Презентация akush i gin sabdenova 1 tak

Скачать презентацию akush i gin sabdenova 1 tak Скачать презентацию akush i gin sabdenova 1 tak

akush_i_gin_sabdenova_1_tak.ppt

 • Размер: 23.3 Mегабайта
 • Количество слайдов: 16

Описание презентации Презентация akush i gin sabdenova 1 tak по слайдам

ара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Акушерлік ж не гинекология кафедрасы ә С Ж Ө Таара анды Мемлекеттік Медицина УниверситетіҚ ғ Акушерлік ж не гинекология кафедрасы ә С Ж Ө Та ырыбы: « йел репродуктивті ж йесіні рылуы қ Ә ү ң құ ж не дамуы. Етеккір цикліні нейроэндокринді ә ң реттелуі. Дисфункционалды жатырдан ан кету» . қ Орында ан: Сабденова М. С. ғ Тексерген: Жанабаева С. У. ара анды 2015 жыл Қ ғ

 • 1 йел репродуктивті Ә ж йесіні рылуы ж не ү ң құ • 1 йел репродуктивті Ә ж йесіні рылуы ж не ү ң құ ә дамуы • 2. Етеккір цикліні ң нейроэндокринді реттелуі • 3. Дисфункционалды жатырдан ан кетуді қ ң жіктелуі. • 4. Дисфункционалды жатырдан ан кетуді қ ң а ымы. ғ • 5. Дисфункционалды жатырдан ан кетуді қ ң диагностикалау дістері. ә • 6. Дисфункционалды жатырдан ан кетуді қ ң емі. Жоспары:

йел репродуктивті ж йесіні рылуы Ә ү ң құ ж не дамуы ә • Репродуктивтійел репродуктивті ж йесіні рылуы Ә ү ң құ ж не дамуы ә • Репродуктивті ж йені алыптасуы зигота пайда болуынан басталады. ү ң қ Б л сперматозоидта ы X, Y хромосома болуына байланысты. ұ ғ Репродуктивті ж йе жетілуі ж ктілікті даму ерекшеліктерімен ж не ү ү ң ә ры а сер еткен зиянды серлермен сипатталады. ұ ққ ә ә • Осылайша лшемі 6, 5 см болатын ры та жатыр дами бастайды. 25 ө ұ қ аптада жатыр толы ымен жетіліп болады дерлік, жатыр т тікшелері ғ ү ж ктілікті 2, 5 айында пайда болады, ал 4 айлы ында олар толы ымен ү ң ғ ғ жетіледі. Сырт ы жыныс м шелері дамуды 5 -6 аптасында пайда қ ү ң болады, жатырішілік дамуды 17 -19 аптасында сырт ы жыныс ң қ м шелері осы жыныс шін зіне т н алыпына келеді — біріншілік ү ү ө ә қ жынысты белгілер. Аналы безіні дамуында ы е ма ызды уа ыт қ қ ң ғ ң ң қ болып ж ктілікті 5 -9 ж не 28 -33 аптасы есептеледі. Т рлі жа ымсыз ү ң ә ү ғ факторлар осы кезде репродуктивті ж йені д рыс алыптасуына ү ң ұ қ айтарлы тай сер етеді. Д рілік препараттарды абылдау, анасыны қ ә ә қ ң нау астануы, профессионалды зиянды тарды серлері жыныс қ қ ң ә м шелеріні дамуыны артта алуына немесе оларды д рыс ү ң ң қ ң ұ алыптаспауына алып келуі м мкін, ж не осы жа ымсызды тар қ ү ә ғ қ ызды жынысты жетілуі кезінде жиі к рініс береді. қ ң қ ө

йел репродуктивті ж йесіні рылуы Ә ү ң құ ж не дамуы ә • ызйел репродуктивті ж йесіні рылуы Ә ү ң құ ж не дамуы ә • ыз д ниеге келген кезінде оны аналы безінде 500 ден 700 Қ ү ң қ мы а дейін ж мырт а жасушасы болады. Анасыны жыныс ңғ ұ қ ң гормондары ы палынан репродуктивті ж йені барлы қ ү ң қ а залары айтарлы тай белсенді жа дайда болады, біра 2 -3 ғ қ апта ткеннен кейін ана гормондарыны сері бітеді де, ө ң ә репродуктивті ж йе дамуыны нейтралды кезе і басталады, ү ң ң б л 7 жас а дейін жал асады (балалы ша кезе і), — ұ қ ғ қ қ ң репродуктивті ж йе белсенсіз к йде болады. Ал аш ы 2 жылда ү ү ғ қ жатыр лшемдеріні азаюы болады, кейіннен барлы жыныс ө ң қ м шелері згерісі шамалы, тек аздап к лемі сіп т рады. ү ө ө ө ұ • Балалы ша кезе інен кейін ызды репродуктивті ж йесіні қ қ ң ү ң белсендірілуі ж ретін жынысты жетілу кезе і басталады. Осы ү қ ң кезе ні со ына таман бойжеткен а засы бала босану а дайын. ң ң ң ғ ғ Б гінгі та да жынысты жетілу детте 12 жаста басталып 17 ү ң қ ә жаста бітеді.

Етеккір цикліні нейроэндокринді ң реттелуі. • Реттеуді бірінші де гейі болып бас миыны ыртыстарыЕтеккір цикліні нейроэндокринді ң реттелуі. • Реттеуді бірінші де гейі болып бас миыны ыртыстары ж не ң ң ң қ ә экстрагипоталамикалы церебралды рылымдар (лимбикалы қ құ қ ж йе, гиппокамп, миндальді дене) табылады. ү • Бас миыны спецификалы нейрондары сырт ы да, ішкі де ң қ қ ортаны жа дайы туралы а парат абылдайды. Ішкі серлесу ң ғ қ қ ә аналы безіні стероидты гормондарына (эсроген, прогестерон, қ ң андроген) ОЖЖде орналас ан спрецификалы рецепторлар қ қ к мегімен ж зеге асады. Сырт ы факторларды бас миы ө ү қ ң ыртысына ж не экстрагипоталамикалы рылымдар а серінен қ ә қ құ ғ ә жауабына нейротрансимиттерді ж не нейропептидтерді ң ә ң синтезі, б лінуі ж не метаболизмі ж реді. з кезегінде НТ ө ә ү Ө (норадреналин, дофамин, ГАМ , ацетилхолин, серотонин, Қ мелатонин) мен НП (эндогенді опиоидті пептидтер, кортикотропин рилизинг фактор, галанин) гипоталамусты нейросекреторлы ң ядроларыны гормондарыны синтезі мен б лінуіне сер етеді. ң ң ө ә НА, АХ ж не ГАМ гипоталамустан гонадотропты рилизинг ә Қ гормоныны б лінуін белсендіреді, ал дофамин, серотонин ң ө менструалды цикл кезінде ж не опиоидты пептидтер (эндорфин, ә энкефалин, динорфин) оны б лінуіні тежелуіне алып келеді. ң ө ң

 • Репродуктивті ж йені екінші де гейі болып гипоталамусты ү ң ң ң нейросекреторлы белсенділігі • Репродуктивті ж йені екінші де гейі болып гипоталамусты ү ң ң ң нейросекреторлы белсенділігі бар вентро- ж не дорсомедиальды ә аркуатты ядроларды нейрондарынан т ратын гипофизотропты ң ұ айма ы табылады. ғ • Гипоталамус гипофизге сер ететін фолликулстимулдейтин ә (фоллиберин) ж не лютеиниздейтин (люлиберин) гормондарынан ә т ратын Гн. РГ синтездейді. ұ • Келесі шінші де гейі болып негізгі гонадотропты гормондарды синтезі ү ң ң ж ретін гипофизді алдын ы б лігі табылады: ү ң ғ ө • ФСГ немесе фолликулостимлдеуші гормон, фоллитропин. Фолликул суін ж не жетілуін амтамасыз етеді. ө ә қ • ЛГ немесе лютеиниздеуші гормон. ФСГмен бірге овуляция а ж не ғ ә кейінгі сары дене т зіілуіне жа дай жасайды ү ғ • Пролактинні биологиялы ма ыздылы ы с т бездеріне ң қ ң ғ ү стимулдейтин серіне ж не лактацияны амтамасыз етуіне негізделеді. ә ә қ • АКТГ немесе адренокортикотропты гормон. • СТГ соматотропты гормон. • ТТГ немесе тиреотропты гормон.

Дисфункционалды жатырдан ан кету қ • Дисфункционалды жатырдан ан кету - б л қ ұ гипоталамо-гипофизарлы-Дисфункционалды жатырдан ан кету қ • Дисфункционалды жатырдан ан кету — б л қ ұ гипоталамо-гипофизарлы- ж мырт а жасушалы ұ қ қ ж йедегі функционалды ү б зылыстар н тижесіндегі ұ ә ж не йелді жыныс ә ә ң м шелеріндегі ай ын ү қ анатомиялы қ згерістермен, ж йелік ө ү аурулармен ж не ә ж ктілікті ү ң ас ынуларымен қ байланыссыз жатырдан ациклді ан кету. қ

 Дисфункционалды жатырдан ан қ кетуді жіктелуі ң ДЖ К Қ Менстр цикл сипаты ж Дисфункционалды жатырдан ан қ кетуді жіктелуі ң ДЖ К Қ Менстр цикл сипаты ж не м-функц. ды ә згерістер бой. ша ө Жасы бойынша Ановуляторлы ДЖ К (бірфазалы): Қ Овуляторлы ДЖ К Қ (екіфазалы) ыс амерзіімді Қ қ ритмдік фолликул персистенциясы Фолликулды ң за мерзімд ұ қ персистенциясы К п фолликулдар ө атрезиясы сары дене гипо, гиперфункциясы жетілудегі фолликулды гипо, ң гиперфункциясы Жас спірімдік ө Репродуктивті жасты қ Климакс периодында ы ғ Постменопаузалы қ

Дисфункционалды жатырдан ан кетуді қ ң а ымы ғ • ДЖ К клиникалы белгілері аналы безіндеДисфункционалды жатырдан ан кетуді қ ң а ымы ғ • ДЖ К клиникалы белгілері аналы безінде аны талады. Қ қ қ қ Нау астарды негізгі ша ымдары етеккір ритміні қ ң ғ ң б зылыстары; ан кетулер жиірек етеккір кідірісінен кейін пайда ұ қ болады немесе менометроррагиялар бай алады. Егер қ фолликул персисстенциясы ыс а мерзімді болса, онда қ қ жатырдан ан кетулер алыпты етеккірге сас. Жиірек кідіріс қ қ ұқ айтарлы за болады ж не 6 -8 апта рауы м мкін, осыдан қ ұ қ ә құ ү кейін ан кету пайда болады. ан кету басында шамалы, қ Қ периодты азайып ж не айтадан к беюі м мкін, б л за а ә қ ө ү ұ ұ ққ созылады. за а созыл ан ан кетулер анемия а ж не Ұ ққ ғ ә а заны лсіреуіне алып келеді. ғ ң ә • Сары дене персистенциясынан кейінгі ДЖ К – з кезегімен Қ ө келетін немесе азда ан кідірістен кейінгі менструациялар. р ғ Ә жа а цикл келген сайын ол за ыра ж не к бірек бола ң ұ ғ қ ә ө бастайды да 1 -1, 5 ай а жал асатын метроррагия а айналады. ғ ғ ғ • ДЖ К бар нау астарда аналы бездер функциясыны б зылуы Қ қ қ ң ұ фертильділікті т мендеуіне келуі м мкін. ң ө ә ү

Дисфункционалды жатырдан ан кетуді қ ң диагностикалау дістері. ә • Гинеколог консультациясы, арау, анамнезДисфункционалды жатырдан ан кетуді қ ң диагностикалау дістері. ә • Гинеколог консультациясы, арау, анамнез қ жинау • Лабораторлы диагностика (Ж А, Б А, сарысу Қ Қ теміріне, билирубинге, бауырлы қ ферменттерге анализ) • Коагулограмма • Жыныс гормондарына ан анализі қ • л анша без гормондарына ан анализі Қ қ қ • Кіші жамбас а заларына УДЗ ғ • СА-124, CA-19 -9 онкомаркерлеріне ан қ анализі ( ажеттілікте) қ

Дисфункционалды жатырдан ан кетуді қ ң емі • Жалпы принцип бойынша: 1. Гемостаз. – ЖатырДисфункционалды жатырдан ан кетуді қ ң емі • Жалпы принцип бойынша: 1. Гемостаз. – Жатыр мускулатурасын ыс артатын заттар: окситоцин, қ қ метилэргометрин – Антигеморраидалды ж не гемостатикалы заттар: аминокапрон қ ә қ ыш ылы, кальций препараттары, вит. К қ қ – Гормоналды гемостатикалы терапия: марвелон, фемоден қ 2. Менструалды функция регуляциясы ж не рецидивтер ә профилактикасына психотерапия, физикалы ж не психикалы қ ә қ тынышты ты орнату, е бек пен демалысты д рыс режимі, қ ң ң ұ рационалды тама тану, циклды гормоналды регуляциясы кіреді. қ ң 3. Репродуктивті функциясын алпына келтіру қ 4. Жалпы денсулы ты жа сарту а ба ыттал ан терапия: н руызды, қ қ ғ ғ ғ ә микроэлементтерге ж не витаминдерге бай диета, витаминотерапия, ә адаптогендер (пантокрин, элеутерококк экстракты, эхинацея экстракты), антианемиялы терапия (B 12, фолий ыш ылы, қ қ қ ферроплекс), физиотерапия.

Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә • Э. К. Айламазян. Акушерство 2003 г. • http:Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә • Э. К. Айламазян. » Акушерство» 2003 г. • http: //rostovurolog. ru/msh/disease-art-reprod-ge nshini. htm • http: //womanill. ru/anatomiya/75. html • http: //akushergynekolog. ru/load/fiziologija/regulja cija_menstrualnogo_cikla/5 -1 -0 -2 • http: //whiteclinic. ru/ginekologiya/disfunktsionalni e-matochnie-krovotecheniya-reproduktivnogo-pe rioda • Лихачев В. К. «Практическая гинекология» 2007 г.
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.