Презентация Биологиялы лпалара жоары интенсивті лазерлік суле серіні механизімі СРС

 • Размер: 4.2 Mегабайта
 • Количество слайдов: 23

Описание презентации Презентация Биологиялы лпалара жоары интенсивті лазерлік суле серіні механизімі СРС по слайдам

C ЖӨара анды Қ ғ Мемлекеттік Медицина Университеті Медициналы биофизика ж не информатика кафедрасы қ әC ЖӨара анды Қ ғ Мемлекеттік Медицина Университеті Медициналы биофизика ж не информатика кафедрасы қ ә Орында ан: ғ Юлдашов С. Т 114топ ЖМФ Тексерген : Бражанова А. К ара анды 2010 Қ ғБиологиялы лпалар а жо ары интенсивті лазерлік қ ұ ғ ғ с уле серіні механизімі. ә ә ң

Кіріспе Негізгі б лімө Лазерлер туралы жалпы т сініктер ү Лазер т рлері ү ЛазердіКіріспе Негізгі б лімө Лазерлер туралы жалпы т сініктер ү Лазер т рлері ү Лазерді олданылуы қ Лазерлік с улеленуді негізгі ерекшеліктері ә ң Лазер с улесiнi асиеттерi , жо ар ы монохроматтылы ы ә ң қ ғ ғ ғ ж не аса уаттылы ы ә қ ғ аза станда ы лазерлік зерттеулер Қ қ ғ орытынды Қ Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә

 ХХ асырды екiншi жартысында ы физиканы iрi ғ ң табыстарыны бiрi оптикалы квантты ХХ асырды екiншi жартысында ы физиканы iрi ғ ң табыстарыны бiрi оптикалы квантты генератор, немесе ң қ қ бас аша айт анда лазердi ойлап табылуы. «Лазер» деген қ қ ң с з а ылшынны «Light Amplificatoin by Stimulated ө ғ ң Emission of Radiation» деген с йлемiнi ал аш ы ө ң ғ қ рiптерiнен алын ан (LASER). Б л «м жб рленген с уле ә ғ ұ ә ү ә шашуды к мегiмен жары ты к шейту» дегендi бiлдiредi. ң ө қ ү М жб рленген с уле шы ару рдiсi лазелердi физикалы ә ү ә ғ ү ң қ негiзi болып табылады. 1960 ж. Т. Мейман (А Ш) ал аш Қ ғ рубиндик лазерді жасады.

 Лазер дегеніміз- жылулы , химиялы , электр энергиясын, қ қ электро магниттік ріс Лазер дегеніміз- жылулы , химиялы , электр энергиясын, қ қ электро магниттік ріс энергиясына айналдыратын ө рыл ы. құ ғ «Лазер» с зі «радиация эмиссиясын дамытатын жары » ө қ с зіні ыс артып айтыл аны ө ң қ қ ғ Лазерлер телескопты заруын к бейту шін, ң ұ ө ү планеталарды ызуын лшеу шін олданылады. Жары ң қ ө ү қ қ энергиясыны м лшерін д рыс ба ылау ар ылы к зге ң ө ұ қ қ ө хирургиялы операциялар жасалады. қ

 Лазерлі с уле рубин секілді ажетті материалды ә қ ң атомдарыны ршуінен жасалады – Лазерлі с уле рубин секілді ажетті материалды ә қ ң атомдарыны ршуінен жасалады – орбитада орналас ан ң ө қ атомдарда ы электрондарды к бі, деттегіден жо ары ғ ң ө ә ғ орналас ан. Одан кейін атомдарды ршуі шеді де, қ ң ө ө ршіген электрондар бірдей электр уатты жары ө қ ң қ импулісін жіберіп з алпына келеді. Осылайша, жары ө қ қ с улені к ші аз уа ытта жасалады. р импульс р ә ң ү қ Ә ә импульстан бір-а адам ашы ты та. Сонды тан да қ қ қ жары ты с уле монохроматикалы ж не когерентті қ қ ә болып табылады.

 Газ лазерлер Рубин лазерлер Химиялы лазерлерқ Эксимерлы лазерлер қ Боя ышта ы лазерлер ғ ғ Газ лазерлер Рубин лазерлер Химиялы лазерлерқ Эксимерлы лазерлер қ Боя ышта ы лазерлер ғ ғ атты денелі лазерлер Қ С йы денелі лазерлер ұ қ Газодинамикалы қ лазерлер Жартылай ткізгішті ө лазерлер

 Газ лазерінде газ (бу) немесе газдар оспасы  ( қ неон гелий, міртек Газ лазерінде газ (бу) немесе газдар оспасы ( қ неон гелий, міртек диоксиді-азот, аргон т. б ) қө активті орта болып табылады. Активті ортаны ң оздыру т сіліне байланысты газ лазері шартты қ ә т рде газразрядты , газдинамикалы ж не ү қ қ ә химиялы т рлерге б лінеді қ ү ө

 Байланыс шін арыш ке істігінде ү ғ ң Зор уаты вакуумдегі материалдарды кептіру, пісіру шін Байланыс шін арыш ке істігінде ү ғ ң Зор уаты вакуумдегі материалдарды кептіру, пісіру шін қ ү Радио локатор ретінде Зергерлік салада Фотолитографияда Машина жасау, рылыс саласында құ Медицинада скери істе Ә Металл бетіне те демі ж не д л суреттер, логотиптер, ө ә ә ә вензелдер салуда Косметалогияда Термоядролы реакцияны бас ару шін: қ қ ү

 жо ар ы д режедегі когренттілікғ ғ ә монохроматты шо ты ата ба жо ар ы д режедегі когренттілікғ ғ ә монохроматты шо ты ата ба ытталуы қ ң ғ с улелерді аса уаттылы ы ә ң қ ғ

 Б гiнгi к нде кристаллдарда ы лазерден згеше, газда ы ү ү ғ ө Б гiнгi к нде кристаллдарда ы лазерден згеше, газда ы ү ү ғ ө ғ ж не с йы тарда ы (боя ыштарда ы) лазерлер жасал ан. ә ұ қ ғ ғ Боя ышта ы лазерлердi ерекшелiгi, оларды шы аратын ғ ғ ң ң ғ с улелерiнi жиiлiгiн ке ау ымда згертудi м мкiндiгi ә ң ң қ ө ң ү бар. Лазерлер б гiнгi к нде сан алуан салада олданылады. Олар ү ү қ заттарды деу, медицина ж не голография. Монохроматты өң ә когеренттi лазерлiк с уленi к мегiмен волоконды оптикада ә ң ө кабельдiк, телефонды ж не теледидарлы байланысты қ ә қ ж зеге асыру а болады. Тасымалдаушы жиiлiктi аса ү ғ ң жо ары (1013 – 1014 Гц) болуы бiр жары быры ар ылы ғ ққұ қ миллиард а дейiнгi музыкалы хабарды немесе миллион а қ қ ғ дейiнгi телехабарды бiрмезгiлде тасымалдау а м мкiндiк ғ ү бередi.

 аза станда лазерді медицина саласында олдану а Қ қ қ ғ байланысты 1966 жылдан бастап аза станда лазерді медицина саласында олдану а Қ қ қ ғ байланысты 1966 жылдан бастап аз. МУ-де (к зіргі Қ ә аз У) ж не Алматы мемлекеттік медицина Қ Ұ ә институтында зерттеулер ж ргізіле бастады. М ндай ү ұ зерттеулер жара мен р т рлі сыны ты, полиартритті, ә ү қ пневмония, демикпелі бронхитті ж не тіс аурулары ә сия ты, т. б. ауруларды газды лазерді (гелийлі-неонды) қ ң ызыл с улесімен емдеу т сілдерін ендіруге негіз болды. қ ә ә

 Газды ж не атты дене лазерлерін хирургиялы ә қ қ ма саттарда пайдалану Клиникалы Газды ж не атты дене лазерлерін хирургиялы ә қ қ ма саттарда пайдалану Клиникалы ж не эксперименттік қ қ ә хирургия ылыми зерттеу институттарында, Целиноград ғ медицина институтында ( азіргі Астана мемлекеттік қ медицина академиясы), к з аурулары клиникасында ө олданыла бастады. Шы ыс медицинасыны , қ ғ ң биоэнергетиканы ж не лазерлік техниканы т йіскен ң ә ң ү жерінде жа а ба ыт-лазерлік акупунктура пайда болды. ң ғ М нда лазер с улесі адам терісіні шектеулі жерлеріне ұ ә ң сер ететін стерильді с уле инесі ретінде пайдаланылады. ә ә Лазер с улесін тері ісіктерін алып тастау а ж не тері ә ғ ә аурулары клиникасында олдануды ма ызы зор болды. қ ң ң

 Костюк П. Г. с Биофизика. Киев, 1988. Рубин А. Е. Биофизика. 1-2 том. М. Костюк П. Г. с Биофизика. Киев, 1988. Рубин А. Е. Биофизика. 1-2 том. М. , 1987. Рубин А. Е. Биофизика: Теоретическая биофизика -1 том. – М. Книжный дом «Университет» , 2000 Интернет беттерінен Google/ru Yandex/kz

 Зейін ойып қ ты да андары ыз а ң ғ рахмет!!! Зейін ойып қ ты да андары ыз а ң ғ рахмет!!!