Презентация akush i gin sabdenova 6tak

Скачать презентацию  akush i gin sabdenova 6tak Скачать презентацию akush i gin sabdenova 6tak

akush_i_gin_sabdenova_6tak.ppt

  • Размер: 1.9 Mегабайта
  • Количество слайдов: 19

Описание презентации Презентация akush i gin sabdenova 6tak по слайдам

ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Акушерлік ж не гинекология кафедрасы ә С Ж Ө Таара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Акушерлік ж не гинекология кафедрасы ә С Ж Ө Та ырыбы: «Жатырдан тыс ж ктілік. Аналы қ ү қ безіні апоплексиясы. Кистаны жарылуы. ң ң Ас ын ан босанудан кейінгі, гинекологиялы қ ғ қ операцилардан кейінгі пациенттерді ң реабилитациясы» . Орында ан: Сабденова М. С. ғ Тексерген: Жанабаева С. У. ара анды 2015 жыл Қ ғ

Жоспары:  • Жатырдан тыс ж ктілікү • Аналы безді  қ ң апоплексиясы • КистаЖоспары: • Жатырдан тыс ж ктілікү • Аналы безді қ ң апоплексиясы • Киста жарылуы • Пайдаланыл ан ғ дебиеттер ә

Жатырдан тыс ж ктілікү Жатырдан тыс ж ктілік деп- жатырдан бас а жерде орналас ан үЖатырдан тыс ж ктілікү Жатырдан тыс ж ктілік деп- жатырдан бас а жерде орналас ан ү қ қ ры ы бар кез келген ж ктілік. ұ ғ ү Жатырдан тыс т тікшелі ж ктілік дегеніміз- жатырда емес, т тікшеде ү ү ү орналасып, дамып келе жат ан ж ктілікті айтады. қ ү ры ты имплантациялану орнына арай т тіктік ж ктілікті б леді: Ұ қ ң қ ү ү ө • Жатыр т тігіні ампулярлы б лігінде; ү ң ө • Жатыр т тігіні истмикалы б лігінде; ү ң қ ө • Жатыр т тігіні истмика-ампулярлы б лігінде; ү ң ө • Жатыр т тігіні интерстициальды б лігінде. ү ң ө • жатырдан тыс ж ктілік ү

Диагностикалы критерилерқ Ша ымдар мен анамнез: ғ Жатырдан тыс ж ктілік деген кезіндегі ша ымдар: үДиагностикалы критерилерқ Ша ымдар мен анамнез: ғ Жатырдан тыс ж ктілік деген кезіндегі ша ымдар: ү ү ғ — Етеккірді айлы келуіні кідіруі; ң қ ң — С т безіні (емшекті ) рпиюі (нагрубание); ү ң ң ү — Ж рек айну; ү — Жеркену; — Ішті т менгі жа ыны ; ң ө ғ ң — Ауы -ауы тол ату секілді ауруы; қ қ ғ — Жыныс жолдарыны анаралас с йы ты б лінуі; ң қ ұ қ ң ө — Т рлі нау астарда ы клиникалы к рінісіні ү қ ғ қ ө ң ауырлы ы вариацияланады; ғ — Жатырдан тыс ж ктілік то татыл ан кездегі ү қ ғ ша ымдар. ғ

1)Жатыр т тігіні жыртылуы: ү ң Клиника мен ша ымдар ж ктілікті субьективті жəне обьективті белгілеріні1)Жатыр т тігіні жыртылуы: ү ң Клиника мен ша ымдар ж ктілікті субьективті жəне обьективті белгілеріні жəне то татыл ан ғ ү ң ң қ ғ т тіктік ж ктілікті белгілерінен (симптом) жина талады. ү ү ң қ Тік ішекке радиацияланумен атар ж ректі ішті т менгі жа ы ауруыны ткір стамасы қ ү ң ң ө ғ ң ө ұ ( денеге к ш т скенде немесе лкен дəретке отыр анда): ү ү ү ғ — Суы терді шы уы; қ ң ғ — Бас айналу ; — ыс а уа ыт естен тану; Қ қ қ — Жыныс жолдарынан ан аралас с йы б лінуі. қ ұ қ ө 2. Т тіктік т сік (аборт): ү ү Клиника мен ша ымдар ж ктілікті субьективті жане обьективті белгілеріні йлесуінен жəне ғ ү ң ң ү то татыл ан т тіктік ж ктілікті белгілеріні , жина талады (симптом): қ ғ ү ү ң ң қ — Ішті т мен жа ы ауыруын (ауырсынуды ) тол ату тəрізді, ауы -ауы айталанатын ң ө ғ ң ғ қ қ қ стамасы. ұ — Жыныс жолдарыны ош ыл- анаралас с йы ты болар-болмас б лінуі, ң қ қ қ ұ қ ң ө — əлсіздік — Бас айналу 3. Анамнез: — Етеккір келу басталуыны кешеуілдеуі; ң — Етеккір келу цикліні ретсіздігі; ң — за уа ыт бой ы бедеулік; Ұ қ қ ғ — Ішкі жыныс м шелеріні бастан ткен абыну рдісі ү ң ө қ ү — Ас ын ан т сіктер мен босанулар; қ ғ ү — Овуляция индукциясы.

Емдеу тактикасы: Т улік бойы операция жасайтын б лімі бар стационар а жат ызу. ə өЕмдеу тактикасы: Т улік бойы операция жасайтын б лімі бар стационар а жат ызу. ə ө ғ қ Хирургиялы емдеу. қ Ем ма саты: қ Жатырлы т тікті патологиялы згерісін алып тастау шін қ ү ң қ ө ү ш ыл кірісу. ұғ Дəрі-дəрмектік ем: антибактериалды терапия. Негізгі жəне осымша дəрі-дəрмектер тізімі. қ Амоксицилмен+клавулан ыш ыл, таблеткалар, 500 мг/125 мг абы пен қ қ жабыл ан, 875 мг/125 мг, 500 мг/100 мг, 1000 мг/200 мг тыда ы ішке ғ құ ғ абылдайтын ерітінді дайындау а арнал ан нта. қ ғ ғ ұ қ Ем тиімділігіні индикаторлары: ң -Клиникалы сауы у (жалпы жа дайды (к йді ) жа саруы, ауырсыну қ ғ ғ ң ү ң қ синдромыны жо алуы, жатыр осал ыларында ы анатомиялы ң ғ қ қ ғ қ згерістер, ан к рінісіні алып а келуі, з р мен ан сарысуында ы ө қ ө ң қ қ ə қ ғ ХГ де гейіні т мендеуі). ң ң ө -Жынысты ж йені эндокриндік ызметіні айтадан алпына келуі қ ү ң қ қ ( етеккір келу аралы ыны айтадан алпына келуі). ғ ң қ қ — йелді бейімделу – ор анышты тетіктері (механизмов) мен Ə ң қ ғ қ репродуктивті ызметіні айтадан алып а келуі. қ ң қ қ қ

Аналы без апоплексиясық • Аналы без апоплексиясы б л аналы  қ ұ қ безге кенеттенАналы без апоплексиясық • Аналы без апоплексиясы б л аналы қ ұ қ безге кенеттен фолликул тамырларыны , фолликулярлы киста, ң аналы без стромасыны , сары денені қ ң ң жарылуынан ан йылу. Апоплексия з қ құ ө кезегінде аналы без тініні қ ң б зылуымен, рса уысына ан ұ құ қ қ қ йылумен ж реді. құ ү

Этиологиясы • Апоплексия 90 -94 жа дайда овуляторлы ауырсыну немесе ғ менструальді циклді 2 фазасында пайдаЭтиологиясы • Апоплексия 90 -94% жа дайда овуляторлы ауырсыну немесе ғ менструальді циклді 2 фазасында пайда болады. Б л осы ң ұ кезде антамырларды ткізгіштігіні жо арылауы ж не қ ң ө ң ғ ә овуляция кезінде ан а толуыны к шеюімен байланысты. қ ғ ң ү • О жа аналы безі апоплексясы сол жа тікіне ара анда ң қ қ ғ 2 -4 есе жиі кездеседі. Себебі о жа аналы безіне ан к п ң қ қ қ ө м лшерде аортаны зінен, ал сол жа а б йрек ө ң ө ққ ү артериясынан келуімен байланысты. • Кіші жамбас астауында ы а залар абыну аурулары аналы ғ ғ қ қ без тінінде склеротикалы згерістерге, овариальді қ ө веналарды варикозды ке еюіне алып келеді. ң ң • Гормональді статусты згеруі де аналы без ң ө қ апоплексиясына себеп болады. Гипофизді гонадотропты ң гормондары (ФСГ, ЛГ) ара атынасыны згеруі, пролактин қ ң ө де гейіні згеруі де аналы безінде ретениионнды ң ң ө қ қ кисталар т зілуіне ж не овариальді тін гиперемиясына ү ә келеді. ә

Жіктелуі • Клиникалы к рінісіне байланысты аналы без қ ө қ апоплексиясын келесідей ш форма аЖіктелуі • Клиникалы к рінісіне байланысты аналы без қ ө қ апоплексиясын келесідей ш форма а жіктейді. ү ғ • Ауырсын ан формасы (болевая форма); ғ • Геморрагиялы ; қ • Аралас; • рса уысына ан йылуына байланысты келесі Құ қ құ ш сатысын ажыратады: ү • Же іл т рі ( ан жо алту 100 -150 мл); ң ү қ ғ • Орташа т рі ( ан жо алту 150 -500 мл); ү қ ғ • Ауыр т рі ( ан жо алту 500 мл жо ары); ү қ ғ ғ

Клиникасы • Ауруды барлы формасына т н к рініс –ішті т менгі ң қ ә өКлиникасы • Ауруды барлы формасына т н к рініс –ішті т менгі ң қ ә ө ң ө б лігіндегі кенеттен ауырсыну сезімі. Бас а симптомдар ө қ ( лсіздік, бас айналу, ло су, ж рек айну) рса уысына кеткен ә қ ү құ қ қ ан а байланысты. Аналы без апоплексиясыны ауырсынатын қ ғ қ ң формасы кезінде рса ты т менгі б лігінде стамалы құ қ ң ө ө ұ ауырсыну мен ж рек айну, ло сумен к рінеді. рса уысына ү қ ө Құ қ қ ан кету к ріністері болмайды. қ ө • арау кезінде тері жабындары ж не к рінерлік шырышты Қ ә ө абатары алыпты т сте. Пульс ж не А деттегідей. Тілі таза, қ қ ү ә Қ ә ыл алды. Іші ж мса , біра т менгі б лігінде азда ан ғ ұ қ қ ө ө ғ ауырсынулар болады. Пальпация кезінде мы ын аума ында, қ ғ за ымдал ан аналы безі жа ында ауырсыну аны талады. қ ғ қ Перитонеальді симптомдар жо. Перкуторлы т рде рса қ ү құ қ уысында бос с йы ты тар аны талмайды. қ ұ қ қ қ • Гинекологиялы арау кезінде жатыр алыпты формада, қ қ қ аналы без лкейген ж не ауырсынады. Кіші жамбас астауы қ ү ә а залары УДЗ кезінде аналы без жыртылуын аны тайды. ғ қ қ

 • Аналы без апоплексиясыны геморрагиялы т ріні орташа ж не қ ң қ ү ң • Аналы без апоплексиясыны геморрагиялы т ріні орташа ж не қ ң қ ү ң ә ауыр т рінде негізгі к рініс ан кету т рінде болады. Ауру жедел ү ө қ ү басталады, ауырсыну ішті т менгі б лігінде басталып, тік ішек ң ө ө аума ына, ая а, сегізк зге, сырт ы жыныс а заларына берілді. О ан ғ ққ ө қ ғ ғ оса лсіздік, бас айналу, ло су, ж рек айнумен ай ын к рініс береді. қ ә қ ү қ ө • К п м лшерде ан кеткенде шырышты абатты ж не тері ө ө қ қ ң ә жабындылары т ссіз (бледный), нау ас сал ын тері бас ан болады. ү қ қ қ А т мендеген, тахикардия аны талады. Перитонеальді симптомдар Қ ө қ ішті т менгі б лігінде бай алады. ң ө ө қ • Гинекологиялы зерттеу кезінде ынапты шырышты абаты алыпты, қ қ ң қ қ ал ан кету кезінде т ссіз болады. Жатыр алыпты лшемде, қ ү қ ө апоплексия жа ында ы жатыр осымшалары ауырсынады. Екі олмен ғ ғ қ қ бимануальді зерттеу ж ргізу иындайды себебі, алды ы рса ү қ ңғ құ қ абыр асы ауырсынып, б лшы еттері тартыл ан болады. қ ғ ұ қ ғ • анны клиникалы анализінде гемоглобин м лшері т мендеген, біра Қ ң қ ө ө қ ан кетуді ал аш ы са аттарында б л к рсеткіш згере оймайды. қ ң ғ қ ғ ұ ө ө қ • Кіші жамбас астау а заларына УДЗ жаса анда бос с йы ты м лшерін ғ ғ ұ қ қ ө аны тау а болады. Аны тау м мкін болама анда ынапты арт ы қ ғ қ ү ғ қ ң қ к мбезі ар ылы пункция жасау а болады. ү қ ғ

Емдеу тактикасы • Аурысыну формасында ж не аз м лшерде 150 мл т мен) ан әЕмдеу тактикасы • Аурысыну формасында ж не аз м лшерде 150 мл т мен) ан ә ө ө қ кету болса, нау ас а тынышты беріп, ішіне суы м з басып, қ қ ұ гемостатикалы сері бар препараттар (этамзилат, викасол қ ә ж не т. б) беруге болады. ә • Лапароскопия а к рсеткіш: ғ ө • рса уысында 150 мл к п ан болса; Құ қ қ ө қ • 1 -3 к н бойы консервативті ем н тижесіз болса, рса ү ә құ қ уысына то тамайтын ан кету болып жатса; қ қ қ • Диференциальді диагностика шін; Лапаротомия а к рсеткіш: ү ғ ө • рса уысына ан кету нау асты аурыр жа дайымен Құ қ қ ң ғ к рінетін болса (геморрагиялы шок); ө қ • Лапароскопияны ж ргізу м мкін болмаса ( ан кетуді к шеюі, ү ү қ ң ү жабыс ан процесс); қ

аналы безді апоплексиясы кезіндегі қ ң лапаротомия жаса анда ы к рініс ғ ғ ө аналы безді апоплексиясы кезіндегі қ ң лапаротомия жаса анда ы к рініс ғ ғ ө

 • Ана безіні кистасы ң – ана безі б ліндісіні  ө ң жиналуына байланысты • Ана безіні кистасы ң – ана безі б ліндісіні ө ң жиналуына байланысты ісік рдісіне келетін ү ә атерсіз ісік болып қ саналады. Киста жарылуы

Киста жарылу - дамуынан болатын ас ыну. Ж не б л апоплексия деп қ ә ұКиста жарылу — дамуынан болатын ас ыну. Ж не б л апоплексия деп қ ә ұ аталады. Киста жарылуынан перитонит дамиды. Киста жарылуында интоксикация белгілері бай алады: ж рек айну, су, қ ү құ теріні бозаруы, ес жо алту. Сондай а ң ғ қ дефекацияда ж не газдар шы уында ә ғ б зылыстар бай алады. Кейде дем ұ қ арада артериалды ысымны т суі қ қ ң ү боллады, б л ішкі ан кетуді белгісі. ұ қ ң

 • Киста жарылуына к дік ту анда йелді ш ыл ү ғ ә ұғ т • Киста жарылуына к дік ту анда йелді ш ыл ү ғ ә ұғ т рде аурухана а жеткізу керек. Диагноз ү ғ растал ан со ж не ан кету де гейі ғ ң ә қ ң аны тал ан со емдеуді индивидуалды қ ғ ң ң курсын бастайды. • Фолликулярлы киста жарылуында ан кету қ сирек. Сол себепті медикаментозды ем тез рі ә ауырсынусыз. Бас а жа дайларда қ ғ хирургиялы кірісулерсіз ем ж ргізілмейді. қ ү Б л кезде кистаны зін немесе фолликулды ұ ң ө алып тастайды. Аналы безді сау тіндерін қ ң са тай отырып, болаша та ана болу қ қ м мкіндігінен айырмау а тырысады. ү ғ

Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә • Айламазян, Эдуард Карпович. Акушерство :  Учеб. для медвузов - СПб.Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә • Айламазян, Эдуард Карпович. Акушерство : Учеб. для медвузов — СПб. : Спец. Лит, 2005. • Раисова А. Т. , Н ркасымова Р. А. Акушерия ұ ж не гинекология: ә О улы /. Алматы: Асем. Систем, 2006. қ қ • Акушерство : учебник / В. И. Дуда, Вл. И. Дуда, И. В. Дуда. — 2 -е изд. , испр. и доп. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2007. • Норвиц Эрол Р. , Шордж Джон О. , Наглядное акушерство и гинекология : учеб. пособие для вузов: пер. с англ. / — 2 -е изд. , перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.