Презентация Бейспецификалы факторларды азадаы тратылыысырты жане ішкі барерлері Фагацитоз.

Скачать презентацию Бейспецификалы факторларды азадаы тратылыысырты жане ішкі барерлері Фагацитоз. Скачать презентацию Бейспецификалы факторларды азадаы тратылыысырты жане ішкі барерлері Фагацитоз.

beyspecifikaly_faktorlardy_azaday_tratylyysyrty_ghane_іshkі_barerlerі_fagacitoz..ppt

 • Размер: 468 Кб
 • Количество слайдов: 26

Описание презентации Презентация Бейспецификалы факторларды азадаы тратылыысырты жане ішкі барерлері Фагацитоз. по слайдам

. А. Ясауи атында ы Халы аралы Қ ғ қ қ аза -т рік университеті қ. А. Ясауи атында ы Халы аралы Қ ғ қ қ аза -т рік университеті қ қ ү Факультет: Медицина абылда ан Қ ғ : Байт рсынов ұ Қ Орында ан: Шыналиева А. ғ Тобы: ЖМ —

Бейспецификалы факторларды қ ң а зада ы т ра тылы ы ғ ғ ұ қ ғБейспецификалы факторларды қ ң а зада ы т ра тылы ы ғ ғ ұ қ ғ , сырт ы қ жане ішкі барерлері Фагацитоз. Киллер жасушалары жане жедел а уыз қ фазалары. Гуморальды бейспецификалы ор аныс қ қ ғ факторларыны а заны ң ғ микробтардан ор ауы қ ғ. Цитокиндер жане интерферондар

 А заны бейспецификалы ғ ң қ т ра тылы ыны факторлары ұ қ ғ ң А заны бейспецификалы ғ ң қ т ра тылы ыны факторлары ұ қ ғ ң – Ағзаның бейспецификалық т ұ рақтылығын сақтауда тері, шырышты қабықша, ферменттер, фагоциттер, комплемент, интерферон, және қан сарысуының тежеуші ақуыздары негізгі рел атқарады.

imm_gal Активация наивных CD 8 Т-клеток imm_gal Активация наивных CD 8 Т-клеток

Тері ж не шырышты абы шалар ә қ қ (механикалы ор аныс) қ қ ғТері ж не шырышты абы шалар ә қ қ (механикалы ор аныс) қ қ ғ Сау теріні к п абатты эпителясы микробтар ң ө қ мен макромолекулалар шін механикалы ү қ кедергі болып саналады. Біра , микро қ жара ат, ж ндіктер ша ан орын, к йікке қ ә ққ ү шалды ан тері ж не шырышты абы ққ ә қ қ микробтар мен макромолекулаларды адам ң денесіне ту м мкіншілігін тудырады. ө ү Вирустар мен бакгерияны кейбір т рі ң ү макроорганизмдерге жасуша арасында ы ғ са лау, жасуша ар ылы, не фагоциттерді ң қ ң к мегімен шырышты абы тан а за а енуі ө қ қ ғ ғ м мкін. ү

 Т ра тылы ты бейспецификалы ұ қ қ ң қ  факторларына Т ра тылы ты бейспецификалы ұ қ қ ң қ факторларына жататындар : — механикалы қ (тер і , шырышты абы тар қ қ ) — физико-химиялы қ ( ферменттер , ортаны ң реакциясы т. б) — алыпты имунды емес жасушалармен Қ ( фагоциттер таби и киллерлер ғ ) жане гуморальды компоненттер ( компонент интерферон анны кейбір а уыздары қ ң қ ) жузеге асырылатын иммундыбиологиялы ор аныш қ қ ғ

 созылмалы ас ыну - қ Цитокин созылмалы ас ыну — қ Цитокин

 Цитокин Цитокин

Физикалы -химиялы қ қ ор аныс қ ғ Таза ж не за ымдалма ан терідеФизикалы -химиялы қ қ ор аныс қ ғ Таза ж не за ымдалма ан теріде микробтар ә қ ғ саны аз, йткені тер ж не май бездері ө ә бактериоцидты қ заттарды (сірке, мырс а қү қ ж не с т ыш ылдары) немі шы арып ә ү қ қ ү ғ отырады. Ауыз уысы ар ылы енген қ қ бактериялар а, вирустар а, антигендерге ғ ғ ас азан к рделі кедергі жасайды, йткені олар қ ү ө ас азанны ыш ыл с йы ымен, қ ң қ қ ұ ғ ферм енттермен залалдансыздырылады Ішекте залалдансыздыру факторларына ішекті ң калыпты микробтары б ліп шы аратын ө ғ ферменттер, бактериоциндер, трипсин, панкреатин, липаза, амилаза ж не т жатады. ә ө

 Цитокиндер Цитокиндер

Иммунды биологиялы қ ор аныс Фагоцитоз қ ғ Фагоцитоз (грек. р аgos- обимын, жИммунды биологиялы қ ор аныс Фагоцитоз қ ғ Фагоцитоз (грек. р аgos- обимын, ж тамын. суіоз — һ ұ жасуша), организмді б где заттардан ор ауды ө қ ғ амтамасыз ететін негізгі е бір уатты фактор. Б л қ ң қ ұ фактор ал ашында ішек уыстыларда рыл ан ғ қ құ ғ ертеде пайда бол ан иммунды кор анысты бір т рі. ғ қ ғ ң ү былысты И. И. Мечников ашып зерттеген. Құ Фагоцитоз процесін арнайы мамандал ан фагоцит ғ деп аталатын жасушалар ат арады. Фагоцитоз — қ фагоциттерді б где затты обып, орытып ж не ң ө қ ә залалдансыздыруына негізделген. И. И. Мечников фагоцитозды ат аратын жасушалар а макрофагтар қ ғ мен микрофагтарды жат ыз ан қ ғ

 азіргі уа ытта фагоцитозды ат аратын Қ қ қ барлы фагоциттер т рі мононуклеарлы азіргі уа ытта фагоцитозды ат аратын Қ қ қ барлы фагоциттер т рі мононуклеарлы қ ү қ ж йе деп аталатын топ а жина тал ан. Ол ү қ қ ғ топ а тін макрофагтары (альвеоларлы , қ қ перитонеалды т. б. ), Лангерганс ж не қ ә Гренстейн жасушалары (теріні ң эпидермоциттері), Купфер жасушалары (ж лдызша ретикулоэндотелио- циттер), ұ эпителиодты жасушалар, нейтрофилдер мен анны эозинофилдері ж не баска қ ң ә жасушалар кіреді.

Фагоциттерді негізгі ң функциясы 1) лген : мен оларды рылыс ө ң құ рамынФагоциттерді негізгі ң функциясы 1) лген : мен оларды рылыс ө ң құ рамын а задан шы арады құ ғ ғ (эритроцит-тер, атерлі ісікті қ ң жасушалары); 2 ) р жолмен еніп орытылма ан ә қ ғ органикалы емес заттарды тыс а қ қ шы арады (мысалы, тыныс жолдарымен ғ енген к мірді б лшектері, минералды ө ң ө қ ж не бас адай ша ); ә қ ң

 3) микробтарды (бактериялар, са ырау ла тар) оларды ң құ қ ң алды тарын 3) микробтарды (бактериялар, са ырау ла тар) оларды ң құ қ ң алды тарын жояды ж не қ қ ә заласыздандырады; 4) организмні т зімділігін амтамасыз ң ө қ ететін биологиялы белсенді заттарды қ б ліп шы арады (комплементті кейбір ө ғ ң комплементтері лизоцим, интерферон, интерлейкиндер т. б. ); 5) иммунды ж йені реттелуіне қ ү ң атынасады; қ

 Фагоциттер бір жа ынан а заны ғ ғ таби атына арамастан тегі б где ғ Фагоциттер бір жа ынан а заны ғ ғ таби атына арамастан тегі б где ғ қ ө заттардан’ «сыпырындыны жыйнаушы» болса (бейспецификалы функ-циясы), қ екінші жа ынан спецификалы ғ қ иммунитетке антигендерді иммунды-компетентті жасушалар (Т-хелперлерге) танысу ж не ә белсенділігін реттеу ар ылы қ атынасады. қ

Фагоцитозды ту ң ө сатылары. Фагоцитоз процесі, я ни б где затты ж туы, Фагоцитозды ту ң ө сатылары. Фагоцитоз процесі, я ни б где затты ж туы, деуі, ғ ө ү өң бірнеше сатыдан т рады: ұ 1) фагоцитті ж тылатын зат а жа ындауы ң ұ қ қ (хемотаксис); 2) ж тылатын затты фаго абыр асына жабысып ұ ң қ ғ онуы (адсорбция, адгезия); қ 3) жасуша мембранасыны жасуша ішіне; затпен ң бірге кіру ар ылы фагосомада протопласта рылуы қ құ (вакуольдер мен лбіректер); ү 4) фагос лизосомамен осылып фаголизсома а қ ғ айналуы; 5) лизосоманы белсендірілген ферментгерні кох ң ң фаголизосоманы ішінде затты орытылуы ң ң қ

Фагоцит физиологиясыны ң ерекшеліктері Фагоциттерді рамына тоты тар мен ион ң қү қ орытуФагоцит физиологиясыны ң ерекшеліктері Фагоциттерді рамына тоты тар мен ион ң қү қ орыту а атынасатын ферменттер жина ы қ ғ кіреді. Иондар мен тоты тар фагоцитоз қ процесін кол Фагоциттерді цитоплазмалы ң қ мемебранасында комплементтермен, иммунды глобулиндерді гистамин ж не та ы ң ә ғ да бас а заттармен байланысатын қ рецепторлар бар. Жасушаны ң лизосомаларында андай да болмасын қ заттарды орытатын 100-ден астам қ ферменттер т рі кездеседі ү

 Фагоциттер те жылжө ымалы. Ол ар биологиялы ерекше белсенді заттар - қ хемоаттракта концентрациясына с Фагоциттер те жылжө ымалы. Ол ар биологиялы ерекше белсенді заттар — қ хемоаттракта концентрациясына с йкес ә фагоцитоз а т сетін объектіні ба ытына ғ ү ң ғ арай белсенді жылжиды қ. Фагоциттерді ң жылжу т рі хемотаксис деп аталды (грек. ү с етеіа — металл бал ыту нері ж не һ қ ө ә орналастыру, салу). Хемотаксис құ жиырылатын а уыздар актин, миозин қ атынасуымен АТФ-т уелді процесс. қ ә Хемоаттрактанттарды атарына комплемент ң қ компонентіні кейбір б лімдері (СЗа, С 5а), ң ө лимфокиндер, мен бактерияларды ыдыра ан ң ғ заттары жатады

 Затарды фагоцитті абы ына онуы ң ң қ ғ қ лсіз химиялы байланыстар есебінен Затарды фагоцитті абы ына онуы ң ң қ ғ қ лсіз химиялы байланыстар есебінен ә қ бейспецификалы жолмен немесе қ арнайы рецепторлармен байланысу ар ылы ат арылады. Фагоцитоз қ қ процесін т рлі олдап жасушаларда ү қ айтарылмас зиянды згерістер қ ө тудырады.

 Фагоциттерге жабыс ан заттарды қ ң «ж тылуы, обуы» эндоцитоз к рнісімен теді. ү Фагоциттерге жабыс ан заттарды қ ң «ж тылуы, обуы» эндоцитоз к рнісімен теді. ү ө ө Б л т уелді процесс, ж не де актин, ұ ә ә миозинні атынасуымен тіп фагосома ң қ ө рылуымен ая тала Фагосоманы ішінде құ қ ң ж тыл ан ж не актин, миозинні ұ ғ ә ң атынасымен тіп фагосома рылуымен қ ө құ ая талады. Фагосома лизосомамен осыл ан қ қ ғ кезде лизосоманы ферменттері ң белсендіріліп ж тылып заттарды зіні ұ ө ң ажетіне жарайтын б ліктерге дейін қ ө ыдыратады. Егерде ферменттер фагоцитті ң сырт а шыгатын болса ол кезде заттарды қ ң орытылуы фагоциттен тыс жерде де қ жал аса береді. ғ

 Әдетте фагоцитоз жұтылған заттардың толық қорытылуымен аяқталады. Оны аяқталган фагоцитоз деп атайды. Кейбір уақытта фагоцитоз Әдетте фагоцитоз жұтылған заттардың толық қорытылуымен аяқталады. Оны аяқталган фагоцитоз деп атайды. Кейбір уақытта фагоцитоз толық қорытылумен аяқталмайды, өйткені жеке микробтар’ (оба қоздырушысы, гонококк, АИВ-вирусы) фагоциттің ферментерінің белсендірілуін тежейді. Адъюванттар, комплемент, иммуно- цитокиндер тағы басқа факторлар фагоцитозға дем береді. Оны механизмінің негізінде фагоциттердің бетіндегі рецепторлардың қабылетін көтермелеп фагоцитоздиы ң өтуін жеңілдету болады. Фагоциттерді есептелсе, ал опсонды-фагоцитарлық индекс- иммуынды, не иммунды емес сарсулармен өткен фагоцитоздың көрсеткіштерін салыстыру арқылы анықталады. Клиникалық тәжрибеде опсонды- фагоцитарлық индекс дербестің (әрбір адамның) иммундық статусын анықтауға қолданылады.

. Интерферон иммунды ж йені ма ызды а уыздарыны қ ү ң ң қ ң атарына. Интерферон иммунды ж йені ма ызды а уыздарыны қ ү ң ң қ ң атарына жатады. Ол 1957 жылы ашыл ан. А. Аизекс ж не қ ғ ә Ж. Линдеман вирустарды интерференция корнісін зертеу ң кезінде (лат. іпіег- аралы Іегепз — тасмалдаушы) т менгідей қ ө былысты бай а ан. Жануар а не жасуша сіндісіне вирусты құ қ ғ ғ ө ң т рімен ж тыр ан кезде, оларда вирусты екінші т рін ү ұқ ғ ң ү ж тырмау а т зімділік пайда болады. к рністі негізінде ұқ ғ ө ө ң вирустан ор айтын сипаты бар а уыз синтезделінетін қ ғ қ і аны тал ан. Б л а уыз интерферон деп атал ан еді. азіргі қ ғ ұ қ ғ Қ кезде интерферон рылысы жанжа ты зерттелген, ж не де құ қ ә медицина т жірибесінде емдеу, немесе ауруды алдын алу ә ң шін ке олданылады ү ң қ

 Интерферон химиялы рамы гликопротеид, молекулалы салма ы қ құ қ ғ 15-70 ке дейінгі Интерферон химиялы рамы гликопротеид, молекулалы салма ы қ құ қ ғ 15-70 ке дейінгі т ымдасты а жататына зат. Ол иммунды ж йені ұқ ққ қ ү ң ж не д некерлеу лпасыны жасушаларымен синтезделеді. андай да ә ә ұ ң Қ т рімен синтезделуіне байланысты интерферонны ш т рі бар. ү ң ү ү Альфа-интерферонды лейкоциттер сонды тан оны лейкоцитарлы деп қ қ атайды. Бета-интерферонды фибробласты дейді, йткені ол д некер қ ө ә лпасыны жасушасы фибробластарымен синтезделеді. ұ ң Гамма-интерферон иммунды деп аталады, йткені ол белсендірілген Т қ ө лимфоцитер, макрофагтар, я ни таби и, иммунды жасушалармен ғ ғ қ т зіледі. А зада зілісіз т зіліп отырады да, оны анда ы м лшері ү ғ ү ү ң қ ғ ө біраз де гейінде болады. А за а вирустар енген кезде, не болмаса ң ғ ғ интерферон демеушілеріні (индукторлары) серінен (мысалы РН , ң ә Қ ДН , полимерлер) интерферонны т зілуі ас ындайды. Қ ң ү қ Интерферонны ондай демеушілері интерфероно деп аталды. ң Интерферонны вирустар а арсы серінен бас а атерлі ісікті суін ң ғ қ ә қ қ ң ө тежеу, иммун д режесін к термелеу ж не та ы ба а пайдалы асиеттері ә ө ә ғ қ қ бар.

Интерферонды алу шін екі ү жа ты т сіл олданылынады: қ ә қ а) Адам а,Интерферонды алу шін екі ү жа ты т сіл олданылынады: қ ә қ а) Адам а, не адам лейкоциттеріне ауіпсіз вирус т рін ғ қ ү ж тырып, оларды интерферон т зуіне м жб р ылады, ұқ ү ә ү қ содан кейін интерферонды деп, ажетті препараттарды өң қ дайындайды; б) Гендік-инженерлік діс. Белгілі бір микроб т ріні ә ү ң (псевдомонада — немесе ішек тая шасы) ДН -да қ Қ интерферонны генін жал астырады. згерген микроб ң ғ Ө арнайы ортада сіп, интерферон т зеді. Интерферонны ө ү ң б л т рі рекомбинантты деп аталады. Оны Ресейде ү ү ң алын ан т ріні ресми аты «Реаферон». Реаферон ғ ү ң медицина т жірибесінде е олданылады. ә қ ң қ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.