Презентация азастанны саяси жйесі

Скачать презентацию азастанны саяси жйесі Скачать презентацию азастанны саяси жйесі

azastanny_sayasi_ghyesі.ppt

 • Размер: 531.5 Кб
 • Количество слайдов: 19

Описание презентации Презентация азастанны саяси жйесі по слайдам

 аза станны саяси ж йесіҚ қ ң ү аза станны саяси ж йесіҚ қ ң ү

 Саяси ж йеү • Саяси ж йе ү -биліктіж ргізуші леуметтікү ә топтар, Саяси ж йеү • Саяси ж йе ү -биліктіж ргізуші леуметтікү ә топтар, таптар, йымдарменмемлекеттер ұ арасында ы зара атынастардыреттейтін, ғ ө қ о амдат ра тылы пент ртіпті қ ғ ү қ қ ә амтамасызететін йымдар, мекемелермен қ ұ институттаржиынты ы. Оны негізгі ғ ң элементтерінемемлекет, саясипартиялар, дінорындары, о амды -саяси йымдарж не қ ғ қ ұ ә т. б. жатады.

 Саяси ж йелерді жіктелуі ү ң - саяси ж йені жіктелуі ж нінде алымдар Саяси ж йелерді жіктелуі ү ң — саяси ж йені жіктелуі ж нінде алымдар ү ң ө ғ арасында орта пікір жо. Саяси ж йені қ қ ү жіктеу зерттеушілер та да ан лшемге ң ғ ө байланысты. Саяси ж йені жіктеуді е ү ң ң ке тара ан т рі, оны саяси т ртібіне ң ғ ү ң ә арай қ тоталитарлық , авторитарлық ж не ә демократиялық деп б лінуі. ө

 Тоталитаризм ( ( лат. totalіs – т тастай, ұ т гелдей) – деспотизмні бір Тоталитаризм ( ( лат. totalіs – т тастай, ұ т гелдей) – деспотизмні бір т рі. ү ң үт гелдей) – деспотизмні бір т рі. ү ң ү Тоталитаризм орна ан мемлекетте о ам ғ қ ғ міріні барлы саласы билікті ба ылауында ө ң қ ң қ болып, адам бостанды ы мен конституциялы ғ қболып, адам бостанды ы мен конституциялы ғ қ ы тары жойылады, оппозиция мен зге құқ қ ө саяси ой кілдері саяси у ын-с ргінге ө қ ғ ү шыратылады. Тоталитаризмні тарихи ұ ң лгілері ү КСРО -да Сталин , , ытайдаҚ Мао Цзэ-дун , , Солт стік үСолт стікү Кореяда Ким Ир Сен режимі кезінде, фашистік Италия мен Германияда орнады. 1) о амны , жеке адамдарды мірін деспотты , қ ғ ң ң ө қо амны , жеке адамдарды мірін деспотты , қ ғ ң ң ө қ авторитарлы — бюрократиялык мемлекетті қ ңавторитарлы — бюрократиялык мемлекетті қ ң к шімен бас аратын о амды -саяси рылыс. ү қ қ ғ қ құк шімен бас аратын о амды -саяси рылыс. ү қ қ ғ қ құ Тоталитарлы саяси ж йе е сора ы т рі — ү ң қ ү фашистік т ртіп; 2) саяси ой-ж йедегі ә ү тоталитарлы т ртіпті ат арушы ба ыт. қ ә қ ғ

 Авторитарлы • Авторитарлы ( лат. autoritas)-билікке с зсізба ыну анегізделген(мысалы, ө ғ ғ фашистік Германияда Авторитарлы • Авторитарлы ( лат. autoritas)-билікке с зсізба ыну анегізделген(мысалы, ө ғ ғ фашистік Германияда ы ғ авторитарлы саяси т ртіп ә ). Мемлекеттік рылыста ы құ ғ ктемшілікө бірадамны (ң монарх , диктатор ) міршіл ә билігіне байланысты.

 Демократия • Демократия – сөзі ( гр. demos – халық және гр. Демократия • Демократия – сөзі ( гр. demos – халық және гр. kratos – билік) деген сөздерінен шыққан, яғни “халық билігі” деген мағынаны білдіреді.

 Демократияны т рлерің ү Делегативтідемократия -гибридтірежимдерді негізгі ң-гибридтірежимдерді негізгің т рлеріні бірі. Б Демократияны т рлерің ү Делегативтідемократия -гибридтірежимдерді негізгі ң-гибридтірежимдерді негізгің т рлеріні бірі. Б л ым ү ң ұ ұғт рлеріні бірі. Б л ымү ң ұ ұғ саясаттану ылымынағ аргентиналы саясаттанушы қаргентиналы саясаттанушық Г. О’Доннелмен демократия менмен авторитаризм белгілерін амтитынрежимдібейнелеу қбелгілерін амтитынрежимдібейнелеуқ шіненгізілген. ү Идентитарлы демократия -халы еркімен қ-халы еркіменқ мемлекет рекеттеріні те дігіненегізделгендемократия ә ң ң рекеттеріні те дігіненегізделгендемократияә ң ң концепциясы. Б л лгіжо ар ыбилікпенхалы ты ұ ү ғ ғ қ ң арым- атынасынакедергікелтіретін кілдіктенбас қ қ өарым- атынасынакедергікелтіретін кілдіктенбасқ қ ө тартуды( Ж. Ж. Руссо ), сондай-а , биліктіб лупринципінен қ ө), сондай-а , биліктіб лупринципіненқ ө дебастартудыбілдіреді( ленинизмні ңленинизмнің теориясы менмен т жірибесі). ә

 • Тікелей демократия -халы ты жалпық ң мемлекеттік ж нежергіліктіау ымдабиліктітікелейж зеге ә қ • Тікелей демократия -халы ты жалпық ң мемлекеттік ж нежергіліктіау ымдабиліктітікелейж зеге ә қ үж нежергіліктіау ымдабиліктітікелейж зегеә қ ү асыруы, халы ты зінін(к бінесесайлаушы қ ң ө өасыруы, халы ты зінін(к бінесесайлаушық ң ө ө азаматтармен)жалпыж нежергіліктісипатта ы ә ғазаматтармен)жалпыж нежергіліктісипатта ыә ғ шешім абылдауы. М ндайформаны негізгілеріні қ ұ ң ң бірі референдум. . • кілдікдемократия-халы ты билікті зіта да ан Ө қ ң ө ң ғкілдікдемократия-халы ты билікті зіта да анӨ қ ң ө ң ғ мемлекеттік органдар ар ылыж ргізуі. Халы қ ү қ билігіні негізгіекіт ріні бірі(екіншіт рітікелей ң үбилігіні негізгіекіт ріні бірі(екіншіт рітікелейң ү демократия). азіргідемократиялы о амдаосыекі Қ қ қ ғдемократия). азіргідемократиялы о амдаосыекіҚ қ қ ғ т р зарабірін-бірітолы тырады. За дык ші ү ө қ ң үт р зарабірін-бірітолы тырады. За дык шіү ө қ ң ү т р ысынанбасымды атікелейдемократия ұ ғ ққт р ысынанбасымды атікелейдемократияұ ғ ққ жолымен абылдан аншешімдериеболады. қ ғ

 Француз саясаттанушысы Ж. Блондель саяси ж йені ү бас аруды мазм ны мен т Француз саясаттанушысы Ж. Блондель саяси ж йені ү бас аруды мазм ны мен т рлеріне сай оны 5 т рге қ ң ұ ү ү б леді: ө 1) либералды қ демократия. Олсаяси, мемлекеттік шешімдерді абылда андаменшіккеиелікетуі, қ ғ жекешілдік, еркіндіксия ты ндылы тарды қ құ қ басшылы аалады; ққ 2) коммунистік ж йе. Ол леуметтікигіліктіте белуге ү ә ң ба дар стайды; ғ ұ 3) д ст рлі ә ү саясиж йе. Олатт беліндейү ө а с йектерді саясиж неэкономикалы стемдігіне қ ү ң ә қ ү негізделеді; 4)Дамыпкележат анелдерде алыптасабаста ан қ қ ғ саясиж йе. Онда ү авторитарлық бас арубеле алады; қ ң 5) авторитарлы — консервативтік ж йе. Онда ү леуметтікж неэкономикалы те сіздікса талады, ә ә қ ң қ халы ты саясибилікке атысуынашек ойылады. қ ң қ қ

 о амны саяси ж йесіҚ ғ ң ү о амны саяси ж йесі о амны саяси ж йесіҚ ғ ң ү о амны саяси ж йесі Қ ғ ң үо амны саяси ж йесіҚ ғ ң ү. Елді саяси ызметінең қ атысып, саясибиліктіж зегеасыратынсаяси қ үатысып, саясибиліктіж зегеасыратынсаясиқ ү институттарды ңинституттардың , йымдарды , топтарменжекелегенұ ң адамдарды жиынты ы. ң ғ Б лбарлы органдарыбарұ қ мемлекет ; ызметтеріндеай ынсаясиба ытыбар қ қ ғ; ызметтеріндеай ынсаясиба ытыбарқ қ ғ партиялар менмен о амды қ ғ қо амдық ғ қ йымдар, ата саясире кіұ қ ң ң болмасада, мемлекетті саясатынаманызды серете ң әболмасада, мемлекетті саясатынаманызды серетең ә алатын, (к сіподак, ә кооперативтік , діниж нет. б. )ә о амды , йымдар, сондай-а скелен рпакты қ ғ қ ұ қ ө ұо амды , йымдар, сондай-а скелен рпактық ғ қ ұ қ ө ұ т рбиелеуменбілімберуді( әт рбиелеуменбілімберуді(ә мектеп , , институт , , театр )) ж зегеасыратынбарлы мекемелер. Кейбір ү қж зегеасыратынбарлы мекемелер. Кейбірү қ саясаттанушылар о амны саясиж йесінеза а қ ғ ң ү ңғсаясаттанушылар о амны саясиж йесінеза ақ ғ ң ү ңғ енгізілгенидеялар, принциптер, идеологиялар моральды , , сондай-а саясима саттык здегенжекелеген қ қ өсондай-а саясима саттык здегенжекелегенқ қ ө адамдардын ызметін осады. қ қ

 аза станны саясиж йесіҚ қ ң ү Саясиж йе 2-геб лінеді: ү ө 1)Ішкі аза станны саясиж йесіҚ қ ң ү Саясиж йе 2-геб лінеді: ү ө 1)Ішкі 2)Сырт ы қ 2)Сырт ық

 Ішкісаясат Ішкі саясат - мемлекет ішіндегі таптарды , ң леуметтікә топтар мен абаттарды қ Ішкісаясат Ішкі саясат — мемлекет ішіндегі таптарды , ң леуметтікә топтар мен абаттарды қ ң , лттарды ұ ң арым- атынасын қ қ білдіретін саясат, мемлекеттін іс- рекетіні ж не билеуші ә ң ә партияларды ң негізгі ба ыттарын амтиды ғ қ

 Сырт ы саясатқ Сырт ы саясат қСырт ы саясатқ -халы аралы аренада ық қ Сырт ы саясатқ Сырт ы саясат қСырт ы саясатқ -халы аралы аренада ық қ ғ мемлекеттерменхалы тарарасында ы қ ғмемлекеттерменхалы тарарасында ық ғ зара арым- атынастыреттеушісаясат. ө қ қ Сырт ысаясима саттар лтты м ддеге қ қ ұ қ үСырт ысаясима саттар лтты м ддегеқ қ ұ қ ү негізделеді. Олардыж зегеасыруар ылы ү қнегізделеді. Олардыж зегеасыруар ылыү қ мемлекетсырт ысаяси ызметтіат арады қ қ қмемлекетсырт ысаяси ызметтіат арадық қ қ

 Қазақстанның геосаяси жағдайы Экономиканыодан әрі интеграциялау мақсатымен Қазақстан 1995 жылы 28 каңтарда. Ресей Қазақстанның геосаяси жағдайы Экономиканыодан әрі интеграциялау мақсатымен Қазақстан 1995 жылы 28 каңтарда. Ресей Федерациясыжәне Белоруссиямен кедендік одақ құру туралы шартқа қол қойды. Одаққа Қырғызстан мен Тәжікстан қосылғаннан кейін бұл альянс Еуразиялық Экономикалык Одақ болып қайта құрылды, кейін Орталық азиялық экономикалық қауымдастық дүниеге келді. Өзара достық, көршілік қарым-қатынасты одан әрі нығайту үшін 2003 жыл Ресейдегі Қазақстан жылы, ал 2004 жыл Қазақстандағы Ресей жылы болып жарияланды. 2005 жылға қарай Қытаймен, Өзбекстанмен және Ресейменшекарамәселесі шешілді.

 Мемлекетті саясиж йедегінегізгіроліо анң ү ғ т нбелгілерменбайланысады. Ондай әт нбелгілерменбайланысады. Ондайә белгілерге. Конституциядабелгіленген мемлекеттікбилік, Мемлекетті саясиж йедегінегізгіроліо анң ү ғ т нбелгілерменбайланысады. Ондай әт нбелгілерменбайланысады. Ондайә белгілерге. Конституциядабелгіленген мемлекеттікбилік, билікті егемендігі(2, 3 ңмемлекеттікбилік, билікті егемендігі(2, 3ң баптар)та ыбас аларыжатады. ғ қ Саясиж йесырт ыж неішкісаясатты ү қ ә ң ж ргізілуін амтамасызетеді, хал ымызды ү қ қ ң рт рлітоптарыны м ддесін ор айды. ә ү ң ү қ ғ

 Саясиж йеменазаматты о амны ү қ қ ғ ң арым- атынасыны ерекшеліктері қ қ Саясиж йеменазаматты о амны ү қ қ ғ ң арым- атынасыны ерекшеліктері қ қ ңарым- атынасыны ерекшеліктеріқ қ ң мемлекетпенадамдарды ң арым- атынасыны ерекшеліктеріне қ қ ңарым- атынасыны ерекшеліктерінеқ қ ң негізделеді, йткенісаясиж йені ө ү ң орталы ы–мемлекет, азаматты , ғ ң о амны отралы ы–адам. Р- қ ғ ң ғ Қ ң Конституциясыны 1бабында ңКонституциясыны 1бабындаң мемлекетті е ымбат азынасы–адам ң ң қ қмемлекетті е ымбат азынасы–адамң ң қ қ ж неадамны мірі, ы тарымен ә ң ө құқ қж неадамны мірі, ы тарыменә ң ө құқ қ бостанды тарыделінген. қ

 о амны саясиж йесінсаясифункцияларҚ ғ ң ү ат аратынмемлекеттікж не қ әат аратынмемлекеттікж неқ о амны саясиж йесінсаясифункцияларҚ ғ ң ү ат аратынмемлекеттікж не қ әат аратынмемлекеттікж неқ ә мемлекеттікемес леуметтік әмемлекеттікемес леуметтікә институттар райды. М ндай құ ұинституттар райды. М ндайқұ ұ институттар амемлекет, партиялар, ғ к сібиода тарж нета ыбас а йымдар ә қ ә ғ қ ұк сібиода тарж нета ыбас а йымдарә қ ә ғ қ ұ мен о амдаржатады. Оларды б ріні қ ғ ң ә ң орта ма саты–мемлекеттікбилікке ол қ қ қорта ма саты–мемлекеттікбилікке олқ қ қ жеткізу.

 • Басқаға жалтақтайтын күннен кеттік. Бар байлығымызды өзімізге бұйыратын еттік. Қоғамның саяси тұрақтылығы мен бірлігіне • Басқаға жалтақтайтын күннен кеттік. Бар байлығымызды өзімізге бұйыратын еттік. Қоғамның саяси тұрақтылығы мен бірлігіне жеттік. Қысқасы, егемен ел болудың ең ауыр белесінен өттік.

 Н. А. Назарбаев Н. А. Назарбаев
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.