Скачать презентацию Prečo má význam tvoriť školský vzdelávací program Скачать презентацию Prečo má význam tvoriť školský vzdelávací program

f594fdf02481305b978127a1773916d5.ppt

  • Количество слайдов: 35

Prečo má význam tvoriť školský vzdelávací program ? Prečo má význam tvoriť školský vzdelávací program ?

Keď niečo robíš tak, ako si to robil pred desiatimi rokmi, tak je veľmi Keď niečo robíš tak, ako si to robil pred desiatimi rokmi, tak je veľmi pravdepodobné, že to robíš zle“. Charles Kettering (1876 -1958) učiteľ, inžinier, vedec, vynálezca, filozof „Nepracuj tvrdo, pracuj múdro“ Dr. House

Čo pôsobí na žiaka v súčasnej škole Akého žiaka chceme v súčasnosti ? mal Čo pôsobí na žiaka v súčasnej škole Akého žiaka chceme v súčasnosti ? mal požadované vedomosti a zručnosti z predmetov: matematika, slovenský jazyk, fyzika, chémia , . . . Každý žiak zo všetkého. . Aké máme plány do budúcnosti Flexibilný, komunikatívny, vedel pracovať s informáciami, mal kľúčové spôsobilosti, ale aby bol aj usilovný, zodpovedný, samostatný ŽIAK Akí chcú byť žiaci ? Vzory, celebrity z úplne iného prostredia ako ukazuje súčasná škola

Aký je výsledok? nespokojnosť učiteľov nespokojnosť žiakov Snaha nájsť východisko z tejto situácie ? Aký je výsledok? nespokojnosť učiteľov nespokojnosť žiakov Snaha nájsť východisko z tejto situácie ?

Návrh na riešenie situácie zo strany škôl neučiť všetkých žiakov všetko, žiak ako vzdelávajúci Návrh na riešenie situácie zo strany škôl neučiť všetkých žiakov všetko, žiak ako vzdelávajúci sa subjekt, ponechať zodpovednosť škole za výber časti obsahu, upraviť obsah vzdelávania tak, aby si žiaci mohli rozvíjať kľúčové spôsobilosti, každý žiak mohol zažiť úspech

Na akých princípoch je vytvorený Štátny vzdelávací program? 3 základné princípy dvojúrovňový model tvorby Na akých princípoch je vytvorený Štátny vzdelávací program? 3 základné princípy dvojúrovňový model tvorby vzdelávacích programov vzdelávanie je zamerané na cieľ – na výstup žiakov (spôsobilosti) základné učivo – obsahový štandard

Základný princíp reformy spolupráca pedagogického zboru Ak vieme, akých žiakov chceme mať, spoločne sa Základný princíp reformy spolupráca pedagogického zboru Ak vieme, akých žiakov chceme mať, spoločne sa rozhodnime, ako k tomu prispejeme

Aká by mala byť nová škola? Je potrebné zmeniť priority vzdelávania v súvislosti so Aká by mala byť nová škola? Je potrebné zmeniť priority vzdelávania v súvislosti so zmenou okolností, ktoré pôsobia na žiaka a na proces vzdelávania zmeniť ciele vzdelávania, poskytovať žiakom individuálnu starostlivosť, motivovať žiakov , hodnotiť žiakov iným spôsobom , zmeniť štýl výučby, zmeniť štýl učenia sa žiakov , viesť učiteľov k tvorbe vzdelávacieho obsahu, priviesť učiteľov viac k tímovej práci, zmeniť klímu školy a triedy.

Čo je školský vzdelávací program Školský vzdelávací program (ŠKVP) je základným dokumentom školy, podľa Čo je školský vzdelávací program Školský vzdelávací program (ŠKVP) je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v škole, vydáva ho riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, rade školy a po písomnom súhlase zriaďovateľa školy, musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania. Riaditeľ školy schválený školský vzdelávací program vydá a zverejní na prístupnom mieste, schválený školský vzdelávací program je verejnou listinou. Súlad ŠKVP s ŠVP kontroluje štátna školská inšpekcia.

A poďme vypĺňať školský vzdelávací program Vychádza zo školského zákona a zo Štátneho vzdelávacieho A poďme vypĺňať školský vzdelávací program Vychádza zo školského zákona a zo Štátneho vzdelávacieho programu. Má tri časti 1. časť Všeobecná charakteristika školy Kvantitatívna Tieto časti musí robiť celý pedagogický kolektív spolu 2. časť Pedagogické zásady školského vzdelávacieho programu 3. časť Učebný plán Učebné osnovy

Krok za krokom v tvorbe Šk. VP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Krok za krokom v tvorbe Šk. VP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Musíte mať pozitívny prístup Vytvorte si realizačný tím, ktorý je tvorivý zadefinujte kompetencie, rozdeľte úlohy, zodpovednosť a termíny Zvoľte si koordinátora Prečítajte si spoločne Štátny vzdelávací program, či ho rovnako vnímate Urobte si SWOT analýzu školy – svoje silné a slabé stránky Vytvorte si vlastnú stratégiu a zameranie školy a v súlade s cieľmi vypracujte víziu školy a profil absolventa školy Ujasnite si kľúčové kompetencie zo ŠVP

Akými metódami rozvíjať spôsobilosti Oboznámte sa s požadovanými spôsobilosťami žiakov, charakteristikou, cieľmi a obsahom Akými metódami rozvíjať spôsobilosti Oboznámte sa s požadovanými spôsobilosťami žiakov, charakteristikou, cieľmi a obsahom vzdelávacích oblastí, získajte o nich komplexný a ucelený prehľad Premýšľajte o metódach a formách – ak sa rozhodnete projektové vyučovanie, či zážitkové učenie – akú časovú dotáciu na to potrebujete

Čo s kľúčovými spôsobilosťami? Spoločne v tíme si premyslieť ako by sa dali rozvíjať Čo s kľúčovými spôsobilosťami? Spoločne v tíme si premyslieť ako by sa dali rozvíjať kľúčové spôsobilosti Príklad: intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti z pohľadu školy: „Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Intenzívne to bude v prvých týždňoch septembra, v ktorých vyčleníme hodiny na blokové vyučovanie, resp. kurzy, zamerané na sebahodnotenie. Cieľom bude, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky“ Realizácia: prvý septembrový týždeň 15 hodín kurz so školským psychológom na tému: ako odbúrať trému, stres, zlé návyky pri učení, vytvoriť dobrú klímu v triede

Ďalšie príklady stratégie školy ako rozvíjať kľúčové spôsobilosti spôsobilosť : vedieť riešiť problémy Z Ďalšie príklady stratégie školy ako rozvíjať kľúčové spôsobilosti spôsobilosť : vedieť riešiť problémy Z pohľadu školy Budeme sa snažiť orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov. K tomu, aby sa naučili riešiť problémy, je potrebné, aby sa naučili pýtať, hľadať problémy, snažiť sa nájsť odpovede. Spôsobilosť: komunikatívnosť a pracovať s informáciami a mať prezentačné schopnosti Realizácia : Pre žiakov 5. ročníka vyhlasujeme celoročný projekt s aktuálnou témou , v ktorej môžu preukázať svoje schopnosti spracovania témy a prezentovania. Na konci školského roka bude usporiadaná ročníková konferencia

Príklady škôl NÁSTENNÉ KRESBY ZŠ Kanianka Na výtvarnej výchove sa zrodila krásna myšlienka, pomaľovať Príklady škôl NÁSTENNÉ KRESBY ZŠ Kanianka Na výtvarnej výchove sa zrodila krásna myšlienka, pomaľovať školu. Avšak nie hocijako. Prezrite si ako to dopadlo. Nástenné maľby sa stali jednými z najkrajších prác detí našej školy na výtvarnej výchove. Deti skrášlili pod vedením p. uč. Oberfrancovej steny svojich tried. Dúfajme, že sa im čoskoro podarí skrášliť i biele steny chodieb. Omnia sponte fluant, absit violeta rebus. Všetko nech plynie voľne, nech je veciam vzdialené násilie. (J. A. Komenský ) Rozvíjanie kompetencie vnímať umenie a vyjadriť sa prostredníctvom umenia -

Príklady škôl Multimediálne hodiny ZŠ Novomeského 2 Košice Mgr. B. Šturmankinová a Mgr. T. Príklady škôl Multimediálne hodiny ZŠ Novomeského 2 Košice Mgr. B. Šturmankinová a Mgr. T. Foldynová prezentovali spolu so žiakmi globálne problémy krajín tretieho veku - Sudán, Keňa a Mozambik pred mladšími spolužiakmi našej školy. Rozvíjanie spôsobilosti pracovať s informáciami, prezentovať prácu, tímová práca

Príklady zo škôl Projekt Detektívi V projekte Detektívi chceme prostredníctvom kamery a v spolupráci Príklady zo škôl Projekt Detektívi V projekte Detektívi chceme prostredníctvom kamery a v spolupráci so Štátnym archívom v Bytči, mestským úradom, rodičmi, starými rodičmi, klubom dôchodcov, žiakmi, učiteľmi iných ročníkov i škôl zanechať kultúrne dedičstvo mesta v podobe filmu - DVD, pričom chceme zachytiť mesto v súčasnosti a doplniť ho o historické poznatky o osobnostiach, dominantách mesta, čo bude slúžiť ako didaktický materiál na vyučovanie vlastivedy v treťom ročníku. Výzva pre všetky základné školy v regióne Bytča! Ktorá zo škôl má záujem stať sa spoluautorom KUCHÁRKY Z BYTČIANSKEJ KOTLINY, prosíme o kontaktovanie sa s autormi projektu, prípadne s vedením školy. Všetky informácie sú dostupné na projekty. zsmieru. sk/detektivi/. Návšteva v Rozprávkove Rozprávkovo je druhácka trieda, ktorá pocas školského roka prechádza rozprávkovými krajinami a spoznáva rôzne rozprávkové postavicky. Pocas matematiky, slovenského jazyka, prvouky a informatickej výchovy robia rozprávkové postavy detom spolocnost. Skúšajú ich, vysvetlujú ucivo i odmenujú. Projekt „Živly v akcii“ Zameraním tohto projektu je uskutočnenie netradičného projektového, zážitkového vyučovania pre mimoriadne nadané deti pre ročníky 1. – 6. a ŠKD. Zorganizujeme 8 tematických dní o prírodných živloch, s ktorými sa človek stretáva celý život. Počas nich budú deti aktívne prezentovať výsledky svojho celomesačného bádania, tvorenia. Aktivity zrealizujeme na 1. stupni na hodinách prvouky, slovenského jazyka, informatickej výchovy, obohatenia, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, pracovného vyučovania. Na 2. stupni na hodinách slovenského jazyka, dejepisu, matematiky, fyziky, informatickej výchovy, výtvarnej výchovy a prírodopisu. Aktivity budú uskutočnené aj počas mimoškolskej činnosti v ŠKD. Tie budú zamerané na TV. Všetko uskutočníme za podpory vedenia školy a spolupráce rodičov.

Encyklopédia dejepisu Príklady zo škôl Motivovať žiakov k štúdiu histórie a dejepisu. Učiť žiakov Encyklopédia dejepisu Príklady zo škôl Motivovať žiakov k štúdiu histórie a dejepisu. Učiť žiakov dejiny v súvislostiach Vytvárať vedomosti a zručnosti žiakov pri elektronickom spracovaní textu. Vytvárať vedomosti a zručnosti žiakov pri elektronickom spracovávaní obrazu. Vytvárať vedomosti a zručnosti žiakov pri používaní elektronickej pošty. Chcete spolu s nami spoznávať slovenské osobnosti , ktoré preslávili našu vlasť aj v zahraničí ? Hľadajte vo svojom okolí športovcov, vedcov, umelcov a iné známe i menej známe osobnosti, vďaka ktorým sa stáva naše MALÉ SLOVENSKO VEĽKÝM Cieľ: nabádať deti a mládež všímať si zaujímavosti zo svojho okolia so súčasným zaznamenávaním údajov, inšpirovať mladých k tvorbe a publikovaniu na internete vo forme www stránok, prezentácií Power. Point a pod. , vytvoriť dokumentačný materiál o obciach a zaujímavostiach Slovenska z pohľadu detí a mládeže s možnosťou použitia vo výučbe rôznych predmetov, poskytnúť námet pre projektové vyučovanie, poskytnúť možnú náplň pre hravé a náučné využívanie voľného času.

Kroky – pokračovanie - voliteľné hodiny Počet hodín v ŠVP je záväzný a musíte Kroky – pokračovanie - voliteľné hodiny Počet hodín v ŠVP je záväzný a musíte ho dodržať. Voliteľné hodiny môže škola použiť podľa vlastného uváženia. Mala by ich využiť na podporu rozvoja niektorých kľúčových kompetencií, alebo na posilnenie časovej dotácie už existujúcich oblastí, resp. predmetov alebo tým, že si vytvorí nový predmet. Pridané povinným predmetom bez rozšírenia učiva Voliteľné hodiny Pridané povinným predmetom s doplnením rozširujúceho učiva Voliteľné predmety vybrané z ponuky Voliteľné predmety, zvolené školou

Prierezové témy Začlenenie do obsahu predmetov Prierezové témy Voliteľný predmet Kurz (blokové vyučovanie ) Prierezové témy Začlenenie do obsahu predmetov Prierezové témy Voliteľný predmet Kurz (blokové vyučovanie )

Hodnotenie Hodnotenie výsledkov žiakov (ale aj správanie sa žiakov) - sumatívne - formatívne Hodnotenie Hodnotenie Hodnotenie výsledkov žiakov (ale aj správanie sa žiakov) - sumatívne - formatívne Hodnotenie práce zamestnancov školy kritéria Hodnotenie práce celej školy (autoevalvácia)

vnútorné hodnotenie školy Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: Ciele, ktoré si škola stanovila, vnútorné hodnotenie školy Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v ŠVP a Šk. VP Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky , včítane návrhov a opatrení Monitorujeme pravidelne: Podmienky na vzdelanie Priebeh vzdelávania Úroveň podpory žiakov (problémoví žiaci, handicapovaní žiaci, mimoriadne nadaní žiaci, integrovaní Výsledky vzdelávania Riadenie školy Úroveň výsledkov práce školy Kritériom je: Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov Kvalita výsledkov

Ako hodnotíme žiakov Odpoveď na najčastejšie kladenú otázku nájdeš pod heslom - Otázka N° Ako hodnotíme žiakov Odpoveď na najčastejšie kladenú otázku nájdeš pod heslom - Otázka N° 1 Odpovedí na najčastejšiu kladenú otázku . . . a na čo mi to bude ? ? ? je viac: - aby si rozumel prírode a javom okolo Teba - aby si si uľahčil prácu - aby si vedel vymýšľať nové užitočné vynálezy - aby si pritom neurobil viac škody ako osohu. - aby si dostal/a dobrú známku z písomky : -) Návod ako na to : Keď splníš každý bod návodu, nemôžeš dostať zlú známku ! 1. na hodine si prítomný aj duchom a počúvaš výklad učiva - pre pochopenie veľmi dôležité ! 2. do zošita si napíšeš všetky na tabuľu napísané alebo nadiktované poznámky - nemôžeš vynechať učivo, nasledovné sa zakladá na predchádzajúcom! 3. doma si prečítaš poznámky (keď nestačí, tak aj v učebnici A) vyriešiš domácu úlohu, alebo zodpovieš otázky v učebnici B - upevňuješ si nové vedomosti! 4. si pripravený na jednu hodinu, nezabudni to celé opakovať dvakrát do týždňa! Odmenou za Tvoje úsilie bude dobrá známka, pochvala od rodičov a dobrý pocit, že zasa si o niečo múdrejší!

Dotazník na hodnotenie školy Ako posudzujete schopnosť a ústretovosť udržiavať kontakty? a) vedenia školy Dotazník na hodnotenie školy Ako posudzujete schopnosť a ústretovosť udržiavať kontakty? a) vedenia školy b) triedneho učiteľa Poskytuje Vám škola dostatok informácií? a) na rodičovskom združení na www stránke školy c) prostredníctvom študentského preukazu žiaka Ako ste spokojný s prácou učiteľov školy? a) so systémom hodnotenia a kontroly žiakov s úspešnosťou vyučovania so starostlivosťou o žiakov mimo vyučovania d) s výchovnou činnosťou počas vyučovania e) s výchovnou činnosťou po vyučovaní so vzťahom učiteľ – žiak Ako hodnotíte úroveň niektorých mimovyučovacích aktivít školy? a) vzdelávacie zájazdy do zahraničia b) triedne výlety doučovanie d) príprava na maturitné skúšky 82, 8% e) lyžiarske kurzy pre I. roč. f) plavecký kurz pre II. roč. Ako hodnotíte vývoj svojho dieťaťa na škole? a) rozvoj osobnosti b) rozvoj vedomosti c) rozvoj myslenia d) rozvoj správania e) rozvoj komunikačných spôsobilosti f) rozvoj počítačovej gramotnosti g) rozvoj všeobecnej vzdelanostnej úrovne 6. Ako hodnotíte školskú disciplínu? Ako hodnotíte narušovanie vyučovania počas šk. r. ? Ste hrdá (ý) na školu kde študuje Vaše dieťa? Je súčasný vzdelávací program školy životaschopný? Máte dostatok informácií o školských akciách? Ako hodnotíte diskusie na triednych aktívoch?

Hodnotenie výsledkov práce žiakov v predmete Prírodopis 8. C Príklad hodnotenia výsledkov žiakov v Hodnotenie výsledkov práce žiakov v predmete Prírodopis 8. C Príklad hodnotenia výsledkov žiakov v triede učiteľom - žiaci zvládli učivo podľa predpísaných osnov aj napriek jeho nezáživnosti - vedomostná úroveň žiakov zodpovedá priemeru 2, 86 - na vyučovacom procese ich zaujíma všetko, len nie to, čo treba - najlepšie výsledky: XY - ?

Čo pre budúci školský rok 2008/2009 Sformulujte si cieľ pre daný ročník – požadované Čo pre budúci školský rok 2008/2009 Sformulujte si cieľ pre daný ročník – požadované spôsobilosti urobte charakteristiku žiakov daného ročníka a čo od nich budete požadovať. Dajte dohromady všetkých učiteľov predmetov v danom ročníku Spoločne si pozrite obsah a usporiadať ho do prehľadnej tabuľky (použite Učebné osnovy predmetov v Prílohe k ŠVP a spracovanie učebných osnov pre daný ročník vo vzorovom školskom vzdelávacom programe) čo s čím skombinovať Premyslite si zaradenie prierezových tém do učebných osnov alebo formu – kurz, resp voliteľný predmet Sja L M F Ch B G Ev TV . .

Uvodná časť Šk. VP – 1. strana Názov školského vzdelávacieho programu: Oficiálny názov: Školský Uvodná časť Šk. VP – 1. strana Názov školského vzdelávacieho programu: Oficiálny názov: Školský vzdelávací program Motivačný názov: Predkladateľ: Názov školy: Adresa školy: IČO: Riaditeľ školy: Zástupca riaditeľa: Koordinátor tvorby ŠVP: Kontakty: Zriaďovateľ školy: Platnosť dokumentu: Šk. VP bol prerokovaný školskou radou dňa: Podpis riaditeľa

1. časť – všeobecná charakteristika školy Veľkosť školy (počet tried, školská družina, školská jedáleň, 1. časť – všeobecná charakteristika školy Veľkosť školy (počet tried, školská družina, školská jedáleň, počet žiakov, popis okolia školy, dopravná situácia. . . ) Charakteristika pedagogického zboru Projekty, medzinárodná spolupráca s rodičmi a inými subjektmi Materiálne a priestorovo – technické podmienky školy (história vzniku školy, postavenie budovy, rekonštrukcie, telocvičňa, šatne, odborné učebne, počítače, internet, jazykové laboratóriá, ihrisko, školský pozemok, bazén, bufet. . . ) Škola ako životný priestor Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na: upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb. . . , aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní (bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia

2. časť charakteristika školského vzdelávacieho programu Zameranie školy a stupeň vzdelania (základná filozofia školy, 2. časť charakteristika školského vzdelávacieho programu Zameranie školy a stupeň vzdelania (základná filozofia školy, dôraz na vyučovanie predmetov, otvorená škola. . ) Profil absolventa – model Je tvorený prostredníctvom spôsobilostí, aké spôsobilosti má mať absolvent, Organizácia prijímacieho konania Organizácia maturitnej skúšky Pedagogický princíp školy: Pedagogické stratégie Aké metódy a formy využijete Hodnotenie a klasifikácia výsledkov žiaka Hodnotenie školy Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami Zabezpečenie výučby žiakov mimoriadne nadaných

Učebný plán VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY JAZYK A KOMUNIKÁCIA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRVÝ CUDZÍ Učebný plán VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY JAZYK A KOMUNIKÁCIA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRVÝ CUDZÍ JAZYK DRUHÝ CUDZÍ JAZYK Tvorivé písanie MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI MATEMATIKA INFORMATIKA Technológie ČLOVEK A PRÍRODA ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ FYZIKA CHÉMIA BIOLÓGIA DEJEPIS GEOGRAFIA Geografia cestovného ruchu OBČIANSKA VÝCHOVA Regionálna výchova ČLOVEK A HODNOTY UMENIE A KULTÚRA ZDRAVIE A POHYB ETICKÁ VÝCHOVA / NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA Spoločenská výchova Umenie a kultúra TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA Počet hodín Voliteľné hodiny

Využitie voliteľných hodín v 3. a 4. ročníku G SPOLOČENSKOVEDNÉ ZAMERANIE predmet 3. ročník Využitie voliteľných hodín v 3. a 4. ročníku G SPOLOČENSKOVEDNÉ ZAMERANIE predmet 3. ročník 4. Ročník cudzí jazyk 1 2 Dejepis 1 2 Geografia 2 Politológia 1 1 Psychológia 1 1 Právo / Biológia 2 2 Sociológia 1 Filozofia 2 Dejiny umenia 1 2 TECHNICKÉ ZAMERANIE 3. Ročník 4. Ročník Informatika 1 3 Fyzika 2 4 Matematika 2 6 Deskriptívna geometria 2 2

Príklady využitia voliteľných hodín 3. a 4. ročník G -moduly EKONOMICKÉ ZAMERANIE 3. ročník Príklady využitia voliteľných hodín 3. a 4. ročník G -moduly EKONOMICKÉ ZAMERANIE 3. ročník 4. ročník Geografia 1 2 Matematika 2 6 Ekonómia a ekonomika 2 4 Spoločensko-politický prehľad 2 3 PRÍRODOVEDNÉ ZAMERANIE 3. ročník 4. ročník Chémia 2 4 Chemické výpočty 2 4 Biológia 2 2 Fyzika 1 3

Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, vychádzajú zo spôsobilostí uvedených v ŠVP Učebné osnovy Téma, obsahový štandard Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti, vychádzajú zo spôsobilostí uvedených v ŠVP Učebné osnovy Téma, obsahový štandard prierezové témy, prepojenie s inými predmetmi Požiadavky na výstup formulovaný ako určitý výkon – produkt Odporúčaný počet hodín pre tematické celky Metódy, organizačné formy Učebné zdroje Hodnotenie – formatívne a sumatívne Časovotematický plán

Geografia pre 5. ročník ZŠ Cieľ a kľúčové kompetencie Tematický celok Téma Obsahový štandard Geografia pre 5. ročník ZŠ Cieľ a kľúčové kompetencie Tematický celok Téma Obsahový štandard Vedieť čítať Zem a a interpretovať zobrazovanie údaje z máp, Zeme plánov a iných zdrojov Vedieť diskutovať o cestách objaviteľov do rôznych častí Zeme Pripraviť projekt a jeho prezentáciu Projekt – celoročný – prezentácia na konci školského roka Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta. Svetadiely, oceány, moria, prielivy, pohoria Konkrétne príklady geografických javov v regiónoch Cesta K. Kolumba, prvá plavba okolo Zeme, plavba Jamesa Cooka, objavenie Austrálie, polárnych oblastí, dobytie najvyššieho vrchu, objavenie starých civilizácií a pod. Kolumbus, F. Magalhães, E. Hillary, R. Amundsen, J. Piccard a D. Walsh, J. Cook). Metódy Výstup – produk Odporúčaný počet hodín Pripraviť informácie o cestách objaviteľov Didaktická hra Čítať základné údaje z mapy. Opísať, čo zobrazuje mapa podľa jej legendy Vypracovať diskusný príspevok o cestách a ich význame pri objavovaní sveta 3 prezentácia najkrajších miest na Zemi. Projekt bude celoročný a bude sa týkať získavania informácii o Projekt je potrebné zadať po skončení témy o mapách. vytvoriť atlas fotografií , CD

 Záver Prajeme vám veľa síl a tvorivosti. Štátny pedagogický ústav Záver Prajeme vám veľa síl a tvorivosti. Štátny pedagogický ústav