Скачать презентацию План 1 Становлення ринкових форм господарства 2 Ринкова Скачать презентацию План 1 Становлення ринкових форм господарства 2 Ринкова

T-10_IEtaED.ppt

  • Количество слайдов: 31

План 1. Становлення ринкових форм господарства 2. Ринкова еволюція України після реформ 1848 та План 1. Становлення ринкових форм господарства 2. Ринкова еволюція України після реформ 1848 та 1861 р. р. у відображенні представників української економічної думки. 3. Дослідження особливостей розвитку ринкового господарства України на зламі ХІХ — ХХ ст.

Українські землі у складі Австро-Угорської та Російської імперій (ІІ половина ХІХ - початок ХХ Українські землі у складі Австро-Угорської та Російської імперій (ІІ половина ХІХ - початок ХХ ст. )

Економічні передумови реформ 1848 р. та 1861 р. криза феодальної системи господарства. панщина – Економічні передумови реформ 1848 р. та 1861 р. криза феодальної системи господарства. панщина – гальмівний чинник розвитку економіки в цілому. низька продуктивність кріпацької праці у неврожайні роки – голод та збройні виступи селян. загострення соціальних суперечностей між селянством та землевласниками.

Реформи 1848 р. , 1861 р. Зміни у відносинах власності Зміни у соціально -політичній Реформи 1848 р. , 1861 р. Зміни у відносинах власності Зміни у соціально -політичній структурі Зміни у сільському господарстві Розвиток промисловості Прискорення розвитку капіталістичних ринкових відносин

Реформи передбачали: економічні зрушення: скасування панщини та позаекономічних форм примусу, перетворення землі на об Реформи передбачали: економічні зрушення: скасування панщини та позаекономічних форм примусу, перетворення землі на об єкт купівлі-продажу, наділення селян землею; організація викупу землі; політичні й соціальні зміни: особиста незалежність селян від поміщиків, надання селянам громадянських прав; зміни в адміністративному житті суспільства: організація селянського самоврядування.

Реформа 1848 р. в Австро. Угорській імперії • • скасовано панщину та кріпосні повинності Реформа 1848 р. в Австро. Угорській імперії • • скасовано панщину та кріпосні повинності селянства Закарпаття, Буковини та Галичини селяни оголошувалися вільними громадянами держави рустикальні (селянські) землі – власність селян сервітути (землі громадського користування) власність панів необхідність сплати індемнізаційного боргу залишилося право пропінації поміщик одержував 70% вартості феодальних повинностей (п’ятипроцентними облігаціями)

Реформи 1861 р. в Російській імперії скасовано кріпосне право селянин став вільною людиною і Реформи 1861 р. в Російській імперії скасовано кріпосне право селянин став вільною людиною і одержав громадянські права селяни отримали присадибні ділянки у власність ліси, пасовища, водойми – власність поміщиків. збереження поміщицької земельної власності надільні землі - у користуванні селян аж до сплати викупного платежу ( тимчасовозобов’язані) розмір викупних платежів значно перевищував ціну землі. збереження частки общинного землеволодіння

Промисловий переворот в Україні Промисловий переворот в Україні

Основні риси промислового перевороту в Україні . більш інтенсивно промисловий переворот проходив у галузях Основні риси промислового перевороту в Україні . більш інтенсивно промисловий переворот проходив у галузях важкої індустрії висока концентрація виробництва в східних областях країни інтенсивний розвиток галузей засобів виробництва перевага видобувних та сировинних галузей відставання галузей легкої промисловості та виробництва споживчих товарів значна залежність від іноземного капіталу

60 – 80 рр. ХІХ ст. – завершення промислового перевороту фабрики та заводи остаточно 60 – 80 рр. ХІХ ст. – завершення промислового перевороту фабрики та заводи остаточно витісняють мануфактуру формування класу промислової і торговельної буржуазії

поява нових галузей розвиток існуючих галузей попит на товари важкої індустрії Залізничне будівництво Створення поява нових галузей розвиток існуючих галузей попит на товари важкої індустрії Залізничне будівництво Створення та розвиток внутрішнього ринку Розвиток транспортної мережі Інтеграція економіки України до економічної системи імперії

Нові господарські форми ринкового етапу розвитку економіки України Нові господарські форми ринкового етапу розвитку економіки України

Господарські форми в аграрній сфері Община Одноосібне селянське господарство хутірське селянське господарство Економії Кредитні Господарські форми в аграрній сфері Община Одноосібне селянське господарство хутірське селянське господарство Економії Кредитні товариства Картель Трест Споживчі товариства Артілі Синдикат Монополії Кооперативні об єднання Акціонерні товариства Господарські форми в промисловості

Столипінська аграрна реформа 1906 – 1916 рр. • руйнування громади • скасування викупних платежів Столипінська аграрна реформа 1906 – 1916 рр. • руйнування громади • скасування викупних платежів селян за землю. Селяни – власники надільної землі; • ліквідація черезсмужжя та виділення земельних ділянок – відрубів та хуторів – для ведення хутірського (фермерського) господарства; • переселенська політика (за Урал та в малозаселені райони Сибіру) • кредитна допомога селянам через Селянський земельний банк

позитивні прискорення індустріалізації аграрної галузі зростання товарності селянських господарств, розвиток ринку землі формування хутірського позитивні прискорення індустріалізації аграрної галузі зростання товарності селянських господарств, розвиток ринку землі формування хутірського господарства та збільшення купівельної спроможності селянства зростання внутрішнього ринку. формування ринку праці. розшарування селянства загострення соціальних суперечностей низька товарність селянських господарств збереження значної частки поміщицького землеволодіння негатисні Наслідки Столипінської реформи

Політичні та соціальні особливості розвитку українських земель у пореформений період відсутність національного ринку та Політичні та соціальні особливості розвитку українських земель у пореформений період відсутність національного ринку та інституту держави (Україна у складі двох імперій); пізня ринкова модернізація економіки та економічна відсталість від країн Заходу; збереження елементів натурального господарства та багатоукладності економіки; значна концентрація та монополізація промислового виробництва; структурні диспропорції у промисловості; значна роль держави (реформи, стимул підпр-цтва); суттєвий вплив іноземного капіталу

Економічна думка Економічна думка

Економічна думка України в другій половині ХІХ ст. класичний напрям політичної економії маржиналізм Вернадський Економічна думка України в другій половині ХІХ ст. класичний напрям політичної економії маржиналізм Вернадський І. Степанов Т. Вольський М. Соціальний напрям народництво Осадчий Т. Левицький М. Марксизм та соціалістичні напрями Франко І. Зібер М. Подолинський С. Київська психологічна школа Туган-Барановський М. Бунге М. Піхно Д. Білімович О. Орженцький Р. Слуцький Є. Желєзнов В.

Проблематика економічних досліджень пореформеного періоду розвиток ринкового господарства та доля капіталізму становлення нових господарських Проблематика економічних досліджень пореформеного періоду розвиток ринкового господарства та доля капіталізму становлення нових господарських форм проблема концентрації та монополізації виробництва роль іноземного капіталу в національній економіці подолання відсталості від країн Заходу шляхи розвитку аграрного сектору

Характерні ознаки методології досліджень українських вчених Використання надбань німецької історичної школи Використання надбань класичної Характерні ознаки методології досліджень українських вчених Використання надбань німецької історичної школи Використання надбань класичної політичної економії та маржиналізму Інституцій ний підхід Системний підхід

Роль вчених КНЕУ в розвитку економічної думки України Роль вчених КНЕУ в розвитку економічної думки України

Основні напрями наукових досліджень М. В. Довнар. Запольський Є. Є. Слуцький Р. М. Орженцький Основні напрями наукових досліджень М. В. Довнар. Запольський Є. Є. Слуцький Р. М. Орженцький М. В. Птуха К. Г. Воблий О. О. Русов П. Л. Кованько Л. М. Яснопольський

М. В. Довнар-Запольський Засновник та перший ректор університету Основні праці: «Історія російського народного господарства» М. В. Довнар-Запольський Засновник та перший ректор університету Основні праці: «Історія російського народного господарства» «Огляд історії господарського життя Росії» «На зорі селянської свободи» «Російський вивіз та світовий ринок» «Завдання економічного відродження Росії»

М. В. Птуха «Таблиці смертності для України 1896 – 1897 рр. » «Населення Київської М. В. Птуха «Таблиці смертності для України 1896 – 1897 рр. » «Населення Київської губернії» «Нариси з історії статистики СРСР»

Є. С. Слуцький «Теорія граничної корисності» «Теорія кореляції та елементи вчення про криві розподілу» Є. С. Слуцький «Теорія граничної корисності» «Теорія кореляції та елементи вчення про криві розподілу» «До теорії збалансованого бюджету споживача» «Сер Вільям Петті. Короткий нарис його економічних поглядів з доданням кількох важливих уривків з його праць» «Етюд до проблеми будування формально – праксеологічних засад економіки» «Додавання випадкових причин як джерело циклічних процесів» «До критики вчення Бем. Баверка про поняття цінності і вимірювання»

К. Г. Воблий Нариси з історії польської фабричної промисловості» «Основи економії страхування» «Труди економічного К. Г. Воблий Нариси з історії польської фабричної промисловості» «Основи економії страхування» «Труди економічного семінару проф. . К. Г. Воблого при Київському комерційному інституті» «Виробничі сили Галіції» «Народне господарство Радянської України» «Організація праці наукового співробітника”

Р. М. Орженцький «Вчення про цінність у класиків і кантоністів» «Елементарна теорія статистичних величин Р. М. Орженцький «Вчення про цінність у класиків і кантоністів» «Елементарна теорія статистичних величин і розрахунків» «Корисність і ціна. Політико економічний нарис» «Основні закони цінності і їх практичне значення» «Вчення про економічне явище» «Зведені ознаки» «Елементарна теорія статистичних величин і розрахунків»

О. О. Русов «Опис Чернігівської губернії» (1898 -1899 рр. ) «Ніжинський уїзд» (1879 – О. О. Русов «Опис Чернігівської губернії» (1898 -1899 рр. ) «Ніжинський уїзд» (1879 – 1890 рр. ) «Короткий огляд російської оціночної статистики» (1909 р. ) «Про залізничну статистику» (1911 р. )

Л. М. Яснопольський Редактор “Банківської енциклопедії” “Нариси російського бюджетного права” “Комерційні банки та їхня Л. М. Яснопольський Редактор “Банківської енциклопедії” “Нариси російського бюджетного права” “Комерційні банки та їхня роль у сучасному економічному ладі” (1914 р. ) “Акціонерна компанія” (1910 р. ) “Велика Волга та великий Дніпро” (1935 – 1937 рр. ) “Дніпровська гідроелектростанція імені В. І. Леніна” (1938 р. ) “Кам’яно-вугільна промисловість Донецького басейну”

П. Л. Кованько «Зміст та сутність бюджетного права» «Головні реформи проведені М. Х. Бунге П. Л. Кованько «Зміст та сутність бюджетного права» «Головні реформи проведені М. Х. Бунге у фінансовій системі Росії» « Фінансові проблеми землеволодіння російських міст» «Місцевий бюджет Київської губернії в нинішніх її територіальних межах за 1912, 1913 та 1914 рр. » «Бюджет міст України (1925)» «Педагогічний авторитет»

Дякую за увагу! Дякую за увагу!