Презентация АБ-31 Исаберген М.Б

Скачать презентацию АБ-31 Исаберген М.Б Скачать презентацию АБ-31 Исаберген М.Б

ab-31_isabergen_m.b.ppt

 • Размер: 2 Mегабайта
 • Количество слайдов: 34

Описание презентации Презентация АБ-31 Исаберген М.Б по слайдам

Орында ан: ғ АБ-31 Исаберген М. Б абылда ан: Қ ғ Шутеева Г. СОрында ан: ғ АБ-31 Исаберген М. Б абылда ан: Қ ғ Шутеева Г. С

Өткен ғасырдың 60- ж. алғашқы компьютер лік желі жасалып, ол Калифорни я университет ін ,Өткен ғасырдың 60- ж. алғашқы компьютер лік желі жасалып, ол Калифорни я университет ін , Массачусет технологи ялық институт ын және RAND әскери ғылыми-зерттеу орталығын байланыстырды. Желіге қойылған басты талап – қандай жағдай болса да, мәліметті бір орыннан екінші орынға сенімді түрде жеткізу болып саналды. Желіге оның басым бөлігі істен шықса да, қалған жағы дұрыс жұмыс істей беруі тиіс деген талап қойылды. ( Ол ядролық жарылыс болған жағдайда елді басқару үшін қажет деп есептелді )

Жер шары тұрғындарының Интернетке қосылу темптері 020406080100120 1997 1998 1999 2000 2001И нтернетке қосы л ғандЖер шары тұрғындарының Интернетке қосылу темптері 020406080100120 1997 1998 1999 2000 2001И нтернетке қосы л ғанд ар саны , м л н. ад ам АҚШ Батыс Европа Жапогия, Оңтүстік-шығыс Азия Қалғандары. Барлығы 68, 7 Барлығы 97, 3 Барлығы : 131, 4 Барлығы: 170 Барлығы :

 техник алық немесе а ппарат тық компонент ; программ алық компонент; техник алық немесе а ппарат тық компонент ; программ алық компонент; и нформаци ялық компонент.

 Компьютер лердің әртүрлі модел ьдері мен жүйелері , кез келген физи калық негіздегі байланыс Компьютер лердің әртүрлі модел ьдері мен жүйелері , кез келген физи калық негіздегі байланыс арналары , компьютер лер мен байланыс арналарын байланыстыратын механик алық және электр лік құрылғылар.

Бір-бірімен байланысқан компьютерлер жүйесін суретшілер көзге осылай елестетеді Бір-бірімен байланысқан компьютерлер жүйесін суретшілер көзге осылай елестетеді

Интернет жазықтықтағы емес кеңістіктегі құрылымнан тұрады. Оның мәлімет тасымал-дауы мыналар арқылы орындалады : •Интернет жазықтықтағы емес кеңістіктегі құрылымнан тұрады. Оның мәлімет тасымал-дауы мыналар арқылы орындалады : • байланыстың кабель дік арналары , • байланыстың спутник тік арналары , • Радиореле жүйелері арқылы , • кабель дік теле дидар және басқа да арналар арқылы. Интернет тің физикалық архитектурасын кез келген байланыс арналары – кәдімгі немесе енді шығып жатқандары да — атқара алады.

Волоконно-оптический кабель Желідегі к омпьютер лер әртүрлі байланыс арналарымен мәлімет алады Волоконно-оптический кабель Желідегі к омпьютер лер әртүрлі байланыс арналарымен мәлімет алады

1. мәліметтерді кез келген арна арқылы жөнелтіп, кез келген компьютерде оларды қабылдап алып, бастапқы қалпына1. мәліметтерді кез келген арна арқылы жөнелтіп, кез келген компьютерде оларды қабылдап алып, бастапқы қалпына келтіре алатындай дәрежеде түрлендіре алады ; 2. жұмыстың бірыңғай хаттамалармен жүзеге асырылуын қадағалап отырады ; 3. бөлініп тасымалданатын мәліметтердің біртұтастығын қамтамасыз етеді ; 4. Желіні бақылап отырады, егер арналар бөлігі істен шықса немесе қалыптан тыс мәліметі көбейсе, оларды басқа бағыттағы арна жол-дарымен тасымалдауды қамтамасыз етеді.

Программ алық жабдықтамалар екі топқа ( клас қ а ) бөлінеді : • сервер -Программ алық жабдықтамалар екі топқа ( клас қ а ) бөлінеді : • сервер — программ алар , тұтынушылар компьютеріне қызмет ететін желі торабында (негізгі түйінді компьютерде) орналасады ; • клиент — программ алар , тұтынушылар компьютерінде орналасып, сервер дің қызметін пайдаланады.

Информаци ялық компонент Интернет тегі желілік құжаттардан , яғни Желіге қосылған немесе Желіге кіретінИнформаци ялық компонент Интернет тегі желілік құжаттардан , яғни Желіге қосылған немесе Желіге кіретін компьютерлерде сақталатын құжаттардан тұрады.

Әрбір қызмет бабы үшін өзіндік сервер - программа және өзіндік клиент - программаӘрбір қызмет бабы үшін өзіндік сервер — программа және өзіндік клиент — программа қажет болады. Мысалы , электрондық пошта сервер лері мен клиент тері , телеконферен — ци ялардың да өз сервер лері мен клиент тері болады. Қазіргі кездегі браузер лер (навигатор лық программалар , сілтеуіштер , көрсеткілер ) біртіндеп желінің бірнеше функцияларын қатар атқарып, « әмбебап » клиент -программалар рөлін ала бастады.

Хаттама (п ротокол ) – желі бөліктерінің өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін мәліметтер форматы мен байланысу ережелерініңХаттама (п ротокол ) – желі бөліктерінің өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін мәліметтер форматы мен байланысу ережелерінің жиыны. TCP ( transfer control protocol ) — мәліметтерді пакеттерге бөліп тасымалдауды жүзеге асыратын хаттама түрі. IP ( Internet protocol ) — желідегі пакеттерді адрестеу хаттамасы

 Баз алық (негізгі) протокол дар , Интернеттегі компьютерлер арасында кез келген электрон-дық мәліметті физикалық Баз алық (негізгі) протокол дар , Интернеттегі компьютерлер арасында кез келген электрон-дық мәліметті физикалық түрде тасымалдауға жауапты хаттамалар ( IP және TCP ). Бұлар бір-бірі-мен өте тығыз байланыста жұмыс істейтіндіктен олар-ды көбінесе бір сөзбен «TCP/IP протокол дары » деп айта береді ; қолданбалы протокол дар Интернеттегі арнайы қызмет баптарының жұмысын қамтама-сыз ететін жоғары деңгейдегі хаттамалар : http протокол дары (гипер мәтіндік мәліметтерді тасымал-дау ), ftp протокол ы (файл дарды тасымалдау ), telnet протокол ы ( қашықтан қатынасу ), SMTP және POP 3 — электрон дық пошта хаттамалар ы , т. б.

 халықаралық ұлттық Аймақтық ( региональ дық) халықаралық ұлттық Аймақтық ( региональ дық)

Жел і дег і ком - пьюте рлерд ің байланысу схемасы: одан тұтынушыЖел і дег і ком — пьюте рлерд ің байланысу схемасы: одан тұтынушы лар Интернетк е жергілікті же-лілер арқылы немесе тікелей кез келген провайдер ге қосылу жолы-мен шыға алатыны көрінеді.

IP-телефония - Интернет ті немесе кез келген IP- желісі арқылы телефон мен сөйлесу технология-сы. ЖұмысIP-телефония — Интернет ті немесе кез келген IP- желісі арқылы телефон мен сөйлесу технология-сы. Жұмыс р ежим і : • телефон — телефон; • компьютер — телефон. Бағасы : • АҚШ — 0, 17 у. е. /мин, • Германия — 0, 18 у. е. /мин, • Қ азан — 0, 04 у. е. /мин, • Владивосток — 0, 07 у. е. /мин

IRC ( Internet Relay Chat ) — жастар үшін кең тараған қызмет түрі. Бір IRCIRC ( Internet Relay Chat ) — жастар үшін кең тараған қызмет түрі. Бір IRC серверіне қосылып бірден әңгіме жүргізуге болады. Әңгіме тікелей пернеде сөздер теру арқылы жүреді. Т елеконференци ядан айырмасы жауап бірден келеді. Мұны көбінесе чат немесе әңгімелесу деп айтады ( «болтушка» ).

IRC қызметі IRC ( Internet Relay Chat - Интернет ар - қылы тікелей хабарласуIRC қызметі IRC ( Internet Relay Chat — Интернет ар — қылы тікелей хабарласу — чат ) – мұнда мәлімет алмасу бірден тікелей жүргізі — леді. IRC қызметі на қ ты уа қ ыт кезе ң інде бірнеше кісі тікелей хабарласуы ү шін қ ажет. Кейде IRC қ ызметін чат-конферен — ция немесе жай чат деп атайды. IRC ж ү йе — сіне қ атынасып с ө йлесу тек бір канал аралы ғ ында ж ә не оған бірнеше адам ғ ана қ атынаса ала ды.

ICQ қызметі ICQ ( I seek you – мен сені іздеймін ) – нақ-тыICQ қызметі ICQ ( I seek you – мен сені іздеймін ) – нақ-ты уақыт кезеңінде тікелей хабарласу ісін жүргізу-ге мүмкіндік береді. О сы с ә тте Интернетке қ осы — лып отыр ғ ан кісіні ң желілік IP-адресін іздеуге арнал ғ ан. Б ұ л қ ызметті пайдалану ү шін оны ң орталы қ серверінде тіркеліп, жеке идентифика — циялы қ н ө мір UIN алу қ ажет. Интернетке қ осыл ғ ан сайын ICQ программасы IP-адресі ң ізді қ ызмет орталы ғ ына , сізді ң ә ріп — тестері ң ізге де жібереді. Байланыс орнатыл ғ ан — нан кейін әңгіме сия қ ты жал ғ аса береді.

Шлюз (тоған) — әртүрлі протоколдармен жұмыс істейтін желі бөліктерін бір-бірімен байланыстыруға арналған программ алық -аппарат тыШлюз (тоған) — әртүрлі протоколдармен жұмыс істейтін желі бөліктерін бір-бірімен байланыстыруға арналған программ алық -аппарат ты қ құрал. Шлюз әртүрлі желілер мәліметтерін бір-біріне сәйкес келетіндей етіп түрлендіреді.

Прокси-сервер ( Интернет пен жергілікті желі арасында тұрады ) — желідегі мәлімет тығыз-дығын азайтып, тасымалдау жылдамдығынПрокси-сервер ( Интернет пен жергілікті желі арасында тұрады ) — желідегі мәлімет тығыз-дығын азайтып, тасымалдау жылдамдығын өсіру үшін пайдаланылатын байланыс компью-тері. П рокси-сервер д е тұтынушылар көп қажет ететін мәлімет белгілі бір уақыт кезеңінде сақталып тұрады. Е гер бір тұтынушы жақын арада бір Web — пар-ақты қараған болса, екінші тұтынушы да сол мәліметті керек етсе, ол оны прокси-серверден алады. Екінші тұтынушы мәліметті түп нұсқа-дан алдым деп ойлайды.

— бірнеше арналармен қатар жұмыс істеп, келіп түскен кезектегі мәліметтер блогын (пакетті) солардың біріне жөнелтетін құрылғы.— бірнеше арналармен қатар жұмыс істеп, келіп түскен кезектегі мәліметтер блогын (пакетті) солардың біріне жөнелтетін құрылғы. Маршрут тауыш келіп түскен пакеттің тақырыбында жазылған адреске сәйкес бір арнаны таңдап алады. М аршрут тауыш әрбір пакет үшін, ол баруға тиіс адреске баратын жолды жеке таңдайды. Информацияны тасымалдау жолын таңдап алу процесін маршрут тау деп атайды.

Интернет Провайдер м аршрут тауышы Тұтынушы м аршрут тауышы Модем Брандмауэр, Прокси - сервер АрнайыИнтернет Провайдер м аршрут тауышы Тұтынушы м аршрут тауышы Модем Брандмауэр, Прокси — сервер Арнайы бөлінген арна Тұтынушының жергілікті желісі

4. Интернет желісін ұйымдастыру принциптері IP -адрес теу Интернет ке қосылған әрбір Э Е М -нің4. Интернет желісін ұйымдастыру принциптері IP -адрес теу Интернет ке қосылған әрбір Э Е М -нің өзіндік қайталанбас физикалық адресі болады. ( IP -адрес і ). Адрес нүктемен бөлінген 4 ондық саннан тұрады, олардың әрқайсысы — 0 мен 255 санының арасындағы кез келген сан. Желідегі компьютерді осы сандарға қарап анықтайды. Мысалы : 194. 84. 93. 29 немесе 128. 29. 15. 124 Осылай адрес теу жүйесі 256 4 4, 3 миллиард компьютер адрес ін анықтай алады. Дәлірек айтқанда физикалық адрес 32-разряд ты екілік сан (4 байт) ретінде жазылады.

Домен Аймақ ( Регион ) by Беларусь uk Ұлы британия uz Өзбекстан kg Қырғызстан kz ҚазақстанДомен Аймақ ( Регион ) by Беларусь uk Ұлы британия uz Өзбекстан kg Қырғызстан kz Қазақстан ru Р есей us АҚШ ua Украина Д омен аты 2— 4 сөзден тұрады, жоғарғы ( оң жақ шеткі ) домен желі торабы орналасқан елді немесе ұйымның типін (АҚШ-та) көрсетеді.

Домен Мекеменіњ типі com Коммерциялыќ мекеме edu Білім беретін мекеме gov М емелекеттік ±йымДомен Мекеменіњ типі com Коммерциялыќ мекеме edu Білім беретін мекеме gov М емелекеттік ±йым mil ªскери мекеме org Басќа ±йымдар net Желіні басќару мекемелері int Халыќаралыќ ±йымдар

Д омен дік аттардың құрылуы sun ru ifmo cde. ifmo. runs. ru ns. com ns. sun.Д омен дік аттардың құрылуы sun ru ifmo cde. ifmo. runs. ru ns. com ns. sun. com press. sun. com

 И нформаци яны тарату қызметтері : WWW, Gopher, FTP, Telnet. Э лектрон И нформаци яны тарату қызметтері : WWW, Gopher, FTP, Telnet. Э лектрон дық түрде мәлімет алмасу қызметтері : Е- mail, Usenet, Maillists, ICQ, IRC, IP- телефония.

 МАЗМҰНЫ 1. Жалпы мәліметтер 2. Жұмыс технологиясы 3. Қорытынды ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР Осы бөлімді оқыған соң МАЗМҰНЫ 1. Жалпы мәліметтер 2. Жұмыс технологиясы 3. Қорытынды ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР Осы бөлімді оқыған соң жұмыс технологиясы бөліміне ауысу керек ЖҰМЫС ТЕХНОЛОГИЯСЫ Егер түсінбей қалсаңыз, алдыңғы бөлімге ауысыңыз, әйтпесе – қорытындыларға барыңыз ҚОРЫТЫНДЫ Оқып болған соң, мазмұнға аусыңыз

Web- парақтар арнайы құрылған HTML ( Hy - per Text Markup Language - гипер мәтінді белгілеуWeb- парақтар арнайы құрылған HTML ( Hy — per Text Markup Language — гипер мәтінді белгілеу тілі — язык разметки гипертекс — та ) тілінде жасалады да, желі бойынша HTTP (Hyper Text Transfer Protocol – гипер-мәтінді тасымалдау протоколы – прото — кол передачи гипертекста) протокол ы көмегімен таралады. Web – парақтарды көру үшін көрсеткі ( обо — зревател ь) немесе навигатор деп аталатын арнайы программа ( Internet Explorer, Netscape Navigator, Mosaic ) қажет. Оны броузер ( browser ) деп те айтады.

TELNET қызметі Telnet – сіздің компьютеріңіз желідегі басқа компьютердің терминалы ретінде тіркелетін қызметTELNET қызметі Telnet – сіздің компьютеріңіз желідегі басқа компьютердің терминалы ретінде тіркелетін қызмет түрі. Қашықтағы компьютерден программ алард ы іске қосып, университет — тердің кітапхана каталогтарын көріп, олармен өз компьютеріңіздегідей жұмыс істеуге мүмкіндік береді (редак циялау және түзету операци яларын қоса ).

Usenet — желі бойынша таралып орналасқан дискус - си ялық клуб, телеконференци ялар , Usenet — желі бойынша таралып орналасқан дискус — си ялық клуб, телеконференци ялар , жаңалықтар тобы ( News ). Бұл қызмет түрі NNTP ( Net News Transfer Protocol ) протокол ымен жүргізіледі. Э лектрон дық по ш т адан айырмашылығы — Usenet клиент і өз мәліметтерін жеке адресат қа емес, өзі білмейтін ортадағы басқа топқа – телеконференци я абонент — теріне жібереді. К онференци яның барлық қатынасу — шылары бірдей құқықта болып саналады, сондықтан әрқайсысы қойылған мәселе жайында өз пікірін ашық айта алады. Әрбір телеконференция бір тақырыпқа ( ғылымға , өнерге , спорт қа , демалысқа, т. с. с. ) арналады. Кейбір мәліметтерге қарағанда, қазірде Интерне т те 20 000 -нан 50 000 -ға шейінгі тақырыптарда телеконференци я жүргізіліп жатыр.

Телеконференциялық топтар атаулары c o m p - о б с у ж д е нТелеконференциялық топтар атаулары c o m p — о б с у ж д е н и е в о п р о с о в , о т н о с я щ и х с я к к о м п ь ю т е р н о й т е м а т и к е ; m i s c — о б с у ж д е н и е с п е ц и а л ь н ы х т е м ; n e w s — о б с у ж д е н и е п р о б л е м , с в я з а н н ы х с с а м и г р у п п а м и н о в о с т е й ; r e c — о б с у ж д е н и е т е м , с в я з а н н ы х с к и н о , с п о р т о м и д р у г и м и у в л е ч ен и я м и ; s c i — о б с у ж д е н и е т е м , с в я з а н н ы х с н а у к о й ; s o c — о б с у ж д е н и е с о ц и а л ь н ы х и к у л ь т у р о л о г и ч е с к и х в о п р о с о в ; t a l k — р а з г о в о р ы н а о б щ и е т е м ы. Н а з в а н и е к о н к р е т н о й г р у п п ы в ы г л я д и т п р и б л и з и т е л ь н о т а к : c o m p. l a n g u a g e s — г р у п п а , п о с в я щ е н н а я я з ы к а м п р о г р а м м и р о в а н и я в о о б щ е ; c o m p. l a n g u a g e s. c — г р у п п а , п о с в я щ е н н а я я з ы к у п р о г р а м м и р о в а н и я С и ; c o m p. l a n g u a g e s. c. l i b r a r i e s — г р у п п а , п о с в я щ е н н а я б и б л и о т е к а м я з ы к а С и.