Скачать презентацию ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА НАПИСАННЯ НАУКОВО ДОСЛІДНИЦЬКИХ Скачать презентацию ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА НАПИСАННЯ НАУКОВО ДОСЛІДНИЦЬКИХ

Вимоги до МАН.pptx

  • Количество слайдов: 27

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА НАПИСАННЯ НАУКОВО –ДОСЛІДНИЦЬКИХ ТА РЕФЕРАТИВНИХ РОБІТ В СЕКЦІЯХ ВІДДІЛЕННЯ ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА НАПИСАННЯ НАУКОВО –ДОСЛІДНИЦЬКИХ ТА РЕФЕРАТИВНИХ РОБІТ В СЕКЦІЯХ ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ Методичні рекомендації

ЗМІСТ • • • • Передмова. . . . . 5 1. Загальні положення. ЗМІСТ • • • • Передмова. . . . . 5 1. Загальні положення. . . 7 2. Етапи написання науково-дослідницької роботи. . 10 2. 1. Підготовчий етап. . . . 10 2. 1. 1. Вибір теми дослідження. . . . . 10 2. 1. 2. Складання програми наукового дослідження. 11 2. 1. 3. Визначення мети і завдання. . . . 11 2. 1. 4. Виділення об’єкта та предмета дослідження. . 12 2. 1. 5. З’ясування хронологічних та територіальних меж наукової роботи. . . . 13 2. 1. 6. Обґрунтування актуальності, новизни наукового дослідження. . . . . 13 2. 2. Складання детального плану роботи. . . . 14 2. 3. Вивчення літератури. . . 14 2. 3. 1. Добір фактичного матеріалу, обробка й критичний аналіз результатів дослідження. . . 16 3. Види наукової роботи учнів (реферат, пошуководослідницька, науково-дослідницька роботи). . . . 17 • • • • • 4. Вимоги до тексту наукової роботи. . . 21 4. 1. Мова і стиль наукової роботи. . . . 21 4. 2. Форматування тексту (обсяг, шрифт, інтервал та береги роботи). . . 24 4. 3. Оформлення заголовків. . . . . 24 4. 4. Нумерація сторінок. . . 24 4. 5. Правила цитування та посилання на використані джерела…………………. . 25 4. 6. Скорочення …………. . . 26 4. 7. Основні вимоги до бібліографічного опису наукової літератури. . . 27 4. 8. Ілюстрації та таблиці. . . . . 30 4. 9. Оформлення додатків…. . . . . 30 5. Основні вимоги до написання роботи. . . . 31 6. Відгуки та рецензії. . . 35 7. Захист науково-дослідницької роботи. . . . 37 Використана література. . . 40 Додатки. . . . . 42

Види наукової роботи учнів (реферат, пошуководослідницька, науководослідницька роботи) Види наукової роботи учнів (реферат, пошуководослідницька, науководослідницька роботи)

Реферат – це короткий виклад основного змісту наукової праці чи низки праць, що опрацьовані Реферат – це короткий виклад основного змісту наукової праці чи низки праць, що опрацьовані учнями у межах певної теми, з аналізом можливих шляхів вирішення наукової проблеми. Реферат також містить висловлення власних міркувань автора щодо цієї проблеми. Якщо реферат цих ознак не має, то він є лише конспектом опрацьованих публікацій.

Реферативно-дослідницька робота Самостійна письмова наукова реферативно-дослідницького робота характеру передбачає глибше, порівняно з рефератом, вивчення Реферативно-дослідницька робота Самостійна письмова наукова реферативно-дослідницького робота характеру передбачає глибше, порівняно з рефератом, вивчення конкретної наукової проблеми із обов’язковим самостійним моноаспектним науковим пошуком і фіксуванням його результату.

Пошуково-дослідницька робота Науково-дослідницька робота повинна мати пошуковий характер, бути спрямованою на дослідження актуального проблемного Пошуково-дослідницька робота Науково-дослідницька робота повинна мати пошуковий характер, бути спрямованою на дослідження актуального проблемного питання, що має елементи практичної новизни. Необхідним компонентом науково-дослідницької роботи пошукового характеру є виконання дослідницького (пошукового) завдання.

Науково-дослідницька робота – це самостійне наукове дослідження учнів експериментального або теоретико-прикладного характеру. У роботі Науково-дослідницька робота – це самостійне наукове дослідження учнів експериментального або теоретико-прикладного характеру. У роботі розглядається певна наукова або науково-практична проблема, узагальнюються та критично осмислюються теоретичні основи дослідження, обґрунтовуються його мета і конкретні теоретичні й практичні завдання, визначається методика дослідження, аналізується конкретний фактичний матеріал, узагальнюються основні результати дослідження, його новизна, теоретичне й практичне значення, акцентується увага на авторських версіях розв’язання наукових проблем. Науково-дослідницька робота, як правило складається з двох розділів, один з яких становить теоретичну, а інший – практичну (експериментальну, дослідницьку, пошукову) частини.

Основні критерії оцінювання: Основні критерії оцінювання:

Робота відповідає всім вимогам до кваліфікаційних робіт (22 бали). • тема розкрита повністю та Робота відповідає всім вимогам до кваліфікаційних робіт (22 бали). • тема розкрита повністю та відповідає змісту; • робота містить наукову новизну (наявність власної позиції автора, новизна одержаних результатів, володіння науковою термінологією); • має практичне значення (необов’язково); • одержані результати систематизовані, висновки й рекомендації є переконливими; • доповідь логічна і стисла; • оформлення роботи відповідає вимогам до зазначених типів робіт; • відповіді на запитання членів журі правильні.

Робота до захисту не допускається, якщо: • робота подана на конкурс з порушенням термінів, Робота до захисту не допускається, якщо: • робота подана на конкурс з порушенням термінів, установлених графіком прийому науководослідницьких робіт ; • робота написана на тему, що не відповідає профілю існуючих секцій; • робота виконана не самостійно, має численні запозичення із джерел без посилань; • робота повністю запозичена з Інтернету; • структура роботи не відповідає вимогам; • зміст роботи не відповідає її темі; • робота неправильно оформлена; • робота неохайна, вміщує велику кількість помилок.

Структура науководослідницької роботи Структура науководослідницької роботи

Наукова робота повинна мати: • титульний аркуш; • лист із назвою; • відгук керівника; Наукова робота повинна мати: • титульний аркуш; • лист із назвою; • відгук керівника; • тези; • зміст; • вступ; • основна частина: Розділ І. Назва (теоретичні основи) 1. 1. 1. 2. Висновки (без написання слова «висновки» ) Розділ ІІ. Назва 1. 1. 1. 2. 1. 3. Висновки (без написання слова «висновки» ) Загальні висновки; Список використаних джерел; Додатки.

Вимоги до оформлення тексту науково-дослідницької роботи Вимоги до оформлення тексту науково-дослідницької роботи

1. Науково-дослідницька робота виконується учнями, керуючись орієнтовною тематикою, або за вибраною самостійно темою. 2. 1. Науково-дослідницька робота виконується учнями, керуючись орієнтовною тематикою, або за вибраною самостійно темою. 2. Науково-дослідницька робота пишеться українською мовою. 3. Обсяг науково-дослідницької роботи – 20 сторінок машинопису (комп’ютерного набору). Текст набирають у текстовому редакторі WORD (шрифт – Times New Roman, розміром 14 пт, міжрядковий інтервал – 1, 5, усі береги – 20 мм, за винятком нижнього – 25 мм) та роздруковують з одного боку аркуша формату А 4. 4. Заголовки структурних частин роботи друкують великими літерами симетрично до тексту. Кожну структурну частину наукової роботи починають з нової сторінки. 5. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, малюнків, таблиць, формул здійснюють арабськими цифрами без знака №. Перша сторінка наукової роботи – титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, але на ньому номер не проставляють. На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки.

6. Окремий аркуш з назвою наукової роботи, відгук керівника, тези, зміст, список використаних джерел 6. Окремий аркуш з назвою наукової роботи, відгук керівника, тези, зміст, список використаних джерел не нумерують. Основний текст доповнюють додатками, що включають ілюстрації (карти, схеми, фотографії, малюнки, діаграми, креслення) та таблиці. Номер, назву та пояснювальні підписи розміщують під ілюстраціями. Таблиці у межах розділу нумерують послідовно (за винятком поданих у додатках), наприклад: «Таблиця 1. 2» (друга таблиця першого розділу). Цей напис розміщують у правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці. Додатки слід подавати після списку використаних джерел. Кожен додаток оформлюють на новій сторінці, заголовки друкують вгорі з великої літери. 7. У науковій роботі необхідно робити посилання на достовірні джерела. Список використаних джерел необхідно складати (згідно з державним стандартом) у порядку використання в тексті або за алфавітом. 8. Робота подається в друкованому та електронному вигляді.

ВІДГУКИ ТА РЕЦЕНЗІЇ Науковий або педагогічний керівник подає відгук на наукову роботу (для учнів ВІДГУКИ ТА РЕЦЕНЗІЇ Науковий або педагогічний керівник подає відгук на наукову роботу (для учнів 11 класів). У відгуку наукового керівника обов’язково визначається рівень підготовки учня для виконання наукових досліджень і вміння працювати з літературою і готовності до самостійного рішення наукових та практичних проблем; характеризується також ступінь оволодіння сучасними методами дослідження, уміння втілювати в практику теоретично обґрунтовані нові наукові ідеї та вміння логічно, послідовно, аргументовано викладати матеріал і робити висновки. Науковий керівник визначає відповідність наукової роботи вимогам до наукових досліджень такого типу. Науковий керівник чітко висловлює свою думку щодо рекомендації роботи до захисту. Рецензія надається науковим співробітником – членом журі або консультантом. У рецензії на науково-дослідницьку роботу мають бути висвітлені ті ж питання, що й у відгуку наукового (педагогічного) керівника.

Зразок оформлення титульної сторінки МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ Зразок оформлення титульної сторінки МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВМІСЬКРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕ РЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ Відділення: історії Секція: Базова дисципліна: історія України (ОБРАНА ТЕМА РОБОТИ) Автор роботи статус у МАН прізвище, ім’я, по батькові повна дата народження (наприклад: 12 сі чня 1997 р. ) учень (учениця) класу (наприклад: 9 клас, 10 клас, 11 клас, а не 23 -Д група ) назва навчального закладу район домашня адреса контактний телефон Науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові (повністю), наукове звання, місце роботи; посада; ко нтактний телефон) Педагогічний керівник (прізвище, ім’я, по батькові (повністю), наукове звання, місце роботи; посада; контактний телефон) Київ -2013

Зразок оформлення списку використаних джерел Зразок оформлення списку використаних джерел

ТЕЗИ – стисло сформульовані основні положення прочитаного тексту. Розрізняють два види тезування: відбір авторських ТЕЗИ – стисло сформульовані основні положення прочитаного тексту. Розрізняють два види тезування: відбір авторських тез із тексту й формулювання основних положень власними словами. Тези викладаються в довільній формі. Вони дають стислу характеристику змісту науково -дослідницької роботи, визначаються актуальність, науково-теоретична основа, мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження, методи наукового дослідження, висновки з отриманими результатами, новизна. Обсяг – 2 сторінки друкованого тексту.

ЗМІСТ подають на початку роботи. У ньому визначається план роботи. Він містить найменування та ЗМІСТ подають на початку роботи. У ньому визначається план роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх структурних компонентів роботи: вступу, розділів і підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг змісту складає, як правило 1 -3 сторінки.

У ВИСНОВКАХ узагальнюються основні теоретичні й практичні результати дослідження, стисло формулюються найважливіші рекомендації щодо У ВИСНОВКАХ узагальнюються основні теоретичні й практичні результати дослідження, стисло формулюються найважливіші рекомендації щодо їх практичного втілення. Заключні висновки виконують роль логічного закінчення, що обумовлене логікою проведення дослідження в цілому. Висновок науководослідницької роботи складається: з висвітлення актуальності поставленої в роботі тематики, з позиції закінченого дослідження, з висвітлення та формулювання основних підсумків виконаної роботи. У висновках слід обов’язково зазначити, яка мета була досягнута та які завдання були виконані, визначаються перспективи дослідження та можливість практичного застосування отриманих результатів.