Презентация Адилбек К Амангелді А

Скачать презентацию Адилбек К Амангелді А Скачать презентацию Адилбек К Амангелді А

adilbek_k_amangeldі_a.ppt

 • Размер: 7.8 Mегабайта
 • Количество слайдов: 20

Описание презентации Презентация Адилбек К Амангелді А по слайдам

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА СӨЖ Тексерген: Абдикаримов С. Ж. Орында ан: АдилбекКАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА СӨЖ Тексерген: Абдикаримов С. Ж. Орында ан: Адилбек К. ғ Амангелді А. Факультет: Стоматология Курс: III Топ: 002-02 Та ырыбы: Тісжегі т ра тылы ж не тісжегі қ ұ қ қ ә абылдаушылы қ қ

ЖОСПАР: I. КІРІСПЕ ТІСЖЕГІ ТУРАЛЫ Т СІНІКҮ II. НЕГІЗГІ Б ЛІМ Ө 1. ТІСЖЕГІГЕ Т РАЖОСПАР: I. КІРІСПЕ ТІСЖЕГІ ТУРАЛЫ Т СІНІКҮ II. НЕГІЗГІ Б ЛІМ Ө 1. ТІСЖЕГІГЕ Т РА ТЫЛЫ Ұ Қ Қ 2. ТІСЖЕГІ АБЫЛДАУШЫЛЫ Қ Қ 3. ТІСЖЕГІГЕ Т РА ТЫЛЫ Ұ Қ Қ ФАКТОРЛАРЫ III. ОРЫТЫНДЫ Қ

ТІСЖЕГІ - МИНЕРАЛСЫЗДАНУ Н ТИЖЕСІНДЕ Ж НЕ Ә Ә АТТЫ ТІНДЕРДІ Ж МСАРТЫП, А АУ ҚТІСЖЕГІ — МИНЕРАЛСЫЗДАНУ Н ТИЖЕСІНДЕ Ж НЕ Ә Ә АТТЫ ТІНДЕРДІ Ж МСАРТЫП, А АУ Қ Ұ Қ ТУДЫРАТЫН ПАТОЛОГИЯЛЫ РДІС. Қ Ү

ТІСЖЕГІ ТУДЫРАТЫН STR. MUTANUS -ТЫ Ң КОЛОНИЯЛАРЫ ТІСЖЕГІ ТУДЫРАТЫН STR. MUTANUS -ТЫ Ң КОЛОНИЯЛАРЫ

ТІСЖЕГІГЕ РЕЗИСТЕНТТІЛІК – ТІСТЕРДІ ТІСЖЕГІГЕ Ң Т РА ТЫЛЫ Ы. ТІСЖЕГІГЕ Т РА ТЫЛЫ СОЗЫЛМАЛЫ ҰТІСЖЕГІГЕ РЕЗИСТЕНТТІЛІК – ТІСТЕРДІ ТІСЖЕГІГЕ Ң Т РА ТЫЛЫ Ы. ТІСЖЕГІГЕ Т РА ТЫЛЫ СОЗЫЛМАЛЫ Ұ Қ Ғ Ұ Қ Қ АУРУЛАРМЕН АУЫРМА АН, РАМЫНДА АЖЕТТІ БАРЛЫ Ғ ҚҰ Қ Қ МИНЕРАЛДАРЫ БАР ТА АМДАРДЫ ПАЙДАЛАНЫП, Д РЫС Ғ Ұ ДИЕТАНЫ СА ТАЙТЫН САУ АДАМДАРДА ПАЙДА БОЛАДЫ. Қ

ТІСТЕРДІ ТІСЖЕГІГЕ Т РА ТЫЛЫ Ы НЕМЕСЕ Ң Ұ Қ Ғ КАРИЕС РЕЗИСТЕНТТІЛІК Т МЕНДЕГІЛЕРМЕН ӨТІСТЕРДІ ТІСЖЕГІГЕ Т РА ТЫЛЫ Ы НЕМЕСЕ Ң Ұ Қ Ғ КАРИЕС РЕЗИСТЕНТТІЛІК Т МЕНДЕГІЛЕРМЕН Ө АМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ: Қ

Тісжегі абылдаушылы – тісті атты тіндеріні қ қ ң тісжегіге сезімталды ыны жо арылауы. Тісжегі абылдаушылы – тісті атты тіндеріні қ қ ң тісжегіге сезімталды ыны жо арылауы. ғ ң ғ

ТІСТЕРДІ ТІСЖЕГІГЕ СЕЗІМТАЛДЫ ЫНЫ Ң Ғ Ң ТУЫНДАУЫНА СЕР ЕТЕТІНДЕР: Ә ТІСТЕРДІ ТІСЖЕГІГЕ СЕЗІМТАЛДЫ ЫНЫ Ң Ғ Ң ТУЫНДАУЫНА СЕР ЕТЕТІНДЕР: Ә

ТІСЖЕГІ А ЫМЫН АНЫ ТАЙТЫН ТІСТІ АТТЫ Ғ Қ Ң Қ ТІНДЕРІНІ БИОХИМИЯЛЫ РАМЫМЕН;ТІСЖЕГІ А ЫМЫН АНЫ ТАЙТЫН ТІСТІ АТТЫ Ғ Қ Ң Қ ТІНДЕРІНІ БИОХИМИЯЛЫ РАМЫМЕН; Ң Қ ҚҰ АНТАМЫР-Ж ЙКЕ Т ЙІНДЕРІНІ ЖА ДАЙЫ; Қ Ү Ү Ң Ғ ТІС ТІНДЕРІНІ АЛЫПТАСУЫ МЕН ЖЕТІЛУІ КЕЗІНДЕГІ Ң Қ М ШЕЛЕР МЕН ОРГАНИЗМ Ж ЙЕСІНІ ФУНКЦИОНАЛДЫ Ү Ү Ң Қ ЖА ДАЙЫ; Ғ ЖАЛПЫ СОМАТИКАЛЫ АУРУЛАРДЫ Н ТИЖЕСІНДЕГІ Қ Ң Ә ТІСТЕРДІ Д РЫС АЛЫПТАСПАУЫ. Ң Ұ Қ

ТІСЖЕГІ АЛАЙ ПАЙДА Қ БОЛАДЫ? ТІСЖЕГІ АЛАЙ ПАЙДА Қ БОЛАДЫ?

 ТІС КІРЕУКЕСІНІ АРАЙ АН АЙМА Ы – ТІСЖЕГІНІ Ң Қ Ғ Ғ Ң ТІС КІРЕУКЕСІНІ АРАЙ АН АЙМА Ы – ТІСЖЕГІНІ Ң Қ Ғ Ғ Ң БАСТАП Ы КЕЗЕ І. ЕГЕР НАУ АС ТІСКЕ АРНАЛ АН Қ Ң Қ Ғ ЖІППЕН ЖА СЫЛАП ТАЗАЛАП Т РСА, ТІСЖЕГІ АРЫ Қ Ұ АРАЙ ДАМЫМАУЫ М МКІН. Қ Ү

ТІС Т БІРІНІ ТІС ЖЕГІЛЕРІҮ Ң ТІС Т БІРІНІ ТІС ЖЕГІЛЕРІҮ Ң

ТІСЖЕГІЛІК РДІСІ ПАЙДА БОЛУЫНА Ү Ң К ПТЕГЕН ЭТИОЛОГИЯЛЫ ФАКТОРЛАР Ө Қ ДА АТЫСАДЫ. НЕГІЗГІ ЭТИОЛОГИЯЛЫТІСЖЕГІЛІК РДІСІ ПАЙДА БОЛУЫНА Ү Ң К ПТЕГЕН ЭТИОЛОГИЯЛЫ ФАКТОРЛАР Ө Қ ДА АТЫСАДЫ. НЕГІЗГІ ЭТИОЛОГИЯЛЫ Қ Қ ФАКТОРЛАР: • АУЫЗ УЫСЫНЫ МИКРОФЛОРАСЫ; Қ Ң • ТАМА ТАНУ СИПАТЫ МЕН САТЫЛАРЫ, СУДА ФТОРДЫ Қ Ң БОЛУЫ; • СІЛЕКЕЙ Б ЛІНУДІ М ЛШЕРІ МЕН САПАСЫ; Ө Ң Ө • ОРГАНИЗМНІ ЖАЛПЫ ЖА ДАЙЫ; Ң Ғ • ОРГАНИЗМГЕ ЭКСТРЕМАЛЬДЫ СЕР ЕТУ. Ә

ТІС ЖЕГІНІ ПАЙДА БОЛУЫНДА МА ЫЗДЫ Ң Ң Р Л АТ АРАТЫН ЖАЛПЫ Ж НЕ ЖЕРГІЛІКТІТІС ЖЕГІНІ ПАЙДА БОЛУЫНДА МА ЫЗДЫ Ң Ң Р Л АТ АРАТЫН ЖАЛПЫ Ж НЕ ЖЕРГІЛІКТІ Ө Қ Ә БОЛЫП Б ЛІНЕДІ. Ө ЖАЛПЫ ФАКТОРЛАР : • Д РЫС ЕМЕС (НАШАР) ДИЕТА Ж НЕ АУЫЗ СУЫ; Ұ Ә • СОМАТИКАЛЫ АУРУЛАР, ТІС ТІНДЕРІНІ КЛЫПТАСУЫ Ж НЕ Қ Ң Ә ДАМУЫ КЕЗІНДЕГІ М ШЕЛЕР МЕН Ж ЙЕЛЕРДІ Ү Ү Ң ФУНКЦИОНАЛЬДЫ ЖА ДАЙЛАРЫНЫ АУЫТ УЫ; Қ Ғ Ң Қ • ОРГАНИЗМГЕ ЭКСТРЕМАЛЬДЫ СЕР ЕТУ; Ә • ЖА ЫМСЫЗ ГЕНЕТИКАЛЫ КОД. Ғ Қ

ЖЕРГІЛІКТІ ФАКТОРЛАР: ЖЕРГІЛІКТІ ФАКТОРЛАР:

ОРЫТЫНДЫ: Қ ТІСЖЕГІНІ, ГИНГИВИТ Ж НЕ Ә ПАРОДОНТИТТІ АЛДЫН АЛУЫНДА АУЫЗ УЫСЫНЫ ГИГИЕНАСЫ Қ Ң МАОРЫТЫНДЫ: Қ ТІСЖЕГІНІ, ГИНГИВИТ Ж НЕ Ә ПАРОДОНТИТТІ АЛДЫН АЛУЫНДА АУЫЗ УЫСЫНЫ ГИГИЕНАСЫ Қ Ң МА ЫЗДЫ РОЛЬ АТ АРАДЫ. ТІС Ң Қ А ЫН УА ЫТЫНДА ТАЗАЛАП ОТЫРУ Қ Ғ Қ ТІС ЖЕГІ РДІСІН ТО ТАТЫП АНА Ү Қ Қ ОЙМАЙДЫ, СОНЫМЕН АТАР Қ Қ ГИНГИВИТ ДАМУЫН ТО ТАТАДЫ. Қ СОНДЫ ТАН ДА ТІС ЖЕГІНІ АЛДЫН Қ Ң АЛУЫНА АЖЕТТІ ШАРАЛАРДЫ Қ ОРЫНДАУ КЕРЕК. З Ө ДЕНСАУЛЫ ЫМЫЗ ЗДЕРІМІЗДІ Ғ Ө Ң ОЛЫМЫЗДА! Қ

ОЛДАНЫЛ АН ДЕБИЕТТЕР: Қ Ғ Ә • БОРОВСКИЙ Е. В. И СОАВТ. , ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ,ОЛДАНЫЛ АН ДЕБИЕТТЕР: Қ Ғ Ә • БОРОВСКИЙ Е. В. И СОАВТ. , ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, МОСКВА. , 1998; • КУРЯКИНА Н. В. , ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА. , М. , 2001: • БАЖАНОВ Н. Н. , СТОМАТОЛОГИЯ. , М. , 1990, • WWW. GOOGLE. KZ