н ғ Ә 114- топ ЖМФ абылда ан: Бражанова А. К Қ ғ ара анды Қ ғ 2010 ж

Жоспар: І Кіріспе ІІ Негізгі б лімө Лазерлер ж не оларды медицинада ә ңЖоспар: І Кіріспе ІІ Негізгі б лімө Лазерлер ж не оларды медицинада ә ң олданылуы. қ Лазерлерді пайда болуы ң Биофизикада лазерлік с улелерді зерттеу. ә ІІІ Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә.

  Лазерлер ж не оларды медицинада ә ң олданылуы. қ Лазерлер ж не оларды медицинада ә ң олданылуы. қ С улелерді ж не радиотол ындарды жалпы ә ң ә қ ң шы уына арамастан, к п жылдар бойы оптика мен ғ қ ө радиоэлектроника здігінен дамып келеді. Жары ө қ шы ару б ліктері бастауыны озу б лігіні ж не ғ ө ң қ ө ң ә радиотол ынды генераторлар арасында байланыс аз қ болып к рінген. ө Бізді уа ытымыздан бастап малекулалы ң қ қ к шейткіштер ж не радиотол ынды генераторлар ү ә қ жасап шы арыла бастады. Осы негібен физиканы ғ ң жа а б лімі ң ө – квантты электроника пайда болдық.

Б ліктерді энергетикалы б лімдерге б лінуі Больцман ө ң қ ө ө заБ ліктерді энергетикалы б лімдерге б лінуі Больцман ө ң қ ө ө за ымен аны талады. ң қ 1- суретте к рсетілгендей. ө Осы суретте к рсетілгендей « зынды ы » р айсысы ө ұ ғ ә қ б лімдерді пропорционалды орналас ан ж не энергия а ө ң қ ә ғ сай келеді.

Электромагниттік тол ындарды к шейуіне қ ң ү активті ортаны пайдалана отырып ша ыруЭлектромагниттік тол ындарды к шейуіне қ ң ү активті ортаны пайдалана отырып ша ыру а қ ғ болады, еш болмаса 2 б лігі б лімшелерді ө ө растыру а атысады. құ ғ қ Б л жа дай Больцманны Т<о. К шешіміне ұ ғ ң формальді д рыс келеді, сонды танг б л кері ұ қ ұ температура деп аталады Инверсті т ра тану жа дайын тура кемтік ұ қ ғ б лік немесе оз ан б лік ар ылы жасап ө қ ғ ө қ шы ару а болады: Мысалы: светпен немесе ғ ғ электрикалы разрядпен. қ арама — айшылы ж не кері температурада ы Қ қ қ ә ғ жа дай здігімен к п т ра алмайды. ғ ө ө ұ

Лазерлерді пайда болу тарихы. ң Осындай 1-ші СВЧ шамасында ы генератор 1995 Лазерлерді пайда болу тарихы. ң Осындай 1-ші СВЧ шамасында ы генератор 1995 ғ жылы шы арыл ан. Оны советтік алымдар ғ ғ ғ Н. Г. Басов, А. М. Прохоровтар ж не американды ә қ Ч. Гаунсом ойлап шы ар ан. Осы приборды я ни ғ ғ ң ғ м жб рлі ша ылысу аммиак молекулаларына ә ү ғ зерттелген со ол генератор молекулалы генератор ң қ деп аталып кеткен. 1960 жылы бірінші рет квантты генератор лазері ойлап шы арылды қ ғ ж не оларды рубинмен ж мыс істеу шін ә ұ ү олданды қ.

  Биофизикада лазерлік с улелерді ә зерттеу. Биофизикалы зерттеулерде физикалы , Биофизикада лазерлік с улелерді ә зерттеу. Биофизикалы зерттеулерде физикалы , физика-химиялы қ қ қ дістер ке інен олданылады. Олар а: ә ң қ ғ • рентген с улесіні дифракциялы кескіні ар ылы ә ң қ қ зерттелінетін зат рылысын аны тау а негізделген құ қ ғ рентгендік рылымды талдау. құ қ • ж й с уле орнына электрондар а ынын ә ә ғ пайдаланатын, сол ар ылы заттарды к руді қ ө амтамасыз ететін электронды микроскоп. қ қ • зерттелінетін заттарды с улелерді ж туы мен ң ә ұ шы аруына негізделен оптикалы спектроскопия. ғ қ • зерттелінентін заттарды радиодиапозонда ы ң ғ электромагниттік тол ындарды та дамалы ж туына қ ң ұ негізделген (ЭМР ж не ЯПР) радиоспектроскопиялы ә қ дістер. ә

ткізу коэффициенті деп заттан немесе Ө ерітіндіден ткен жары а ыныны осы затты ө қткізу коэффициенті деп заттан немесе Ө ерітіндіден ткен жары а ыныны осы затты ө қ ғ ң ң немесе ерітіндіні бетіне т скен жары а ынына ң ү қ ғ атынасын айтады. Оптикалы ты ызды деп қ қ ғ қ D=lg(1/1)=lg(Jd/J 0)= c× d× C — шамасын айтады.

Заттар тол ын зынды ы р т рлі жары ты қ ұ ғ ә ү қЗаттар тол ын зынды ы р т рлі жары ты қ ұ ғ ә ү қ т рлі д режеде ж тады. ү ә ұ Заттарды оптикалы ты ызды ыны ж тыл ан ң қ ғ ғ ң ұ ғ жары ты тол ын зынды ына т уелділігін қ ң қ ұ ғ ә сипаттайтын исы сызы ты ж тылу спектрі қ қ қ ұ деп атайды. Негізінен молекулаларды ң ж тылу спектрі здіксіз болып келеді. Кейде ұ ү жары кванттарыны е к п ж тыл ан қ ң ң ө ұ ғ жеріндегі тол ын зынды ына оптикалы қ ұ ғ қ ты ызды ты е лкен м ні с йкес келеді. ғ қ ң ң ү ә ә

Абсцисса осінде – нанометрмен алын ан тол ын ғ қ зынды ы; ордината осінде – заттардыАбсцисса осінде – нанометрмен алын ан тол ын ғ қ зынды ы; ордината осінде – заттарды ұ ғ ң оптикалы ты ызды ы; 1- а уыз; 2 – нуклейн қ ғ ғ қ ыш ылы; 3 — хлорофилл; 4 – родопсин қ қ

Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә 1. А. Н. Ремизов; «Медицинская и биологическая физика» Москва,Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә 1. А. Н. Ремизов; «Медицинская и биологическая физика» Москва, Высшая школа, 2003 г. 2. . Х. К. С тбаева, А. А. тепбергенов, Ж. Б. ә Ө Нілдібаева; «Адам физиологиясы» , Алматы, Д уір, 2005. ж ә
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.