Презентация Биологиялы лпалара жоары интенсивті лазерлік суле серіні механизімі СРС

Скачать презентацию Биологиялы лпалара жоары интенсивті лазерлік суле серіні механизімі СРС Скачать презентацию Биологиялы лпалара жоары интенсивті лазерлік суле серіні механизімі СРС

biologiyaly_lpalara_ghoary_intensivtі_lazerlіk_sule_serіnі_mehanizіmі_srs.ppt

 • Размер: 4.2 Mегабайта
 • Количество слайдов: 23

Описание презентации Презентация Биологиялы лпалара жоары интенсивті лазерлік суле серіні механизімі СРС по слайдам

C ЖӨара анды Қ ғ Мемлекеттік Медицина Университеті Медициналы биофизика ж не информатика кафедрасы қ әC ЖӨара анды Қ ғ Мемлекеттік Медицина Университеті Медициналы биофизика ж не информатика кафедрасы қ ә Орында ан: ғ Юлдашов С. Т 114топ ЖМФ Тексерген : Бражанова А. К ара анды 2010 Қ ғБиологиялы лпалар а жо ары интенсивті лазерлік қ ұ ғ ғ с уле серіні механизімі. ә ә ң

Кіріспе Негізгі б лімө Лазерлер туралы жалпы т сініктер ү Лазер т рлері ү ЛазердіКіріспе Негізгі б лімө Лазерлер туралы жалпы т сініктер ү Лазер т рлері ү Лазерді олданылуы қ Лазерлік с улеленуді негізгі ерекшеліктері ә ң Лазер с улесiнi асиеттерi , жо ар ы монохроматтылы ы ә ң қ ғ ғ ғ ж не аса уаттылы ы ә қ ғ аза станда ы лазерлік зерттеулер Қ қ ғ орытынды Қ Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә

 ХХ асырды екiншi жартысында ы физиканы iрi ғ ң табыстарыны бiрi оптикалы квантты ХХ асырды екiншi жартысында ы физиканы iрi ғ ң табыстарыны бiрi оптикалы квантты генератор, немесе ң қ қ бас аша айт анда лазердi ойлап табылуы. «Лазер» деген қ қ ң с з а ылшынны «Light Amplificatoin by Stimulated ө ғ ң Emission of Radiation» деген с йлемiнi ал аш ы ө ң ғ қ рiптерiнен алын ан (LASER). Б л «м жб рленген с уле ә ғ ұ ә ү ә шашуды к мегiмен жары ты к шейту» дегендi бiлдiредi. ң ө қ ү М жб рленген с уле шы ару рдiсi лазелердi физикалы ә ү ә ғ ү ң қ негiзi болып табылады. 1960 ж. Т. Мейман (А Ш) ал аш Қ ғ рубиндик лазерді жасады.

 Лазер дегеніміз- жылулы , химиялы , электр энергиясын, қ қ электро магниттік ріс Лазер дегеніміз- жылулы , химиялы , электр энергиясын, қ қ электро магниттік ріс энергиясына айналдыратын ө рыл ы. құ ғ «Лазер» с зі «радиация эмиссиясын дамытатын жары » ө қ с зіні ыс артып айтыл аны ө ң қ қ ғ Лазерлер телескопты заруын к бейту шін, ң ұ ө ү планеталарды ызуын лшеу шін олданылады. Жары ң қ ө ү қ қ энергиясыны м лшерін д рыс ба ылау ар ылы к зге ң ө ұ қ қ ө хирургиялы операциялар жасалады. қ

 Лазерлі с уле рубин секілді ажетті материалды ә қ ң атомдарыны ршуінен жасалады – Лазерлі с уле рубин секілді ажетті материалды ә қ ң атомдарыны ршуінен жасалады – орбитада орналас ан ң ө қ атомдарда ы электрондарды к бі, деттегіден жо ары ғ ң ө ә ғ орналас ан. Одан кейін атомдарды ршуі шеді де, қ ң ө ө ршіген электрондар бірдей электр уатты жары ө қ ң қ импулісін жіберіп з алпына келеді. Осылайша, жары ө қ қ с улені к ші аз уа ытта жасалады. р импульс р ә ң ү қ Ә ә импульстан бір-а адам ашы ты та. Сонды тан да қ қ қ жары ты с уле монохроматикалы ж не когерентті қ қ ә болып табылады.

 Газ лазерлер Рубин лазерлер Химиялы лазерлерқ Эксимерлы лазерлер қ Боя ышта ы лазерлер ғ ғ Газ лазерлер Рубин лазерлер Химиялы лазерлерқ Эксимерлы лазерлер қ Боя ышта ы лазерлер ғ ғ атты денелі лазерлер Қ С йы денелі лазерлер ұ қ Газодинамикалы қ лазерлер Жартылай ткізгішті ө лазерлер

 Газ лазерінде газ (бу) немесе газдар оспасы  ( қ неон гелий, міртек Газ лазерінде газ (бу) немесе газдар оспасы ( қ неон гелий, міртек диоксиді-азот, аргон т. б ) қө активті орта болып табылады. Активті ортаны ң оздыру т сіліне байланысты газ лазері шартты қ ә т рде газразрядты , газдинамикалы ж не ү қ қ ә химиялы т рлерге б лінеді қ ү ө

 Байланыс шін арыш ке істігінде ү ғ ң Зор уаты вакуумдегі материалдарды кептіру, пісіру шін Байланыс шін арыш ке істігінде ү ғ ң Зор уаты вакуумдегі материалдарды кептіру, пісіру шін қ ү Радио локатор ретінде Зергерлік салада Фотолитографияда Машина жасау, рылыс саласында құ Медицинада скери істе Ә Металл бетіне те демі ж не д л суреттер, логотиптер, ө ә ә ә вензелдер салуда Косметалогияда Термоядролы реакцияны бас ару шін: қ қ ү

 жо ар ы д режедегі когренттілікғ ғ ә монохроматты шо ты ата ба жо ар ы д режедегі когренттілікғ ғ ә монохроматты шо ты ата ба ытталуы қ ң ғ с улелерді аса уаттылы ы ә ң қ ғ

 Б гiнгi к нде кристаллдарда ы лазерден згеше, газда ы ү ү ғ ө Б гiнгi к нде кристаллдарда ы лазерден згеше, газда ы ү ү ғ ө ғ ж не с йы тарда ы (боя ыштарда ы) лазерлер жасал ан. ә ұ қ ғ ғ Боя ышта ы лазерлердi ерекшелiгi, оларды шы аратын ғ ғ ң ң ғ с улелерiнi жиiлiгiн ке ау ымда згертудi м мкiндiгi ә ң ң қ ө ң ү бар. Лазерлер б гiнгi к нде сан алуан салада олданылады. Олар ү ү қ заттарды деу, медицина ж не голография. Монохроматты өң ә когеренттi лазерлiк с уленi к мегiмен волоконды оптикада ә ң ө кабельдiк, телефонды ж не теледидарлы байланысты қ ә қ ж зеге асыру а болады. Тасымалдаушы жиiлiктi аса ү ғ ң жо ары (1013 – 1014 Гц) болуы бiр жары быры ар ылы ғ ққұ қ миллиард а дейiнгi музыкалы хабарды немесе миллион а қ қ ғ дейiнгi телехабарды бiрмезгiлде тасымалдау а м мкiндiк ғ ү бередi.

 аза станда лазерді медицина саласында олдану а Қ қ қ ғ байланысты 1966 жылдан бастап аза станда лазерді медицина саласында олдану а Қ қ қ ғ байланысты 1966 жылдан бастап аз. МУ-де (к зіргі Қ ә аз У) ж не Алматы мемлекеттік медицина Қ Ұ ә институтында зерттеулер ж ргізіле бастады. М ндай ү ұ зерттеулер жара мен р т рлі сыны ты, полиартритті, ә ү қ пневмония, демикпелі бронхитті ж не тіс аурулары ә сия ты, т. б. ауруларды газды лазерді (гелийлі-неонды) қ ң ызыл с улесімен емдеу т сілдерін ендіруге негіз болды. қ ә ә

 Газды ж не атты дене лазерлерін хирургиялы ә қ қ ма саттарда пайдалану Клиникалы Газды ж не атты дене лазерлерін хирургиялы ә қ қ ма саттарда пайдалану Клиникалы ж не эксперименттік қ қ ә хирургия ылыми зерттеу институттарында, Целиноград ғ медицина институтында ( азіргі Астана мемлекеттік қ медицина академиясы), к з аурулары клиникасында ө олданыла бастады. Шы ыс медицинасыны , қ ғ ң биоэнергетиканы ж не лазерлік техниканы т йіскен ң ә ң ү жерінде жа а ба ыт-лазерлік акупунктура пайда болды. ң ғ М нда лазер с улесі адам терісіні шектеулі жерлеріне ұ ә ң сер ететін стерильді с уле инесі ретінде пайдаланылады. ә ә Лазер с улесін тері ісіктерін алып тастау а ж не тері ә ғ ә аурулары клиникасында олдануды ма ызы зор болды. қ ң ң

 Костюк П. Г. с Биофизика. Киев, 1988. Рубин А. Е. Биофизика. 1-2 том. М. Костюк П. Г. с Биофизика. Киев, 1988. Рубин А. Е. Биофизика. 1-2 том. М. , 1987. Рубин А. Е. Биофизика: Теоретическая биофизика -1 том. – М. Книжный дом «Университет» , 2000 Интернет беттерінен Google/ru Yandex/kz

 Зейін ойып қ ты да андары ыз а ң ғ рахмет!!! Зейін ойып қ ты да андары ыз а ң ғ рахмет!!!