Орында андар: ғ 123 жмф студенттері

Скачать презентацию Орында андар: ғ 123 жмф студенттері Скачать презентацию Орында андар: ғ 123 жмф студенттері

suretterdі_formalizaciyalau_srs.ppt

 • Размер: 291.5 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 11

Описание презентации Орында андар: ғ 123 жмф студенттері по слайдам

 Орында андар: ғ 123 жмф студенттері  Баираханов Н. Б. Тексерген: Ыдырыс Орында андар: ғ 123 жмф студенттері Баираханов Н. Б. Тексерген: Ыдырыс Ж. Б

Жоспар: • Компьютерлік графика т рлеріү • Растрлы графика қ • Растрлы графиканы векторлы Жоспар: • Компьютерлік графика т рлеріү • Растрлы графика қ • Растрлы графиканы векторлы қ қ графикамен салыстыру

 Графикалы редакторлар р т рлі қ ә ү • суреттерді, • сызбаларды, Графикалы редакторлар р т рлі қ ә ү • суреттерді, • сызбаларды, • иллюстрацияларды дайындау барысында пайдаланылатын олданбалы қ программаларды тобын алыптастырады ң қ.

Компьютерл ік графика. . . Компьютерлік графиктерді олданылатын ң қ бір атар айма тарынКомпьютерл ік графика. . . Компьютерлік графиктерді олданылатын ң қ бір атар айма тарын айта кетейік: қ қ • визиткалар мен хабарландыруларды, • иллюстративтік ж не іскерлік графиктерді ә ресімдейді, • есептіліктерді , ма алаларды , кітаптарды ң қ ң ң суреттерін зірлейді; ә • на ты іс сцена мен анимациялы фильмдерді қ қ растырады; құ • жарнама роликтерін жасайды ж не т. б ә.

графика векторлықРастарлық • Растарлық редактордың негізі элементі- нүкте • Векторлық графиктің негізгі элементіне сызық және математикалықграфика векторлықРастарлық • Растарлық редактордың негізі элементі- нүкте • Векторлық графиктің негізгі элементіне сызық және математикалық формулалар жатады.

 Растарлы графикалы редакторда қ қ (бас аша Bitmap- графикалы редакторы қ қ деп аталады) кескін Растарлы графикалы редакторда қ қ (бас аша Bitmap- графикалы редакторы қ қ деп аталады) кескін квадраттарды ң (кескіндерді пиксельдерді ң ң элементтері) шамалары бойынша кішкентай рі растарларды рылады ә құ.

 • Растарлы кескін ба андар мен жолдарды қ ғ ң иылысында орналас ан к птеген • Растарлы кескін ба андар мен жолдарды қ ғ ң иылысында орналас ан к птеген жекелеген қ қ ө н ктелерден (пискельдерден) алыптасады. ү қ Кескінді б лай алыптастыруды басты ұ қ ң арты шылы ы- арапайымдылы ында. қ ғ Растарлы кескінді жадында са тау шін қ қ ү растарлы суреттерді бірінші кемшілігіне қ ң айнал ан- жадында са тауды лкен к лемін ғ қ ң ү ө ажет етеді. Растарлы суреттерді та ы бір қ қ ң ғ кемшілігі- масштабын згерту барысында ө кескін б рмаланып кетеді. ұ

 Информацияны к рсетудегі растарлы ө қ т сілді арты шылы ы- обьектіні формалары ә Информацияны к рсетудегі растарлы ө қ т сілді арты шылы ы- обьектіні формалары ә ң қ ғ ң мен т сін згере алатын м мкіндіктері шексіз ү ө ү ( те к п) десе де болады. Графикалы ө ө қ редакторларды б л тобыны типтік кілі – ң ұ ң ө Windows операциялы ж йелеріні рамына қ ү ң құ кіретін Paint графикалы редакторы болып қ табылады. Растарлы графикалы қ қ редакторлар а мыналар жатады: Adobe ғ Photoshop, Photostyler, Coler Photo, Adobe Photo-Paint.

 • Векторлы графикте объектіні қ ң мастабына згерткен кезде р ө ә т • Векторлы графикте объектіні қ ң мастабына згерткен кезде р ө ә т рлі пискелдерді орналасу ү ң карталары (кестелер, матрицалар) емес, объектіні математикалы ң қ модельдерін жадында са тауды ар асында қ ң қ пропорция д лме-д л са талады. ә ә қ Векторлы графикалы қ қ редакторлар- Adobe Illustrator, Macromedia Freehand ж не Corel ә Draw.

 • растрлық графиканы негізгі кемшілігі. ң Мысалы, орташа лшемдегі фотография ө компьютер жадынан бірнеше • растрлық графиканы негізгі кемшілігі. ң Мысалы, орташа лшемдегі фотография ө компьютер жадынан бірнеше Мегабайт орын алады. Б л бірнеше ж з, не бірнеше мы ұ ү ң беттік текстке пара-пар. • Векторлы графиканы пайдалан анда қ ғ бейнені раушы арапайым графиктер – құ қ геометриялы объектілерді математикалы қ ң қ рнегі (мысалы, кесінді, ше берлер, тік ө ң б рыштар ж не т. б. ) ЭЕМ-ні жадында ұ ә ң са талады. Сонды тан векторлы қ қ қ графика сызбалар, схемалар, диаграммалар т. б. жасау шін пайдаланады. ү
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.