Презентация 1. Д.С бас. мем. саясат. нег аидалары.

Скачать презентацию 1. Д.С бас. мем. саясат. нег аидалары. Скачать презентацию 1. Д.С бас. мем. саясат. нег аидалары.

1._d.s_bas._mem._sayasat._neg_aidalary..ppt

 • Размер: 805 Кб
 • Количество слайдов: 19

Описание презентации Презентация 1. Д.С бас. мем. саясат. нег аидалары. по слайдам

Денсаулық са тауды бас аруда ы мемлекет қ қ ғ саясатыны негізгі а идалары.Денсаулық са тауды бас аруда ы мемлекет қ қ ғ саясатыны негізгі а идалары. ң қ ғ Алматы 2011 « о ам салауатты мір салты ж не з денсаулы ына Қ ғ ө ә ө ғ жауапкершілікпен ара аны я ни б л — мемелекеттік саясатты қ ғ ғ ұ ң ішіндегі денсаулы са тау саласында ы ж не к нделікті қ қ ғ ә ү адамдарды міріндегі негізгі а идаларыны бірі болу керек ң ө қ ғ ң » Назарбаев Н. А. ДЕНСАУЛЫ СА ТАУ Қ Қ САЯСАТЫ Ж НЕ Ә БАС АРУ Қ КАФЕДРАСЫ

Мазм ныұ 1. Р Қ - ны денсаулы та за намаларың қ ң 2. Денсаулы саМазм ныұ 1. Р Қ — ны денсаулы та за намаларың қ ң 2. Денсаулы са тау ж йесі мен денсаулы қ қ ү қ са тауды аны тамалары. қ ң қ 3. Р денсаулы са тауда мемлекеттік саясатты Қ қ қ ң 17 станымы. ұ 4. Денсаулы са тауды мемлекет тарапанынан қ қ реттеу. 5. Р денсаулы са тау субъекттері туралы Қ қ қ ым. ұғ 6. Медициналы к мек т рлері. қ ө ү 7. «Са ламатты аза стан Қ қ » денсаулы са тауды қ қ дамытуды мемлекеттік ба дарламасы. ң ғ

Р денсаулы са тауда Қ қ қ за намалары ң Р денсаулы са тауда Қ қ қ за намалары ң

 Денсаулы са тау қ қ - б лұ р бір азаматты денсаулы ын жо Денсаулы са тау қ қ — б лұ р бір азаматты денсаулы ын жо алт ан Ә ң ғ ғ қ жа дайда аурулардын алуына мен ғ емдеуге ба ыттал ан , леуметтік ғ ғ ә санитралы гигиеналы жа дайды д рыс қ қ ғ ұ де гейде стап т ру а ж не р бір жеке ң ұ ұ ғ ә ә азаматты денсаулы ын ны айту мен мір ң ғ ғ ө с ру за ты ын л айту а ба ыттал ан ү ұ қ ғ ұ ғ ғ саясатты , экономикалы , ы ты қ қ құқ қ қ шаралар ж йесі. ү

Денсаулы са тау қ қ ж йесі б л ү ұ Р азаматтарыны Қ ңДенсаулы са тау қ қ ж йесі б л ү ұ Р азаматтарыны Қ ң денсаулы а ққ ы ын амтамасыз құқ ғ қ ету ма сатында қ ізмет ететін қ мемлекеттік органдар мен субъекттер жиынты ы ғ

Денсаулы са тау аясында қ қ мемлекет саясатыны негізгі ң а идалары қ ғ 1. АзаматтардыДенсаулы са тау аясында қ қ мемлекет саясатыны негізгі ң а идалары қ ғ 1. Азаматтарды сапалы, тиімді, ауіпсіз, те ылы қ ң құқ медициналы к мекпен амтамасыз ету қ ө қ ; 2. Ко ам мен жеке р бір адамны денсаулы ын са тау мен ғ ә ң ғ қ ны айту ма станында мемлекет пен ж мыс берушілерді ғ қ ұ ң ж не р азаматты ә ә ң ортақ жауапкершілігі. 3. Ана мен бала денсаулы ын ны айту ғ ғ ; 4. А ысыз кепілді медициналы к мек к лемімен амтамасыз қ қ ө ө қ ету. 5. Денсаулы са тау ж йесіні профилактика ба ытында қ қ ү ң ғ басым ж мыс істеуі. ұ 6. Медициналы к мекті олжетерлігі. қ ө ң қ

Денсаулы са тау аясында қ қ мемлекет саясатыны негізгі ң а идалалры қ ғ 7. Денсаулы са тау аясында қ қ мемлекет саясатыны негізгі ң а идалалры қ ғ 7. медициналы к мек сапасыны т пкілікті жо арлауы. қ ө ң ү ғ 8. Халы ты санитарно-эпидемиологиялы игілігін қ ң қ амтамасыз ету. қ 9. Медициналы к мек к рсетуде денсаулы са тау мекеме қ ө ө қ қ ізметтеріні саба тасты ы. қ ң қ ғ 10. азіргі заман а сай медицина мен фармацевтикада ы Қ ғ ғ білім беру технологияларды олдана отырып сдіксіздік пен қ ү саба тасты ты камтамасыз ету. қ қ 11. Денсаулы са тау аясында халы аралы ылым мен қ қ ғ техниканы озы н тижелерін олдана отрып мемлекет ң қ ә қ тарапынан отанды медициналы ылым а к мек к рсету. қ қ ғ ғ ө ө 12. Ерікті тегін донорыл ты мада тау. қ қ

Денсаулы са тау аясында мемлекет қ қ саясатыны негізгі а идалалры ң қ ғ 13. Денсаулы са тау аясында мемлекет қ қ саясатыны негізгі а идалалры ң қ ғ 13. Б секеге т се алатын медицина мен ә ү фармацевтикалы нерк сіптер мен ылыми деулерге қ ө ә ғ өң мемлекет тарапынан олдау к рсету қ ө 14. о амды бірлестіктерді денсаулы са тауда Қ ғ қ ң қ қ азаматты ы ын амтамасыз ету. қ құқ ғ қ 15. Денсаулы са тауды халы м тажды ы мен мір қ қ қ ұқ ғ ө сапасын к теру ма станында леуметтік ба ыттандыру. ө қ ә ғ 16. Салауатты мір салты мен д рыс тама тануды ө ұ қ алыптастыру а ж рдемдесу қ ғ ә 17. Халы денсаулы ыны ауіпсіздігі ж не д рілік қ ғ ң қ ә ә заттарды тиімділігі мен сапасын лтты ауіпсіздік ң ұ қ қ факторларына жат ызу. қ

Денсауліқ сақтауді мемлекеттік реттеу Реттеу ба ғ ынышсатысы Р кметіҚ ү кілетті орган Ө Денсауліқ сақтауді мемлекеттік реттеу Реттеу ба ғ ынышсатысы Р кметіҚ ү кілетті орган Ө

Денсаулы са тауды мемлекет қ қ тарапынан ада алау қ ғ медициналы , фармацевтикалы ызметтердіДенсаулы са тауды мемлекет қ қ тарапынан ада алау қ ғ медициналы , фармацевтикалы ызметтерді мемлекет пен сан. -эпид қ қ қ ң када алауды тарапынан тексерілуі ғ ң медициналы , фармацевтикалы ызметтерді лицензиядан туі қ қ қ ң ө Денсаулы са тау облысында Аккредитация; қ қ Денсаулы са тау облысында қ қ Аттестация; Д рілік заттар мен медициналы б йымдарды досьелеріне ә қ ұ ң регистрация мен айта регистрация м л меттері қ ә ә Д рілік заттар мен таурларды ( ә ң ж мыстар, ұ ізметтер қ )денсаулы қ талаптарына с йкестігін растау ә мемлекеттік мекемелердегі д рілік заттар мен к рсетіліп жат ан ә ө қ ізметтер ба асына мемлекет тарапынан ада алау мен реттеу қ ғ ж ргізу ү

Денсаулы са тау субъектілеріқ қ 1) амбулатор лы - емханалық к мек к рсететін ө өДенсаулы са тау субъектілеріқ қ 1) амбулатор лы — емханалық к мек к рсететін ө ө мекемелер ; 2) стационарды к мек к рсететін мекемелер ө ө ; 3) санитарлы авиация мен жедел медициналы қ қ к мек к рсететін мекемелер ө ө 4) апатты медицина мекемелері 5) алпына келтіруші ем ж не реабилитация қ ә мекемелері

Денсаулы са тау субъектілеріқ қ 6) мейір бикелік к ту мен паллиативті к мек ү өДенсаулы са тау субъектілеріқ қ 6) мейір бикелік к ту мен паллиативті к мек ү ө к рсететін мекемелер ө 7) ан аясында ж мыс ж ргізетін мекемелер қ ұ ү 8) паталогиялы анатомия мен сот медицина қ аясында ж ргізтін мекемелер ү 9) фармацевтикалы ізмет к рсететін қ қ ө денсаулы са тау мекемелер қ қ 10) т р ындарды ұ ғ ң санитарлы-эпидемиологиялы ауіпсіздігін қ қ амтамасыз ететін денсаулы са тау мекемесі қ қ қ

Денсаулы са тау субьектілеріқ қ 11) денсаулы са тауда ы ылыми мекемелер қ қ ғ ғДенсаулы са тау субьектілеріқ қ 11) денсаулы са тауда ы ылыми мекемелер қ қ ғ ғ 12) денсаулы са тауда ы білім беру мекемелер қ қ ғ 13) салауатты мір салты мен сау тама тануды ө қ калыптастыру ізметін ат аратын денсалы қ қ қ са тау мекемелер қ 14) ВИЧ/СПИД профилактикасын ж ргізетін ү денсаулы са тау мекмелер қ қ 15) лтты холдингтер Ұ қ

Медициналы к мек т рлеріқ ө ү 1. Д рігерге дейінгі медициналы к мек. ә қМедициналы к мек т рлеріқ ө ү 1. Д рігерге дейінгі медициналы к мек. ә қ ө Аурудын алуы мен емдеу, диагностика, реабилитация а д р герді атысун ажет етпейтін ғ ә ә ң қ қ орта медициналы білімі бар ізметкермен к рсетіледі. қ қ ө Т тенше жа дайда д рігерге дейінгі к медициналы ө ғ ә ө қ білімі жо , біра керекті дайынды ы бар адамдармен қ қ ғ к рсетіледі. ө 2. Білікті медициналы к мек. қ ө Арнайы медициналы к мекті, диагностиканы, қ ө реабилитация шараларын ажет етпейтін жо ары қ ғ медициналы білімі бар ізметкерлермен к рсетіледі. қ қ ө

Медициналы к мек т рлеріқ ө ү 3. Мамандырыл ын медициналы к мек. ғ қ өМедициналы к мек т рлеріқ ө ү 3. Мамандырыл ын медициналы к мек. ғ қ ө Арнайы медициналы ем д режелерді, диагностиканы қ ә ж не реабилитация шараларын ажет ететін арнайы ә қ мамандырыл ан ізметкерлермен к рсетіледі. ғ қ ө Консультативті диагностика мен стационарлы ем қ т рінде к п профильді денсаулы са тау мекемелерімен ү ө қ қ к рсетіледі. ө 4. Жо ары мамандырыл ан медициналы к мек. ғ ғ қ ө Арнайы кілеттілігі бар Диангостика мен емдеуде ж не ө ә реабилитацияда жа ы озы технологиярады ң қ олданатын органдарда к рсетіледі. қ ө

Медициналы к мек т рлеріқ ө ү 5. леуметтік медициналы к мек. Ә қ ө леуметтікМедициналы к мек т рлеріқ ө ү 5. леуметтік медициналы к мек. Ә қ ө леуметтік мані бар ауруларды арнайы Ә мамандар емдейді. К мекті тізімі Каза стан ө ң қ Республикасыны кметі аны тайды. ң ү қ

Медициналы к мек т рлеріқ ө ү 1) амбулаторлы-емханалы к мек: қ ө бастап ыМедициналы к мек т рлеріқ ө ү 1) амбулаторлы-емханалы к мек: қ ө бастап ы медициналы -санитарлы к мек; қ қ қ ө консультативті-диагностикалы к мек; қ ө 2) стационарлы к мек; қ ө 3) стационаралмастырушы к мек; ө 4) жедел медициналы к мек ; қ ө 5) санитарлы авиация; қ 6) т тенше жа дайларда к рсетілетін медициналы ө ғ ө қ к мек; ө 7) медициналы реабилитация мен айта алпына қ қ қ келтіруші ем 8) паллиативті к мек пен мейірбикелік к ту; ө ү 9) д ст рлі медицина, халы ты медицина ә ү қ қ

Денсаулы са тау ж йесін қ қ ү дамыту стратегиясы Казахстан Республик асын 2030 жылДенсаулы са тау ж йесін қ қ ү дамыту стратегиясы Казахстан Республик асын 2030 жыл а дейін дамыту ғ Стратегия сы 2010 жылды ң 29 а тарда Елбасық ң аза стан хал ына жолдауы Қ қ қаза станды 2020 жыл а дейін Қ қ ғ дамытутуды стратегиялы жоспары ң қ аза стан Республикасыны 2010-2014 Қ қ ң жылдары индустриалды инновациялы қ дамуды жылдамдату мемлектеттік ба дарламасы ғ аза стан Республикасыны Қ қ ң 2011-2015 жылдарына денсаулы қ са тауды дамыту «Саламатты аза стан» ба дарламасы қ Қ қ ғ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.