Отбасын жоспарлау: Жоспарланба ан ж ктіліктен ғ

Скачать презентацию Отбасын жоспарлау: Жоспарланба ан ж ктіліктен ғ Скачать презентацию Отбасын жоспарлау: Жоспарланба ан ж ктіліктен ғ

otbasyn_ghosparlau.pptx

 • Размер: 1.8 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 23

Описание презентации Отбасын жоспарлау: Жоспарланба ан ж ктіліктен ғ по слайдам

Отбасын жоспарлау: Жоспарланба ан ж ктіліктен ғ ү са тану. Контрацепция қ тОтбасын жоспарлау: Жоспарланба ан ж ктіліктен ғ ү са тану. Контрацепция қ т рлері ү

 Отбасын жоспарлау – б л кейбір жеке адамдармен ұ ерлі-зайыптыларды алаулы емес Отбасын жоспарлау – б л кейбір жеке адамдармен ұ ерлі-зайыптыларды алаулы емес ж ктіліктен са тануына, ң қ ү қ д ниеге келетін с билерді уа ытымен, санын реттеуде ү ә ң қ еркін ж не жауапты шешім абылдап, осы та дауды ә қ ң ада алау а арна ан шаралар жиынты ы. Бас аша айт анда қ ғ ғ қ қ отбасын жоспарлау баланы кездейсо емес, жоспарлы қ т рде мірге келу деген с з. ү ө ә ө

Отбасын жоспарлауды ажеттілігің қ алаулы дені сау баланы Қ туу шін ү йелдердіОтбасын жоспарлауды ажеттілігің қ алаулы дені сау баланы Қ туу шін ү йелдерді денсаулы ын Ә ң ғ са тау шін қ ү Отбасында ы ғ психосексуалды атынастарда ы қ ғ йлесімділікке ол жеткізу ү қ шін ү мірлік жоспарларды Ө ж зеге асыру шін ү ү мір с ру сапасын Ө ү жа сарту шін қ ү

 Жас спірімдерді репродуктивті денсаулы ыны ө ң ғ ң алыптасуына теріс ы Жас спірімдерді репродуктивті денсаулы ыны ө ң ғ ң алыптасуына теріс ы пал ететін факторлар қ қ ретінде жынысты атынастарды ерте басталуы, қ қ ң оларды арасында жынысты жолдар ар ылы ң қ қ берілетін ж палы ауруларды к беюі, сондай а ұқ ң ө қ темекі мен ішімдікке уестілігі дені сау с биді ә ә ң туылуына тос ауыл болады. қ

 Бала туу шін йелді жас мерзімін аны тау те ү ә ң қ Бала туу шін йелді жас мерзімін аны тау те ү ә ң қ ө ма ызды. Ж ктілік кезіндегі, туу ж не ту аннан ң ү ә ғ кейінгі мерзімде ас ынуды пайда болуынан қ ң жиырма жас а дейінгі қ бала туатын йелдер ә ауіптілік тобын райды. қ құ Отыз бес жастан ас ан қ йелдер босан анда баланы генетикалы ә ғ ң қ “ауыт улармен” туу аупі артады. қ қ

 • Контрацепция – б л немі ж не ұ ү ә кездейсо жынысты • Контрацепция – б л немі ж не ұ ү ә кездейсо жынысты мір барысында қ қ ө алаулы емес ж ктіліктен са тану. қ ү қ Контрацепция

Контрацепцияны т рлері: ң ү 1. Ішілетін рама контрацептивтер құ 2. Иньекциялы контрацептивтер қКонтрацепцияны т рлері: ң ү 1. Ішілетін рама контрацептивтер құ 2. Иньекциялы контрацептивтер қ 3. Имплантанттар 4. йелді стерилизациясы Ә ң 5. Вазэктомия (еркектерді стерилизациясы) ң 6. Презервативтер (м ше аптар) ү қ 7. Жатырішілік заттар 8. ынапты дістер (диафрагмалар ж не жатыр Қ қ ә ә мойны а па шасы) қ қ қ 9. Отбасын жоспарлауды таби и дісі (физиологияы ) ң ғ ә қ 10. Лактационды аменорея дісі ә

Ішілетін рама контрацептивтерқұ • Комбинерленген оральді таблеткалар рамында құ эстрогенні ж не прогестеронны Ішілетін рама контрацептивтерқұ • Комбинерленген оральді таблеткалар рамында құ эстрогенні ж не прогестеронны рамы рт рлі ң ә ң құ ә ү м шелерде болады. Оларды 21 к н ішінде цикл арасында ү ү апталы зіліспен абылдайды. Біра б ны да зіндік қ ү қ қ ұ ң ө зиянды серлері болуы м мкін. ә ү

Жедел контрацепция ЖК жиі олданылмауы тиіс. Жедел контрацепцияны ай қ қ кезде олдану аЖедел контрацепция ЖК жиі олданылмауы тиіс. Жедел контрацепцияны ай қ қ кезде олдану а болады: қ ғ ор анусыз жынысты атынас кезінде Қ ғ қ қ М ше апты б тінгіні б зылуында ү қ ң ү ң ұ Сексуалды зорлауда қ Фертильді к ндері жынысты атынас а т скенде ү қ қ қ ү

Жатыр ішілік спираль Тиімділігі 97, за ты ы 3 -5 жыл. згеЖатыр ішілік спираль Тиімділігі 97%, за ты ы 3 -5 жыл. зге шаралардан ұ қ ғ Ө айырмашылы ы ол ж мырт а жасушасыны ры тануын ғ ұ қ ң ұ қ болдырмайды. ры ты жатыр абыр асына бекуіне жол Ұ қ ң қ ғ бермейді. Біра бала тума ан йелдерді олдануларына қ ғ ә ң қ тыйым салынады.

Барьерлік контрацепция дісіә БК т рлері: ү ерлердің (м ше ап сперманы Барьерлік контрацепция дісіә БК т рлері: ү ерлердің (м ше ап сперманы ынап а ү қ ң қ қ кіруінен са тайды), қ йелдерді ә ң ( диафрагма, губка, спермицид) деп б лінеді. ө М ше аптар ү қ тиімді, ауіпті емес ж не арзан. Бір қ ә олдан аннан кейін айта олдану а болмайды. қ ғ қ қ ғ Спермицидтер о ан гельдер, аэрозольді к піршіктер, ғ ө к піршікті ж не к піршіксіз суппозиторилер жатады ө ә ө

Лактационды аменорея Б л ана с тімен емізуге негізделген. Біра уа ытша ұ үЛактационды аменорея Б л ана с тімен емізуге негізделген. Біра уа ытша ұ ү қ қ контрацепивті діс деп есептелінеді. ЛА олдану ә қ критерийлері: 1. Босан аннан кейінгі ал аш ы 6 ай а дейін ғ ғ қ ғ 2. йелде аменорея болса Ә 3. йел бала а тек емшек с тін берсе Ә ғ ү 4. Ана с тті баланы ажетінше емізіп, бас а тама ү ң қ қ қ бермеу керек. К ніне 6 реттен аз емес (т гі емізуді ү үң оспа анда) қ ғ

Хирургиялы контрацепцияқ Б л контрацепцияны екі т рі бар: йелдерді ж не ұХирургиялы контрацепцияқ Б л контрацепцияны екі т рі бар: йелдерді ж не ұ ң ү ә ң ә ерлерді. Тиімділігі 100%. Б л діс ң ұ ә айтымсыз діс қ ә болып табылады. К бінесе ж кті болу а м лдем арсы ө ү ғ ү қ к рсеткіштері бар кезде немесе жатырды ас ын ан ө ң қ ғ патологиялы формаларында ж зеге асатын діс. қ ү ә

Таби и контрацепцияғ Жынысты атынасты зілуін алай т сінуге болады, ол қТаби и контрацепцияғ Жынысты атынасты зілуін алай т сінуге болады, ол қ қ ң ү қ ү дегеніміз ер адам сперманы ынапты сыртына ж не қ ң ә йелді сырт ы жыныс м шелеріне шы аруды айтады. ә ң қ ү ғ Жынысты атынасты толы зілуі болу шін, ер адам қ қ ң қ ү ү еркектік жыныс м шесін ынаптан толы шы ару ү қ қ ғ керек. Біра б л діс тиімділігі т мен к рсеткіш қ ұ ә ө ө к рсетеді. ө тымдылы ы: Ұ ғ аражатпен байланысы жо Қ қ осымша серлері жо Қ ә қ

Назарлары ыз а рахмет!!!ң ғ Орында ан: Дощанова К. Е. , Талгатова С. Т.Назарлары ыз а рахмет!!!ң ғ Орында ан: Дощанова К. Е. , Талгатова С. Т. ғ Акушер ісі – 31 топ Жетекшісі: акушерия ж не гинекология п ніні ә ә ң м алімі Имангалиева Р. Г. ұғ Орал – 2017 жыл