Презентация Асанова А.

Скачать презентацию Асанова А. Скачать презентацию Асанова А.

asanova_a..ppt

 • Размер: 990.5 Кб
 • Количество слайдов: 15

Описание презентации Презентация Асанова А. по слайдам

    СӨЖ Та ырыбы: қ ДД лелді медицинаны д рілік СӨЖ Та ырыбы: қ ДД лелді медицинаны д рілік заттарды олдану ә ә қ ралы ретінде. Д рілік заттарды ате жарнамалау. құ ә қ Қабылдаған: Қуржангулова А. М. Факультет: жалпы медицина Курс: ІІІІІІ Топ: 00 9-30-2 Орындаған: Батуова Салтанат

 Жоспар : : КІРІСПЕ НЕГІ3ГІ Б ЛІМӨ Д ЛЕЛДІ МЕДИЦИНАНЫ Д РІЛІК Ә Ә Жоспар : : КІРІСПЕ НЕГІ3ГІ Б ЛІМӨ Д ЛЕЛДІ МЕДИЦИНАНЫ Д РІЛІК Ә Ә ЗАТТАРДЫ ОЛДАНУ РАЛЫ РЕТІНДЕ Қ ҚҰ Д РІЛІК ЗАТТАРДЫ АТЕ ЖАРНАМАЛАУ Ә Қ ОРЫТЫНДЫ Қ ПАЙДАНЫЛ АН ДЕБИЕТТЕР Ғ Ә

Эффективтілігі жо ары ғ д рілік препараттарды ә с рыптауда басты ұ р лді д лелдіЭффективтілігі жо ары ғ д рілік препараттарды ә с рыптауда басты ұ р лді д лелді медицина ө ә алады. Д лелді ә медицина (ДМ) (evidence-based medicine) — на ты бір қ нау ас а сапалы қ қ зерттеулерде тиімділігі д лелденген іс- ә рекеттерді ә пайдаланатын медициналы т жірибе қ ә.

 Evidence - Based Pharmacotherapy (д лелге ә негізделген фармакотерапия) - е та даулы ол ң Evidence — Based Pharmacotherapy (д лелге ә негізделген фармакотерапия) — е та даулы ол ң ң қ жетімді деректерге негізделген, барынша серлі ж не экономикалы жа ынан тиімді ә ә қ ғ емдеуді амтамасыз етеді. М ндай қ ұ фармакотерапия д лелге негізделген ә медицина(Evidence-Based Medicine) саласы болып табылады. Алын ан д лелдемелерді ғ ә нау астар шін пайдасы ма сатында, іздеу, қ ү қ салыстыру, тал ылау ж не таратуды сынады. қ ә ұ азіргі уа ытта 4000 биомедициналы Қ қ қ журналдар шы арылуда, олар жылына ғ шамамен 2 миллион ма алаларды жариялайды. қ

 Д лелді медицина ә д рілік заттарды ралы ә ң құ ретінде пайдалану Д лелді медицина ә д рілік заттарды ралы ә ң құ ретінде пайдалану ажеттігі бірнеше қ жа даймен байланысты. ғ 1. ылыми м ліметтер Ғ ә к леміні к беюі, оны ішінде ө ң фармакологиялы б лімде. Жыл сайын қ ө клиникалы практика а к птеген жа а қ ғ ө ң препараттар енуде, к п жа дайда оларды ө ғ ң тиімділігі к м нді. ү ә 2. ылыми а параттар Ғ қ к здерімен ж мыс істеу же ілденді, кез- келген ө ұ ң адам интернеттен бірнеше минутта д рілер ә тізімін алады, біра д лелділікке анализ қ ә жасау а білімі жете бермейді. 3. аржы ғ Қ тапшылы ы. Б л жа дайда к п д ріні ішінен ғ ұ ғ ө ә ң е тиімдісін таба білу ма ызды ң ң

 Ж не азіргі кезде д рілік заттарды олдану а ә қ ғ негізделмеген традициялы Ж не азіргі кезде д рілік заттарды олдану а ә қ ғ негізделмеген традициялы ате з арастар те қ қ қө қ ө к п, мысалы ө “ Инфекциялы -аллергиялы ” миокардитте қ қ нау астар а антибиотиктер; қ ғ Герпес-вирусты ауруларда иммунокорректорларды; қ Орташа- ауіпті астма ауруында антигистаминдік қ заттарды; Ішкі а залар ауруларында к мекші ем ретінде ғ ө витаминдерді парентеральді; Ж рек жетіспеушілігінде кокарбоксилаза, рибоксин; ү Диабеттік микроангиопатияда ангиопротекторларды та айындау ғ

Д рілік заттарды олдану ралы ретінде ә қ құ ДД лелді медицинаны ат аратын ролі әД рілік заттарды олдану ралы ретінде ә қ құ ДД лелді медицинаны ат аратын ролі ә ң қлелді медицинаны ат аратын роліә ң қ : : Мемлекеттік тіркелуі кезінде, жабды тар мен қ технологиялы процестерді ретке келтіру ж не іске осу қ ә қ кезінде сараптама ж ргізуге арнал ан д рілік заттарды, ү ғ ә сондай-а тиісті ндірістік практика жа дайында қ ө ғ ндірілген д рілік субстанцияларды оспа анда, аза стан ө ә қ ғ Қ қ Республикасында мемлекеттік тіркеуден ткендігін ө тексеру; Д рілік заттарды, медициналы ма сатта ы б йымдар мен ә қ қ ғ ұ медициналы техниканы ндіру ы ына лицензиясы қ ө құқ ғ болу керек; рамында тізбесін у кілетті орган аза стан Құ ә Қ қ Республикасында олдану а тыйым салын ан боя ыштар қ ғ ғ ғ мен осал ы заттар болмау а тиіс қ қ ғ ; Д лелге негізделген медицинада д рілік заттарды серін ә ә ң ә д лелдеуді бірнеше де гейлерін есте са тау ажет: ә ң ң қ қ

 А де гейі – Рандомизирленген ң метаанализдік ба ылау зерттеулеріне қ ( randomised controlled trials А де гейі – Рандомизирленген ң метаанализдік ба ылау зерттеулеріне қ ( randomised controlled trials ) немесе бір рандомизирленген клиникалы ба ылау қ қ зерттеулеріне негізінде алын ан ғ д лелдемелер. ә В де гейі — Рандомизирленбеген ң ба ылаулы зерттеулер немесе жо ары қ ғ де гейлі дизайнмен ( ң well — designed quasi — experimental study ) зерттелген, мысалы, когортты зерттеулер

 С де гейің - Сипатталатын зерттеулерге (non-experimental descriptive studies) негізделген С де гейің — Сипатталатын зерттеулерге (non-experimental descriptive studies) негізделген д лелдемелер ә : «жа дай ғ — ба ылау» , салыстыру, қ корреляциялы , бір с ттік. қ ә Д де гейі ң – Жеке жа дайлар ағ ғ (case series, case report, clinical examples) , мамандарды консенсустарына ң (consensus opinion of authorities) ж не ә экспертті комитетті орытындысына ң қ негізделген д лелдемелер ә (expert committee reports).

Препараттардың әсер айқындылығын анықтау үшін келесі компьютерлік мәліметтер қоры қолданылады: Medline (Index Medicus online), Препараттардың әсер айқындылығын анықтау үшін келесі компьютерлік мәліметтер қоры қолданылады: Medline (Index Medicus online), EMBASE (Experpta Medica online), SCISEARCH (the Science Citation Index), Cochrane ассоциациясының кітапханасы және т. б.

ДД рілік заттарды ате жарнамалау ала дататын м селелерді біріә қ ң ә ң Жа ындаДД рілік заттарды ате жарнамалау ала дататын м селелерді біріә қ ң ә ң Жа ында А Шта New England Journal of қ Қ Medicine журналы зерттеу ж ргізген, ү онда 207 препарат а жасал ан қ ғ рекламаларды тексерген. Тексеру н тижесінде бірде-бір препаратты ә ң жанама сері жазылма ан. ә ғ Бас а қ А Ш-ты зерттеуде 252 препараттар Қ қ туралы ма алаларды қ ң 4/1 де ылыми ғ сына тан тпей ал ан д рілер туралы қ ө қ ғ ә жазыл ан. ғ

 Ал Б ҰҰ Интернет-д ріханаларды ж мысын ә ң ұ то татпа шы, себебі интернет Ал Б ҰҰ Интернет-д ріханаларды ж мысын ә ң ұ то татпа шы, себебі интернет ар ылы қ қ қ психотропты заттар, мысалы йы тат ыш заттар ұ қ қ ж не к шті антидепрессанттар (рецептісіз ә ү берілмейтін) допингтар ж не жасанды виагра ә препараттары к п сатылады. ө Интернет-д ріханалар д рілерді жанама ә ә ң серлерін жасырып алады. Мысал ы риталин, ә қ ғ психиатрлы клиникаларда ана олданылады, қ ғ қ себебі жанама сері те к п. Ал ә ө ө интернет-сайттарда оны аупі жо стимулятор қ қ деп сатады. К птеген зерттеушілерді айтуы ө ң бойынша оларды бизнесі препараттар а ң ғ т уелділігі бар, біра ресми т рде жай ә қ ү д ріханалардан д рі ала алмайтын нау астар а ә ә қ ғ арнал ан. ғ

Қорытынды А Шта Д лелді медицинаны барлы Қ ә қ ауруларды еміні рецептісі жазыл ан ңҚорытынды А Шта Д лелді медицинаны барлы Қ ә қ ауруларды еміні рецептісі жазыл ан ң ң ғ поварлы кітап а жиі те ейді. Бас а қ қ ң қ жа ынан медицинада радикалды ғ ба ытта ы адамдар д лелділікті 50% ғ ғ ә ба алайды. рине д рігер т л асы мен ғ Ә ә ұ ғ т жірибесі ма ызды. Біра емдеу кезінде ә ң қ интуиция, сезімге с йенбей арнайы ү мамандармен жасал ан на ты ғ қ рандомизациялы д лелдерді бірінші қ ә орын а ою керек ғ қ.

Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә Google- http: //www. google. kz www. medline. ru Yandex-Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә Google- http: //www. google. kz www. medline. ru Yandex- http: //www. yandex. com Д. А. Харкевич, “Фармакология”, Алматы, 2004; 1. Бабанов С. А. Доказательная медицина. Стратегия будущего или новый метод маркетинга? // Здравоохранение Российской Федерации. — 2007. — № 1. — С. 12-17. 2. Власов В. Введение в доказательную медицину. — М. : Медиа. Сфера, 2001. — С. 52-
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.