Presentation onon : : legal

Скачать презентацию Presentation  onon : : legal Скачать презентацию Presentation onon : : legal

laws.ppt

 • Размер: 2.7 Mегабайта
 • Количество слайдов: 11

Описание презентации Presentation onon : : legal по слайдам

 Presentation onon : : legal profession Made Student of the Faculty Presentation onon : : legal profession Made Student of the Faculty of Law 2 year 5 group Babiy Olena

 • Lawyer - an individual who has a professional legal knowledge in the field • Lawyer — an individual who has a professional legal knowledge in the field of law, law and practice of its application. . • Юрии ст ( ( правник ) — фізична особа, яка має професійні правові знання у галузі юридичних наук, законодавства й практики його застосування.

 • Today it is very difficult to say how many lawyers working in Ukraine. • Today it is very difficult to say how many lawyers working in Ukraine. We know only that their number is increasing annually by an average of 70 thousand experts, lawyers. The main peak of «growth» legal market occurred in the early 2000’s. Then the lawyers climbed to the highest rating shadily in occupations that are popular and the demand of employers. • На сьогодні дуже складно сказати, скільки юристів працює в Україні. Відомо лише, що щорічно їхня кількість збільшується в середньому на 70 тисяч фахівців-правознавців. Основний пік «приросту» юридичного ринку мав місце на початку 2000 -х років. Тоді юристи піднялися на вищі сходини у рейтингу професій, що користуються популярністю і попитом роботодавців

 • Recently, experts note the high “tension” Ukrainian market of lawyers and even predict • Recently, experts note the high “tension” Ukrainian market of lawyers and even predict that within a few years, many graduates can not get through the competition law practice. However, judging by the biographies of some «celebrities», the right can open doors not only in the notary offices and courtrooms, but in big politics. • Останнім часом експерти відзначають високу » напругу » » українського ринку юристами і навіть прогнозують, що через кілька років багато випускників вузів не зможуть почати юридичну практику через конкуренцію. Проте, судячи з біографій деяких «знаменитостей», право може відкрити двері не лише у нотаріальні контори і зали судових засідань, але й у велику політику.

 • lawyer serves civil society and the state ; ; • юрист служить • lawyer serves civil society and the state ; ; • юрист служить громадянському суспільству і державі ; • lawyer is dealing, as a rule, the social anomalies, «disease» in society; • юрист має справу, як правило, з соціальними аномаліями, «хворобами» в суспільстві; • Lawyer — servant of the law: in his work, he always acts within the law ; ; • юрист — служитель закону: у своїй діяльності він завжди діє в рамках закону

 • Lawyers have different preparedness, unequal ability. All together they perform professional activities • Lawyers have different preparedness, unequal ability. All together they perform professional activities that affect quality of life and its legal culture, so they should have a number of specific qualities. • Юристи мають різну підготовленість , , неоднакові здібності. . ВсіВсі разом вони здійснюють професійну діяльність , , якаяка впливає нана якість життя людей іі їхїх правову культуру , , тому вони повинн і і володіти рядом специфічних якостей. .

 • The better the lawyer thinks that the longer knows what he is bolder • The better the lawyer thinks that the longer knows what he is bolder and persistently, the more exact will be his decision and the higher reputation. Чим краще мислить юрист, що більше знає, чим він сміливіший і наполегливіший, тим точнішими будуть його рішення і тим вищою репутація.

 Prominent lawyers were: • Guy - o ne of the most influential Roman Prominent lawyers were: • Guy — o ne of the most influential Roman lawyers Lived in Adrian. • Modestyn Herennius — Roman lawyer and statesman III century • Domitius Ulpyan (170 -228) — One of the famous Roman lawyers. Видатними юристами Були: • Гай — один з найвпливовіших римських юристів. Жив при Адріані. • Модестін Герен — римський юрист і державний діяч III століття. • Доміцій Ульпіан (170 -228) — один з видатних римських юристів.

  Jokes about lawyer : • Judge accused: - Why did you not have Jokes about lawyer : • Judge accused: — Why did you not have a lawyer? — All the lawyers refuse to conduct my business as soon as they will know that I really did not take those five million Анекдоти про Юристів : • Судья подсудимому: — Почему вы не взяли себе защитника? — Все адвокаты отказываются вести мое дело, как только узнают, что я действительно не брал этих пяти миллионов

 • Argue with a lawyer, anyway, that sling mud pig: after a • Argue with a lawyer, anyway, that sling mud pig: after a while you realize that the pig really enjoys. Спорить с юристом, все равно, что обливать грязью свинью: через некоторое время вы понимаете, что свинья действительно получает удовольствие. .

 Thank you !!!      Thank you !!! [email protected] ru