Пікірсайыс: Американды қ парламенттік формат “

Скачать презентацию Пікірсайыс: Американды қ парламенттік формат “ Скачать презентацию Пікірсайыс: Американды қ парламенттік формат “

apf__1179_aza_1179_sha.ppt

 • Размер: 586.0 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 12

Описание презентации Пікірсайыс: Американды қ парламенттік формат “ по слайдам

Пікірсайыс: Американды қ парламенттік формат “ САМ РЫ Ұ Қ ” Жастар бірлестігі Пікірсайыс: Американды қ парламенттік формат “ САМ РЫ Ұ Қ ” Жастар бірлестігі

АПФАПФ Резолюция: «Б л палата, … деп санайды» , ұ «Б л палаты… тиімді механизмінАПФАПФ Резолюция: «Б л палата, … деп санайды» , ұ «Б л палаты… тиімді механизмін сынады» ұ ұ Резолюция тарылту т рлері үРезолюция тарылту т рлеріү 1. 1. Географиялы жа дай а қ ғ ғ 2. 2. Жас м лшері өЖас м лшеріө Резолюцияны тарылту ң д лелд рі ә әд лелд ріә ә 1. 1. Статистика 2. 2. алыптас ан жа дайҚ қ ғ

АПФАПФ кіметҮ Оппозиция Премьер-Министр Конструктивті с зі ө (( 4 / 7 )) Оппозиции КАПФАПФ кіметҮ Оппозиция Премьер-Министр Конструктивті с зі ө (( 4 / 7 )) Оппозиции К шбасшысы ө Конструктивті с зі өКонструктивті с зіө ( ( 5 / 8 )) кімет м шесі Ү ү Конструктивті с зі өКонструктивті с зіө ( ( 5 / 8 )) Оппозиция м шесі үОппозиция м шесіү Конструктивті с зі өКонструктивті с зіө ( ( 5 / 8 )) Оппозиция к шбасшысы өОппозиция к шбасшысыө Анализ (4)(4) Премьер Министр Анализ (5)

 Премьер Министра міндеті Резолюцияны жариялап ойын ала ын сызу ң кімет кейсын презентациялау Премьер Министра міндеті Резолюцияны жариялап ойын ала ын сызу ң кімет кейсын презентациялау Ү. .

Премьер Министра міндеті Кейс рылысықұ Дефиниции SQ ндылы Құ қ Аргумент (д лел)Премьер Министра міндеті Кейс рылысықұ Дефиниции SQ ндылы Құ қ Аргумент (д лел) ә : – Атау-тезис – Ашылуы – Мысал – орытынды Қ

 Оппозиции к шбасшысыны ө ң міндеті кімет ндылы ы о ам а немесе Ү Оппозиции к шбасшысыны ө ң міндеті кімет ндылы ы о ам а немесе Ү құ ғ қ ғ ғ мемлекетке зиян келтіретінін к рсету ө ар ылы з ндылы ын сыну. қ ө құ ғ ұ ндылы тарды таразы а салып, з Құ қ ғ ө ндылы ыны басым екенін к рсету. құ ғ ң ө кімет аргументтерін даттау немесе SQ Ү кімет аргументтеріне арсы ү қ шы атынын к рсету. з кейсін енгізу. ғ ө Ө

кімет м шесіні міндетіҮ ү ң Оппозиция командасы кейсін даттау, контраргумент енгізу. з кейсін алпынакімет м шесіні міндетіҮ ү ң Оппозиция командасы кейсін даттау, контраргумент енгізу. з кейсін алпына келтіру (жа а мысал Ө қ ң келтіру, ке ейту енгізу) ңкелтіру, ке ейту енгізу)ң

Оппозиция м шесіні міндетіү ң кімет кейсын даттауды жал астыру, Ү ғкімет кейсын даттауды жалОппозиция м шесіні міндетіү ң кімет кейсын даттауды жал астыру, Ү ғкімет кейсын даттауды жал астыру, Ү ғ кімет м шесіні мысалдарына арсы ү ү ң қ мысал енгізу Оппозиция кейсін алпына келтіру қОппозиция кейсін алпына келтіруқ

Оппозиция к шбасшысыны ө ң сараптамасы Оппозиция т р ысынан ойын а ұ ғ ғ сараптамаОппозиция к шбасшысыны ө ң сараптамасы Оппозиция т р ысынан ойын а ұ ғ ғ сараптама жасау з кейсін олдау шін жа а мысалдар Ө қ ү ң енгізу Оппозиция командасыны не себепті ң же іске жеткенін а ты ыс ң қ қ ғ н ктелерімен, мысалдармен к рсету ү өн ктелерімен, мысалдармен к рсетуү ө

Премьер-Министр сараптамасы кімет к з арасы жа ынан ойын Ү ө қ ғ сараптамасын жасау зПремьер-Министр сараптамасы кімет к з арасы жа ынан ойын Ү ө қ ғ сараптамасын жасау з кейсін к теру ма сатында жа а мысалдар Ө ө қ ң енгізу кімет командасыны не себепті же іске Ү ң ң жеткенін а ты ыс н ктелерімен, қ қ ғ үжеткенін а ты ыс н ктелерімен, қ қ ғ ү мысалдармен к рсету өмысалдармен к рсетуө

Сараптамада ойын барысында пайда бол ан ғ барлы а ты ыс н ктелерін к рсету.Сараптамада ойын барысында пайда бол ан ғ барлы а ты ыс н ктелерін к рсету. а ты ыс қ қ қ ғ ү ө Қ қ ғ н ктелері з жа тарында ойнайтынын к рсетіп, ү ө қ өн ктелері з жа тарында ойнайтынын к рсетіп, ү ө қ ө же іске жету себебін аны тау. ң қ Аны ында – екі конструктивті б лімдерде ғ ө ойыншылар екі сын ан позицияларды ұ ғ ңойыншылар екі сын ан позицияларды ұ ғ ң салыстырмалы картиналарын к рсетіп ө ДИХОТОМИЯ ткізу ар ылы неліктен здеріні ө қ ө ңДИХОТОМИЯ ткізу ар ылы неліктен здеріні ө қ ө ң станымдары же іске жеткенін к рсету ұ ң өстанымдары же іске жеткенін к рсетуұ ң ө

ы б зушылы тарҚұқ қ ұ қ Жеке бас а ол с у (адамды маза ететіны б зушылы тарҚұқ қ ұ қ Жеке бас а ол с у (адамды маза ететін қ қ ұғ қ жайттарды атау, ту ан-жа ын туыс андар а ғ қ қ ғ тіл тигізу) Сараптамада жа а аргумент енгізу ңСараптамада жа а аргумент енгізуң Кейс алмастыру Уа ыт лимитін асыра пайдалану қУа ыт лимитін асыра пайдалануқ