Презентация ac3a3822b824cbd9c07eac714755792e

Скачать презентацию ac3a3822b824cbd9c07eac714755792e Скачать презентацию ac3a3822b824cbd9c07eac714755792e

ac3a3822b824cbd9c07eac714755792e.ppt

 • Размер: 9.8 Mегабайта
 • Количество слайдов: 13

Описание презентации Презентация ac3a3822b824cbd9c07eac714755792e по слайдам

Д  Д

 оз алыстарды жеткiлiксiздiгi Қ ғ ң барлы ж йелер нормалы қ ү ж мысты б оз алыстарды жеткiлiксiздiгi Қ ғ ң барлы ж йелер нормалы қ ү ж мысты б зады ерекше к йлер ұ ұ ү пайда болады, ол — гипокинезия ж не ә гиподинамия ( имыл қ азды ы). ғ Гипокинезия — ж мыс ұ істеу сипатыны салдарынан ң ерікті оз алысты к леміні қ ғ ң ө ң азаюы; аз оз алу, жеткiлiксiз қ ғ имыл белсендiлiгi. қ

 Гиподинамия ( оз алысты т мендеуі, грек тілінен к ш қ ғ ң Гиподинамия ( оз алысты т мендеуі, грек тілінен к ш қ ғ ң ө ү жетіспеушілігі) — организм функцияларыны б зылуы ң ұ (тiрек- имыл аппараты, ан айналулар, тыныс, ас орыту) қ қ қ имыл белсендiлiгiнi шектеуiнде, т мендету б лшы қ ң ө ұ қ еттердi ыс артуыны к штерi. имыл азды ыны к п ң қ қ ң ү Қ ғ ң ө тарал анды ы урбанизациямен седi, автоматтандыру ж не ғ ғ ө ә коммуникацияны ралдарыны р лi е бектi ң құ ң ө ң ң механикаландыруы, лкеюмен байланысты. ү

 имыл азды ы дене е бегiнен адамны босауы, ол серi Қ ғ ң ң ә имыл азды ы дене е бегiнен адамны босауы, ол серi Қ ғ ң ң ә болып табылады кейде ркениеттi ауруларын деп атайды. ө ң Ж йеге ж рек- ол а а имыл азды ы сiресе ы пал етедi ү ү қ қ ғ ә қ — ж ректi ыс артуларын к штi лсiрейдi, е бек ете ү ң қ қ ү ә ң алушылы ты азаяды, ан тамырларды тонусы т мендейдi. қ қ ң ө Негативтi ы пал ж не зат алмасу ж не энергияда, қ ә ә кездемелердi ан жабды тауы азаяды екен. Н рлi ң қ қ ә заттармен ж не оттекпен жабды тау — анны майлануы ә қ қ ң н тижеде зер ыдырауы «майлан ан» ж не «жал ау» ан ә ә ғ ә қ қ тамырлары бойынша а атын болып алыптасады. имыл ғ қ Қ азды тары салдармен семiру ж не атеросклероз бола алады. қ ә

Гиподинамияны пайда болу себептері: ң - К сiби ерекшелiктерге байланысты б лшы ет ж мысын әГиподинамияны пайда болу себептері: ң — К сiби ерекшелiктерге байланысты б лшы ет ж мысын ә ұ қ ұ шектеу; — Рационалды емес к н т ртiбi; ү ә — за уа ыт бойы организмні д рыс функционалды Ұ қ қ ң ұ қ ж мысын орындамауына байланысты (жара ат, ауру) т сек ұ қ ө режимі. Негізгі белгілері (симптом): — лсіреу; Ә — Ж рек со ысыны ж не пульсті тез со уы; ү ғ ң ә ң ғ — ан ысымыны жо ары болуы; Қ қ ң ғ — ажы ышты у, тiптi ептеген ж ктемелерде; Қ ғ ғ ү — Эмоционалды т ра сызды , к йгелектік. қ ұ қ қ ү

А за а сері: ғ ғ ә - Тонусты ж не б лшы еттердi к шА за а сері: ғ ғ ә — Тонусты ж не б лшы еттердi к ш беретiн к рсеткiшiнi ң ә ұ қ ң ү ө ң т мендетуi; ө — С йек лпасынны рамында ж не минералды зат алмасуды ү ұ ң құ ә кальцидi м лшер де гейінi т мендеуi; ң ө ң ң ө — Май iркiлген кейiнге алдыруларын жо арылату ж не арты қ ғ ә қ салма ты пайда болуы; қ ң — Капилляр ж йесiнi ж мысын б зады, я ни ж мыс iстейтiн ү ң ұ ұ ғ ұ капиллярларды саны, к ре тамыр ж не тамыр б лiмшелерi ү ә ө қысқарады.

Компьютермен ж мыс істеу кезінде, интернет спецификасымен бейтаныс ұ рі ж мыс істемеген мамандарды сауалдарына сКомпьютермен ж мыс істеу кезінде, интернет спецификасымен бейтаныс ұ рі ж мыс істемеген мамандарды сауалдарына с йене отырып, р са ат ә ұ ң ү ә ғ сайын айта – айта т рып жатты уларды комплексін орындау м мкін қ қ ұ ғ ң ү емес. Ма ынасы ж не о ан деген ы ылас жо , ал кейде те жиі зіліс ғ ә ғ қ қ ө ү жасау а м мкіндік болмайды. ғ ү оз алыс белсенділігін арттыру т сіліні е тиімдісі – спорт и белсенді Қ ғ ә ң ң (активті) демалыс. Аптасына ш рет спортзал а барып шыны у. Демалыс ү ғ ғ к ндерінді, м мкіндікке орай ж не арнайы т рде, ала сыртына серуенге ү ү ә ү қ шы ып дам алу. ғ Белсенді оз алысты болуыны кепілі – итті бар болуы. Амалсыздан қ ғ ң ң ң к ніне бін немесе екі рет дала а шы у а тура келеді. Сонымен оса ү ғ ғ ғ қ ж руге, ажет болса ж гіруге м жб р боласыз ү қ ү ә ү Серуендеуге кеткен уа ытты аяманыз, себебі ол лкенiрек ж мыс а қ ү ұ қ абiлеттiлiкпен орны толтырылады ж не жа сы к iлмен, к рделi қ ң ә қ өң ү м селені ыс а мерзiмдерден шешу м мкiндiкпен амтамасыз етіледі. ә қ қ ү қ

 Жарайды, зiн спортпен ш ылдану а к ндiре, алмасаныз, техникалы ө ұғ ғ ө Жарайды, зiн спортпен ш ылдану а к ндiре, алмасаныз, техникалы ө ұғ ғ ө қ себептер бойынша иттi алып ж руге м мкіндік ж не ажеттілік болмайды ү ү ә қ делік. Онда дала а жай шы ында аздап жатты у жаса ан д рыс болар еді. ғ ққ ғ ғ ұ Тама ты тек ана ас йде абылдау ажет. Еш андай жа дайда май а қ қ ү қ қ қ ғ ғ уырыл ан картопты ( чипсы ) монитор алдында жей салу, диван алдында қ ғ еш андай стелді орналасуы сия ты іс рекеттер мен жа дайлар а жол қ ү ң қ ә ғ ғ бермеу. Ортымыздан т рып зіліс жасаймыз. Нан а азы ты жылытуы, ұ ү ғ қ ң жа дайды згерте ала даймыз. Айтпа шы, йелдер — имыл азды ымен ғ ө ң қ ә қ ғ ед уiр сиректеу бейнет тартады йткенi й iстерiне к нi бойылар б лiнедi ә Ө ү ү ө — компьютерден т скi тама ты даярлап, та ы бас алар да жинастыру а ү қ ғ ж мыстарды орындайды. ұ Гиподинамия ( имыл азды ы) — азiргi заман ы техногендi белгi емесі де, қ ғ ркениет лы да емес. Б л — йымдаспай ойлама ан мiр н тижесi. ө құ ұ ұ ғ ө ә

Дене т рбиесі жатты уларын ә ғ гиподинамияны серінен пайда бол ан ң ә ғДене т рбиесі жатты уларын ә ғ гиподинамияны серінен пайда бол ан ң ә ғ к птеген ауруларды профилактикасы ретінде арастыру а болады. ө ң қ ғ Адамны денсаулы ыны тез жа саруы мен е бек абілеттілігін алпына ң ғ ң қ қ келтіру кезінде дене шыны тыру жатты уларын емдік шара ретінде қ ғ олдану те д рыс. қ ө ұ Сергіту ызметі қ (жалпы тонусты жо арылауы) дене шыны тыруды ң ғ қ ң барлы т рінде кездеседі ж не негізі болып табылады. Б л кезде қ ү ә ұ ОЖЖ-дегі ж йкелік процестерді артуы, ішкі бездерді ызметтеріні ү ң ң қ ң белсенділігі жо арылауы, зат алмасу, тыныс ж йесі ж не ж рек-тамыр ғ ү ә ү ж йесі ызметіні артуы болады. Д рыс олданыл ан дене жатты улары ү қ ң ұ қ ғ ғ а заны сергітіп, жа сы сер береді. ғ қ ә Трофикалы ызметі қ қ тіндер ызметіні б зылысында к рініс табады. қ ң ұ ө Б л кезде тіндер мен жасушаларда ы ан айналысы жа сарады ж не олар ұ ғ қ қ ә оректік заттармен амтамасыз етіледі. қ қ Компенсаторлы қ ( алпына келтіру механизмі) – б лініске шыра ан қ ү ұ ғ а заларды ызметін уа ытша немесе толы алпына келтіру. ғ ң қ қ Реабилитациялы ызметі қ қ – денсаулы ты жа сарту ж не е бек қ қ ә ң абілетін алпына келтіру ма сатында олданылатын психологиялы , қ қ қ педагогикалы , леуметтік шаралардан т ратын кешенді емдік т сілдері. қ ә ұ ә

Гиподинамия салдарынан болатын ауруларды алдын алу ң ма сатында рбір адам азіргі кезе дегіГиподинамия салдарынан болатын ауруларды алдын алу ң ма сатында рбір адам азіргі кезе дегі о амны қ ә қ ң қ ғ ң леуметтік-экономикалы дамуына орын алып отыр ан ә қ ғ иынды тар а арамастан з денсаулы ына аса қ қ ғ қ ө ғ м ияттылы пен ара аны д рыс. Адамзатты данасы ұқ қ қ ғ ұ ң Аристотельді «жанды дене озмалмаса леді» деген ң қ ө а идасын р адам к нделікті тіршілігіні ба дарламасы деп қ ғ ә ү ң ғ т сінуі керек. ү Дені сау адам зі шін де, ол мір с ріп жат ан о ам шін ө ү қ қ ғ ү де керек. о амда ы не бір ж мысты да сол денсаулы иесі Қ ғ ғ ұ қ ана ат ара алады. ғ қ Шопенгауерді «Дені сау кедей – ауру корольден ба ытты» , — ң қ деген анатты с зі те орынды айтыл ан. Ал денсаулы ты қ ө ө ғ қ са тауды тиімді жолдарыны бірі, біз жо ары да айтып қ ң ң ғ ткендей салауатты мір салтын стану ж не к нделікті мір ө ө ұ ә ү ө т рмысына дене шыны тыру жатты уларын енгізу. ұ қ ғ

НАЗАРЛАРЫ ЫЗ А Ң Ғ РАХМЕТ!!!! НАЗАРЛАРЫ ЫЗ А Ң Ғ РАХМЕТ!!!!
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.