Презентация 14 L3W3D2 Сабаты аятау

Скачать презентацию 14 L3W3D2 Сабаты аятау Скачать презентацию 14 L3W3D2 Сабаты аятау

14_l3w3d2_sabaty_ayatau.ppt

 • Размер: 1.9 Mегабайта
 • Количество слайдов: 57

Описание презентации Презентация 14 L3W3D2 Сабаты аятау по слайдам

True or False: Test your knowledge of the lesson so far by deciding whether theTrue or False: Test your knowledge of the lesson so far by deciding whether the following statements are true or false Өзіңізді тексеріңіз : Бұл мәлімет ШЫНДЫҚ па немесе ЖАЛҒАН ба ?

A B C D E F Ж мыс істеу барысында келесі факторларды ұ ____ т ртіппенA B C D E F Ж мыс істеу барысында келесі факторларды ұ ____ т ртіппен ә ойы ыз, м-ы, оларды ндылы ы, ма ыздылы ы. қ ң ң құ ғ ң ғ

Блиц-кездесу ріптесі із екеуі із, біреуі із та та а, ал екінші із арама- арсы ӘБлиц-кездесу ріптесі із екеуі із, біреуі із та та а, ал екінші із арама- арсы Ә ң ң ң қ ғ ң қ қ жа а арап отыры ыз. ққ қ ң Бірінші атысушыда келесі ріптесіне тпей т рып, т менде қ ә ө ұ ө келтірілген негізгі с зді (дерді) т сіндіру шін бар-жо ы 30 ө ү ү ғ секунды бар –м алім т сіндіру шін негізгі с зді мысал ретінде ұғ ү ү ө келтіреді. Сізді негізгі с зі із ң ө ң :

Он с раұ қ ! М алім бір о ушыны та дап алады ұғ қ ңОн с раұ қ ! М алім бір о ушыны та дап алады ұғ қ ң ж не оны ма дайына негізгі с з ә ң ң ө жазыл ан стикерді жапсырады – ғ атысушы сынып а 10 с ра оя алады қ қ ұ қ қ , о ан жауап не И , не ЖО деп ғ Ә Қ беріледі.

Alphabet Line Бізге 5 ерікті ажетқ ! ліпби т ртібімен ріптерді пайдалана отырып, Ә әAlphabet Line Бізге 5 ерікті ажетқ ! ліпби т ртібімен ріптерді пайдалана отырып, Ә ә ә атысушылар ал а шы улары керек ж не қ ғ ғ ә кезек-кезекпен берілген тапсырма бойынша негізгі с здерді дауыстап айтады. ө _________ Б л те же іл ұ ө ң – мысалы, егер сізді та ырыбы ыз Орта ң қ ң асыр а атысты болса, онда сіз былайша бастай аласыз: ғ ғ қ А — A ббатты қ Б – Білге а ан қ ғ В – Византияліпби желісі Ә

Б гінгі негізгі с зден барынша к п ыс а с здерді ү ө ө қБ гінгі негізгі с зден барынша к п ыс а с здерді ү ө ө қ қ ө растыру ажет. құ қ _____________________ Constantinople Константинополь Сізді н тиже із андай ң ә ң қ ? те жа сы ө қ : 10 ж не одан да к п с зә ө ө жа сы қ : 8 ж не одан да к п с зә ө ө жаман емес: 6 ж не одан да к п с з ә ө ө

пия зат –Құ мына зат бойынша 5 с ра растыры ызұ қ құ ңпия зат –Құ мына зат бойынша 5 с ра растыры ызұ қ құ ң : Б л не? деп С РАМА ЫЗ ұ Ұ Ң ВСТАВЬТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Серпілген сауал Та ырыпты т сіну де гейін арттыру а қ ң ү ң ғ жСерпілген сауал Та ырыпты т сіну де гейін арттыру а қ ң ү ң ғ ж не тал ылау да дыларын дамыту а ә қ ғ ғ ол жеткізу шін сыныпта ы қ ү ғ о ушыларды арасында с ра тарды қ ң ұ қ ла тыры ыз. қ ң Мысалы, “ Джимми , Сандраны жауабы туралы ң сен не ойлайсы ? ң ” “ Сандра , Карлды жауабын барынша ң ке ейту шін оны алай дамыту а ң ү қ ғ болады ? ” “ Карл , естігенні барлы ын бір жауап а ң ғ қ алай біріктіруге болады қ ? ”

Келтірілген мысалды пайдалана отырып, жо с здерді қ ө ойы ыз қ ң : МашинаКелтірілген мысалды пайдалана отырып, жо с здерді қ ө ойы ыз қ ң : Машина шін металл ү жи азһ шін а аш сия тыү ғ қ ____ шін ү _____. . . шінү _____ сия тық. М алім зат а атысты баламаларды сынуы тиіс. ұғ қ қ ұ____ шін ү _____. . . шінү _____ сия тық. ____ шін ү _____. . . . шінү _____ сияқ ты.

С ра ты стап ал!ұ қ ұ М алім с ра ой ан кезде фасольС ра ты стап ал!ұ қ ұ М алім с ра ой ан кезде фасоль салын ан ұғ ұ қ қ ғ ғ апшы ты ла тырады. Б л с рау дерісіне қ қ қ ұ ұ ү кинестикалы сипат береді ж не о ушыларды қ ә қ з еркімен жауап беру шін ниет білдіруге ө ү итермелейді. Сіз о ушылар а жауапты білмеген қ ғ жа дайда с ра ты бас а о ушы а ла тыруына ғ ұ қ қ қ ғ қ м мкіндік бере аласыз. Сонымен атар, б л ү қ ұ тапсырманы командамен шешуге де болады. М алім кезек-кезекпен фасольды апшы ты ұғ қ қ р команда а ла тырады. Егер де апшы ты ә ғ қ қ қ а ып ал ан адам с ра а жауап берсе, онда қ ғ ғ ұ ққ команда 3 балл алады. Егер де ол жауабын білмесе, апшы ты бас а команда а 2 бал а қ қ қ ғ ғ ла тырады қ. Егер де апшы та ы да кері қ қ ғ ла тырылатын болса, онда д рыс жауапты қ ұ ң ны 1 бал а дейін т мендейді. құ ғ ө

Лездеме ! Сізді топты екі ал ан о ушысына б гінгі саба ты негізгі с здерінЛездеме ! Сізді топты екі ал ан о ушысына б гінгі саба ты негізгі с здерін т сіндіру шін сізде бір ң ң қ ғ қ ү қ ң ө ү ү минут бар: Б л слайдты топ шін ұ ү пленарлы саба ткізген қ қ ө кезде пайдаланы ыз. ң С зді зін атамай т сіндіру ө ң ө үКонверттен бір с зді бір рет алу ө С зді тап ан бірінші адам конверттен келесіні ө қ та дайды ж не ал андарына т сіндіреді! ң ә қ ғ ү

С зді зін пайдаланбастан б гінгі саба ты рбір негізгі с зін ө ңС зді зін пайдаланбастан б гінгі саба ты рбір негізгі с зін ө ң ө ү қ ң ә ө т сіндіру шін сізде бір минут бар ү ү : КЕЗЕГІ ЖЕТПЕГЕН С ЗДЕРДІ ЖАБЫ ЫЗ. Ө ҢОСЫ СЛАЙДТЫ БАРЛЫ Қ СЫНЫП А АРНАЛ АН Қ Ғ САБА ТА Қ ПАЙДАЛАНЫ ЫЗ. Ң

конверт-с раұ қ 2-3 с ра жазып, конвертке салы ыз ұ қ ң ( оконверт-с раұ қ 2-3 с ра жазып, конвертке салы ыз ұ қ ң ( о у қ ма сатына арай қ қ ). рбір о ушыда зінікі Ә қ ө болатындай етіп, бірнеше конверт дайында ыз. р айсысына екі минут ң Ә қ бері із ң : о ушы стикерде атын ж не қ ә жауабын жазады ; екі минут ткен со ө ң конверт келесі о ушы а беріледі, осылай қ ғ б л 2-3 с ра а барлы ы жауап бергенше ұ ұ ққ ғ ж ре береді. Стикерлерді жинап, бірнеше ү жауапты дауыстап о ы ыз қ ң ( аттарын атамастан ); сынып белгілі бір с ра ты ұ қ ң ан қ шалы ты д рыс бол анын қ ұ ғ тал ылайды. қ

атысушылар а айтарлы тай Қ ғ қ ма ыздысын аны тап, тал ылау ң қ қатысушылар а айтарлы тай Қ ғ қ ма ыздысын аны тап, тал ылау ң қ қ шін тізім беріледі. Тізімні ү ң рбір тарма ын лкен ромбылы ә ғ ү тор а орналастыру ажет. ғ қ Ма ызды тарма тарды детте ң қ ә ромбыны жо ар ы жа ына, ал ң ғ ғ ғ оншалы ты ма ызды еместерін қ ң т менгі б лігіне орналастырады. ө ө р атарда орналас ан Ә қ қ тарма тарды ма ызы бірдей. қ ң ң Кейбір топтар е ма ызды ң ң карточкаларын орталы та қ орналастыра алады ( екі н с асы ұ қ с йкес келеді, себебі ә тапсырманы ма ызды элементі ң ң топта ы тал ылау дерісі болып ғ қ ү табылады ). Ромбыны нысаны ң топ а бір атар басымды тар мен қ қ қ перспективаларды амту а қ ғ м мкіндік береді. ү 9 -ромб

Та ырыбық : ________________ Мен нені білемін ? (кіріспе тапсырма) Мен нені білгім келеді ? (кіріспеТа ырыбық : ________________ Мен нені білемін ? (кіріспе тапсырма) Мен нені білгім келеді ? (кіріспе тапсырма ) Мен нені білдім? ( тал ылау) қ

Арты ы айсы? ғ қ НЕГЕ ? Мына с йлемді жауап шін ө ү пайдаланыАрты ы айсы? ғ қ НЕГЕ ? Мына с йлемді жауап шін ө ү пайдаланы ыз: ң . . . ж не ә . . . екеуі де … болып табылады , сонымен атар қ . . . — . .

Арасында ы айырмашылы ы …ғ ғ Неге ? Мына с йлемді жауап шін өАрасында ы айырмашылы ы …ғ ғ Неге ? Мына с йлемді жауап шін ө ү пайдаланы ыз: ң. . . болып табылады , ал . . — . . . A B Суретті немесе негізгі с зді ойы ыз ө қ ң

Сізде рбір тапсырма а 30 секунды ыз барә ғ ң. . . ріптесі ізге з зерттеуіСізде рбір тапсырма а 30 секунды ыз барә ғ ң. . . ріптесі ізге з зерттеуі ізден Ә ң ө ң бір факті туралы айтып бері із ң. жа а ріптесі ізге б рылып, о ан алды ы ң ә ң ұ ғ ңғ ріптесі ізді фактісін айты ыз ә ң ң ң. Б л фактіні ұ ң аншалы ты на ты екендігін тал ыла ыз. қ қ ң Сіздің пікіріңіз бойынша осы тақырыпты оқу барысында біздің білуіміз қажет кез келген нақты ақпаратты жазыңыз.

та ырыпты Теннисқ қ есеп : Теннистік ойында ы есеп-шот олданылады ғ қ (15 -та ырыпты Теннисқ қ есеп : Теннистік ойында ы есеп-шот олданылады ғ қ (15 — 0 , те ж не т. б. ң ә ) немесе рбір атысушы с з таба алма ан кезде ә қ ө ғ 1 балл беріледі. 3 адамнан топ а б ліні іздер қ ө ң : 2 ойыншы ж не судья ә Мен та ырыпты айт ан со сіздер қ қ ң кезекпен берілген та ырып а қ қ атысы бар с здерді айта қ ө бастайсыздар, біреулері із ң то та ан а дейін жал аса береді. қ ғ ғ ғ Топты шінші атысушысы с здерді ң ү қ ө жазады ж не есеп ж ргізеді. ә ү

С йлемді толы тыруө қ Мына с йлемді толы тыры ыз ө қ ң : С йлемді толы тыруө қ Мына с йлемді толы тыры ыз ө қ ң : Мен б гін … жаттап алдым ү. Сіз та та а шы ып зі ізді қ ғ ғ ө ң ң с йлемі ізді айт анда, сізді ө ң қ ң сыныптастары ыз ң материалды аншалы ты қ қ ме гергендігі ізге наразылы ң ң қ білдіру шін сізге бір атар ү қ с ра ояды. ұ қ қ Білімін тексеруге арнал ан кейбір ғ с ра тар: ұ қ Неге. . М ны айдан білесіз ұ қ. . … шін сізде андай д лел бар. ү қ ә Сіз неге олай ойлайсыз … Сіз келісесіз бе … Т сіндіре аласыз ба ү … … шін не істеу керек. ү

1 -о ушық : сізде арт ы жа ында жауабы қ ғ жазыл ан с1 -о ушық : сізде арт ы жа ында жауабы қ ғ жазыл ан с ра тар болады ғ ұ қ. Бірінші сұрақ қойыңыз. 2-о ушы толы жауап қ қ бере алма ан жа дайда ана, жол сілтеп ғ ғ ғ к мектесі із ө ң. 2 -о ушы қ : сіз толы жауап бересізқ. Егер де с ра ты жауабын білмесе із, к мек ұ қ ң ң ө с рауы ыз а болады. ұ ң ғтренер ойыншы. Сіздерді р айсы ыз а б гінгі ң ә қ ң ғ ү о ыл ан материал а атысты 5 қ ғ ғ қ с ра жазу керек. С ра тарды ұ қ ң р айсысы т рлі с рау есімдігінен ә қ ү ұ басталуы тиіс: не кім ашан қ айда қ неге алай қ Егер. . . болса, не болады?

4 адамнан т рады топтар ұ : · к шбасшы сізді топ а берілген с4 адамнан т рады топтар ұ : · к шбасшы сізді топ а берілген с ра ты о иды. ө ң қ ұ қ қ Топты атысушылары жауаптарын планшетке ң қ жазып, лкен сауса ын жо ары к рсетеді, ол ү ғ ғ ө оларды дайын екендігін білдіреді. ң · К шбасшы белгі бергенде, барлы ы жауабын ө ғ ашады. Топта ы т сініспеушілікті тал ыла ыз ғ ү қ ң ( егер де келісімге келмесе іздер, онда сыныпты ң ң ал андарына тініш білдіру ажет қ ғ ө қ ). здік ж мыс Ө ұ : Сыныптастары ыз шін 5 с ра ң ү ұ қ жазы ыз ( рбір карточка а бір с ра ң ә ғ ұ қ жазып, жауаптарын артында к рсетесіздер). ө Бас а топпен карточкаларды алмасы ыз. қ ң

Екеуі де. Тиісті та ырып астына зі із білетінні қ ө ң ң барлы ын жазыЕкеуі де. Тиісті та ырып астына зі із білетінні қ ө ң ң барлы ын жазы ыз ғ ң :

Бірге ойлаймыз · к ршілері із естімейтіндей етіп, сізді с ра ы ыз а жауапты талБірге ойлаймыз · к ршілері із естімейтіндей етіп, сізді с ра ы ыз а жауапты тал ыла ыз. ө ң ң ұ ғ ң ғ қ ң · м алімі із 1 – 4 дейін санды та дайды; ұғ ң ң · осы сан а с йкес келетін о ушы жауап береді; ғ ә қ · тал ылау ж не саралау шін тамаша т сіл. қ ә ү ә

 Д етальдарын осуқ Командада ж мыс істеу кезінде сізге алын ан білімдерін к рсету ұ Д етальдарын осуқ Командада ж мыс істеу кезінде сізге алын ан білімдерін к рсету ұ ғ ө шін с йлемді ке ейтуі із ажет. ү ө ң ң қ С йлемі барынша д рыс ж не ө ұ ә на ты к қ оманда сыйлы аладық ! Бастап ы с йлемні мысалы қ ө ң : Екінші д ниеж зілік со ыс 1939 жылы басталды ү ү ғ. Ке ейтілген с йлемні мысалы ң ө ң : 1939 ж не 1945 жылдар аралы ында орын ал ан екінші ә ғ ғ д ниеж зілік со ыс, немістерді Польша а баса-к ктеп ү ү ғ ң ғ ө кіруінен басталды ж не лыбритания Германия а со ыс ә Ұ ғ ғ жариялады.

Ма ан ғ к рсет ө !С здер тізбектелген с йлем берілген, оларды ішінен д рысынМа ан ғ к рсет ө !С здер тізбектелген с йлем берілген, оларды ішінен д рысын ө ө ң ұ та дап алу керек. Мен 3-ке дейін санап бол анда, рбір с йлем ң ғ ә ө шін д рыс с з жазыл ан планшеттері ді к тері дер. Бір с йлемді ү ұ ө ғ ң ө бір рет тал ылаймыз. қ Т жірибе ә : Барынша к п д рыс жауап берген о ушы сыйлы ө ұ қ қ алады. Ал бастаймыз ! 1. 2. 3. 4. 5.

С ра ты тапұ қ … С ра тарды бірнеше жауабы сыныл ан ұ қ ңС ра ты тапұ қ … С ра тарды бірнеше жауабы сыныл ан ұ қ ң ұ ғ. андай с ра тар ойылды Қ ұ қ қ ?

Жадыны дамыту а арнал ан ойынғ ғ Біз б гін/со ы бірнеше саба барысында о ыЖадыны дамыту а арнал ан ойынғ ғ Біз б гін/со ы бірнеше саба барысында о ы ан негізгі ү ңғ қ қ ғ с здер келтірілген. ө Оларды жаттау шін, сендерде 2 минут бар: ү Ж пта/топта шектеулі уа ыт ішінде б л с здерді еске алу ажет. ұ қ ұ ө қ Барынша к п д рыс жауаптар а сыйлы та айындалады – д рыс с з ө ұ ғ қ ғ ұ ө + жазу ережесін са тау қ ! Негізгі с здерді ойы дар ө қ ң

Біз б гін/со ы бірнеше саба барысында о ы ан негізгі с здер ү ңғ қБіз б гін/со ы бірнеше саба барысында о ы ан негізгі с здер ү ңғ қ қ ғ ө келтірілген. Оларды ретін жаттау шін, сендерде 2 минут бар. ң ү Ж пта/топта шектеулі уа ыт ішінде б л с здерді еске т сіру ұ қ ұ ө ү ажет. қ О и аларды д рыс ретпен бірінші болып ата ан топ а қ ғ ұ ғ қ сыйлы беріледі. қ Жадыны дамыту а арнал ан ойын ғ ғ

Та ырыпты т йінді с здерқ қ ү ө Келтірілген с здерді айсысы өТа ырыпты т йінді с здерқ қ ү ө Келтірілген с здерді айсысы ө ң қ ________________ жатады ? С здер банкісі ө Бізді та ырып ң қ О ушыны шатастыру шін қ ү та ырып а атысы бар с здерді қ қ қ ө о ан атысы жо с здермен ғ қ қ ө араластырып орналастыры дар. ң Негізгі с здер осы жерге ө ауыстырылуы тиіс.

Ойлан , Бірік , Б лісө О ушылар ойына келген қ жауаптарды немесе идеялардыОйлан , Бірік , Б лісө О ушылар ойына келген қ жауаптарды немесе идеяларды барынша к п ө жазады ( Ойлан ). Одан кейін олар з идеяларын ө ріптестерімен біріктіреді ә ( Бірік ) ж не со ында ә ң м алім ұғ б кіл сыныпты идеяларын ү ң тал ылауды бастайды (Б ліс). қ ө

Бірге ойлаймыз Б л сыныбы ызда тал ылау а ж не диалог а ұ ң қБірге ойлаймыз Б л сыныбы ызда тал ылау а ж не диалог а ұ ң қ ғ ә қ ы пал ететін ж не « олы ды к тер/1 адам а қ ә Қ ң ө ғ сену» к з арасынан бас тарту а к мектесетін ө қ ғ ө жа сы т сілі қ ә. 1. О ушыларды 4 адамнан т ратын топ а қ ұ қ б лі із ө ң , р о ушы а 1-ден 4-ке дейін н мір ә қ ғ ө бері із. ң 2. Одан кейін сіз о ушылар а топта тал ылау қ ғ қ шін с ра оясыз ү ұ қ қ. Берілген уа ыт біткеннен қ кейін, олар з жауаптарын планшетке жазады ө ж не сыныппен б ліседі. ә ө Сізге балалар арасында б секелестік тудыру ә шін пай есептеу ж йесін пайдалану а ү ұ ү ғ болады. Одан кейін бар ан сайын к рделілігі ғ ү артатын с ра тарды пайдалана отырып, ұ қ сипаттал ан адамдарды айталайсыз. ғ қ қ

1. Топтар а б лі із. ғ ө ң р топ м шелеріні санына1. Топтар а б лі із. ғ ө ң р топ м шелеріні санына арай з м шелеріне 1-ден 4-ке дейін Ә ү ң қ ө ү немесе 5-ке дейін н мір береді. ө 2. М алім с ра ояды, ойлану а уа ыт белгілейді ж не одан кейін “Бірге ойлаймыз” – деп ұғ ұ қ қ ғ қ ә айтады. 3. О ушылар т рады ж не с ра ты ауызша тал ылау шін стелді орта т сында т йісе, қ ұ ә ұ қ қ ү ү ң ұ ү е кейеді. ң 4. Барлы ы жауапты білгеннен кейін, з орындарына отырады да ғ ө , сынып дайын деп айтады. 5. Санды та дау шін зырылдауы ты айналдырады ң ү қ ( немесе 1-ден 4-ке немесе 5-ке дейін кез келген санды ата ыз ң ). р команданы тиісті о ушысы стелден планшет пен аламды алып, Ә ң қ ү қ жауап жазады да, орнынан т рады. Б л тынышты та орындалады. ұ ұ қ 6. Команда а бір мезетте жауаптарын к рсетуге белгі бері із. рбір д рыс жауап шін ғ ө ң Ә ұ ү пайларын есептейсіз. ұ

1. Ж п а б ліні іздерұ қ ө ң. 2. 3 й арым1. Ж п а б ліні іздерұ қ ө ң. 2. 3 й арым жазы ыз, оны ұ ғ ң ң біреуі “жал ан” болып табылады. ғ 3. з й арымдары ызды бас а Ө ұ ғ ң қ ж п а бері іздер ұ қ ң. 4. Екінші ж п й арымды о иды ұ ұ ғ қ ж не ш жауапты айсысы д рыс ә ү ң қ ұ еместігін тал ылайды. қ

О ушылар ш адамнан т ратын топта бірлесіп ж мыс істейдіқ ү ұ ұ : СПИКЕРО ушылар ш адамнан т ратын топта бірлесіп ж мыс істейдіқ ү ұ ұ : СПИКЕР м алімні н с аулы ы бойынша та ырыпты т сіндіреді (немесе проблема туралы з ойымен б ліседі) ұғ ң ұ қ ғ қ ү ө ө. ИНТЕРВЬЮЕР м ият ты дайды ж не егжей-тегжейін аны тау шін с ра тар ояды. ұқ ң ә қ ү ұ қ қ ХАТШЫ дерісті ба ылайды ж не «спикерге» де, «интервьюерге» де кері байланыс береді. ү қ ә ( Р лдерді аны тау шін “Бірге ойланамыз” т сілі олданылуы м мкін – р лдермен ауысу а болады ( азір немесе ө қ ү ә қ ү ө ғ қ кешіректеу). Ты дайты н ш б ры ш тар ң ү ұ

1-ші о ушыда а паратты 50 қ қ ң пайызы жазыл ан пара бар ғ қ.1-ші о ушыда а паратты 50 қ қ ң пайызы жазыл ан пара бар ғ қ. А паратта ы а аулы қ ғ қ қ А паратты ал ан б лігі 2-ші қ ң қ ғ ө о ушыда ы пара та қ ғ қ. Ж пта ы екі о ушы бір-біріне з б лігіне атысты т сініктеме ұ ғ қ ө ө қ ү береді ( оны а аздан к рсетпестен қ ғ ө ). Ж птар сыныппен кері байланыс орнатады. ұ

Кабинет объектілеріні модельдерің рбір топ орапта ы заттарды пайдалана отырып, здеріне берілген Ә қ ғКабинет объектілеріні модельдерің рбір топ орапта ы заттарды пайдалана отырып, здеріне берілген Ә қ ғ ө с лбаны/ж йені/картаны дыбыстауы ажет ұ ү қ ( ажетсізін алып таста ыз)қ ң. Ескерілуі тиіс : · С лба андай нысанда ұ қ болуы тиіс ? · Б л нысанды дыбыстау ұ шін нені пайдалана ү аламыз ? · Негізгі объектілерді алай қ сына аламыз ұ ?

Кабинетте орап ойылып, о ан о ушылар саба ты со ында з қ қ ғ қКабинетте орап ойылып, о ан о ушылар саба ты со ында з қ қ ғ қ қ ң ң ө с ра тарын алдыра алады. Б л с ра тар ұ қ қ ұ ұ қ келесі саба ты басында қ ң тал ыланады. қС ра тары бар орап ұ қ қ

О ушылар С РА ТАРЫН қ Ұ Қ алдырады қ Мысалы – · Жа а таО ушылар С РА ТАРЫН қ Ұ Қ алдырады қ Мысалы – · Жа а та ырыпты о ы ан кезде не ң қ қ ғ туралы білгі із келеді? ң · Білімді ба алау шін м алімнен ғ ү ұғ немесе бас а о ушылардан с рау. қ қ ұ · Алда ы уа ытта білімі ізді ғ қ ң жа сарт ы ыз келетін білім/т сінбеу қ қ ң ү саласын к рсету. ө абілеттері шамалы о ушыларды «Не» с рау Қ қ ұ есімдігін пайдаланып с ра ою а, ал абілеттері ұ қ қ ғ қ барынша дамы ан о ушыларды «Егер де …, не ғ қ болады? » деген лгіде с ра ою а ынталандыру. ү ұ қ қ ғ

К ту уа ыты о ушылар а ойлану а ж не жауап ү қ қ ғК ту уа ыты о ушылар а ойлану а ж не жауап ү қ қ ғ ғ ә беруге м мкіндік береді. Сыныпта ы балалар ү ғ барлы ы бірдей бір ба ытта ж не жылдам ғ ғ ә ойламайды – к ту о ушылар а з ойларын ү қ ғ ө жина тау а ж не ойыл ан с ра т ірегінде қ ғ ә қ ғ ұ қ өң ойлану а м мкіндік береді. ғ ү К ту уа ытыны 2 лгісі ү қ ң ү : М алім айтады ұғ , одан кейін о ушылар з қ ө жауаптарын бергенге дейін кідіріс жасайды. О ушы жауап беруді ая тайды ж не м алім қ қ ә ұғ оны жауабына ы пал еткенге дейін кідіріс ң қ жасайды. Б л амал о ушы а толы тыру а ұ қ ғ ж не жал астыру а немесе бас а о ушы а ә ғ ғ қ қ ғ жауап беруіне м мкіндік береді. ү К ту уа ыты ү қ

Ба даршамғ Т сінгендікті к рсету шін ба даршамны ү ө ү ғ ң тБа даршамғ Т сінгендікті к рсету шін ба даршамны ү ө ү ғ ң т стерін к рнекі рал ретінде пайдаланы ыз. ү ө құ ң Мысалы : · О ушыларда ызыл, жасыл ж не сары т сті қ қ ә ү карточкалар бар, оны олар з парталарына ө ояды немесе жо ары к тереді қ ғ ө ( ызылқ = т сінбеймін, жасыл ү = барлы ы т сініктіғ ү ). · О ушылар ба даршамны т стерін пайдалана қ ғ ң ү отырып, здерін ба алайды. М алімге ө ғ ұғ к рсетілген ба алауды о ушыларды ө ғ қ ң к нделіктеріне жазуына болады. ү · Сыныптастары ба даршам т стеріні ғ ү ң к мегімен таныстырылымдарды ж не т. б. ө ә ба алайды. ғ

растыр, одан кейін Жауап берҚұ О ушылар а жауап бергенге қ ғ дейін з ойларын жинарастыр, одан кейін Жауап берҚұ О ушылар а жауап бергенге қ ғ дейін з ойларын жина тау а ө қ ғ м мкіндік бері із ү ң – · жауап алдында ы ғ 30 секунд ты нсіз ойлау; қ ү · ж пта ы ұ ғ 2-3 минут ты ми а қ ғ шабуыл; · жауап бермес б рын ұ бірнеше ойлары ды жаз; ң · з к рші мен болжамды ө ө ң жауапты тал ыла. қ

К рші е гімелеп берө ң әң «К рші е гімелеп бер» дістемесі ө ңК рші е гімелеп берө ң әң «К рші е гімелеп бер» дістемесі ө ң әң ә о ушылар з ойларын дауыстап айтып қ ө беру шін пайдаланылады. ү · с ра ойы ыз, ойластыру а уа ыт ұ қ қ ң ғ қ бері із; ң · одан кейін о ушылардан з ойларын қ ө к ршілерімен б лісуді с ра ыз; ө ө ұ ң · о ушылар а жа а та ырыпты айты ыз қ ғ ң қ ң ж не осы та ырып бойынша здері ә қ ө білетін барлы жа дайды к ршісіне қ ғ ө айтуын сыны ыз ұ ң.

Басбармақ О ушыларды басбарма тарын қ ң қ к рсету ар ылы сіз т сіндіргенді өБасбармақ О ушыларды басбарма тарын қ ң қ к рсету ар ылы сіз т сіндіргенді ө қ ү оларды у де гейін тексері із ң ұғ ң ң. Басбарма жо ары а арай қ ғ ғ қ = Мен т сінемін. ү Басбарма к лдене қ ө ң = Мен т сінгендеймін. ү Басбармақ төмен қарай = Мен түсінбедім.

Идея туралы ойлар С ра а жауап ал ан кезде, б л ұ ққ ғ ұИдея туралы ойлар С ра а жауап ал ан кезде, б л ұ ққ ғ ұ идея туралы згелерді ойларын ө ң с рау жолымен ойлау логикасын ұ ашы ыз. ң Мысалы: “_____ идея туралы ал андары не ойлайды қ ғ ? ”

Ба алау шін досты ғ ү қ пи ылда ы критерийлері ғ ғ бар лдірленген үБа алау шін досты ғ ү қ пи ылда ы критерийлері ғ ғ бар лдірленген ү карточкалар дайында ыз. ң Үлдір ленген критерийлер

А Ә Б В Сыныпта ы о ушыны р айсысына ғ қ ң ә қА Ә Б В Сыныпта ы о ушыны р айсысына ғ қ ң ә қ А, , Б ж не В ріптерімен оса Ә ә ә қ т рт-т рттен лдірленген ө ө ү карточкаларды жина ын ң ғ дайында ыз. Жауапты т рт ң ң ө н с асы бар с ра тар ойы ыз, ұ қ қ ң о ушылар д рыс жауап а с йкес қ ұ қ ә келетін карточкаларын к рсетуі ө керек. Олардан ал андарыны қ ғ ң карточка-жауаптарына арамауын қ тіні із. ө ң

Жасыл алпақ қ - Креатив Менде андай идеялар бар қ ? андай баламалы т рлерді ойлапЖасыл алпақ қ — Креатив Менде андай идеялар бар қ ? андай баламалы т рлерді ойлап Қ ү таба аламын ? Барлы жа асын ж не ызы тысын қ ң ә қ қ жазы ыз. ң К к алпа ө қ қ — шолу Мен не аштым ? Та ы не ашыл ан жо ғ ғ қ ? Мен оны алай аша аламын қ ? Мен барлы алпа ты кие алдым қ қ қ ба ? Жалпы т сінігі ізді жазы ыз. ү ң ңСары алпа қ қ — Позитив Жа ымды т стары андай ғ ұ қ болды ? Оны арты шылы ы андай ң қ ғ қ ? Ма ан не найды ғ ұ ? О тарма тарын жазы ыз. ң қ ңызыл алпа Қ қ қ – Т йсікү Мені т йсіктік реакциям андай ң ү қ ? Мені т йсігім ма ан не дейді. ң ү ғ з ойлары ды жазы ыз. Ө ң ң ара алпа Қ қ қ — Жа ымсызғ Жа ымсыз кезе дерді ғ ң к рсеті із ө ң ? андай проблемалар бар Қ ? Ма ан не намайды ғ ұ ? Жа ымсыз тарма тарды ғ қ жазы ыз. ңА алпа қ қ қ — Факт ілер Менде андай а парат бар қ қ ? Ма ан андай а парат алу ажет ғ қ қ қ ? Білеті ізді ана жазы ыз. ң ғ ңДе Боно ны алпа тары ң қ қ : м тінге/суретке/о у а ы пал ә қ ғ қ етуді 6 т сілі. ң ә ( ажеті жо ын алып таста ызқ ғ ң ) К к алпа ты барлы топтан кейін кері ө қ қ қ байланысты алу шін пайдаланы ыз. ү ң

К ір ж а я т ы н ж іп. С здерді ойы ыз өК ір ж а я т ы н ж іп. С здерді ойы ыз ө қ ң

С ти ке р л е р то б ы. А Ә В Б Б лС ти ке р л е р то б ы. А Ә В Б Б л алай ж мыс істейді ұ қ ұ : 1. рбір топ а ж мыс пара ы берілді Ә қ ұ ғ. С ра /та ырыпты о ып, жауап ретінде стикерде ұ қ қ қ фактілерді осу ажет қ қ ( 2 минут ішінде ). 2. Уа ыт ая талар ша та, пара са ат тіліні қ қ ғ ң ба ыты бойынша келесі топ а беріледі, оны ғ қ ң атысушылары о ан зіні стикерлерін іледі. қ ғ ө ң 3. Барлы топ пара тармен ж мыс істеп бол ан қ қ ұ ғ со , тапсырма орындалды деп есептеледі. ң REMEMBER: You may not repeat any facts or information that has already been added by another group.

Жанды фотосуреттер Берілген суреттерді бірінен стоп-кадр ры ызң құ ң : Суретті ойы ыз қЖанды фотосуреттер Берілген суреттерді бірінен стоп-кадр ры ызң құ ң : Суретті ойы ыз қ ң Шынайы картина андай қ ? К зімізге не к рінбейдіө ө ? Суреттегі _______ сіз деп елестетіп көріңіз. Сіз не туралы ойлады ыз ң ? ВА Б

Б лме – б л картаө ұ ! есік терезелер Сынып карта т рінде координатты торБ лме – б л картаө ұ ! есік терезелер Сынып карта т рінде координатты тор т рінде белгіленген. Торды пайдалану ар ылы, ү қ б лмедегі орындарды аны та ыздар ө қ ң. Координатын осы жерде к рсеті із ө ң

1 2 3 4 5 6 7 8 9Крестик тер -н ө л дікте р Rules:1 2 3 4 5 6 7 8 9Крестик тер -н ө л дікте р Rules: 1. 1-ші команда ( н лдіктерө ) кестеден сан та дайды ң. 2. М алім сол н мірдегі с ра ты о иды ұғ ө ұ қ қ. 3. Жауап д рыс бол ан жа дайда, 1-ші команда ұ ғ ғ сол квадрат а крестик ояды қ қ. 4. Жауап д рыс болма ан жа дайда, 2-ші ұ ғ ғ команда (крестиктер) с ра а жауап беруге ж не ұ ққ ә сол квадрат а крестик ою а м мкіндік алады қ қ ғ ү. Ереже

1 -о ушық : телефон со ылып ғ жат ан а сатып, қ ғ1 -о ушық : телефон со ылып ғ жат ан а сатып, қ ғ ұқ т улік бойы орын ә ал ан о и алар туралы ғ қ ғ хабарлайды. ( мысалы: су тас ыныны қ ң де гейі) ң 4 -о ушы қ : Тілші с хбат ұ алатын ку гер. ә 3 -о ушы қ : Тілші ; о и а орнынан қ ғ а парат сынады. қ ұ 2 -о ушы қ : Телестудияда ы ғ диктор; жиынты қ а парат береді. қ Кезбе тілші Топтарда ………. туралы жа алы тар ба дарламасын жасау ажет. ң қ ғ қ ( мысалы: су тас ыны, Гастингстегі шай ас ж не т. б. қ қ ә )

Жадыны дамыту а арнал ан ойынғ ғ Сіздер топ а б лінесіздер қ ө Сізге мынаныЖадыны дамыту а арнал ан ойынғ ғ Сіздер топ а б лінесіздер қ ө Сізге мынаны ойластыру керек : · Диаграмманы ж не м тінді толтыру шін ә ә ү андай стратегияны пайдаланасыз? қ · Тиімді ж мыс а зі ізді алай бейімдейсіз ұ қ ө ң қ немесе дайындайсыз ? · Сізді ойы ызша, б л тапсырмада ң ң ұ айсысы айтарлы тай же іл/ иын қ қ ң қ ? Мен «Бастаймыз» деген кезде, топты бір атысушысы мені стеліме жа ын ң қ ң ү қ келеді де, командасына кері барып, а паратты жаз ан а дейін, қ ғ ғ картадан/диаграммадан/с лбадан/бумадан/графикадан/заттар ретінен барынша ұ к п а паратты есте са тау а тырысады. ө қ қ ғ Ереже : 1. Командадан бір адам ана з орнын бір ғ ө рет тастап шы а алады. ғ 2. Сіз стел басында бол анда еште е ү ғ ң жаза алмайсыз. 3. стел басында т рып, з команда ыз а Ү ұ ө ң ғ а паратты дауыстап айта алмайсыз. қ

Жадыны дамыту а арнал ан ойынғ ғ Реттілікті есте са тауды жа сы т сілі –Жадыны дамыту а арнал ан ойынғ ғ Реттілікті есте са тауды жа сы т сілі – айталау. қ ң қ ә қ Б гін біз есте са тайтын топтама/реттілік/серия ү қ : ____________ 1 -о ушы қ : Алдымен. . . . . 2-о ушы қ : Алдымен. . . . . одан соң. . . . 3-о ушы қ : Алдымен. . . . . одан кейін. . . . , сондай-а қ. . . 4 ж не т. б. о ушылар ә қ : алдымен баста ыз ж не келесі тарма ты осу ар ылы ң ә қ қ қ жал астыры ыз ғ ң. Осы топтаманы/реттілікті/серияны кім ая тай алады қ ? Б л алай ж мыс істейді ұ қ ұ :

 Дайындал. . . На зар сал…О ы дарқ ң ! р о ушы берілген Ә Дайындал. . . На зар сал…О ы дарқ ң ! р о ушы берілген Ә қ та ырыпты т сіндіруге қ ү к мектесетін заттар ө жина ын алады. Сізді ғ ң тапсырманы жоспарлау шін 5 минуты ыз бар. ү ң