Презентация Апаратты процеске рсатсыз кірісуден сатану СРС

Скачать презентацию  Апаратты процеске рсатсыз кірісуден сатану СРС Скачать презентацию Апаратты процеске рсатсыз кірісуден сатану СРС

aparatty_proceske_rsatsyz_kіrіsuden_satanu_srs.ppt

  • Размер: 469 Кб
  • Количество слайдов: 19

Описание презентации Презентация Апаратты процеске рсатсыз кірісуден сатану СРС по слайдам

ара анды Мемлекеттік Медицина АкадемиясыҚ ғ Медициналы информатика ж не биофизика кафедрасы қ ә Та ырыбы:ара анды Мемлекеттік Медицина АкадемиясыҚ ғ Медициналы информатика ж не биофизика кафедрасы қ ә Та ырыбы: А паратты са тау за дары қ қ қ ңТа ырыбы: А паратты са тау за дарық қ қ ң Орында ан: Сергалиев А. М. ғ Тексерген: Ыдырыс Ж. Б.

Жоспар:  І. Кіріспе ІІ. Негізгі бөлім 2. 1. Ақпараттық ресурстарды және ақпараттық жүйелерді қорғау 2.Жоспар: І. Кіріспе ІІ. Негізгі бөлім 2. 1. Ақпараттық ресурстарды және ақпараттық жүйелерді қорғау 2. 2. Ақпараттық жүйелерді қалыптастыру және пайдалану тәртібі 2. 3. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңы. Жалпы ережелер 2. 4. Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік реттеу мен бақылау 2. 5. Электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізу құқықтары және оларды беру тәртібі 2. 6. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді қорғау ІІІ. Қорытынды бөлім 3. 1. Қорытынды ережелер ІV. Пайдаланған әдебиеттер

аза стан Республикасыны а параттану Қ қ ң қ туралы за ы ңтуралы за ың І-тарау.аза стан Республикасыны а параттану Қ қ ң қ туралы за ы ңтуралы за ың І-тарау. Жалпы ережелер (1-3баптар) ІІ-тарау. Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік реттеу мен бақылау (4-9баптар) ІІІ-тарау. Электрондық ақпараттық ресурстар, оларды қалыптастыру және пайдалану тәртібі (10-14баптар) ІV-тарау. Ақпараттық жүйелер, технологиялар және оларды қамтамасыз ету құралдары (15-21баптар) V-тарау. Электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді есепке алу, тіркеу және ақпараттық жүйелердің аудиті (22-27баптар) VІ-тарау. Электрондық үкімет аясындағы мемлекеттік ақпараттық жүйелердің өзара іс қимылының тәртібі (28-33 баптар) VIІ-тарау. Жеке және заңды тұлғалардың электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізу құқықтары және оларды беру тәртібі (33-40баптар) VIІІ-тарау. Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді қорғау (41-44 баптар) ІХ-тарау. Қорытынды ережелер (45-46баптар). Осы Заң ақпараттандырудың құқықтық негіздерін белгілейді, электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді құру, пайдалану және қорғау кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді.

Жалпы ережелер Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар: Ақпараттандыру ақпараттық технологияларды пайдаланудың негізінде электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелердіЖалпы ережелер Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар: Ақпараттандыру ақпараттық технологияларды пайдаланудың негізінде электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді қалыптастыруға және дамытуға бағытталған ұйымдастырушылық, әлеуметтік экономикалық және ғылыми техникалық процесс; ақпараттық жұмыстар электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді көру жөніндегі қызмет; ақпараттық жүйе ақпараттық процестерді іске асыруға арналған ақпараттық бағдарламалық кешен; ақпараттық жүйелердің аудиті ақпараттық жүйенің ағымдағы жай күйін онда болып жатқан іс әрекеттер мен оқиғаларды бағалаудың жүйелі процесі, олардың бір өлшемдерге, техникалық регламенттерге, стандарттарға, нормативтік техникалық құжаттамаға және тапсырыс берушінің талаптарына сәйкестік деңгейін белгілейді; ақпараттық жүйелердің, бағдарламалық өнімдерінің, бағдарламалық кодтар мен нормативтік техникалық құжаттаманың депозиттері (бұдан әрі депозитарий) бағдарламалық өнімдердің, бағдарламалық кодтардың даналарын оларға ілеспе нормативтік техникалық құжаттамалармен бірге жинақтауды, сипаттауды, сақтауды және жүйелеуді қамтамасыз етуге арналған арнаулы сақтау орны; ақпараттық жүйелерді, бағдарламалық өнімдерді, бағдарламалық кодтар мен нормативтік техникалық құжаттаманы депозитке беру (бұдан әрі депозитке беру) бағдарламалық өнімдердің, бағдарламалық кодтар мен нормативтік техникалық құжаттамаларынын жүзеге асыратын ұйым; электрондық үкімет шлюзі электрондық қызметтер көрсетуді іске асыру шеңберінде электрондық үкімет ақпараттық жүйелерін интеграциялауға арналған ақпараттық жүйе.

А паратты ж йеқ қ ү Түрлері Мемлекеттік емес А паратты ж йеқ қ ү Түрлері Мемлекеттік емес

Ақпараттандыру Объектісі Субъектісі Электрондық ақпараттық ресрстар, ақпараттық жүйелер, ақпараттық жұмыстармен электрондық қызметтер Көрсету.  Қазақстан республикасыныңАқпараттандыру Объектісі Субъектісі Электрондық ақпараттық ресрстар, ақпараттық жүйелер, ақпараттық жұмыстармен электрондық қызметтер Көрсету. Қазақстан республикасының аумағын- да ақпараттандыру саласындағы қызметті жүзеге асыратын немесе құқықтық қатынастарға қатысатын мемлекеттік органдар, жеке және заңды тұлғалар

А паратты ресурстарды, а паратты қ қ қ қ ж йелерді ор ау ү қ ғжА паратты ресурстарды, а паратты қ қ қ қ ж йелерді ор ау ү қ ғж йелерді ор ауү қ ғ А паратты ресурстар мен а паратты ж йелер техникалы ор ау ралдарымен: қ қ ү қ қ ғ құА паратты ресурстар мен а паратты ж йелер техникалы ор ау ралдарымен: қ қ ү қ қ ғ құ Т л аны мемлекеттік ж не о амны а паратты ауіпсіздігі ұ ғ ң ә қ ғ ң қ қ қ А паратты ресурстарды сырт а кетуін, рлануын, жо алуын, б рмалауын, олдан қ қ ң қ ұ ғ ұ қ жасалуын, олар а р сатсыз ол жеткізуді, пайдалануды ж не таратуды, зиян, залал ғ ұқ қ ә келтіруге бол ызбау ғ А паратты ж йелерге за сыз ол жеткізуді бол ызбау қ қ ү ң қ ғ А паратты ресурстарда бар, жеке ж не за ды т л алар туралы м ліметтерді қ қ ә ң ұ ғ ә ңА паратты ресурстарда бар, жеке ж не за ды т л алар туралы м ліметтерді қ қ ә ң ұ ғ ә ң пиялылы ын са тау құ ғ қ ол жеткізу аза стан Республикасыны за дарына с йкес шектелген м ліметтерді Қ Қ қ ң ң ә ә таратпау ма саттарында қ Ж не аза стан Республикасыны за дарында к зделген зге де ма саттарда ә Қ қ ң ң ө ө қ амтамасыз етіледі қ А паратты ресурстар мен а паратты ж йелерді ор ауды амтамасыз етуге қ қ қ қ ү қ ғ қ ойылатын талаптарды мемлекеттік органдар аза стан Республикасыны қ Қ қ ңойылатын талаптарды мемлекеттік органдар аза стан Республикасыны қ Қ қ ң за дарында ай ындал ан зыреті шегінде белгілейді. ң қ ғ құза дарында ай ындал ан зыреті шегінде белгілейді. ң қ ғ құ Ескерту: 20-бап а згерту енгізілді аза стан Республикасыны 2006. 01. 31. № 125 қ ө Қ қ ң ( олданыс а енгізілу т ртібін 2баптан ара ыз) За ымен. қ қ ә қ ң ң( олданыс а енгізілу т ртібін 2баптан ара ыз) За ымен. қ қ ә қ ң ң

А параттандыру саласында ы мемлекеттік қ ғ реттеуді ма саттары мен принциптері ң қ Ақпараттандыру саласындағыА параттандыру саласында ы мемлекеттік қ ғ реттеуді ма саттары мен принциптері ң қ Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік реттеудің мақсаттары Қазақстан Республикасының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту, оның ішінде электрондық үкіметті қалыптастыру, сондай ақ елдің әлеуметтік және экономикалық дамуын ақпараттық қамтамасыз ету болып табылады. Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік реттеу: Азаматтардың жеке өміріне қол сұғылмаушылық және азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қатаң сақтау; Жеке және заңды тұлғалардың ақпараттандыру саласындағы қызметке қатысуға және оның нәтижелерін пайдалануға тең құқылығы; Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қол жеткізу шектелген электрондық ақпараттық ресурстардан басқа мемлекеттік органдардың қызметі туралы ақпараты қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарға еркін қол жеткізу және оларды берудің міндеттілігі (ашықтық презумпциясы); Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қол жеткізу шектелмеген кез келген электрондық ақпараттық ресурстарды ізденудің, өндіру мен берудің еркіндігі;

А паратты ж йелерді алыптастыру ж не пайдалану т ртібіқ қ ү қ ә ә ЖеліаралықА паратты ж йелерді алыптастыру ж не пайдалану т ртібіқ қ ү қ ә ә Желіаралық қосу Мемлекеттік және мемлекеттік емес ақпараттық жүйелерді иеленушілер Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін әртүрлі ақпараттықжүйелердің арасында деректер алмасу мен беруді ұйымдастыру үшін желіаралық қосу мүмкіндігін деректерді берудің стандартты хаттамаларын пайдалану негізінде қамтамасыз ете алады. Мемлекеттік ақпараттық жүйелермен желіаралық қосуды қамтамасыз ету тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарындабелгіленеді.

А параттандыру саласында ы қ ғ мемлекеттік реттеу мен ба ылау қ Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік реттеудіңА параттандыру саласында ы қ ғ мемлекеттік реттеу мен ба ылау қ Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік реттеудің мақсаттары Қазақстан Республикасының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту, оның ішінде электрондық үкіметті қалыптастыру, сондай ақ елдің әлеуметтік және экономикалық дамуын ақпараттық қамтамасыз ету болып табылады. .

А параттандыру саласында ы мемлекеттік реттеу: қ ғ Азаматтардың жеке өміріне қол сұғылмаушылық және азаматтардың конституциялықА параттандыру саласында ы мемлекеттік реттеу: қ ғ Азаматтардың жеке өміріне қол сұғылмаушылық және азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қатаң сақтау; Жеке және заңды тұлғалардың ақпараттандыру саласындағы қызметке қатысуға және оның нәтижелерін пайдалануға тең құқылығы; Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қол жеткізу шектелген электрондық ақпараттық ресурстардан басқа мемлекеттік органдардың қызметі туралы ақпараты қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарға еркін қол жеткізу және оларды берудің міндеттілігі (ашықтық презумпциясы); Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қол жеткізу шектелмеген кез келген электрондық ақпараттық ресурстарды ізденудің, өндіру мен берудің еркіндігі; Электрондық ақпараттық ресурстарды пайдалану және ақпараттық технологияларды қолдану кезінде жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету; Электрондық ақпараттық ресурстарға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында оларды жариялы міндетті сипаты белгіленіп, олардың уақтылы берілуі, объективтілігі, толықтығы мен дұрыстығы; Адал бәсекенің қамтамасыз етілуі; Ұлттық электрондық ақпараттық ресурстар мен ұлттық ақпараттық жүйелерді орталықтандырылған басқарудың қамтамасыз етілуі; Ақпараттандыру саласының сенімділігі мен оны басқарудың Қазақстан Республикасының аумағындағы бірыңғай стандарттар негізінде қамтамасыз етілуі; Ақпараттық технологияларды қолдануға қойылатын талаптарды белгілеу кезінде технологиялық бейтараптылықтың сақталуы; Дербес деректерді алуды, өңдеуді және пайдалануды оларды жинауға арналған мақсатпен шектеу принциптеріне негізделген.

аза стан Республикасыны  кіметін Қ қ ң ү ң а параттандыру саласында ы зыреті. қаза стан Республикасыны кіметін Қ қ ң ү ң а параттандыру саласында ы зыреті. қ ғ құ Қазақстан Республикасы Үкіметінің ақпараттандыру саласындағы құзыреті Уәкілетті органның құзыреті Орталық атқарушы органдардың ақпараттандыру саласындағы құзыреті Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдарының ақпараттандыру саласындағы құзыреті. Ұлттық оператордың құзыреті

ЭЭ лектронды а паратты ресурстар а ол жеткізу ы тары қ қ қ ғ қ құқЭЭ лектронды а паратты ресурстар а ол жеткізу ы тары қ қ қ ғ қ құқ қ ж не оларды беру т ртібі ә ә Ақпаратты алу және тарату құқығы: Сауал негізінде электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізуді қамтамасыз ету Ашық көздерде жарияланған ақпарат туралы хабарлама

Электронды а паратты ресурстар мен қ қ қ а паратты ж йелерді ор ау қ қЭлектронды а паратты ресурстар мен қ қ қ а паратты ж йелерді ор ау қ қ ү қ ғ электрондық ақпараттық ресурстардың тұтастығын және сақталуын қамтамасыз ету, оларды рұқсатсыз өзгертуге немес жоюға жол бермеу; Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді қорғау: қолжетімділігі шектелмеген электрондық ақпараттық ресурстардың құпиялығын сақтау; электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізу құқығын іске асыру; электрондық ақпараттық ресурстарды өңдеу және оларды беру құралдарына рұқсатсыз ықпал етуге жол бермеу мақсатында құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық (бағдарламалық техникалық) шараларды қабылдауды білдіреді.

Электронды а паратты ресурстар мен а паратты ж йелерді қ қ қ қ қ ү орЭлектронды а паратты ресурстар мен а паратты ж йелерді қ қ қ қ қ ү ор ау: қ ғор ау: қ ғ электрондық ақпараттық ресурстарды құрсаулау, яғни ақпараттық жүйеге және ол ұсынатын электрондық ақпараттық ресурстарға қолжетімділікті шектеуге немесе жабуға әкелетін іс қимылдар жасау; электрондық ақпараттық ресурстарды түрлендіру, яғни бағдарламаға, деректер қорына, материалдық жеткізушідегі мәтіндік ақпаратқа өзгерістер енгізу; электрондық ақпараттық ресурсты көшіру, яғни ақпаратты басқа материалдық жеткізушіге ауыстыру; құқық иесінің рұқсатынсыз бағдарламалық өнімдерді пайдалану; ақпараттық жүйелердің және бағдарламалық өнімдердің жұмысын бұзу, не ақпараттық коммуникациялық желінің жұмыс істеуін бұзу жөнінде рұқсатсыз іс қимылдарды болғызбауға бағытталған.

Электронды а паратты ресурстарды ор ауды қ қ қ қ ғ йымдастыру ұйымдастыруұ Электронды а параттыЭлектронды а паратты ресурстарды ор ауды қ қ қ қ ғ йымдастыру ұйымдастыруұ Электронды а паратты ресурстарды ор ауды: қ қ ғЭлектронды а паратты ресурстарды ор ауды: қ қ ғ жалпы а бірдей олжетімді электронды а паратты ресурстар а атысты электронды ғ қ қжалпы а бірдей олжетімді электронды а паратты ресурстар а атысты электронды ғ қ қ а паратты ресурстарды тарататын т л а; қ қ ұ ға паратты ресурстарды тарататын т л а; қ қ ұ ғ олжетімділігі за мен шектелген электронды а паратты ресурстар а атысты қ ң қ қ қ ғ қ осындай электронды а паратты ресурстары бар а паратты ж йені меншік иесі, қ қ қ ү ңосындай электронды а паратты ресурстары бар а паратты ж йені меншік иесі, қ қ қ ү ң иеленушісі немесе лтты операторы; ұ қиеленушісі немесе лтты операторы; ұ қ олжетімділігін оларды меншік иесі немесе иеленушісі шектлегне электронды қ ң қолжетімділігін оларды меншік иесі немесе иеленушісі шектлегне электронды қ ң қ а паратты ресурстар а атысты электронды а паратты ресурстарды меншік иесі қ қ ғ қ қ қ қ ң немесе иеленушісі йымдастырады; ұнемесе иеленушісі йымдастырады; ұ

орытынды ережелер Қ  Республикасыны за дарына с йкес ң ң ә жауаптылы а кеп соорытынды ережелер Қ Республикасыны за дарына с йкес ң ң ә жауаптылы а кеп со ады. ққ ә ғ аза стан Республикасыны Қ қ ң а параттандыру туралы за намасын қ ң б заны шін жауаптылы. аза стан ұ ү қ Қ қ Республикасыны а параттандыру ң қ туралы за намасын б зу аза стан ң ұ Қ қ

орытындыҚ Ғылым мен техниканың дамыған ақпараттық технологиялар ғасырында өмір сүріп жатқан әрбір өміршең жастардың ақпараттық заңдардыорытындыҚ Ғылым мен техниканың дамыған ақпараттық технологиялар ғасырында өмір сүріп жатқан әрбір өміршең жастардың ақпараттық заңдарды білуі міндетті. Себебі, заңды білген, заңдық, адами тұрғыдан өмір сүрген адам ғана болашағынан зор үміт күттіретіні анық! Уақыттың ұлы көшіне ілесіп, іргелі ел болу жолында мың өліп, мың тірілсе де өзінің тұтастығы мен беріктігін сақтай білген халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған асыл арманы жүзеге асқан бақытты сәт те туды. Осындай сәттерді өз уысымыздан шығарып алмай, ақпараттану жағынан, компьютерлік даму жағынан алдыңғы қатарлы мемлекеттер қатарына қосылайық, ағайын!

Назар аударып тыңдағандарыңыз ға рахмет! Назар аударып тыңдағандарыңыз ға рахмет!