Скачать презентацию План лекції 1 Медична інформатика МІ як наука Скачать презентацию План лекції 1 Медична інформатика МІ як наука

lektsiya_1_dlya_med_fakul.ppt

  • Количество слайдов: 18

План лекції 1. Медична інформатика (МІ) як наука. 2. Предмет, об'єкт, метод, завдання МІ. План лекції 1. Медична інформатика (МІ) як наука. 2. Предмет, об'єкт, метод, завдання МІ. 3. Основні поняття МІ: А) поняття “інформація”; Б) види та властивості інформації.

Медична інформатика як наука 1. Медична інформатика – наукова дисципліна, що містить систему знань Медична інформатика як наука 1. Медична інформатика – наукова дисципліна, що містить систему знань про інформаційні процеси в медицині, охороні здоров’я та суміжних дисциплінах, обґрунтовує та визначає способи та засоби раціональної організації та використання інформаційних ресурсів. 2. Медична інформатика – наука, яка вивчає закономірності і методи одержання, зберігання, опрацювання і використання знань у медичній науці та практиці. 3. Медична інформатика – наука, яка вивчає структури й алгоритми вдосконалення управління медичною інформацією.

Предмет, об'єкт, метод МІ Предмет МІ – інформаційні процеси (вивчення процесу отримання, зберігання, перетворення Предмет, об'єкт, метод МІ Предмет МІ – інформаційні процеси (вивчення процесу отримання, зберігання, перетворення і передачі медичної інформації з використанням ПК). Об'єкт МІ – інформаційні технології. Основний метод дослідження математичне моделювання використанням комп'ютерів. МІ – з

Завдання МІ • дослідження інформаційних медичних процесів; Завдання МІ • розробка нових інформаційних медичних Завдання МІ • дослідження інформаційних медичних процесів; Завдання МІ • розробка нових інформаційних медичних технологій; • вирішення наукових проблем створення та впровадження обчислювальної техніки в медицину Завданням медичної інформатики як науки є пошук загальних принципів опрацювання медичної інформації Застосування цих принципів допомагає отримувати потрібні практичні результати в медицині, приймати правильні рішення, ефективно використовувати інформаційні ресурси.

Поняття “інформація” Поняття “Інформація” є первинним (не Основні поняття МІ означуваним) поняттям. Поняття “Інформація” Поняття “інформація” Поняття “Інформація” є первинним (не Основні поняття МІ означуваним) поняттям. Поняття “Інформація” походить від латинського слова «informatio» , що означає виклад, обізнаність, роз’яснення якого-небудь факту, події, явища.

Видатні вчені про поняття “Інформація” Інформація як ресурс 1. “Інформація зміст повідомлення, що отримує Видатні вчені про поняття “Інформація” Інформація як ресурс 1. “Інформація зміст повідомлення, що отримує система (організм, машина) від зовнішнього світу” Норберт Вінер 2. “Інформація - міра зменшення ентропії… інформація є деяким засобом внесення визначеності, упорядкованості, організації ” Леон Бріллюен 3. “Інформація розмаїтості ” - засіб обмеження Вільям Росс Ешбі 4. “Особливим чином закодовані сигнали передані по каналах зв'язку” Шенон – засновник теорії інформації

Інформація – повідомлення Підходи у визначенні природи інформації Атрибутивний Основні поняття МІ Властивість усіх Інформація – повідомлення Підходи у визначенні природи інформації Атрибутивний Основні поняття МІ Властивість усіх матеріальних об'єктів Функціональний Інформація є умовою та результатом спрямованої активності Під повідомленням розуміють вплив на нервову систему живого організму деякої сукупності сигналів, подразників, яка може бути подана різними способами залежно від систем, які її видають та сприймають. Інформацію передають за допомогою повідомлень Повідомлення передають за допомогою послідовності сигналів Середовище, через яке здійснюється передавання сигналів наз каналом зв'язку (передачі)

Загальна схема передачі повідомлень Основні поняття МІ Середовище, через яке здійснюється передавання сигналів відправника Загальна схема передачі повідомлень Основні поняття МІ Середовище, через яке здійснюється передавання сигналів відправника до одержувача повідомлення називають каналом передачі Відправник передає сигнал s Сигнал проходить через канал передачі Відбувається накладання на сигнал s шуму n На вузлі маємо суміш m=s+n

Поняття “шум” Основні поняття МІ Якщо повідомлення не несе корисної інформації, тоді воно несе Поняття “шум” Основні поняття МІ Якщо повідомлення не несе корисної інформації, тоді воно несе “шум” Інформація может перетворитися в “шум”, і навпаки, “шум” може перетворитися в інформацію Приклад: реклама на лікувальний препарат

Властивості інформації • цінність; Інформація як ресурс • об’єктивність або суб’єктивність; • інформація нематеріальна, Властивості інформації • цінність; Інформація як ресурс • об’єктивність або суб’єктивність; • інформація нематеріальна, але не може існувати без матеріального носія; • інформація неадитивна (від англ. to add – додавати), тобто окремі повідомлення неможливо алгебраїчно додавати, від цього спотворюється зміст інформації; • інформація некомутативна, тобто окремі повідомлення неможливо переставляти місцями, від цього спотворюється зміст інформації.

За галузями знань Види інформації Інформація як ресурс Наукова Технічна Економічна Біологічна Медична Фармацевтична За галузями знань Види інформації Інформація як ресурс Наукова Технічна Економічна Біологічна Медична Фармацевтична … відображає дані та результати медичних наукових досліджень й медичної практики суть фактів, явищ, процесів, наукових теорій, поданих у вигляді, зручному для використання людиною чи ЕОМ, і спрямованих на зняття невизначеності у фармації

Види інформації Інформація як ресурс За видами сприймання Зорова Нюхова Смакова Тактильна Слухова Види інформації Інформація як ресурс За видами сприймання Зорова Нюхова Смакова Тактильна Слухова

Види інформації Інформація як ресурс Параметрична Топологічна набори числових значень будь-яких параметрів, одержаних під Види інформації Інформація як ресурс Параметрична Топологічна набори числових значень будь-яких параметрів, одержаних під час досліджёння, аналізу, контролю та обліку геометричні образи, карти місцевості, різні плоскі та об’ємні зображення За Абстрактна структурнометричними базується на властивостя абстракціях, ми узагальненнях і символізації

МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ Дані – результат спостереження навколишнього світу за допомогою органів чуття або приладів. МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ Дані – результат спостереження навколишнього світу за допомогою органів чуття або приладів. Використовуються для зв'язку, інтерпретації і обробки людьми або машинами. Інформація – важливі факти, отримані з даних, або власне інтерпретовані дані. Знання – відомості, що пройшли перевірку, узагальнені у вигляді законів, теорій. Знання підтверджуються дослідом або практикою. Інформаційний процес – цикл утворення інформації і збереження її у вигляді нових даних. До інформаційних процесів належить

ор ма л я іза впорядкування даних за певною ознакою со ці збір у ор ма л я іза впорядкування даних за певною ознакою со ці збір у рт ис ор я тв ре пе я об'єднання даних за певною ознакою з метою їх більш зручного використання ван ру пу ар х і ву в з ах ня ан н я організація збереження даних в зручній та легкодоступній формі, як правило, в більш економному форматі т переведення даних з однієї форми (або структури) до іншої в н ан г Опрацювання даних ен н накопичення даних з метою забезпечення їх повноти для прийняття рішень ф транспортуванн я зведення даних, одержаних з різних джерел, до однакової форми фільтрація відкидання «зайвих» даних, які не потрібні для прийняття рішення комплекс заходів, направлених прийом та передача даних між на запобігання втрати, модифікації або віддаленими учасниками відтворення даних інформаційного процесу

Медичні дані – це дані, які отримані при вимірюванні певних характеристик пацієнта Неперервні (Аналогові) Медичні дані – це дані, які отримані при вимірюванні певних характеристик пацієнта Неперервні (Аналогові) величини, які набувають будь-яких значень у певному інтервалі Форми медичних даних Дискретні - величини, які набувають цілих значень Приклад. Частота пульсу, к-сть хворих у відділенні Приклад. Криві маси тіла Види медичних даних температури Динамічні картини якісні наявність болю, поле біопотенціалів, підвищеної одиничні числові динамічні статичні електрокардіограма температури, електрограми – ЕКГ, вага, артеріальний колір шкірних рентгенограма, тиск, температура тіла, ЕЕГ, ЕГГ; реограми покривів РКГ, РЕГ, авторадіограма кількість лейкоцитів, фонокардіограма ШОЕ специфічні особливості медичних даних нечіткість, а іноді й неузгодженість термінології відсутність єдиних алгоритмів опису стану хворого, діагностичного і лікувального процесів велика кількість якісних ознак, які суб'єктивно оцінюють стан хворого недостатній рівень стандартизації медичної документації значна варіабельність медичних даних, малі вибірки з невідомими законами розподілу