Презентация akush i gin sabdenova 4tak

Скачать презентацию  akush i gin sabdenova 4tak Скачать презентацию akush i gin sabdenova 4tak

akush_i_gin_sabdenova_4tak.ppt

  • Размер: 909 Кб
  • Количество слайдов: 19

Описание презентации Презентация akush i gin sabdenova 4tak по слайдам

ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Акушерлік ж не гинекология кафедрасы ә С Ж Ө Таара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Акушерлік ж не гинекология кафедрасы ә С Ж Ө Та ырыбы: «Экстрагенитальды патология ж не қ ә ж ктілік» . ү Орында ан: Сабденова М. С. ғ Тексерген: Жанабаева С. У. ара анды 2015 жыл Қ ғ

Жоспары:  • Кіріспе • Ж рек-тамыр ж йесіні ауруларыү ү ң – Гипертониялы ауру қЖоспары: • Кіріспе • Ж рек-тамыр ж йесіні ауруларыү ү ң – Гипертониялы ауру қ – ан ауруы Қ – Ж рек- ан тамыр ауруларымен ауыратын ж кті, босан ан йелдерге к мекті ү қ ү ғ ә ө к рсету ө • Несеп шы ару жолдарыны аурулары ғ ң – Пиелонефрит – Цистит – Б йрек ауруларымен нау ас ж ктілерге, босанатын ж не босан ан ү қ ү ә ғ йелдерге к мек к рсету ә ө ө • Ішкі секреция бездеріні аурулары ң – ант диабеті ауруымен ауыратын нау ас ж ктілерге, босанатын ж не Қ қ ү ә босан ан йелдерге к мек к рсету ғ ә ө ө • Ж палы аурулармен ауыр ан нау ас ж ктілерге, босанатын ж не босан ан ұқ ғ қ ү ә ғ йелдерге к мек к рсету ә ө ө • Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә

Кіріспе • Экстрагенитальді патологиясы бар ж ктілерге, босанатын ж не ү ә босан ан йелдерге кКіріспе • Экстрагенитальді патологиясы бар ж ктілерге, босанатын ж не ү ә босан ан йелдерге к мек к рсетуді зіндік ерекшелігі бар. Ішкі ғ ә ө ө ң ө м шелер аурулары мен ж ктілікті абаттасуы 12 -14% ү ү ң қ кездеседі. М ны к бі ж ктілік, босану ж не босанудан кейінгі ұ ң ө ү ә кезе а ымын иындатып, н ресте дамуына кері серін тигізеді. ң ғ қ ә ә Ал ж ктілік з кезегінде экстрагенитальді аурулы йелдерді ү ө ә ң жа дайын т мендетеді. Осыны б рі ж ктілік пен босану а ғ ө ң ә ү ғ байланысты емес ауыр нау астармен ауыратын йелдерге қ ә к рсетілетін мамандандырыл ан к мекті дамыту ажеттілігін ө ғ ө қ аны тап отыр. қ • М ндай к мекті йымдастыру, сіресе, ж рек-тамыр ұ ө ұ ә ү патологиясы (ж рек а аулары, миокард за ымдалулары, ү қ қ гипертониялы ауру), б йрек аурулары (пиелонефрит, қ ү гломерулонефрит) ж не эндокрин ж йесіні аурулары бар ә ү ң ж ктілер шін те ма ызды. ү ү ө ң

Ж рек-тамыр ж йесіні аурулары. ү ү ң •  Ж ктілік, босану ж не босануданЖ рек-тамыр ж йесіні аурулары. ү ү ң • Ж ктілік, босану ж не босанудан кейінгі кезе ж рек ү ә ң ү ж не тамыр ауруларыны к пшілігіні ауыр т рде туіне ә ң ө ң ү ө жа дай жасайды. Ж ректі тарылуымен абаттас ан екі ғ ү ң қ қ а палы клапаныны а ауы ж не ревматоидтік қ қ ң қ ә этиологиялы аурулар (эндокард, миокардты ң за ымдануы), септикалы эндокардит, стенокардия те қ қ ө ауіпті болып саналады. Жиі ж ктілікті зу себепшісі қ ү ү болып табылатын ж рекетіні декомпенсациясы ү ә ң ж не ан айналымны б зылысы (ентігу, цианоз, ә қ ң ұ ісінулер, т. б. ) пайда болады. Ж рекетіні ү ә ң б зылысы ж не ж рек ан айналымыны аурулары ұ ә ү қ ң босану, сіресе удалау кезе інде о ай пайда болады. ә қ ң ң Тол а кезінде ж йке ж не б лшы ет ж йесіні атты ғ қ ү ә ұ қ ү ң қ ширы уы ж рекетіні б зылысына келіп со ады. ғ ү ә ң ұ ә ғ Н ресте ту аннан кейін коллапс (іш уысы ысымыны ә ғ қ қ ң т мендеуі серінен) басталуы м мкін. ө ә ү

 • Ж рек ж мысыны б зылуы йел міріне ауіп ү ұ ң ұ ә • Ж рек ж мысыны б зылуы йел міріне ауіп ү ұ ң ұ ә ө қ т ндіреді. Декомпенсациялан ан ж рек а аулары ө ғ ү қ кезінде ж ктілік мезгілінен б рын босанумен ая талуы ү ұ қ м мкін; босану кезінде жиі н ресте асфиксиясын ү ә бай ау а болады. Жа а ту ан н рестелерде міріні қ ғ ң ғ ә ө ң ал аш ы к ндерінде а аішілік босану жара аты ғ қ ү қ ңқ қ симптомдары а арылады. Митральді клапанны ңғ ң компенсирленген жетіспеушілігі кезінде ж ктілікке ү байланысты ж рек ж мысы мен ан айналысыны ү ұ қ ң б зылысы сирек болады. Босану да деттегідей ұ ә алыпта теді, тек компенсация болуы м мкін. қ ө ү • Ж рек а аулары бар кейбір нау астарда ж рек ү қ қ ү ж мысыны компенсация босанудан кейінгі кезе де ұ ң ң басталады.

 • Ж рек-тамыр ж йесіні ауруларын дер кезінде аны тап ү ү ң қ отыру • Ж рек-тамыр ж йесіні ауруларын дер кезінде аны тап ү ү ң қ отыру шін барлы ж кті йелдерді ке еске ал аш ү қ ү ә ң ғ келген бетінде-а м ият тексеріске (анамнез, арап қ ұқ қ тексеру, аускультация, перкуссия, тамыр со ысын, ғ артерия ысымын тексеру) алу ажет. Ж рек-тамыр қ қ ү ж йесіні аурулары бар ж ктілерді акушер-гинеколог ү ң ү ж не терапевт д рігерлерге ба ыттайды. Денсаулы а ә ә ғ ққ ауіпті саналатын ауруларды (митральді са ылауды қ ң ң тарылуы, эндокардит, миокардты за ымдалуы, ң қ стенокардия, т. б. ) емдеу барысында сері тиімсіз болса, ә ж ктілік ерте кезе де (12 апта) зіледі. Егер йел ү ң ү ә ке еске ж ктілікті 12 аптасынан кейін келсе, ж йелі ң ү т рде емдеу ж не ж ктілікті одан рі ж ргізу ү ә ү с ра тарын шешу шін стационар а жат ызылады. ұ қ ү ғ қ Егер олданыл ан емнен кейін де ж кті йел жа дайы қ ғ ү ә ғ жа сармаса, ж ктілікті зу (кесар тілігі, т. б. ) туралы қ ү ү с ра ы шешіледі. ұ ғ

 • Ж рек-тамыр ж йесіні аурулары кезінде босану ү ү ң рекеті ж рек д • Ж рек-тамыр ж йесіні аурулары кезінде босану ү ү ң рекеті ж рек д рілерін, глюкоза, оттегіні ке олдану ә ү ә ң қ ар ылы ткізіледі. Тол а ты болдырмау ма сатында қ ө ғ қ қ босануды акушерлік ыс ыштар салу жолымен қ қ ая тайды. Клапан жетіспеушілігі басым келетін қ компенсирленген митральді а ауы бар йелдерде қ ә босану з бетімен болуы м мкін. ө ү • Бала туысымен коллапсты алдын алу шін ішке ң ү ауырлы ( м салын ан апшы ) ояды немесе жедел қ құ ғ қ қ қ т рде д кемен орап тастайды. ү ә • Босанудан кейінгі кезе де нау астар ата т сек ң қ қ ң ө т ртібін са тайды. Босану йінен босанудан кейінгі 3 ә қ ү аптадан со ана шы арылады. Босану йінен шы ан ң ғ ғ ү ққ йел ж йелі т рдегі д рігер ба ылауына алынады, ә ү ү ә қ себебі жа дайды т мендеуі босан ан со бірнеше ғ ң ө ғ ң апта немесе айлардан кейін басталуы м мкін. ү

Гипертониялы ауру. қ •  Ж ктілік гипертониялы ауру а ымын иындатады. Осы ауруды же ілГипертониялы ауру. қ • Ж ктілік гипертониялы ауру а ымын иындатады. Осы ауруды же іл т рінде ү қ ғ қ ң ң ү ана ж ктілік пен босану алыпты жа дайда туі м мкін. Артериялы ысымны ғ ү қ ғ ө ү қ қ ң т ра ты ж не біршама артуы кезінде ж ктілік гипертониялы ауруды ұ қ ә ү қ ң клиникалы к рінісін ауырлатады. қ ө • Тек ж ктілікті басында ана артериялы ысымны уа ытша т мендегені ү ң ғ қ қ ң қ ө бай алады, ал кейіннен ол айта сіп, жо ары де гейге дейін жетуі м мкін. қ қ ө ғ ң ү Гипертониялы ауру жиі кештелген токсикозды болуымен ас ынады. қ ң қ • Тамырлар стамасыны л аюына байланысты лпаларды тама тануы ж не ұ ң ұ ғ ұ ң қ ә оттегімен амтамасыз етілуі т мендейді, ма ызды м шелер ызметтеріні қ ө ң ү қ ң б зылуы ж не дистрофиялы процестер пайда болады. Жатыр-плаценталы ұ ә қ қ тамырларды стамасы н рестеге оректік заттар мен оттегіні ажетті ң ұ ә қ ң қ м лшеріні жеткізілуін т мендетеді. Сол себепті гипертониялы ауруды ауыр ө ң ө қ ң формаларында н ресте дамуыны кідіруі, т сіктер ж не мезгілінен б рын ә ң ү ә ұ босанулар жиі бай алады; лі ту андар кездеседі. удалау кезе інде йелді қ ө ғ Қ ң ә ң т рлі м шелеріне, соны ішінде ми а да ан кетуі м мкін. ү ү ң ғ қ ү • Ж кті йелдерде гипертониялы ауруды дер кезінде аны тау жо арыда атал ан ү ә қ қ ғ ғ ас ынуларды алдын алуды е тиімді шаралары болып табылады. Ке еске қ ң ң ал аш келгенде осы ауру а байланысты анамнездік к рсеткіштерді аны талып, ғ ғ ө қ артерия ысымы лшенеді. Артериалы ысымы жо ары ж ктілерді міндетті қ ө қ қ ғ ү т рде д рігерлерге ба ыттайды. Гипертониялы ауруды т ра тал ан ай ын ү ә ғ қ ң ұ қ ғ қ т рлерінде ж ктілікті зу к рсетіледі. Егер йел ж ктілікті са тап ал ысы ү ү ү ө ә ү қ қ ғ келсе, оны ж йелі т рде ба ылап, емдеп отыруы керек. ү ү қ

ан ауруы. Қ •  Ж ктілік кезінде жиі анемия ауруын бай ау а болады. ан ауруы. Қ • Ж ктілік кезінде жиі анемия ауруын бай ау а болады. ү қ ғ Гемоглобин саныны т мендеуін а зада ы темірді н ресте ң ө ғ ғ ң ә ажеттілігіне ж мсалуымен байланыстыру а болады. Анемия қ ұ ғ абылдан ан ас рамынан темірді ажетті т рде ндіру қ ғ құ қ ү ө алмауына апарып со атын д рыс тама танбау, ас орыту ғ ұ қ қ м шелер ж мысыны б зылуы ж не бас а аурулар а ү ұ ң ұ ә қ ғ байланысты пайда болады. • Тама тануды д рыс т ртібі ж не емдеу серінен гемоглобин қ ң ұ ә ә ә саны седі. Ж кті йелге жеміс пен к к ністер, бауыр, ө ү ә ө ө д румендер, темір препараттарын абылдау сынылады. ә қ ұ • Ас орыту м шелеріні за ымдалуы ж не бас а аурулар кезінде қ ү ң қ ә қ с йкес ем т рі олданылады. ә ү қ • атерлі ан азды ж ктілік кезінде тез рбиді, сол себепті Қ қ қ ү ө ж ктілікті зу к рсетілген. ү ү ө • Ж ктілік л е й к о з ауруыны а ымына кері сер тигізеді, нау ас ү ң ғ ә қ жа дайы детте т мендейді, нау ас со ы босану кезінде немесе ғ ә ө қ ң босанудан кейін ан кетуден бол ан ліммен ая талуы м мкін. қ ғ ө қ ү Лейкозды диагностикалау кезінде шешуші рольді анды тексеру қ процесі ат арады. қ

Ж рек- ан тамыр ауруларымен ауыратын ү қ ж кті, босан ан йелдерге к мекті кЖ рек- ан тамыр ауруларымен ауыратын ү қ ж кті, босан ан йелдерге к мекті к рсету. ү ғ ә ө ө • Шамамен 5, 0 -6, 0% босанатын йелдерде кездесетін ауру диагнозын ә аны тау ж ктілікті рі арай ж ргізуді немесе оны медициналы қ ү ә қ ү қ к рсеткіш бойынша зуді шешуді талап етеді. ө ү • Ж рек- ан тамыр ауруларымен ауырса да ж ктілігін са тап ал ан йел ү қ қ ғ ә адам ж ктілік мерзіміні барлы а ымында ж не босан аннан кейін ү ң қ ғ ә ғ терапевті , акушер-гинекологты немі ба ылауында болуы керек. ң ң ү қ К рсеткіштер бойынша оны окулист, ревматолог ж не бас а д рігерлер ө ә қ ә арайды. қ • Ж рек а аулары, гипертониялы ж не бас а да ж рек- ан тамыр ү қ қ ә қ ү қ ауруларымен ауыратын ж кті йелдер осы ауруларды ас ынулары ү ә ң қ ж не акушерлік патология болмаса да ш реттік жоспарлы ә ү госпитализация а алынады: ғ • а) диагностикалы ма сатпен (ж ктілікті са тау с ра ын шешу шін) қ қ ү қ ұ ғ ү ж ктілікті 12 -аптасында терапиялы стационар а; ж ктілікті зу ү ң қ ғ ү ү ажеттілігі ту ан жа дайда — білікті акушер- гинекологиялы стационар а; қ ғ ғ қ ғ • б) алдын алу, ажет бол ан жа дайда емдеу ма сатында ж ктілікті қ ғ ғ қ ү ң 28 -30 аптасында (ж рекке максималды гемодинамикалы к ш т су ү қ ү ү кезе інде) — терапиялы стационар а; ң қ ғ • в) босану а дайындау ж не босану жоспарын зірлеу ж не ж ргізу шін ғ ә ә ә ү ү босану а дейінгі 2 -3 апта б рын арнайы акушерлік стационар а. ғ ұ ғ

Несеп шы ару жолдарыны аурулары. ғ ң •  Н е ф р и т -Несеп шы ару жолдарыны аурулары. ғ ң • Н е ф р и т — ж ктілікті ма ызды ас ынуларыны ү ң ң қ ң бірі. Жіті нефрит ж ктілік кезінде б рындары ауыр ан ү ұ ғ баспа ж не бас а ж палы аурулар а байланысты ә қ ұқ ғ туындауы м мкін. Нефрит кезінде ж ктілікті ү ү ң здігінен зілуі жиірек кездеседі. Жіті ж не ө ү ә созылмалы нефрит кезінде де ж ктілікті зу ү ү к рсетіледі. ө

 • Ж ктілік кезінде п и е л о н е ф р и т • Ж ктілік кезінде п и е л о н е ф р и т т і жиі бай ау а болады. ү қ ғ Пиелонефритті пайда болуына з р а ар атониясы ж не со ан ң ә ғ байланысты болатын з р а уды іркілуі ы пал етеді. Ж па ә ғ ң қ ұқ ішектен лимфа жолдары ар ылы, сирек уы ты кірер қ қ қ ң жолымен енеді. Пиелонефритті е жиі оздыр ыштары – ң ң қ ғ ішек тая шалары. қ • Пиелонефрит детте ж ктілікті екінші жартысында, ал аш ә ү ң ғ босанушылар а ара анда айталай босанушыларда жиі ғ қ кездеседі. Ауру детте жіті, сирек біртіндеп басталады. ә Температура жо арылайды (жиі алтыраумен абаттасып), бел ғ қ қ аума ында ауырсынулар пайда болады, жалпы жа дайы ғ ғ т мендейді. З рінде лейкоциттер саны, б йрек т бегі ө ә ү ү эпителиіні жасушалары мен бактериялары к п. ң ө Ж мылдыры пен бел (б йрек) аума ын р ылау кезінде ұ қ ү ғ ұ ғ т бекті абын ан жа ында (Пастернацкийді жа ымды ү ң қ ғ ғ ң ғ симптомдары) ауырсыну сезіледі. • Ауру детте тиімді емделеді ж не ж кті йел мен н ресте ә ә ү ә ә шін ауыр салдары болмайды. Тек сирек жа дайда ж ктілікті ү ғ ү жасанды т рде зуге себеп болады. ү ү

 • Ж ктілік кезінде ц и с т и т ( уы ты ү қ • Ж ктілік кезінде ц и с т и т ( уы ты ү қ қ ң абынуы) пайда болуы м мкін. Циститті қ ү ң пайда болуына уы ты жатырмен немесе қ қ ң алда жат ан н ресте басымен басылуы, қ ә абыр аларыны ісінуі ы пал етеді. Ж па қ ғ ң қ ұқ уретра ар ылы, жиірек катетеризация қ ар ылы келіп т седі. З р шы ару жиілеп, қ ү ә ғ ауырсынулар пайда болады, температура жо арылайды. ғ

Б йрек ауруларымен нау ас ж ктілерге, ү қ ү босанатын ж не босан ан йелдергеБ йрек ауруларымен нау ас ж ктілерге, ү қ ү босанатын ж не босан ан йелдерге к мек ә ғ ә ө к рсету. ө • К п жа дайда ж ктілік б йрек патологиясыны а ымына кері сер етеді. ө ғ ү ү ң ғ ә Осы ан байланысты б йрек патологиясы бар ж ктілер немі терапевт ж не ғ ү ү ү ә акушер-гинекологты ба ылауында болып, олар а уролог (нефролог), окулист ң қ ғ ж не бас а маманды д рігерлеріні ке есі ажет болады. ә қ қ ә ң ң қ • Ж ктілікті са тап алу немесе оны зу, сонымен атар б йрек патологиясыны ү қ қ ү ң ас ынуы, а ымыны т мендеуі, амбулаторлы жа дайда емдеуге жатпайтын қ ғ ң ө қ ғ симптомсыз бактериурия ж не лейкоцитурия кезе інде госпитализациялау ә ң туралы с ра тарды шешу шін арнайы стационар ретіндегі профильді ұ қ ү терапиялы (нефрологиялы немесе урологиялы ) стационарды пайдалан ан қ қ қ ғ д рыс. Ж ктілерді кеш бастал ан гестозы, н ресте гипотрофиясы (ал аш ұ ү ң ғ ә ғ белгілерді пайда болуы кезінде) ж не бас а да патология т рлері кезінде ң ә қ ү ж ктілер акушерлік стационар а жат ызылады ж не арнайы ке ес берулер ү ғ қ ә ң йымдастырылады. ұ • Б йрек патологиясы бар ж ктілер ж ктілікті 37 -38 аптасында босану а ү ү ү ң ғ дайындалу ж не босану жоспарын зірлеу шін акушерлік стационар а ә ә ү ғ жат ызылуды ажет етеді. қ қ • Ж ктілер патологиясы б лімшесінде керует саныны к п м лшерде (40 -50% ү ө ң ө ө керует оры) болуы осы акушерлік стационар рылымыны ерекшелігі болып қ құ ң табылады. • Нау ас ж ктілерді андай да бір б лімшеге (акушерлік немесе акушерлік емес қ ү қ ө профильді) жат ызу с ра тары йел алауы мен жергілікті жа дайлар есепке қ ұ қ ә қ ғ алына отырып шешіледі. Босан аннан кейін б л йелдерге немі ғ ұ ә ү акушер-гинеколог ба ылауы ана емес, сонымен атар уролог немесе қ ғ қ нефролог ба ылауы ажет болады. қ қ

Ішкі секреция бездеріні аурулары. ң • ал анша безіні ауруы - гипертериоз (базедов Қ қ ңІшкі секреция бездеріні аурулары. ң • ал анша безіні ауруы — гипертериоз (базедов Қ қ ң ауруы), гипотериоз (микседема). Олар ж ктілік кезінде ү ас ынады. ал анша безіні ауруы ж ктілікті зуге қ Қ қ ң ү ү к рсеткіш болады. Диабет ауруымен ауыратын ө йелдерді ж ктілігі де аз кездеспейді. Диабет ә ң ү ауруымен ауыратын йелдер ж ктілік кезінде кома а ә ү ғ т суі м мкін. Себебі, йел де, ры та инсулинді ү ү ә ұ қ к птеп ажет етеді. Диабетпен ауыратын ж кті ө қ ү йелдерді ры тары те лкен болады, босану ә ң ұ қ ө ү кезінде ры асфиксиясы да даму м мкін. Осы ауру ұ қ ү кезінде ж кті йелдер арнайы диета са тап, к птеп ү ә қ ө д румендер ж не инсулин абылдаулары керек. Ж кті ә ә қ ү йел немі д рігерлерді ада алауында болуы тиісті. ә ү ә ң қ ғ

ант диабеті ауруымен ауыратын нау ас ж ктілерге, Қ қ ү босанатын ж не босан анант диабеті ауруымен ауыратын нау ас ж ктілерге, Қ қ ү босанатын ж не босан ан йелдерге к мек к рсету. ә ғ ә ө ө Ж ктілік кезінде, детте, диабет ауруыны а ымы т мендейді. сіресе, ж ктілікті ІІ жартысында диабет ү ә ң ғ ө Ә ү ң ауруы кезінде ауыр а ымды гестоздар, к псулылы , пиелонефрит, ж ктілікті мерзімінен б рын зу ғ ө қ ү ұ ү жа дайлары жиі бай алады. Диабетпен ауыратын йелдерді босануы барысында босану рекетіні ғ қ ә ң лсіздігі, а ана суларыны мерзімінен б рын немесе ерте а ып кетуі жиірек бай алады. Б л ә қ ғ қ ң ұ ғ қ ұ йелдерді н рестелері ерекше ба ылауда болуы керек. ант диабеті кезіндегі босанулар жалпы ә ң ә қ Қ босану сандарыны 0, 3 -0, 5 % райды. ң құ йелдер ке есінде ауру диагнозын, ауіп- атер д режесін на тылап, ж ктілікті са тау м мкіндігі туралы Ә ң қ қ ә қ ү с ра ты шешу керек. ұ қ Диабетпен ауыратын ж кті йелде ж ктілік са талып алатын жа дайда акушер-гинеколог о ан терапевт ү ә ү қ қ ғ ғ ж не эндокринологпен келісілген жеке жоспар рады. Осы нау астар тобына к рсетілетін ә құ қ ө стационарлы к мек арнайы мамандандырыл ан мекемелерде ж зеге асуы керек. қ ө ғ ү Эндокринологиялы б лімшелері ж не со ан с йкес зертханалы ызметтері бар к п профильді қ ө ә ғ ә қ қ ө ауруханалар рамына кіретін ірі акушерлік стационарларда осы топ а арнайы палаталар б лу құ қ ө бойынша о тайлы т жірибелер жина тал ан. ң ә қ ғ Госпитализациялау шін к рсеткіштер: ү ө • Ø диагнозды, ж ктілікті са тау м мкіндігін на тылау, емдеу курсын, сонымен атар ж ктілікті са тап ү қ қ ү қ алу кезінде инсулин м лшерін аны тау шін йелдер ке есіне аралуын; қ ө қ ү ә ң қ • Ø диабет декомпенсациясы басталатын (инсулин м лшеріні згертілуін ж не с йкес емні ө ң ө ә ә ң белгіленуін ажет етеді) 22 -24 апталы ж ктілік кезінде эндокринологиялы б лімшеге немесе қ қ ү қ ө ж ктілер патологиясы б лімшесіне міндетті т рдегі эндокринолог ке есі; ү ө ү ң • Ø 30 -32 апталы ж ктілікте акушерлік стационар а тексерілу ж не босану мерзімі мен дісі қ ү ғ ә ә с ра тарын шешу шін. ұ қ ү • Жедел госпитализация ант диабеті декомпенсациясы бастал ан, ана мен (немесе) н ресте жа дайы қ ғ ә ғ нашарла ан, акушерлік патология пайда бол ан кезде к рсетіледі. ғ ғ ө • Денсаулы са тауды жергілікті органдары акушерлік стационар а нау ас баланы балалар қ қ ң ғ қ ауруханасыны с йкес б лімшесіне (мерзімінен б рын ту ан н рестелер, неврологиялы б лімшелер, ң ә ө ұ ғ ә қ ө т. б. ) жедел т рде ауыстыруына м мкіншілік жасауы ажет. ү ү қ

Ж палы аурулармен ауыр ан нау ас ж ктілерге, ұқ ғ қ ү босанатын ж неЖ палы аурулармен ауыр ан нау ас ж ктілерге, ұқ ғ қ ү босанатын ж не босан ан йелдерге к мек к рсету. ә ғ ә ө ө • Т маумен ауыратын ж кті йел акушерлік стационар жа дайында болуды ажет ұ ү ә ғ қ ететін акушерлік патология кезінде ж ктілік мерзіміне арамастан сондай ү қ стационарды обсервациялы б лімшесіне жат ызылады ж не сол жерде ң қ ө қ ә босандырылады. Сонымен бірге ж паны таралуын ескертетін шаралар ұқ ң ж ргізіледі. ү • Туберкулезді белсенді формасымен ауыратын нау ас а абортты туберкулезге ң қ қ арсы стационарды операция б лмесінде, ал ондай м мкіндік болма ан жа дайда қ ң ө ү ғ ғ о ашалау шараларын са тай отырып аурухананы гинекологиялы (ж ктілікті зу ң қ ү ү шін) немесе жалпы хирургиялы б лімшесінде акушер-гинеколог жасайды. ү қ ө • Туберкулезбен ауыратын нау астар а жергілікті денсаулы са тау органдарымен қ ғ қ қ к рсетілетін стационарлы акушерлік к мек туберкулезге арсы аурухана ж йесінде ө қ ү йымдастырылуы м мкін. Туберкулезді белсенді формасы жо ж не ондай ұ ү ң қ ә нау астармен арым- атынасы жо ж ктілер мен босанатын йелдер акушерлік қ қ ү ә стационарды обсервациялы б лімшесіне (жеке палата), ал туберкулезді белсенді ң қ ө ң формасы бар босанатын йелдер (туберкулез стационарына жат ызу м мкіншілігі ә қ ү болма ан жа дайда) – акушерлік б лімшені босану бокстеріне жат ызылады. ғ ғ ө ң қ • Вирусты гепатитпен ауыратын ж ктілер ж палы аурухананы с йкес ү ұқ ң ә б лімшелерінде олар а б лінген палаталар а (бокстар а) жат ызылады. ө ғ ғ қ Ба ылауды, емдеу ж не босануды акушер-гинеколог пен осы б лімше д рігерлері қ ә ө ә бірлесе ж ргізеді. ү • Ж ктілік кезінде міндетті т рде АИТВ-ж пасына тексерілу ажет емес. ү ү ұқ қ Залалдануды жо ар ы ауіпті тобына жататындар: бірнеше жынысты серіктері ң ғ ғ қ қ барлар, есірткіні парентералды жолмен абылдайтындар, к п рет ан ж не оны қ ө қ ә ң компоненттерін абылда андар міндетті т рде тексерілуі керек. қ ғ ү

Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә • Айламазян, Эдуард Карпович. Акушерство :  Учеб. для медвузов -Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә • Айламазян, Эдуард Карпович. Акушерство : Учеб. для медвузов — СПб. : Спец. Лит, 2005. • Раисова А. Т. , Н ркасымова Р. А. Акушерия ұ ж не гинекология: ә О улы /. Алматы: Асем. Систем, 2006. қ қ • Акушерство : учебник / В. И. Дуда, Вл. И. Дуда, И. В. Дуда. — 2 -е изд. , испр. и доп. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2007. • Норвиц Эрол Р. , Шордж Джон О. , Наглядное акушерство и гинекология : учеб. пособие для вузов: пер. с англ. / — 2 -е изд. , перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.