Презентация Аылбек Маржан 306-топ

Скачать презентацию Аылбек Маржан 306-топ Скачать презентацию Аылбек Маржан 306-топ

aylbek_marghan_306-top.ppt

 • Размер: 1 Mегабайта
 • Количество слайдов: 21

Описание презентации Презентация Аылбек Маржан 306-топ по слайдам

Тексерген: Ер ожина Ш. ғ Орында ан: А ылбек М. ғ қ Қ “ 5ВТексерген: Ер ожина Ш. ғ Орында ан: А ылбек М. ғ қ Қ “ 5В 020500” – филология, 306 — топ

Саба ты ма саты: қ ң қ Білімділігі: С з таптарыны ішіндегі есімдікті ө ңСаба ты ма саты: қ ң қ Білімділігі: С з таптарыны ішіндегі есімдікті ө ң жан-жа ты т сіндіру, ма ыналы т рлерін айту. қ ү ғ қ ү Т рбиелілігі: ә О ушыларды логикалы сезімін оятып, қ ң қ дептілікке, ыптылы а, е бекс йгіштікке, ә ұқ ққ ң ү татулы а баулу. ққ Дамытушылы ы: ғ С йлемде ж йелі ру а, здігінен ө ү құ ғ ө орытынды шы ара білуге да дыландыру. Санатты, қ ғ ғ к ркем жазу а т селдіріп, с здік орын молайтып, ө ғ ө ө қ ойын, тілін дамыту. Саба ты т рі: қ ң ү Ойын сабақ Саба ты дісі: қ ң ә С ра ұ қ – жауап, жазбаша, т сіндіруү Саба ты к рнекілігі: қ ң ө суреттер, кестелер, с зж мбаө ұ қ

Есімдік Зат есім, сын есім, сан есім с здерді ө ң орнына ж мсалатын, ме зеуЕсімдік Зат есім, сын есім, сан есім с здерді ө ң орнына ж мсалатын, ме зеу ар ылы ұ ң қ белгілі бір т сінікті, ойды жалпылама ү т рде білдіретін, на тылы ма ыналары ү қ ғ здерінен б рын айтыл ан с йлемде ө ұ ғ ө немесе жалпы с йлеу кезінде ө аны талатын с здер. қ ө

Белгісіздік Болымсыздық Жалпылау здік Ө С рау ұСілтеу. Жіктеу Есімдік Белгісіздік Болымсыздық Жалпылау здік Ө С рау ұСілтеу. Жіктеу Есімдік

Жіктеу есімдіктеріне мен, сіз, ол, біз (біздер), сендер, сіздер, олар деген с здер жатады.Жіктеу есімдіктеріне мен, сіз, ол, біз (біздер), сендер, сіздер, олар деген с здер жатады. ө Жіктеу есімдіктері немі жа ты ү қ қ ыммен байланысты келеді. Сол ұғ себептен олар ыл и адаммен ғ байланысты, демек, с йлеуші, ө ты даушы ж не б где кісі деген ң ә ө ымдармен байланысты ұғ олданылады қ

Жекеше т ріндеү Мен - с йлеушіні к рсетуші ө ө Сен, сіз - тыЖекеше т ріндеү Мен — с йлеушіні к рсетуші ө ө Сен, сіз — ты даушыны к рсетуші ң ө Ол — б где кісіні к рсетуші с здер ө ө ө К пше т рде ө ү Біз, біздер — с йлеушіге т н топты ө ә к рсетуші ө Сендер, сіздер — с йлеушіні с зі арнал ан ө ң ө ғ топты к рсетуші ө Олар — б где топты к рсетуші с здер ө ө ө

Сілтеу есімдіктеріне б л, осы, сол, ұ анау, мынау, сонау, осынау, ана, мына, сона,Сілтеу есімдіктеріне б л, осы, сол, ұ анау, мынау, сонау, осынау, ана, мына, сона, ні, міне ә деген с здер жатады. Б л ө ұ есімдіктер негізінен ал анда, сілтеу, ғ к рсету, н с ау сия ты ишараттарды ө ұ қ қ білдіріп, ай? айсы? қ қ деген с раулар а ұ ғ жауап беретін аттрибутивтік с здер. ө

С рау есімдіктері: ұ кім, неше, анша, айда, айд қ қ ан, алай, ашан, айсы, андай,С рау есімдіктері: ұ кім, неше, анша, айда, айд қ қ ан, алай, ашан, айсы, андай, неш қ қ еу, нешінші. Затты қ ым а атысты ұғ ғ қ кім, не с рау есімдіктері септеледі, ұ т уелденеді, жіктеледі. ә ашанҚ с рау есімдігі барыс, жатыс, ұ шы ыс, септіктер жал ауларын ғ ғ абылдайды. қ

здік есімдігінеӨ з ө ж не ә оны т рленген формалары ң ү жатады. зздік есімдігінеӨ з ө ж не ә оны т рленген формалары ң ү жатады. з есімдігі к бінесе Ө ө т уелденіп, к птеліп, септеліп ә ө олданылады. К біне-к п зат қ ө ө есімні ж не жіктеу ң ә есімдіктеріні орнын ң айырбастайды.

Белгісіздік есімдіктері белгісіз затты, сынды қ белгіні, сан-м лшерді на ты к рсетпей, бейм лім өБелгісіздік есімдіктері белгісіз затты, сынды қ белгіні, сан-м лшерді на ты к рсетпей, бейм лім ө қ ө ә м нді білдіретін с здерді айтамыз. ә ө Белгісіздік есімдіктеріне біреу, кейбіреу, бірдеме, ркім, рне, лдекім, лдене, ә ә Кімде-кім, бір, айсыбір, кейбір, айсыбіреулер, р, р қ қ ә ә бір, айбір, бірнеше, лденеше, біраз, р алай, лде а қ ә ә қ лай, лде айда, лде ашан, лде айдан, р ашан ә қ ә қ с здері кіреді. ө

Жалпылау есімдіктері – екі немесе одан да к п заттар мен былыстарды ө құ біріктіре, жинаЖалпылау есімдіктері – екі немесе одан да к п заттар мен былыстарды ө құ біріктіре, жина тай айту шін қ ү олданылатын с здер. Жалпылау қ ө есімдіктеріне б рі, ә к ллі, т гел, барша, барлы , б кіл, ү ү қ ү б тін ү с здері кіреді. ө

Болымсызды есімдіктерінеқ еш с зімен біріккен ө еште е, ештеме, ешкім, ешбір, ң еш ашан,Болымсызды есімдіктерінеқ еш с зімен біріккен ө еште е, ештеме, ешкім, ешбір, ң еш ашан, еш андай, еш айдан, қ қ қ еш айсы қ с здері мен ө д неме, д не е ә ә ң с здері жатадыө.

1 – тапсырма: Мен, сен, ол жіктеу есімдіктерін септе із. ң 1 Атау септік1 – тапсырма: Мен, сен, ол жіктеу есімдіктерін септе із. ң 1 Атау септік мен сен ол 2 Ілік септік мені ң сенің оның 3 Барыс септік ма ан ғ са анғ о анғ 4 Табыс септік мені сені оны 5 Жатыс септік менде сенде онда 6 Шы ыс септік ғ менен сенен одан 7 К мектес септік ө менімен сенімен онымен

2 – тапсырма: Б л, осы сілтеу есімдіктерін т уелде із. ұ ә ң 2 – тапсырма: Б л, осы сілтеу есімдіктерін т уелде із. ұ ә ң Жекеше I жа : қ Мені б ным, осынымң ұ II жа : қ Сені б ны , осың ұ ң ң Сізді б ны ыз, осыны ыз ң ұ ң ң III жа : қ Оны б ны, осың ұ К пше ө I жа : қ Бізді б нымыз, осынымызң ұ II жа : қ Сендерді б лары , осыларың ұ ң ң Сіздерді б лары ыз, осылары ыз ң ұ ң ң III жа : қ Оларды б лары, осыларың ұ

3 – тапсырма: Кім, не с рау есімдіктерін ұ жікте із. ң Жа қ3 – тапсырма: Кім, не с рау есімдіктерін ұ жікте із. ң Жа қ жекеше к пшеө I Мен кіммін, немін Біз кімбіз, неміз II Сен кімсі , несі ң ң Сіз кімсіз, несіз Сендер кімсі дер, несі дер ң ң Сіздер кімсіздер, несіздер III Ол кім, не Олар кім, не

4 – тапсырма: ле ді м нелер о ы. Есімдіктерді тап. Ө ң ә қ4 – тапсырма: ле ді м нелер о ы. Есімдіктерді тап. Ө ң ә қ Мынау мені сезгенім: К нде бестік алса сен, ң ү ң Ол – сыныпты анасы. Онда бас а жо арман. ң қ қ зіні де, згені Ал о ымай барса сен, Ө ң ө ң қ ң Баласы – оны баласы. Бір тал шашы а ар ан. ң ғ ғ ай кезде де ол аны , Жа сы болса , шынында, Қ қ қ ң ай ырмайды зі шін. артаймас деп айта алам. Қ ғ ө ү Қ Біздер шін уанып, Жа а о у жылында ү қ ң қ ызарады біз шін. Жасарады айтадан. Қ ү қ ( адыр Мырза ли ) Қ Ә

5 – тапсырма: Ребусты шеші із. ң    ‴ ‴5 – тапсырма: Ребусты шеші із. ң ‴ ‴ ″ ′ ″ ′ ‴ ‴ ″ ′ ′ ′ ‴ ( кейбіреу)

6 – тапсырма: С йлемді толы тыры ыз. ө қ ң Таби ат. . .6 – тапсырма: С йлемді толы тыры ыз. ө қ ң Таби ат. . . байлы ымыз. ғ ғ Барыс. . . жерді мекендейді. Таби атты ор ау-. . адамны борышы. ғ қ ғ ң. . оры та су стары мекендейді. қ қ құ. . . . аза станны ай жерінде т расы ? Қ қ ң қ ұ ң Зайсан к лінде балы ты. . . т рі ө қ ң ү кездеседі. ажетті с здер: осы, мына, Қ ө барлы , бізді , барша, сен. қ ң

7 – тапсырма: Бер ілген есімдіктерді атыстырып с йлем рау. қ ө құ ( ркім,7 – тапсырма: Бер ілген есімдіктерді атыстырып с йлем рау. қ ө құ ( ркім, еш ашан, еш андай) Ә қ қ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.