Орында ан: Жа сылы ова А. Б.

Скачать презентацию Орында ан: Жа сылы ова А. Б. Скачать презентацию Орында ан: Жа сылы ова А. Б.

psih_minez_kulyk..ppt

 • Размер: 914.5 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 16

Описание презентации Орында ан: Жа сылы ова А. Б. по слайдам

    Орында ан: Жа сылы ова А. Б. Орында ан: Жа сылы ова А. Б. ғ қ қ Топ: 12 -002 -01 Факультет: Жалпы медицина Тексерген: Садуакасова К. З. Психиатрия, психотерапия ж не наркология кафедрасы. ә Та ырыбы: қ Психикалы ж не мінезқ ә — лы құ қ б зылыстарыны эт ұ ң иологиясы ж не таралуыә Алматы — 201 7 жыл

Ж ОСПАРЫ: Кіріспе. Психиатрияны негізгі міндеттеріні бірі ң ң -психикалы б зылыстардыЖ ОСПАРЫ: Кіріспе. Психиатрияны негізгі міндеттеріні бірі ң ң -психикалы б зылыстарды зерттеу қ ұ Психикалы ауруларды этиологиясы қ ң Психикалы ауруларды таралуы қ ң Мінез- лы б зылысыны этиологиясы мен құ қ ұ ң таралуы орытынды. Қ олданыл ан дебиеттер тізімі. Қ ғ ә

Психиатрия е негізгі медициналы саланы бірі ң қ ң ретінде зіне к птеген ылымиПсихиатрия е негізгі медициналы саланы бірі ң қ ң ретінде зіне к птеген ылыми ж не практикалы ө ө ғ ә қ м селелерді осады. Теориялы ж не практикалы ә қ қ ә қ аспекттерден т ратын осындай м селені бірі – ұ ә ң психикалы б зылыстарды таралуын ж не к рініс қ ұ ң ә ө беру формаларын зерттеу болып табылады. Психикалы б зылыстарды таралуы мен оларды қ ұ ң ң т р ындар арасында к рініс беру ерекшеліктері ұ ғ ө ж ніндегі м ліметтер мен психиатриялы к мекті ө ә қ ө жоспарлау, этиологиялы ма ызды факторларды қ ң аны тау шін ылыми на ты материал бола алады, қ ү ғ қ сонымен бірге оны негізінде алдын-алуды тиімді ң ң шараларын жасау а м мкіндік береді. ғ ү

Психикалы нау астарды сыр аттарыны қ қ ң ерекшеліктерін ескере отырып, оларды жа дайынПсихикалы нау астарды сыр аттарыны қ қ ң ерекшеліктерін ескере отырып, оларды жа дайын ң ғ ажыратып аны тау ма ызды орын алады. Осы ан қ ң ғ байланысты психикалы ауруларды рт рлі қ ң ә ү жіктеулері сыныл ан. ұ ғ Этиологиялы принцип бойынша рыл ан жіктеу – қ құ ғ жалпы т сінік алыптастыру а к мектеседі, алайда ү қ ғ ө психикалы ауруларды шы у тегі лі жеткілікті қ ң ғ ә аны емес. қ Сонымен атар психикалы ауруларды аны тау қ қ қ д режесіне кедергі болып т р ан – психиатриялы ә ұ ғ қ к мекке нау астарды ж гінуіне т р ындар ө қ ң ү ұ ғ арасында ы б рыс к з арас. ғ ұ ө қ

   Психикалы ауруларды этиологиясы: қ ң Ми а органикалы ғ Психикалы ауруларды этиологиясы: қ ң Ми а органикалы ғ қ сер ә • Жара ат қ • Интоксикация • Инфекциялар • Радиациялы қ за ымданулар қ Зиянды сер ә • Эмоциялы стресс қ • Конфликттер • Отбасылы , леумет қ ә тік м селелер ә Ішкі-эндогенді Т ым уалаушылы ұқ қ қ Адамны ң конституциялы қ ерекшеліктері Жас кезе дері ң Сырт ы-экзогенді қ

   Психикалы ауруларды қ ң дамуына ы пал ететін немесе Психикалы ауруларды қ ң дамуына ы пал ететін немесе қ кедергі болатын факторлар ретінде адамны жынысы мен ң жасы да ма ызды. Генеративті ң функцияларды ң ерекшеліктеріне (менструальды цикл, ж ктілік, босану, лактация, ү климакс) байланысты жо ары ғ эмоционалдылы , ай ын қ қ циклдылы ж не зат қ ә алмасуда ы ғ згерістер ө — осыларды барлы ы ң ғ йелдерде ерлерге ара анда ә қ ғ истерия, маниакальды — депрессив ті ж не пресенильді ә психоздарды жиі кездесуіне ң себеп болады.

 Психикалы б зылысты пайда болуы қ ұ ң байланысты : Организмні Психикалы б зылысты пайда болуы қ ұ ң байланысты : Организмні ерекшеліктері; ң Патогенді факторды сер ету де гейі; ң ә ң За ымдал ан айма. қ ғ қ азіргі та да лем бойынша Қ ң ә 450 млн адам психикалы б зылыстардан зардап шегеді: қ ұ 160 млн -депрессивті б зылыстар; ұ 70 млн -алкоголизм ; 50 млн -эпилепсия; 24 млн -шизофрения. Б кіл лем т р ындарыны 5 ү ә ұ ғ ң %-созылмалы психикалы б зылыстардан зардап шегеді. қ ұ

  Дерт белгілі бір адамды зақымдайды және  белгілі бір Дерт белгілі бір адамды зақымдайды және белгілі бір субъектке тән жауап беру . ерекшеліктерімен сипатталады Бұл ерекшеліктер ауру организмінің бастапқы , физиологиялық жағдайына жоғары жүйке жүйесінің , типіне мінез — , , , құлқына жынысына жасына тұ , қым қуалау ерекшеліктеріне иммунологиялық реактивтілігіне , басқа да науқастың конституциялық ерекшеліктерін . сипаттайтын жағдайларға тәуелді

Таралуы рт рлі елдегі зерттеулерге ара анда психикалы Ә ү қ ғ қ бТаралуы рт рлі елдегі зерттеулерге ара анда психикалы Ә ү қ ғ қ б зылыстармен ауыратын т р ылы ты халы ты ұ ұ ғ қ қ ң 14 — тен 17%- ы жапа шегеді. Соны ішінде к бінесе ң ө невротикалы к ріністер т л алы патологиялы қ ө ұ ғ қ қ ж не психосоматикалы б зылыстарды ә қ ұ райды. К бінесе йелдерде жиі құ ө ә кездеседі. Шизофрения — е жиі кездесетін ң ауруларды бірі. Демографиялы коррекцияда ң қ батыс неврологияны жо арылауында ң ғ 1000 адам а ғ ша анда ққ 10 жа дайы ж не екі есе аз. ғ ә

  Зиянды факторлар к рт сер еткенде ү ә массивті сер еткенде Зиянды факторлар к рт сер еткенде ү ә массивті сер еткенде ауру жедел басталады. Осыдан к птеген ә ө экзогенді психоздар, рекуррентті шизофрения, маниакальды — депрессиялы психозды қ ң стамалары, эпилепсиялы психоз ұ қ пайда болады. Кез келген жедел бастал ан психикалы ауру созылмалы а ғ қ ғ ауысуы м мкін, ал кейде ол керісінше де болуы ү м мкін. ү

  Психикалы қ б зылыстар кезінде ұ адамдарды мінезі т йы , Психикалы қ б зылыстар кезінде ұ адамдарды мінезі т йы , ң ұ қ арым қ — атынас а қ қ т спеушілігімен ү ерекшелінеді, айналасында ылармен ғ контактке т су те иын ү ө қ болады, з ө — зіне сенімсіз, ө ялша ты , сершілдік ұ қ қ ә к ріністермен бай алады. ө қ

Мінез – лы б зылысықұ қ ұ Мінез- лы б зылуы деп деструктивті,Мінез – лы б зылысықұ қ ұ Мінез- лы б зылуы деп деструктивті, агрессивті құ қ ұ т рде о ам абылда ан ережелер мен нормаларды ү қ ғ б за отырып, бас а адамдар а зиян келтіру. ұ қ ғ Негізгі мінез- лы б зылысы биопсихосоциальды құ қ ұ факторларды атарына жатады: ң қ Ата-анамен бала арым- атынасына байланысты. қ қ Баламен арым- атынас д рыс болма ан жа дайда, қ қ ұ ғ ғ ол баланы дезадаптивті мінез- л ыны дамуына ң құ қ ң сер етеді. ә

Мінез- лы б зылысыны құ қ ұ ң симптомына: рлы ; Ұ қ йденМінез- лы б зылысыны құ қ ұ ң симптомына: рлы ; Ұ қ йден ашу (бір т нге немесе мулдем келмеу); Ү қ ү тірік айту; Ө дейі жасал ан ртке атысу; Ә ғ ө қ К нделікті саба уа ытын жіберу; ү қ қ Б тен адамны жеке м лкіне дейі ол салу, тонау; ө ң ү ә қ Адамдармен атыгез болу. қ

Таралуы Балалармен жас спірімдерде жиі кездеседі. ө 18 жас аралы тарында лдарда-9 қТаралуы Балалармен жас спірімдерде жиі кездеседі. ө 18 жас аралы тарында лдарда-9 қ ұ % ж не ә ыздарда-2 қ % жа дайда кездеседі. лдармен ғ Ұ ыздар арасында 4: 1 ден 12: 1 дейінгі атынасты қ қ райды. құ К бінесе ата-анасы алкогольмен зардап шегетін ө балаларда жиі кездеседі.

орытындыҚ Психикалы б зылыстардан пайда болатын қ ұ мінез - лы б зылыстарына корытындыҚ Психикалы б зылыстардан пайда болатын қ ұ мінез — лы б зылыстарына к птеген згерістерді құ қ ұ ө ө айту а болады. Б л згерістерді барлы ы адам а ғ ұ ө ң ғ ғ к рделі ж не де жа ымсыз сер етеді, оны зі ү ә ғ ә ң ө психикалы б зылыстар а со тырады. Осындай қ ұ ғ қ жа дайларды алдын алу шін: кері сер ететін ғ ң ү ә психогенді факторларды жою ажет. қ

олданыл ан дебиеттерҚ ғ ә “ Общая психопатология ”. Морозов, Шумский. “ Психиатрияолданыл ан дебиеттерҚ ғ ә “ Общая психопатология ”. Морозов, Шумский. “ Психиатрия ”. Н. М. Жариков. , Л. Г. Урсоков. , Д. Ф. Хритинин. , К. Т. Сарсембаев. Алматы -2010 “ Психиатрия ” Р. Г. Илешева www. google. ru