Презентация akush i gin sabdenova 5tak

Скачать презентацию  akush i gin sabdenova 5tak Скачать презентацию akush i gin sabdenova 5tak

akush_i_gin_sabdenova_5tak.ppt

  • Размер: 892 Кб
  • Количество слайдов: 15

Описание презентации Презентация akush i gin sabdenova 5tak по слайдам

ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Акушерлік ж не гинекология кафедрасы ә С Ж Ө Таара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Акушерлік ж не гинекология кафедрасы ә С Ж Ө Та ырыбы: «Ж ктілікті к тере алмаушылы. Бедеу қ ү ө қ неке» . Орында ан: Сабденова М. С. ғ Тексерген: Жанабаева С. У. ара анды 2015 жыл Қ ғ

 • Ж ктілікті к тере алмаушылы ү ө қ терминологиясы мен жіктелуі • Ж ктілікті • Ж ктілікті к тере алмаушылы ү ө қ терминологиясы мен жіктелуі • Ж ктілікті к тере алмаушылы ты себептері ү ө қ ң • Ж ктілікті к тере алмаушылы пен йелдерді ү ө қ ә азіргі зерттеу дістері қ ә • Ж ктілікті к тере алмаушылы ты емдеу ү ө қ ң дістері ж не алдын алуы ә ә • Бедеу неке • Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә

Ж ктілікті к тере алмаушылы ү ө қ терминологиясы мен жіктелуі • Ж ктілікті к тереЖ ктілікті к тере алмаушылы ү ө қ терминологиясы мен жіктелуі • Ж ктілікті к тере алмаушылы жиілігі барлы ү ө қ қ ж ктілікті 15 — 20% райды. Ж ктілік зілу – ү ң құ ү ү ж ктілік а ымыны жиі ас ынулары. Ж ктілікті ү ғ ң қ ү к тере алмаушылы – перинатальді ө қ ауырша ды ты ж не лімділікті негізгі ң қ ң ә ө ң себептеріні бірі. ң • здігінен т сікті уа ытынан б рын босанудан Ө ү қ ұ 22 апта ажыратады.

Уа ытынан б рын ж ктілікті  зілуіні белгісіз себептеріні жиілігі ліде жо ары болып алудаУа ытынан б рын ж ктілікті зілуіні белгісіз себептеріні жиілігі ліде жо ары болып алуда қ ұ ү ң ң ә ғ қ (12 -41, 2%). Ж ктілікті к тере алмаушылы ты себептерін келесі топтар а б луге болады: ү ө қ ң ғ ө • йел а засыны патологиялы жа дайлары Ә ғ ң қ ғ • Иммунологиялы факторлар қ • Генді ж не хромосомды б зылыстар ә ұ • Орта факторлары Ж ктілікті к тере алмаушылы пен йелдерді тексеру ж не оларды емдеу ж ктілік дамымай ү ө қ ә ә ү т рып ж ргізілу керек. осымша зерттеу дістеріне жатады: генетикалы , серологиялы , ұ ү Қ ә қ қ иммунологиялы. Медико-генетикалы тексеру ерте мерзімде детті т сікте хромосомды қ қ ә ү а ауларды аны тау шін ж ргізіледі. қ қ ү ү здігінен т сікті жіктелуі Ө ү ң • ерте (12 апта а дейін) ғ • кеш (12 -ден 22 апта а дейін) ғ • Клиникалы формасы бойынша б лінеді: қ ө • ауіпті қ • бастал ан ғ • жолда ы т сік ғ ү • толы емес қ • толы қ • дамыма ан ғ • инфицирленген • детті т сік ә ү

 • Ж ктілікті мезгілсіз зілуі деп- ры тан аннан бастап 37 апта а ү ң • Ж ктілікті мезгілсіз зілуі деп- ры тан аннан бастап 37 апта а ү ң ү ұ қ ғ ғ дейін р т рлі себептермен з мезгіліне жетпеуін айтады. ә ү ө • Ж ктілікті мезгілсіз зілуіні бірнеше т рлері бар. Егер ж ктілік ү ң ү ү 28 -апта а дейін зілсе, оны здігінен т сік тастау (аборт) дейді. ғ ү ө ү • Ж ктілікті 12 -апта а дейін зілуін здігінен ерте т сік тастау, ал ү ң ғ ү ө ү 13 -аптадан 27 -апта а дейін зілуін здігінен кеш т сік тастау ғ ү ө ү дейді. • Егер т сік тастау атарынан екі ж не одан да к п айталанса, оны ү қ ә ө қ детті т сік дейді. ә ү • Егер йел 28 -37 апта аралы ында босанса, оны мезгілі жетпей ә ғ босану дейді. Б л жа дайда «шала» ту ан н рестені салма ы ұ ғ ғ ә ң ғ 1000 -2500 кг, ал бойы 35 -47 см болады. • Арнайы емханада йелді з еркімен ж ктілігін зуін жасанды ә ң ө ү ү медициналы т сік тастау дейді. қ ү • Емханадан тыс, антисанитарлы жа дайда жатыр уысына р қ ғ қ ә т рлі заттарды немесе т рлі ерітінділерді жіберу ар ылы ү ү қ ж ктілікті зуді криминалды т сік тастау дейді. ү ү ү

Ж ктілікті к тере алмаушылы ты себептеріү ө қ ң • Ж ктілікті мезгілсіз зілуіні себептері:Ж ктілікті к тере алмаушылы ты себептеріү ө қ ң • Ж ктілікті мезгілсіз зілуіні себептері: ү ң леуметтік тіршілік жа дайы (анасы, кесіні ә ғ ә ң жасы, к сіптік зияндылы тар, зиянды деттер, ә қ ә уайымшылды ты артуы); т рлі генетикалы , қ ң ү қ т ым уалайтын аурулар; эндокриндік ұқ қ згерістер (ішкі секреция бездер ызметіні ө қ ң б зылуы); инфекциялы аурулар (токсоплазмоз, ұ қ хламидиоз, йел а заларыны абынуы, т. б. ); ә ғ ң қ иммунологиялы сыйыспаушылы (Rh ж не АВО қ қ ә айшылы ты ж ктілік); анасыны жыныс қ қ ү ң м шелерінен тыс аурулары; ж ктілікті ү ү ң ас ынулары; жасанды т сіктен кейінгі жыныс қ ү м шелеріні абынулары; жатыр мойныны ү ң қ ң жетіспеушілігі (ЖМЖ).

 • ЖМЖ к біне ішкі мойын тесігіні ө ң за ымдалуынан (жасанады т сік, • ЖМЖ к біне ішкі мойын тесігіні ө ң за ымдалуынан (жасанады т сік, қ ү электроэксцизия) кейін пайда болады. Б л жа дайда йелді белі, ішіні ұ ғ ә ң ң т менгі жа ы ауырып, жатыр мойны ө ғ ыс арып, жазылып, ашылу белгілері қ қ пайда болып, а ана жатыр мойнына қ ғ қ тіреледі. Емі хирургиялы. Ол шін қ ү жатыр мойнына «П» рпі т різдес жіпті ә ә салып, оны уысын тарылтады. ң қ

Ж ктілікті к тере алмаушылы пен йелдерді азіргі ү ө қ ә қ зерттеу дістері. әЖ ктілікті к тере алмаушылы пен йелдерді азіргі ү ө қ ә қ зерттеу дістері. ә Ж ктілікті мезгілсіз зілуіні себептерін аны тау шін йелден жалпы м лімет ү ң қ ү ә ә алып, клиникалы , ынапты зерттеулер ж ргізеді. қ қ қ ү Ж ктілікті зілу д режесіне арай т сік тастау бірнеше сатыдан т рады: т сік ү ң ү ә қ ү ұ ү аупі, бастал ан т сік, босану жолында ы т сік, шала т сік, толы т сік. қ ғ ү ү қ ү 1. Т сік тастау аупіні негізгі белгілері йелді белі ж не ішіні т менгі жа ы ү қ ң ә ң ө ғ ауырады, жыныс м шелерінен ан а пайды, себебі жатырда ы ры жатырды ү қ қ ғ ұ қ ң шырышты абы ынан б лінбеген, жатыр мойны жабы , кейде шамалы ана қ ғ ө қ ғ ж мсарып, ыс аруы м мкін. Жатырды к лемі ж ктілік мерзімімен с йкес ұ қ қ ү ң ө ү ә келеді. 2. Бастал ан т сікте йелді ішіні т менгі жа ы тол а кезіндегідей атты ғ ү ә ң ң ө ғ ғ қ қ ауырып, жыныс м шелерінен ан а ады. Жатырда ы ры бірте-бірте ү қ ғ ғ ұ қ жартылай шырышты абы тан б лініп, жатыр мойны ашылуы м мкін. Жатыр қ қ ө ү к лемі ж ктілік мерзімімен с йкес келеді. ө ү ә 3. Босану жолында ы т сікте йелді іші тол а сия ты атты ауырып, жатыр ғ ү ә ң ғ қ қ қ мойны ашылып ан к п кетеді, себебі ры б ліктері мойын уысында алады. қ ө ұ қ ө қ қ 4. Шала т сікте йелді іші тол а кезіндегідей атты ауырып, жатыр мойны ү ә ң ғ қ қ ашылып, ан кетеді. Б л жа дайда жатырды к лемі ж ктілік мерзіміне с йкес қ ұ ғ ң ө ү ә келмейді, себебі жатыр уысында ры алды тары жартылай ана алады. қ ұ қ қ қ ғ қ 5. Толы т сікте ры т тас жатырды уысынан шы ып, жатырды к к еттері қ ү ұ қ ұ ң қ ғ ң ө жиырылып, ан кетуі то талады. қ қ

 • Кей жа дайларда ры жатыр уысында ғ ұ қ қ дамымай, іште шетінеуі м • Кей жа дайларда ры жатыр уысында ғ ұ қ қ дамымай, іште шетінеуі м мкін. Оны ү « сіп- дамыма ан ры » дейді. Жатыр ө ғ ұ қ к лемі ж ктілік мерзіміне с йкес келмейді ө ү ә (м ны ультрадыбыс ар ылы аны тайды). ұ қ қ • Т сік таста аннан кейін жатыр уысына ү ғ қ немесе бас а жыныс м шелеріне қ ү инфекция енсе, дене ысты ы к теріліп, ғ ө аны улануы м мкін. қ ү

Ж ктілікті к тере алмаушылы ты емдеу ү ө қ ң дістері ж не алдын алуыЖ ктілікті к тере алмаушылы ты емдеу ү ө қ ң дістері ж не алдын алуы ә ә • Ж ктілікті т сік аупінде йелді бірден емхана а жат ызады. ү ң ү қ ә ғ қ Онда т секте жату ережесін са тап, ж йке ж йесіні озуын ө қ ү ү ң қ басатын д рілер (триоксазин, валериана, седуксен), ә д румендер, гормондар (туринал, прогестерон), ан ә қ тамырларыны т йілуіне арсы (но-шпа, магний сульфаты, ң ү қ баралгин) д рілерді, н рестені ысылуы мен т ншы уына ә ә ң қ ұ ғ арсы Николай штігін, АТФ, кокарбоксилазаны, қ ү реополиглюкинді ке інен олданады. Сонымен атар алупент ң қ қ пен партусистенді тамшылатып к к тамыр а жібереді. ө ғ • Ал т сікті бас а т рлерінде ж ктілікті са тау а болмайды, ү ң қ ү ү қ ғ тездетіп жатыр уысын ырып, ры алды тарынан толы қ қ ұ қ қ тазартады. Содан кейін жатырды жиырылуын жылдамдату ң шін окситоцин, метил-эргометрин, эрготал д рілер, т. б. ү ә олданады. Т сіктен кейінгі инфекциялы ас ынуды алдын алу қ ү қ қ ң шін антибиотиктер салады, ал йел ансыра ан жа дайда ү ә қ ғ ғ міндетті т рде ан яды. Емдеу за ты ы екі ж ма. ү қ құ ұ қ ғ ұ

 • Емдеу толы болуы шін мезгілсіз зілген ж ктілікті негізгі қ ү ү ү ң • Емдеу толы болуы шін мезгілсіз зілген ж ктілікті негізгі қ ү ү ү ң себебін аны тау ажет. Ол шін ерте т сік таста ан, ж ктіліктері қ қ ү ү ғ ү мезгілсіз зілген йелдер тобын йелдер ке ес орнында бала ү ә ә ң к термей т рып, к ні б рын зерттеуді ма ызы зор. ө ұ ү ұ ң ң • йелдер ке ес орнында зерттеу дістері: тиісті м ліметтер алу, Ә ң ә ә клиникалы зерттеулер ж ргізу объектілік, ынапты зерттеу, қ ү қ қ ан рамын тексеру (резус- айшылы ты, т. б. ), бактериалды , қ құ қ қ қ гормоналды тексерулер ж не ультрадыбысты зерттеу дісін қ ә ке інен олданады. Сонымен атар, бас а маман д рігерлерді ң қ қ қ ә ң (терапевт, кардиолог, т. б. ) тексеруінен туі ажет. йелді ө қ Ә тексеруден ткізіп, т сікті негізгі себебін аны та аннан кейін ө ү ң қ ғ тиісті ем ж ргізеді. Мысалы, жынысты инфантилизмде екі- ш ү қ ү етеккір айналымында гормоналды емдерді ж ргізеді қ ү (микрофалин+ прогестерон), ал жатыр мойныны ң жетіспеушілігінде (ЖМЖ) мойын- пластика операциясын жасайды.

Бедеу неке.  • Бедеулі неке – репродуктивті жаста ы ғ ж байыларды контрацепциялы  ұБедеу неке. • Бедеулі неке – репродуктивті жаста ы ғ ж байыларды контрацепциялы ұ ң қ заттарды олданбай т ра ты жыныс қ ұ қ атынастарды 12 айдан арты қ ң қ болуына арамай, ж ктілікті болмауы. қ ү ң Жиілігі: 10 -15%-дан 18 -20%-ке дейін.

 • Бедеу неке б л ма ызды рік рделі медициналы - леуметтік ұ ң ә • Бедеу неке б л ма ызды рік рделі медициналы — леуметтік ұ ң ә ү қ ә проблеманы бірі болып табылады. лемде бедеу некелерді ң Ә ң жиілігі 15% де гейіне жетсе немесе артса онда бедеулік ң мемлекеттік ма ызды проблема а айналады, себебі ол тек жеке ң ғ бас а емес, жалпы о ам а сер етеді, ол азаматтарды қ қ ғ ғ ә ң рпа ты болу жасында ы леуметтік ж не к сіби белсенділігін ұ қ ғ ә ә ә т мендетеді. Мысалы, Ресей аума ында бедеу некелерді лесі ө ғ ң ү 8%-дан 17, 5% шегінде т рж не т мендеу рдісі бай алмайды. ұ ә ө ү қ Сонымен бірге, аза станды репродуктивтік медицина Қ қ қ ауымдасты ыны деректері бойынша аза станда бедеу неке қ ғ ң Қ қ жиілігі 14 -15%арасында ауыт ып т р. Медицинаны заманауи қ ұ ң даму кезе інде экстракорпоральды ры тандыру (б дан рі ң қ ұ ә –ЭК ) бедеулік проблемасыны басты шешімі болып табылады. Ұ ң Елде проблеманы зектілігін ескере отырып, тегін ң ө медициналы к мекті кепілдік берілген к леміні тізімі қ ө ң ке ейтілді, экстракорпоральды ры тандыру бойынша к мек ң қ ұ қ ө к лемі жылына 350 -ден 600 циклге дейін л айтылды. 2015 ө ұ ғ жылы 750 цикл жасау жоспарлан ан. ЭК жасауды н тижелілігі ғ Ұ ң ә жылдан жыл а артып келетінін атап ткен ж н. ғ ө ө

Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә • Айламазян, Эдуард Карпович. Акушерство :  Учеб. для медвузов - СПб.Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә • Айламазян, Эдуард Карпович. Акушерство : Учеб. для медвузов — СПб. : Спец. Лит, 2005. • Раисова А. Т. , Н ркасымова Р. А. Акушерия ұ ж не гинекология: ә О улы /. Алматы: Асем. Систем, 2006. қ қ • Акушерство : учебник / В. И. Дуда, Вл. И. Дуда, И. В. Дуда. — 2 -е изд. , испр. и доп. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2007. • Норвиц Эрол Р. , Шордж Джон О. , Наглядное акушерство и гинекология : учеб. пособие для вузов: пер. с англ. / — 2 -е изд. , перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.