Презентация Анлиз деят бюдж учр

Скачать презентацию Анлиз деят бюдж учр Скачать презентацию Анлиз деят бюдж учр

anliz_deyat_byudgh_uchr.ppt

 • Размер: 2 Mегабайта
 • Количество слайдов: 14

Описание презентации Презентация Анлиз деят бюдж учр по слайдам

Виконали студенти гр. ДФ-08 Бережний В. В. , Бондаренко Т. І. , Коваленко І. В.Виконали студенти гр. ДФ-08 Бережний В. В. , Бондаренко Т. І. , Коваленко І. В. Красильник Д. О. , Курбіцька А. А. Островик Т. О. , Удовіченко Г. В. Перевірила старший викладач Даценко В. В. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

 Аналіз – невідємна частина процесу прийняття рішень у системі управління бюджетною установою [2, c. Аналіз – невідємна частина процесу прийняття рішень у системі управління бюджетною установою [2, c. 13]. Економічний аналіз – інструмент, який служить для виявлення сутності, закономірностей, тенденцій економічних і соціальних процесів. Економічний аналіз є вихідною точкою прогнозування, планування, управління економічними об’єктами і процесами, які з ними відбуваються [5].

 Бюджетна установа - це орган, установа чи організація, передбачена Конституцією України, а Бюджетна установа — це орган, установа чи організація, передбачена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю або частково утримується за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевих бюджетів [1]. Управління – це цілеспрямований вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування [3].

Зміст ринкових вимог, які висуваються до діяльності бюджетних установ, постійно зростаюча роль їхньої діяльностіЗміст ринкових вимог, які висуваються до діяльності бюджетних установ, постійно зростаюча роль їхньої діяльності у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку країни, збільшення витрат держави на забезпечення умов функціонування установ, орієнтування оцінки їхньої діяльності на кінцеві народногосподарські результати зумовлюють необхідність підвищення ефективності управління господарською діяльністю установ [2, c. 14].

Будь-яке управління починається з оцінки стану і динаміки розвитку того чи іншого процесу [3]. Значні можливостіБудь-яке управління починається з оцінки стану і динаміки розвитку того чи іншого процесу [3]. Значні можливості у вирішенні цієї задачі заложені в широкому використанні в практиці управління економічного аналізу. Він є дієвим способом активного впливу на розвиток бюджетних установ відповідно до вимог економічних законів [4].

Економічний аналіз діяльності бюджетної установи проводиться на всіх етапах бюджетного планування — від кошторису виокремленої установиЕкономічний аналіз діяльності бюджетної установи проводиться на всіх етапах бюджетного планування — від кошторису виокремленої установи до бюджету держави в цілому. Він є невід’ємною частиною процесу прийняття рішень у системі управління бюджетною установою [3].

Економічний аналіз забезпечує вибір необхідної для прийняття управлінських рішень інформації. Це дозволяє з різнорідних данихЕкономічний аналіз забезпечує вибір необхідної для прийняття управлінських рішень інформації. Це дозволяє з різнорідних даних про окремі економічні явища та факти господарської діяльності скласти цілісну картину господарського процесу, виявити притаманні лише йому в конкретних умовах тенденції, розробити варіанти управлінських рішень та вибрати з поміж них найбільш оптимальний [5].

Економічний аналіз діяльності установ та організацій, котрі фінансуються з державного та місцевих бюджетів, опираючисьЕкономічний аналіз діяльності установ та організацій, котрі фінансуються з державного та місцевих бюджетів, опираючись на конкретні факти їх функціонування, дозволяє виявити закономірності розвитку суспільного виробництва. В своїй ролі він виступає засобом пізнання економічних законів [3].

На практиці економічний аналіз дозволяє дати характеристику стану мережі бюджетних установ та організацій, здійснити провіркуНа практиці економічний аналіз дозволяє дати характеристику стану мережі бюджетних установ та організацій, здійснити провірку правильності та обгрунтованості планових показників господарської діяльності, стану норм та нормативів, що їх регулюють [5].

Крім того, він також є необхідним для об'єктивної оцінки фактичних результатів діяльності, виявлення відхиленьКрім того, він також є необхідним для об’єктивної оцінки фактичних результатів діяльності, виявлення відхилень від планів та їх причин. Кінцева мета аналізу – це пошук резервів подальшого покращення діяльності установ та організацій, котрі перебувають на фінансуванні з державного та місцевих бюджетів [3].

Економічний аналіз дає змогу виявити глибинн i зв'язки та взаємозалежност i м i жЕкономічний аналіз дає змогу виявити глибинн i зв’язки та взаємозалежност i м i ж окремими параметрами установ та організацій, котрі фінансуються з державного та місцевих бюджетів, своєчасно визначити тенденц i ї в розвитку процес i в i накреслити кращ i , ефективн i ш i вар i анти р i шень [5].

Підсумовуючи вищесказане можна зробити висновок, що економічний аналіз - це одна з основних функцій управління.Підсумовуючи вищесказане можна зробити висновок, що економічний аналіз — це одна з основних функцій управління. Він здійснюється у відповідності до вимог та принципів його наукової організації, котрі визначають предмет, зміст та завдання аналізу господарської діяльності організацій та установ, котрі фінансуються з бюджету.

1. Бюджетний Кодекс України (ст. 2. 1. 6) [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу:1. Бюджетний Кодекс України (ст. 2. 1. 6) [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу: http: //zakon 2. rada. gov. ua/laws/show/2542-14 2. Дубовська О. В. Аналіз діяльності бюджетних установ: Навчально-методичний посібник для студентів V курсу денної форми навчання, які навчаються за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 7. 050104 «Фінанси» – Дніпропетровськ, ДДФА, 2010. – с. 13-15 3. Економічний аналіз в дослідженні діяльності установ житлово-комунального господарства / Лобачева І. Ф. , Тульчій Т. О. [Електронний ресурс] // Наукові конференції – Режим доступу: http: //intkonf. org/kandidat-pedagogichnih-nauk-lobacheva-if-magistrant-tulchiy-to-e konomichniy-analiz-v-doslidzhenni-diyalnosti-ustanov-zhitlovo-komunalnogo-gospo darstva/ 4. Сутність, завдання та основні функції аналізу бюджетної установи [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www. ukrreferat. com/index. php? referat=17757 5. Экономический анализ [Електронний ресурс] // Образование – Режим доступу: http: //edu. jobsmarket. ru/glossary/buh/1489/