Презентация 17. аномалии род.деят

Скачать презентацию 17. аномалии род.деят Скачать презентацию 17. аномалии род.деят

17._anomalii_rod.deyat.ppt

 • Размер: 801 Кб
 • Количество слайдов: 36

Описание презентации Презентация 17. аномалии род.деят по слайдам

 Босану ызметіні қ ң аномалиясы Алматы– 2014г. МЕББМ АЗА СТАН-РЕСЕЙ Қ Қ МЕДИЦИНАЛЫ Қ УНИВЕРСИТЕТІ Босану ызметіні қ ң аномалиясы Алматы– 2014г. МЕББМ АЗА СТАН-РЕСЕЙ Қ Қ МЕДИЦИНАЛЫ Қ УНИВЕРСИТЕТІ НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙУНИВЕРСИТЕТ

Жоспары: • Босану ызметіні аномалиясыны себептеріқ ң ң • Патологиялы прелиминарлы кезе (клиника, диагностика, Жоспары: • Босану ызметіні аномалиясыны себептеріқ ң ң • Патологиялы прелиминарлы кезе (клиника, диагностика, қ қ ң емі) • Босану ызметіні біріншілік лсіздігі(клиника, қ ң ә диагностика, емі) • Босану ызметіні екіншілік лсіздігі(клиника, қ ң ә диагностика, емі) • те к шті босану ызметі(клиника, диагностика, емі) Ө ү қ • Босану ызметіні дискоординациясы(клиника, қ ң диагностика, емі) • Босану ызметі аномалиясыны ры а теріс сер етуі қ ң ұ ққ ә

Босану –ж ктіліксо ындаү ң ры тыанасыны организмінен ұ қ ң уу. қ ры ты, рыБосану –ж ктіліксо ындаү ң ры тыанасыны организмінен ұ қ ң уу. қ ры ты, ры жолдасты Ұ қ ұ қ ж не ры ә ұ қ айналасында а апты ғ қ уук шіжатырды қ ү ң жиырылуына байланысты

Жатырды жиырылуыоны ң ң шынанбасталады, сол ұ жерденоларцеркулярлы т рдеперистальтикалы ү қ тол ындарсекілдісыр аж неЖатырды жиырылуыоны ң ң шынанбасталады, сол ұ жерденоларцеркулярлы т рдеперистальтикалы ү қ тол ындарсекілдісыр аж не қ қ ә т менгетарайды. ө

штік шы пайтын градиентҮ қ • штік шы пайтын градиентті за ы бойынша, жатырды Үштік шы пайтын градиентҮ қ • штік шы пайтын градиентті за ы бойынша, жатырды Ү қ ң ң ң жиырыл ышты ызметіні белгілі бір жолы болады- ғ қ қ ң жо арыдан т менге арай(1-ші градиент); жал асуыны ғ ө қ ғ ң лсіреуі(2-ші градиент) и интенсивтілігі (3-ші градиент) ә жатыр б лшы еттеріні жо арыдан т менге арай ұ қ ң ғ ө қ ба ытталуы. Жатырды жо ар ы б ліктеріні жиырылу ғ ң ғ ғ ө ң за ты ы т менгі жа ына ара анда за ыра ұ қ ғ ө ғ қ ғ ұ ғ қ болады, интенсивтілігі жо ары болады, ол жатыр т біні ғ ү ң доминанттылы ын к рсетеді. ғ ө

 • Жиырылу амплитудасы, жатыр т бінен ү т менге арай тарал анда к ші ө • Жиырылу амплитудасы, жатыр т бінен ү т менге арай тарал анда к ші ө қ ғ ү т мендейді, жатыр денесінде ысым ө қ тудырады50— 120 мм рт. ст. , т менгі ө сегментінде р ашан 25— 60 мм рт. ә қ ст. , жатырды жо ар ы айма тарыв 2— 3 есе ң ғ ғ қ интенсивтілігі жо ары, т менгі жа ына ғ ө ғ ара анда. Осы ан байланысты жатырды қ ғ ғ ретракция болады – б лшы ет ұ қ талшы тарыны жо ары а ауысуы. қ ң ғ ғ

Босануды бірінші кезе ің ң Босануды біріншікезе інде ң ң жатырды жиырылуы, ң жатырмойныны ашылуына ңБосануды бірінші кезе ің ң Босануды біріншікезе інде ң ң жатырды жиырылуы, ң жатырмойныны ашылуына ң алыкеледі Жатырмойныны ашылуы, ң жатырішіндегі ысым 20 қ мм. рт. ст ажеткендепайда ғ болады.

Босануды екіншікезе інденегізгі уук ші–ң ң қ ү тол ағ қ – осымша– қ потуг осыладықБосануды екіншікезе інденегізгі уук ші–ң ң қ ү тол ағ қ – осымша– қ потуг осыладық , (к кетті ж неалды ыішө ң ә ңғ б лшы еттеріні еріксізжиырылуы) ұ қ ң Босануды екінші кезе і ң ң

Босануды екінші ң кезе і ң Потугпенжал ас ан ғ қ жатырды жиырылуы ң екіншікезе де,Босануды екінші ң кезе і ң Потугпенжал ас ан ғ қ жатырды жиырылуы ң екіншікезе де, ң ры ты босану ұ қ ң жолдарымен туін ө амтамасызетеді. қ

алыпты босану ызметіні сипаттамасыҚ қ ң Тол а жиілігі: 3-5 тол а 10 минутта ғ қалыпты босану ызметіні сипаттамасыҚ қ ң Тол а жиілігі: 3-5 тол а 10 минутта ғ қ 10 минут 1 2 3 PPt 4WEB. ru

алыпты босану ызметіні сипаттамасыҚ қ ң Тол а ты жал асуы ғ қ ң ғ •алыпты босану ызметіні сипаттамасыҚ қ ң Тол а ты жал асуы ғ қ ң ғ • Iбосанукезе і– 20-25сек. ң • IIбосанукезе і– 40-50сек. ң PPt 4WEB. ru

Бірінші ж не екінші кезе дердегі босануды ә ң ң мінездемесі Босану кезе і ң БіріншіБірінші ж не екінші кезе дердегі босануды ә ң ң мінездемесі Босану кезе і ң Бірінші босану айта босануҚ Латентті фаза ( т ра ты тол а бастал аннан жатыр мойныны 3-4 см ге дейін ұ қ ғ ң ашылуы) Орташа за ты ы(са. ) ұ қ ғ ғ 6, 4 4, 8 Максимальды за ты ы(са. ) ұ қ ғ ғ 8 8 Ашылу жылдамды ы (см/са ) ғ ғ 0, 35 Тол а жиілігі (10 мин та) ғ қ Екіден аз емес Тол а за ты ы (сек. ) ғ қ ұ қ ғ 20-25 белсенді фаза (жатыр мойныны алуы 3-4 см ден 10 см) ң Орташа за ты ы(са. ) ұ қ ғ ғ 4, 6 2, 4 Максимальды за ты ы(са. ) ұ қ ғ ғ 11, 7 5, 2 Ашылу жылдамды ы (см/са ) ғ ғ 1 1 Тол а жиілігі (10 мин та) ғ қ 3 — 5 Тол а за ты ы (сек. ) ғ қ ұ қ ғ 40 — 50 Босануды екінші кезе і ң ң Максимальды р сат етілетін за ты ұқ ұ қ қ

Босану ызметіні қ ң аномалиясы ры ты ту жолдарынан куу кезінде биомеханизміні Ұ қ ө ңБосану ызметіні қ ң аномалиясы ры ты ту жолдарынан куу кезінде биомеханизміні Ұ қ ө ң б зылуынсыз, тол а ты жиілігіні , за ты ыны ритміні ұ ғ қ ң ң ұ қ ғ ң ң ж не к шіні б зылуынан ры ты оз алысыны ә ү ң ұ ұ қ ң қ ғ ң шектелуі.

Босану ызметіні қ ң аномалиясы Жатырды жиырылу ызметіні ң қ ң рт рлік рсеткіштеріні ә үБосану ызметіні қ ң аномалиясы Жатырды жиырылу ызметіні ң қ ң рт рлік рсеткіштеріні ә ү ө ң б зылыстарынанболады ұ • ритм • жиілігі • Жиырылукоординациясы • Тол а пенпотугты ғ қ ң арасында ыинтервалды ғ ң • Босануды за ты ы ң ұ қ ғ

Босану ызметіні қ ң аномалиясы Жиырылу ызметіні қ ң аномалиясыкез келгенбосану кезе іні деболуы ңБосану ызметіні қ ң аномалиясы Жиырылу ызметіні қ ң аномалиясыкез келгенбосану кезе іні деболуы ң ң м мкін: ү • Латенттіфаза • активтіфаза • потужномкезе де ң

Босану ызметіні аномалиясыны себептері: қ ң ң • Шектентыснервтік-психикалы к ш қ ү т су(терісэмоциялар, )Босану ызметіні аномалиясыны себептері: қ ң ң • Шектентыснервтік-психикалы к ш қ ү т су(терісэмоциялар, ) ү • Ж кті йелді организміндеэндокриндікж не ү ә ң ә заталмасу ызметіні б зылуы қ ң ұ • Миометрияны потологиялы згерісі ң қ ө • Жатырды созылуы( лкен ры , к п ры , ң ү ұ қ ө ұ қ к псулы ) ө қ

Босану ызметіні аномалиясыны себептері: қ ң ң • Генетикалы (туыл аннан)миоциттерді қ ғ ң патологиясы, бБосану ызметіні аномалиясыны себептері: қ ң ң • Генетикалы (туыл аннан)миоциттерді қ ғ ң патологиясы, б лкездемиометрия ұ клеткаларыны оз ышты ызметітезарада ң қ ғ қ қ т седінемесежо болады. ү қ • Біріншібосанушыларды жасынабайланысты ң 30жастанжо арыж не 18жастант мен. ғ ә ө • Жатырмойыныны ашылуымен ры ты ң ұ қ ң оз алысына серететінмеханикалы қ ғ ә қ кептелістер. • Ятрогендісебептер

Босану ызметіні аномалиясыны қ ң ң классификациясы: (АРД): • Босану ызметіні лсіздігі: қ ң әБосану ызметіні аномалиясыны қ ң ң классификациясы: (АРД): • Босану ызметіні лсіздігі: қ ң ә -Босану ызметіні біріншілік лсіздігі қ ң ә -Босану ызметіні екіншілік лсіздігі қ ң ә — Потуг лсіздігі, ә • Босану ызметіні дискоординациясы қ ң • Шектентысбосану ызметі қ

Босану ызметіні аномалиясы: (Б А): қ ң Қ • Босану ызметіні аномалиясыны қ ң ң диагностикасынатолБосану ызметіні аномалиясы: (Б А): қ ң Қ • Босану ызметіні аномалиясыны қ ң ң диагностикасынатол а ты ғ қ ң пальпаторлыба ылауын қ ж ргізеді, кардиотокографияны, ү гистерографияны.

Дайындаукезе ің Физиологиялы кезе қ ң т ра сыз, лсізтол а пен ұ қ ә ғДайындаукезе ің Физиологиялы кезе қ ң т ра сыз, лсізтол а пен ұ қ ә ғ қ сипатталады, ішті т менгі ң ө б лігіндеж небелінде, б л ө ә ұ к ріністержатырды ө ң алыптытонусындаж не қ ә жетілгеніжатырмойнында к рінеді. ө

Бишопбойыншаматырмойныны жетілгенінба алауң ғ Параметры баллы 0 1 2 Положение шейки по отношению к проводной осиБишопбойыншаматырмойныны жетілгенінба алауң ғ Параметры баллы 0 1 2 Положение шейки по отношению к проводной оси таза Смещена к крестцу Между крестцом и проводной осью таза По оси таза Длина шейки матки (см) > 2 1-2 1 2 Место нахождения предлежащей части плода Подвижная над входом в малый таз Прижата ко входу в малый таз Прижата или фиксирована во входе в малый таз 0-2 балла – шейка «незрелая» 3-5 балла – шейка «недостаточно зрелая» > 6 баллов – шейка «зрелая» PPt 4WEB. ru

Босану ызметіні аномалиясыны қ ң ң диагностикасы: Босану ызметіні аномалиясы деген диагнозды латентті қ ң фазадаБосану ызметіні аномалиясыны қ ң ң диагностикасы: Босану ызметіні аномалиясы деген диагнозды латентті қ ң фазада 8 са ат, ал белсенді фазада 4 са ат динамикалы ғ ғ қ ба ылаудан кейін ояды ж не жатыр мойныны қ қ ә ң графикалы ашылуына, бастап ы б лігіні жылжуына қ қ ө ң партограммаар ылы арап ойылады. қ қ қ

Босану ызметіні лсіздігіқ ң ә Босанукезе іні біріншіж неекінші ң ң ә кезе індегісебептері: ң •Босану ызметіні лсіздігіқ ң ә Босанукезе іні біріншіж неекінші ң ң ә кезе індегісебептері: ң • Тол а жеткіліксізк шпен за ты ты ғ қ ү ұ қ қ ң болуы • Тол а аралы ында ыкезе зарады ғ қ ғ ғ ң ұ • Жатырмойныны ж мсаруымен ң ұ ыс аруыт мендейді қ қ ө • Босанужолдарыар ылы ры ты қ ұ ұ ң басыны туіа ырындайды ң ө қ

Босану ызметіні лсіздігіқ ң ә Емі: • Босанут ызметіні стимуляциясы: қ ң – Окситоцин -Босану ызметіні лсіздігіқ ң ә Емі: • Босанут ызметіні стимуляциясы: қ ң – Окситоцин — 1мл(5ед)500млфизиологиялы ерітіндіге қ ерітедіж нетамырішінеенгізеді 6-8тамшыданминутына, р ә ә 30минутта 6тамшы ажо арылатады(максималдытамшысы ғ ғ 40тамшыданаспау ажет) қ – Простагландин F 2α -5мг 500млфизиологиялы ерітіндігеқ ерітедіж не ә тамырішінеенгізеді 5-8тамшыданминутына, рә 30минуттатамшы ажо арылатады(максималдытамшысы ғ ғ 25-30тамшыданаспау ажет) қ Критериемдостижениярегулярнойадекватнойродовой деятельностисчитаетсяналичие 4-5маточныйсокращений за 10минутпродолжительностью40-50сек. PPt 4WEB. ru

Асак штібосану ызметіү қ Критерилері: • Жиітол а тар(10минутарасында 5тол а танжо ары) ғ қАсак штібосану ызметіү қ Критерилері: • Жиітол а тар(10минутарасында 5тол а танжо ары) ғ қ ғ • Тол а интенсивтілігіні эо арылауы ғ қ ң ғ • Жатырмойныны ашылуыны жылдамды ыны жо арылауы ң ң ғ ж нетезтолы ашылу ажету ә қ ғ Тез босану –Босануды жал асуыбіріншібосанушыларда 6 ң ғ са атта, айтабосанушыларда 4са атта ғ қ ғ Талпынбалы босану -Босануды жал асуыбірінші ң ғ босанушыларда 4са атта, айтабосанушыларда 2са атта ғ қ ғ PPt 4WEB. ru

Асак штібосану ызметіү қ • Жатырмойныны , ынапты , аралы ты тере жыртылуы ң қ ңАсак штібосану ызметіү қ • Жатырмойныны , ынапты , аралы ты тере жыртылуы ң қ ң ң • алыптыорналас ан ры жолдасты уа ытынанерте Қ қ ұ қ ң қ ажырауы • Гипотониялы ана у қ қ ғ • Кіндікті жыртылуы ң • ры басына антолу Ұ қ қ • кефалогематома Тез ж не ә талпынбалы босану

Асак штібосану ызметіү қ • Емі • Босанушыныбіршетінежат ызукерек, қ ры позициясына арама- арсы ұАсак штібосану ызметіү қ • Емі • Босанушыныбіршетінежат ызукерек, қ ры позициясына арама- арсы ұ қ қ қ • Жптырмойныны 6смденазашыл анда, ң ғ интенсивтілігінт мендету шінбета- ө ү адреномиметиктерді олдану аболады. қ ғ

Босану ызметіні дискоординациясық ң Жатырды р айма ында ы жиырылу ң ә ғ ғ координациясыныБосану ызметіні дискоординациясық ң Жатырды р айма ында ы жиырылу ң ә ғ ғ координациясыны б зылуы ң ұ Критерилері: • Аурусезімі • тол а ритміні б зылысы ғ қ ң ұ • ісікж нежатырмойныны ашылуыны б зылысы ә ң ң ұ • ры басыны жылжуыны т мендеуінемесежо алуы Ұ қ ң ң ө ғ • Жатырды рт рліайма тарында ысинхрондытол ындарыны ң ә ү қ ғ қ ң жо алуы ғ • Жатырды т менгісегментіні гипертонусы(керіградиент) ң ө ң • Дірілт різдітол а (жатыртетаниясы) ә ғ қ • Жатырмойныны дистоциясы ң

Жатырды р айма ында ы жиырылу ң ә ғ ғ координациясыны б зылуы ң ұЖатырды р айма ында ы жиырылу ң ә ғ ғ координациясыны б зылуы ң ұ

Босану ызметіні дискоординациясық ң • ЕМІ: • Пролонгирленгенэпидуральдыанезтезия • бета-адреномиметикалы токолитиктерді қ ж ргізу үБосану ызметіні дискоординациясық ң • ЕМІ: • Пролонгирленгенэпидуральдыанезтезия • бета-адреномиметикалы токолитиктерді қ ж ргізу ү

Босану ызметіні қ ң аномалиясы • Босану ызметіні қ ң аномалиясыны рт рлі ң ә үБосану ызметіні қ ң аномалиясы • Босану ызметіні қ ң аномалиясыны рт рлі ң ә ү кезе індеемді ры ты ң ұ қ ң жа дайынба ылауотырыпы ғ қ медикаментоздыемесем ж ргізукерек, ры ты ү ү қ ң дисстрессіне профилактикасы (босанушыны алпын ң қ згерту, тынысалуын ө алыптастыру) қ

Босану ызметіні аномалиясық ң • Босану ызметіні координациясына арсык рсеткішкезінде, қ ң қ ө сонымен атармедикаментоздыемесемніБосану ызметіні аномалиясық ң • Босану ызметіні координациясына арсык рсеткішкезінде, қ ң қ ө сонымен атармедикаментоздыемесемні асеріболма ан қ ң ғ кезде, босану ызметінкесаревоар ылыжасаукерек. қ қ

Босану ызметіні аномалиясық ң Екінші кезе дегі босану ызметіні аномалиясында ң қ ң медикаментозды емес емБосану ызметіні аномалиясық ң Екінші кезе дегі босану ызметіні аномалиясында ң қ ң медикаментозды емес ем к мектеспесе- босануды Вакууум ө экстрация ар ылы немесе акушерлік ыс ыштар ар ылы ж зеге қ қ ү асырады.

Списоклитературы 1. Г. М. Савельева, Р. И. Шалина, Л. Г. Сичинаева, О. Б. Панина, М.Списоклитературы 1. Г. М. Савельева, Р. И. Шалина, Л. Г. Сичинаева, О. Б. Панина, М. А. Курцер. Акушерство, учебник. Москва, Издательская группа «ГЭОТАР — Медиа», 2009. 2. В. И. Дуда, Вл. И. Дуда, И. В. Дуда. Акушерство. Минск, «Вышейшая школа», 2004. 3. Журнал «Медицинские новости», № 12, 2004М. Л. Тесакова, Л. М. Санько «Профилактика аномалий родовой деятельности».

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!