Периодонт абынулары емдеу. Консервативті емні шегі. Емдеуді со

Скачать презентацию Периодонт абынулары емдеу. Консервативті емні шегі. Емдеуді со Скачать презентацию Периодонт абынулары емдеу. Консервативті емні шегі. Емдеуді со

dәrіs№4_5_kurs.pptx

 • Размер: 88.1 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 15

Описание презентации Периодонт абынулары емдеу. Консервативті емні шегі. Емдеуді со по слайдам

Периодонт абынулары емдеу. Консервативті емні шегі. Емдеуді со ы, ая ы. Тиімділігін ба алау.Периодонт абынулары емдеу. Консервативті емні шегі. Емдеуді со ы, ая ы. Тиімділігін ба алау. Периодонт абынулары қ ң ң ғ ғ қ ң емдеуде жіберілетін ателіктер мен ас ынулар, оларды жою ж не қ қ ә алдын алу.

Периодонт абынуларыны емдеген қ ң кезде койылатын талаптар: • 1. ауру сезімін басуПериодонт абынуларыны емдеген қ ң кезде койылатын талаптар: • 1. ауру сезімін басу • 2. ауру тудырушы факторды жою • 3. периодонтта ы абыну оша ына сер ету ғ қ ғ ә • 4. периодонт а инфекцияны т суін то тату қ ң ү қ • 5. периодонтта ы репаративті рдістерді ғ ү жо арлату ғ • 6. тісті анатомиялы пішіні ж не ң қ ң ә ызметін алыпына келтіру. қ қ

 • Периодонт абынуларыны емдеуді ш т рі қ ң ң ү ү • Периодонт абынуларыны емдеуді ш т рі қ ң ң ү ү дісі ке тарал ан: ә ң ғ • 1. консервативті немесе медикаментозды (тістерді толы са тау) қ қ • 2. хирургиялы ем (тістерді ж лу) қ ұ • 3. консервативті-хирургиялы ем – т бір қ ү шында абыну оша ын жою ж не тісті ү қ ғ ә са тау (резекция, гемисекция, реплантация). қ

Консервативті емні дісі: ң ә • Осы дісті ма саты ә ң қКонсервативті емні дісі: ң ә • Осы дісті ма саты ә ң қ – тісті са тап алу а қ қ ғ емес, сонымен атар хирургиялы дістерді қ қ ә олданбай, емдеу уа ытын ыс арту, тісті қ қ ң ызметін алпына келтіру ж не са тау. қ қ ә қ

Консервативті емні а идалары: ң қ ғ Белсенділік. • Б л кездеКонсервативті емні а идалары: ң қ ғ Белсенділік. • Б л кезде емдеу дісті рациональды та дау, ү ә ң н тижелі д рі-д рмектерді олдану, дер ә ә ә қ кезінде консервативті емді физиотерапиялы емдермен біріктіріп қ олдану, жалпы орагнизмге сер ету. қ ә

 • Жеке даралық • Б л а ида бойынша нау асты жасын, • Жеке даралық • Б л а ида бойынша нау асты жасын, ү қ ғ қ ң д рі-д рмектерге аллергиясы бар жо ын, ә ә ғ ауру тісті анатомиясыны тобы, т бір ң ң ү зегіні ткізгіштігін, т бір айналасында ы ө ң ө ү ғ згерістерді д режесін аны таймыз. ө ң ә қ

 • Биологиялы ба ыттал ан а идақ ғ ғ қ ғ • Тістерді • Биологиялы ба ыттал ан а идақ ғ ғ қ ғ • Тістерді сау тіндерді барынша са тау, ң ң қ концентрациясы жо ары, периодонтты ғ тітіркендіреті д рі-д рмектерді олданбау. ң ә ә қ

 • Жина тылы қ қ • Б л а ида бойынша жергілікті • Жина тылы қ қ • Б л а ида бойынша жергілікті ж не жалпы ү қ ғ ә емдеу дісін, медикаментозды ж не ә ә физиотерапиялы емдеу дісін біріктіріп, қ ә олданып патологиялы оша а сер ету. қ қ ққ ә

 • Дайектілік • Ж ргізілеті емдеу шаралары белгілі бір ү ң кезекпен • Дайектілік • Ж ргізілеті емдеу шаралары белгілі бір ү ң кезекпен орындалады (этиотропты, патогенетикалы ж не ас ынуды алдын қ ә қ ң алу а арнал ан шаралар). ғ ғ

 • Этиотроптік ем дегеніміз – ауру тудырушы факторларды жою (тісжегі уысында ы, қ • Этиотроптік ем дегеніміз – ауру тудырушы факторларды жою (тісжегі уысында ы, қ ғ т бір зектегі инфекцияны ж не ү ө ә тітіркендіретін д рі-д рмектерді. ә ә • Патогенетикалы ем қ – патологиялы қ рдістерді дамуын то тату а ба ыттал ан ү ң қ ғ ғ ғ ем. • Симптоматикалы ем қ – белгілі бір симптомдарды жою а ба ыттал ан ем. ғ ғ ғ

Бір абылдауда емдеу к рсеткіші: қ ө • 1. жедел периодонт абынуыны улану қБір абылдауда емдеу к рсеткіші: қ ө • 1. жедел периодонт абынуыны улану қ ң сатысында • 2. жедел периодонт абынуы, егер т бір қ ү зегі жа сы тетін болса, ж не тпелі ө қ ө ә ө атпарды кесуге к рсеткіш болса. қ ө

Жедел периодонт абынуын улану қ сатысын емдеу: • 1 абылдауда тісжегі уысын егеп-тазалаймыз,Жедел периодонт абынуын улану қ сатысын емдеу: • 1 абылдауда тісжегі уысын егеп-тазалаймыз, тіс қ қ уысын ашамыз, зектерді ауызын арнайы аспаптармен қ ө ң ке ейтеміз, т бір зектегі лпа алды тарын біртіндеп ң ү ө ұ қ қ (поэтапно) т бір шына жылжыта беріп аламыз. ү ұ зектерді ке ейтеміз, абыр аларын тегістеп, Ө ң қ ғ д рі-д рмектермен дейміз. Содан кейін зекте білік ә ә өң ө алдырамыз д рімен, уа ытша пломба. қ ә қ • 2 абылдауда 24 -48 са. кейін ша ым болмаса, а ып қ ғ ғ қ ғ тексергенде ауырмаса , уа ытша пломбаны алып тастап, қ т бір зектерді д рі-д рмектермен жуамыз, кептіреміз, ү ө ә ә пломбалаймыз, аралы т сем, т ра ты пломба. қ ө ұ қ

Жедел периодонт абынуын жал ы тану қ қ қ сатысын емдеу: • 1Жедел периодонт абынуын жал ы тану қ қ қ сатысын емдеу: • 1 абыл-да: жансыздандыру, тісжегі уысын жартылай қ қ егеп-тазалаймыз, периодонт са ылауда жинал ан жал ы ты ң ғ қ қ шы ару ажет, сонды тан т бір щектегі лпа ыдырандысын алып, ғ қ қ ү ө ұ т бір шы тесігін ашамыз, тісті ашы алдырамыз, нау ас а ке ес ү ү қ қ ң береміз. Тісті т мпешіктерін егеу керек-тістесуден шы ару. ң ө ғ • 2 абыл-да: нау аста ша ым болмаса, тісжегі уысын толы ымен қ қ ғ егеп-тазалап, т бір зекті аспаптармен дейміз, т бір зектерде ү ө өң ү ө д рі-д рмекпен білік алдырамыз, уа ытша пломба. Физиоем ә ә қ қ жасау а болады – э/форез, озон. ғ • 3 абыл-да: ша ым болмаса, уа ытша пломбаны алып, білікті қ ғ қ тексереміз – т сін згертпеу керек ж не иісі болмау керек. Т бір ү ө ә ү зекті деп, пломбалаймыз. ө өң

Созылмалы фиброзды периодонт абынуыны емі: қ ң • Бір т бірлі тістерде 1 абылдаудаСозылмалы фиброзды периодонт абынуыны емі: қ ң • Бір т бірлі тістерде 1 абылдауда емдеуге ү қ болады: тісжегі уысын егеп-тазалау, тіс қ уысын ашып, т ьір зектерді аспаптармен, қ ү ө медикаментозды деу, физиоем ж ргізу өң ү керек, т бір зектерді кептіріп, ү ө пломбалаймыз, аралы т сем, т ра ты қ ө ұ қ пломба. • Физиотерапиялы ем ж ргізу м мкіндік қ ү ү болмаса, 2 абылдауда емделеді. қ

 • Созылмалы гранулденген периодонт абынуы т бір зек жа сы тетін болса қ • Созылмалы гранулденген периодонт абынуы т бір зек жа сы тетін болса қ ү ө қ ө ж не ызыл иекте жылан к з пайда болса – ә қ ө бір абылдауда ж ргізіледі. осымша қ ү Қ жалпы ем ж ргізіледі, физиотерапиялы ем. ү қ • Созылмалы гранулематозды периодонт абынуы 2 -3 абылдауды ж ргізіледі. қ қ ү