Презентация akush i gin sabdenova 2 tak

Скачать презентацию akush i gin sabdenova 2 tak Скачать презентацию akush i gin sabdenova 2 tak

akush_i_gin_sabdenova_2_tak.ppt

 • Размер: 2 Mегабайта
 • Количество слайдов: 16

Описание презентации Презентация akush i gin sabdenova 2 tak по слайдам

ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Акушерлік ж не гинекология кафедрасы ә С Ж Ө Таара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Акушерлік ж не гинекология кафедрасы ә С Ж Ө Та ырыбы: «Гестоз кезінде ж ктілікті, босануды ж ргізу. қ ү ү Гестозды ар ынды терапиясыны принциптері» . ң қ қ ң Орында ан: Сабденова М. С. ғ Тексерген: Жанабаева С. У. ара анды 2015 жыл Қ ғ

1. Гестоздарды жіктелуі. ң 2. Гестоздарды ң клиникалы қ симптоматикасы. 3. Преэклампсия мен эклампсия1. Гестоздарды жіктелуі. ң 2. Гестоздарды ң клиникалы қ симптоматикасы. 3. Преэклампсия мен эклампсия айырмашылы ы. ғ 4. Эклампсияны ту ң ө сатылары. 5. Гестозды ауыр ң т рлеріндегі ш ыл ү ұғ к мек. ө 6. Пайдаланыл ан ғ дебиеттер. әЖоспары:

Гестоздарды жіктелуің • Гестоз - ісіну, ан ысымыны қ қ ң жо арлауымен, зГестоздарды жіктелуің • Гестоз — ісіну, ан ысымыны қ қ ң жо арлауымен, з рмен н руыз ғ ә ә жо алтумен, тырыспамен (эклампсия) ғ к рініс беретін алыпты ж ктілікті ө қ ү ң ас ынулары. қГестоз екі лкен жікке б лінеді: ү ө ерте гестоз ( су, сілекей а у, құ ғ ж ктілік дерматозы, сары ауру, ү остеомаляция, бауырды жедел ң сар айып солуы); ғ кеш гестоз(ж ктілік шемені, ү нефропатия, преэклампсия).

Гестоздарды клиникалы ң қ симптоматикасы Ерте гестоздар ж ктілікті ал аш ы айларында пайда болады. үГестоздарды клиникалы ң қ симптоматикасы Ерте гестоздар ж ктілікті ал аш ы айларында пайда болады. ү ң ғ қ Гестоз кезінде йел т улігіне бірнеше рет ж регі айнып, ло сып, ә ә ү қ құ т беті т мендеп, жалпы жа дайы нашарлайды. Клиникалы белгілеріне ә ө ғ қ байланысты ш т рге б лінеді: 1) же іл; 2) орташа; 3) ауыр. ү ү ө ң Же іл ң т рінде к ніне 3 -4 рет сады (к біне тама ішкеннен кейін). Тама ү ү құ ө қ қ ішу абілеті са талады, кейде ащы-т щы та амдарды с йсініп жейді. қ қ ұ ғ ү Жалпы жа дайы згермейді. ғ ө Орташа т рінде йел т улігіне 10 ж не одан ү ә ә ә да к п рет сады, ж регі айнып, тама ішуі нашарлайды, ал ішсе, жедел ө құ ү қ сып тастап отырады. Содан лсіреп, ж дей бастайды. Сонымен бірге құ ә ү ж йке ж йесінде, зат ж не к мір сутегіні алмасуында згеріс болып, ү ү ә ө ң ө кетоацидоз пайда болады. Дене ызуы к теріліп, ж рек пен тамыр со уы қ ө ү ғ жиілейді. Уа ытында д рыстап емделмесе, келесі е ауыр т ріне к шеді. қ ұ ң ү ө сы ты Құ қ ң ауыр т рін то татусыз сы деп те атайды. Б нда сы ты ү қ құ қ ұ құ қ ң саны 20 -дан да асады, ж регі айнитыны сонша, тама ты ойла аннан, ү қ ғ иісінен сатын болады. Кейде б ан сілекей а у осылады. Соны құ ұғ ғ қ ң салдарынан а за сусызданып, лсізденіп, ж дейді. Кейде салма ы 8 -10 кг ғ ә ү ғ дейін кемитін болады. А зада зат алмасуыны а ырына дейін ғ ң қ тоты тырылма ан алды тар к бейіп, анда мочевина, алды азот ж не қ ғ қ қ ө қ қ қ ә креатинні м лшері к бейеді, з рде ацетон пайда болады, дене ызуы ң ө ө ә қ к теріліп, тамыр со ысы жиілейді, ол 100 -120 — а дейін жетеді. Дем ө ғ ғ ал анда аузынан ацетонны иісі шы ып, йел есінен тануы (кома) м мкін. ғ ң ғ ә ү Ауруды аны тау жолдары жо арыда ы белгілерге байланысты болады. қ ғ ғ

 • Сілекей а у. Б л дерт жеке немесе сумен бірге кездеседі. Кейде йелден ғ • Сілекей а у. Б л дерт жеке немесе сумен бірге кездеседі. Кейде йелден ғ ұ құ ә т улігіне бір литрден к п сілекей а ады. Аузы, ерні кебірсіп, тілінеді, т беті ә ө ғ ә т мендейді, йел атты ж дейді. Б л жа дайда да су кезінде ө ә қ ү ұ ғ құ олданылатын ем та айындалады. қ ғ • Ж кті йелді дерматозы йел денесіні р жері, сіресе, сырт ы ү ә ң ә ә қ м шелері, олы, ая ы, кеуде терісі ышып, асын аннан отырлар пайда ү қ ғ қ болады. Кейде денеде эритема, болмаса экзема а сас б ртулер шы ады. ғ ұқ ө ғ Денені ышуы йелді мазасын алады, т німен д рыс йы татпайды. ң қ ә ң ү ұ ұ қ • Ж кті йелді сары ауруы. Б л ауруды сіресе бас а к п аурулардан ү ә ң ұ ә қ ө (инфекциялы гепатит, т аурулары, мерез, безгек, т. б. ) айырып, аны тап қ ө қ алу ажет. Кейде б л ауру сы пен не болмаса кеш гестоздармен бірлесіп қ ұ құ қ кездеседі. алай да болмасын, ж кті йелді сар аюы те ауіпті белгі Қ ү ә ң ғ ө қ болып есептеледі, б л жа дайда йелді бірден емхана а жат ызу керек. ұ ғ ә ғ қ • Бауырды сар айып солуы. Б л ауру жеке, к біне суды ас ын ан ң ғ ұ ө құ ң қ ғ т рлерімен осылып кездеседі. Жасушаларда ы алмасу процестеріні ү қ ғ ң б зылуына байланысты бауыр кішірейіп, сола бастайды. йел сар айып ұ Ә ғ кетеді, жа дайы к рт нашарлап, ж йкесі озып, бауыр комасынан ліп кетуі ғ ү ү қ ө де ы тимал. Сонды тан, тез арада ж ктілікті зу керек. қ қ ү ү • Остеомаляция – с йекті ж мсаруы. Б л фосфор-кальций алмасуыны ү ң ұ ұ ң б зылуы салдарынан пайда болатын дерт. С йектерде кальций, фосфор ұ ү азайып, с йек ж мсарады. С йектерді пішіні згеріп, б лшы ет ү ұ ү ң ө ұ қ ж арады. йелді ж рісі згеріп, а са дап, ж ріп-т руы иындайды. Бір ұқ Ә ң ү ө қ ң ү ұ қ уантары, б л ауру сирек кездеседі. Біра азіргі кезде оны же ілдеу т рі қ ұ қ қ ң ң ү – остеопатия жиі кездесіп ж р. Ж кті йелдер с йекті , сіресе, жамбас ү ү ә ү ң ә с йектеріні сыр ырап ауыр анын сезінеді. ү ң қ ғ

 • Ж ктілікті екінші жартысында гестозды таза ж не ү ң ң ә аралас т • Ж ктілікті екінші жартысында гестозды таза ж не ү ң ң ә аралас т рін ажыратады. ү • Гестозды таза т рі — дені сау ж кті йелді ж ктілік ң ү ү ә ң ү гестозына шалды уы. ғ • Б гінгі к ні гестозды белгілі ж не белгісіз т рлері жиі ү ү ң ә ү кездесіп ж р. Мысалы, ж ктілік нефропатиясына т н ү ү ә бірнеше белгілері бар: ан ысымыны к терілуі, қ қ ң ө ая — олды ісінуі, з рде белокты пайда болуы. Белгісіз қ қ ң ә ң т рінде тек ана з рінде белок болып, шамалы ү қ ә ая — олыны ісінуі м мкін. Ж ктілік гестозыны е қ қ ң ү ү ң ң бастап ы бастал ан мезгілін аны тауды ма ызы зор, қ ғ қ ң ң себебі, гестоз мерзімі екі ж мадан асып кетсе (же іл ұ ң д режесіні зі), за а созыл ан гестоз деп есептеп, оны ә ң ө ұ ққ ғ ң жатырда ы н рестеге, ана а тигізер серін аны тап, емдеу ғ ә қ ж не босану т сілдерін тез арада шешу керек. ә ә

Преэклампсия мен эклампсия айырмашылығы. Жүктілік кезіндегі гипертензия, протеинурия анықталмаған. Преэклампсияның жеңіл түрі. АҚ жоғарыПреэклампсия мен эклампсия айырмашылығы. Жүктілік кезіндегі гипертензия, протеинурия анықталмаған. Преэклампсияның жеңіл түрі. АҚ жоғары немесе 140/90 тең. Екі рет өлшенеді (екінші рет 6 сағат сайын дем алғаннан кейін). Немесе систололық қысым 30 мм, ал диастолалық 15 мм. Қол-аяқтарда ісік болмайды, тәуліктік протеннурия 0, 3 грамм. Жүктілік кезіндегі гипертензия, протеннурия анықталған. Преэклампсияның орташа түрі АҚ жоғары немесе 140/90 тең, 6 сағат дем алғаннан кейінгі 160/110 мм-тан төмен емес. Протеннурия 0, 3 г (тәуліктік 5 г) қол-аяқтарда ісіктер болуы мүмкін. Жүктілік кезіндегі гипертензия протеннурия анықталған. Преэклампсияның ауыр түрі АҚ жоғары 160/110 немесе тең, 6 сағат сайынғы дем алыстан кейін өлшенген. Немесе систолалық қысымның 30 мм жоғарлауы, ал диастолалық 15 мм. Протеннурия тәулігіне 5 г. Қол-аяқтардың ісіктері болуы мүмкін. Эклампсия Преэклампсиямен байланысты тоникалық және клоникалық талмалар , қалтыраумен бірге.

 Ж ктілік нефропатиясы з уа ытында толы емделмесе, ү ө қ қ гестозды ауыр т Ж ктілік нефропатиясы з уа ытында толы емделмесе, ү ө қ қ гестозды ауыр т рі – ң ү преэклампсия ағ ауысады. Б нда ұ нефропатияда айтыл ан ауру белгілеріні барлы ы болады ғ ң ғ (гипертензия, протеинурия, ісіну). О ан оса ғ қ б дан бас а да осымша белгілер пайда болады. Ауруды ұ қ қ ң ас ын аны сонша, ж йке ж йесіні озуы біліне бастайды. қ ғ ү ү ң қ Нау асты басы ауырады, к зі арауытып, б лдырап, к руі қ ң ө қ ұ ө нашарлайды, к з алдында кішкентай шіркейлер ш андай ө ұ қ болып к рінеді. Кейде к зі тіпті к рмей де алады. Ж регі ө ө ө қ ү айнып, сады, ас азан т сы атты ауырады. Кейде м ндай құ қ ұ ауруларды тама тан улан ан деп болжап, емді уа ытында қ ғ қ олданбай, ас ындырып алатын да жа дайлар кездеседі. Кейбір қ қ ғ йелдерді й ы басады, ал кейбіреулері, керісінше, абыржып, ә ұ қ ашуша , жыла ыш болады. Тез уа ытта ем олданбаса, ң ғ қ қ преэклампсия ас ынып, эклампсия а ауысады. қ ғ Эклампсия гестозды е ауыр т рі. Ми лпаларыны ң ң ү ұ ң оттегімен оректенуі нашарлап, ісінуі салдарынан, ж йке қ ү ж йесіні ж мысы б зылады. йел есінен танып, б кіл денесі, ү ң ұ ұ Ә ү б лшы еттері рысып, эклампсия басталады. Эклампсияны ұ қ құ аза ша «ж кті йелді талмасы» десе де болады қ қ ү ә ң

Эклампсияны ту сатыларың ө 1. Талуды алды ы кезе і ң ңғ ң. ЖЭклампсияны ту сатыларың ө 1. Талуды алды ы кезе і ң ңғ ң. Ж кті йелді есі кіресілі-шы асылы, дем ү ә ң ғ алысы жиілеп, ж регі атты жиі со ып, ас- аба ы жыбырлап ү қ ғ қ қ ғ тартылады. Б л кезе 20 -30 секунд а созылады. ұ ң қ 2. Тоникалы талма кезе і қ ң йел есінен айрылады, дем алысы то тап, ә қ терлеп, аузынан к бікті сілекей а ады, к з арашы ы лкейіп, жа ы ө ғ ө қ ғ ү ғ арысып алады. Осы кезде ауру тілін тістеп алуы да м мкін. Ж рек қ қ ү ү а ысы, тамыр со уы нашарлайды. Денені б лшы еттері атайып, қ ғ ғ ң ұ қ қ сіресіп алады. Б л кезе ні за ты ы 30 секунд а созылады, ол қ ұ ң ң ұ қ ғ қ ана шін де, н ресте шін де ауіпті. ү ә ү қ 3. Клоникалы талма кезе і. қ ң лгі атып-сіресіп тартыл ан б лшы Ә қ ғ ұ қ еттер енді біріні артынан бірі, кеудеден бастап, алды ы саннан, ң ңғ арт ы ая тар а арай селкілдеп тартылып тарай бастайды. йелді қ қ ғ қ Ә ң демі жо , ауыр алпында, біртіндеп тартыл аны саябырлап, жа тары қ қ ғ қ ашылып, аузынан ан, сілекей а а бастайды. Б л кезе 40 қ ғ ұ ң секундтан 1, 5 минут а дейін созылады. Талма біткеннен кейін йел қ ә ессіз атты йы тап алады. Кейде ж кті йел осындай жа дайда қ ұ қ қ ү ә ғ бірнеше к ннен ай а дейін болуы м мкін. ү ғ ү 4. Талмадан айы у кезе і. ғ ң Ауру йел есін жиып, з- зіне келе ә ө ө бастайды. Дем алысы, ж рек ж мысы д рысталады. Ауруды беті ү ұ ұ ң айта бастайды. қ

Гестозды ауыр т рлеріндегі ш ыл ң ү ұғ к мек ө • Гестозды, сіресе,Гестозды ауыр т рлеріндегі ш ыл ң ү ұғ к мек ө • Гестозды, сіресе, орташа, ауыр т рлерін тек емханада емдеу ә ү керек. Емі жан-жа ты болуы ажет. қ қ 1. Ж йке ж йесіні ж мысын алып а келтіру шін бром, кофеин ү ү ң ұ қ қ ү д рілерін береді, электроанальгезия, электро й ы, психотерапия ә ұ қ олданады. қ 2. сы ты басатын аминазин, спленин, дроперидол д рілерін Құ қ ә олданады. қ 3. А заны улануына арсы ажетті м лшерде с йы ты тар ғ ң қ қ ө ұ қ қ йылады. Нау асты ауыр жа дайы кезінде т улігіне 2500 -3000 құ қ ң ғ ә мл дейін с йы ты ты а ырындап, тамшылатып к к тамыр а ұ қ қ қ ө ғ жіберу керек. Олар а гемодез, полиглюкин, реополиглюкин, ғ глюкоза, аскорбин ыш ылы, желатиноль, белок препараттары қ қ жатады, кейде гемоглобин азай анда, ан к ю ажет. ғ қ ұ қ Физиотерапиялы дістерді де олданады: кальций, броммен қ ә қ мойын а электрофорез жасау, эндоназалды гальванизация ж не ғ қ ә витаминдер беріледі. Егер ем онбай, йелді жа дайы, ан, з р қ ә ң ғ қ ә анализдері нашарласа, ж ктілікті зу белгіленеді. ү ү

 • Сілекей а уда да су кезінде олданылатын ем та айындалады. ғ құ қ ғ • Сілекей а уда да су кезінде олданылатын ем та айындалады. ғ құ қ ғ • Ж кті йелді дерматозы. Кофеин, бром д рілері беріледі. ү ә ң ә Десенсебилизациялайтын д рілерді, д руменні к птеген т рлерін ә ә ң ө ү олданады. қ • Ж кті йелді сары ауруында йелді бірден емхана а жат ызу керек. ү ә ң ә ғ қ • Бауырды сар айып солуы. Б л ауру жеке, к біне суды ас ын ан ң ғ ұ ө құ ң қ ғ т рлерімен осылып кездеседі. Жасушаларда ы алмасу процестеріні ү қ ғ ң б зылуына байланысты бауыр кішірейіп, сола бастайды. йел сар айып ұ Ә ғ кетеді, жа дайы к рт нашарлап, ж йкесі озып, бауыр комасынан ліп кетуі ғ ү ү қ ө де ы тимал. Сонды тан, тез арада ж ктілікті зу керек. қ қ ү ү • Остеомаляция – с йекті ж мсаруы. Б л фосфор-кальций алмасуыны ү ң ұ ұ ң б зылуы салдарынан пайда болатын дерт. С йектерде кальций, фосфор ұ ү азайып, с йек ж мсарады. С йектерді пішіні згеріп, б лшы ет ж арады. ү ұ ү ң ө ұ қ ұқ йелді ж рісі згеріп, а са дап, ж ріп-т руы иындайды. Бір уантары, Ә ң ү ө қ ң ү ұ қ қ б л ауру сирек кездеседі. Біра азіргі кезде оны же ілдеу т рі – ұ қ қ ң ң ү остеопатия жиі кездесіп ж р. Ж кті йелдер с йекті , сіресе, жамбас ү ү ә ү ң ә с йектеріні сыр ырап ауыр анын сезінеді. Емдеу жолдары. Ол шін ү ң қ ғ ү д румен рамдарын олданады. сіресе, Д д руменін (15 -20 тамшыдан ә құ қ Ә ә к ніне 3 рет), балы майын (1 асы тан к нінен 3 рет), УФО ж не ү қ қ қ ү ә фосфор-кальциі бар д рілер мен та амдарды жиі олдану ажет. ә ғ қ қ

Эклампсия кезінде ш ыл к мекұғ ө • Ауруды тегіс жерге жат ызы ыз, да басынЭклампсия кезінде ш ыл к мекұғ ө • Ауруды тегіс жерге жат ызы ыз, да басын бір жа а б рып қ ң ққ ұ ойы ыз. қ ң • Аузын асы немесе шпатель ар ылы ашып, тілді сырт а қ қ шы арып, дем алу жолын ашы ыз. ғ ң • Егер з демалу тез алпына келсе алтыраудан кейін, оттегі ө қ қ абын олданы ыз. қ қ ң • Апноэ к пке созылса, Амбу абы ар ылы жел рле із. ө қ қ ү ң • Эклампсия айталанбау шін, б лшы етке магнезия егу қ қ ү ұ қ керек. 20 мл 25% (5 гр) магнии сульфаты 1 мл 2% новокаин немесе лидоноин р б лшы етке (10 гр), 20 мл 25% ерітіндіні ә ұ қ (5 гр) магний сульфаты 1 мл 2% новокаин немесе лидокоин р ә бір 4 са ат сайын, екі жа ты ауыстырып отыру керек. ғ қ • Магнезиялы терапияны к к тамыр ар ылы да жасау а болады: қ ө қ ғ 420 мл физиологиялы ерітіндісін немесе 5% глкоза а -80 мл, қ ғ 25% ерітіндіні (20 гр р а нта ) магний сульфатын осу құ ғ қ ұ қ қ керек. Бастап ы 100 мл (4 гр нта ) ан тамыр а 15 -20 мин. 72 -96 қ ұ қ қ ғ тамшы 1 минутта, кейін минутына 6 -12 тамшыдан беруді жал астыры ыз. Б л босанудан кейін 24 са. созылады. ғ ң ұ ғ

 • Раисова А. Т. , Н р асымова Р. . ұ қ Ғ Акушерия ж • Раисова А. Т. , Н р асымова Р. . ұ қ Ғ «Акушерия ж не гинекология» 2006 ж. ә • Айламазян, Эдуард Карпович. «Акушерство : Учеб. для медвузов» 2005 г. • http: //studopedia. org/1 -131960. html • Айламазян Э. К. , «Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике : Руководство» 2007 г.
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.