Орында ан: Ибрагимов Еғ Тобы: 605 -2 С.

Скачать презентацию Орында ан: Ибрагимов Еғ Тобы: 605 -2 С. Скачать презентацию Орында ан: Ибрагимов Еғ Тобы: 605 -2 С.

tela.pptx

 • Размер: 1.8 Мб
 • Автор: Ержигит Ибрагимов
 • Количество слайдов: 22

Описание презентации Орында ан: Ибрагимов Еғ Тобы: 605 -2 С. по слайдам

Орында ан: Ибрагимов Еғ Тобы: 605 -2 С. Ж. Асфендияров атында ы аза Орында ан: Ибрагимов Еғ Тобы: 605 -2 С. Ж. Асфендияров атында ы аза лтты Медицина ғ Қ қ Ұ қ Университеті кпе артерияларыны эмболиясы Ө ң

кпе артериясыны тромбоэмболиясыӨ ң кпе артерияны Ө ң тромбоэмболиясы ( АТЭ) Ө –кпе артериясыны тромбоэмболиясыӨ ң кпе артерияны Ө ң тромбоэмболиясы ( АТЭ) Ө – кпе артериясы негізгі ө ба аны немесе ғ тарма ыны кенеттен ғ ң эмболмен (тромбпен) бітелуінен кпе ө паренхимасында анайналымны то тауын қ ң қ айтады.

ЖІКТЕМЕСІ Даму варианты бойынша жіктелуі: 1. Жіті т рі: т сте кенеттенЖІКТЕМЕСІ Даму варианты бойынша жіктелуі: 1. Жіті т рі: т сте кенеттен бастал ан ауыру сезімі, ентігу, А ү ө ғ ҚҚ т мендеуі, жіті кпелік ж рек белгілері. ө ө ү 2. Жітілеу т рі: ршіген тыныс жəне о арыншалы жетіспеушілік ү ө ң қ қ жəне кпе инфаркты белгілері, ан т кіру. ө қ ү 3. Рецидивті т рі: айталамалы ентігу, талу, кпе инфарктыны ү қ ө ң белгілері.

кпе артерияларыны окклюзиясы Ө ң дəрежесі бойынша: 1. Шамалы – ан тамыр рімінікпе артерияларыны окклюзиясы Ө ң дəрежесі бойынша: 1. Шамалы – ан тамыр ріміні жалпы ала ыны 30% қ ө ң ң ң (ентігу, тахипноэ, бас айналу, ор ыныш сезімі). қ қ 2. Орташа – 30 -50% (кеудеде ауыру сезімі, тахикардия артериальды ысымны т мендеуі, кенеттен əлсіреу, қ ң ө кпе инфаркт белгілері, ж тел, ан т кіру). ө ө қ ү 3. К лемді – 50% жо ары (жедел о арыншалы ө ғ ң қ қ жетіспеушілік, обструктивті шок, мойын веналарыны ң ісінуі). 4. Аса к лемді – 70% жо ары (кенеттен ес жо алуы, ө ғ ғ денені жо ар ы б лігіні диффузды цианозы, ан ң ғ ғ ө ң қ айналымны то тауы, тырысулар, тыныс то тауы). ң қ қ

ҚАУІП-ҚАТЕРЛІ ФАКТОРЛАР - егде ж не арт жас; ə қ - гиподинамия; -ҚАУІП-ҚАТЕРЛІ ФАКТОРЛАР — егде ж не арт жас; ə қ — гиподинамия; — со ы 12 апта ішіндегі ая тарды ңғ қ ң иммобилизациясы немесе оны салдануы; ң — 3 к ннен арты т сектік режим; ү қ ө — ткерген операциялар ( сіресе жамбас ө ə а залары, ішке ж не ая а), ая сыны тары; ғ ə ққ қ қ — атерлі жа а т зілімдер; қ ң ү — семіздік; — варикозды ауру; — ж ктілік, ерте туыттан кейінгі кезе ж не ү ң ə операциямен босану а келісу; ғ — ж рек жетіспеушілігі, ж рек ү ү а па шаларыны а ауы; қ қ қ ң қ — жыбырлаушы аритмия; — сепсис; — нефротикалы синдром; қ — пероральды контрацептивтер олдану, қ диуретиктерді лкен дозада олдану, ү қ орынбасушы гормональды терапия; — миокард инфаркты; — инсульт; — гепарининдуцирленген тромбоцитопения; — эритремия; — ж йелі ызыл но та; ү қ қ — т ым уалау факторы – антитромбин III ұқ қ тапшылы ы, С жəне S протеиндері, ғ дисфибриногенемия.

А Т Э к е з і н д е б аА Т Э к е з і н д е б а й а л а д ы Ө қ : Кенеттен ентігу ор у Қ қ К рт ə лсіздік, бас ү айналу.

арап тексергенде аны талады: Қ қ Мойын веналарыны пульсациясы мен ісінуі; ң - Жарап тексергенде аны талады: Қ қ Мойын веналарыны пульсациясы мен ісінуі; ң — Ж рек шекарасыны о а л аюы; ү ң ңғ ұ ғ — Эпигастральді пульсация, тыныс алу кезінде к шейеді; ү — кпелік артерияда II тонны акценті жəне екі Ө ң еселенуі; — əлсіреген тыныс жəне /немесе шектелген айма тарда майда к піршікті сырылдар, р а қ ө құ ғ қ сырылдар болуы м мкін; ү — Плевраны йкеліс шуы; ң ү — Бауырды л аюы; ң ұ ғ — əрт рлі ай ын цианоздар; ү қ

 Гипертермия ( коллапс кезінде) 37, 8°С жо ары (т ра ты) 2 Гипертермия ( коллапс кезінде) 37, 8°С жо ары (т ра ты) 2 -3 тəулікке ғ ұ қ дейін; — Тахипноэ минутына 20 арты ; қ — Кеудеде ауыру сезімі; — Ж тел (ХОБЛ атысуынсыз німсіз); ө қ ө — Тахикардия минутына 100 арты ; қ — ант кіру (əсіресе а ыры та ы ан Қ ү қ қ қ ғ қ йындыларымен); ұ — Артериалды-альвеоларлы айырмасыны жо арылауы (р. О 2). ң ғ

Лабораторлық зерттеу Определение уровня d-димеров[править | править вики-текст] D-димер — продукт распада фибрина; егоЛабораторлық зерттеу Определение уровня d-димеров[править | править вики-текст] D-димер — продукт распада фибрина; его повышенный уровень предполагает недавнее тромбообразование. Определение уровня d-димеров — высокочувствительный (более 90 %), но не специфичный метод диагностики ТЭЛА. Это означает, что повышение уровня d-димеров происходит при большом количестве других патологических состояний (например, инфекция, воспалительные процессы, некроз, расслоение аорты). Однако нормальный уровень d-димеров (<500 мкг/л) позволяет исключить ТЭЛА у пациентов с низкой и средней вероятностью[10].

Инструменталды зерттеу Рентгенография органов грудной клетки При рентгенографии органов грудной клетки обнаруживают признаки лёгочнойИнструменталды зерттеу Рентгенография органов грудной клетки При рентгенографии органов грудной клетки обнаруживают признаки лёгочной гипертензии тромбоэмболического происхождения: высокое стояние купола диафрагмы на стороне поражения, расширение правых отделов сердца и корней лёгкого, признак Палла (расширение правой нисходящей лёгочной артерии), симптом Вестермарка (англ. )русск. (локальное обеднение сосудистого рисунка лёгкого), дисковидные ателектазы. При инфаркте лёгкого — треугольник Хамптона (англ. )русск. (уплотнение конусообразной формы с вершиной, обращённой к воротам лёгких), плевральный выпот на стороне поражения. [11]

Эхокардиография С помощью эхокардиографии при ТЭЛА можно выявить нарушение функции правого желудочка (его расширениеЭхокардиография С помощью эхокардиографии при ТЭЛА можно выявить нарушение функции правого желудочка (его расширение и гипокинез, выбухание межжелудочковой перегородки в сторону левого желудочка), признаки лёгочной гипертензии, трикуспидальную регургитацию. Иногда удаётся обнаружить тромбы в полости сердца (для этого информативнее чреспищеводная Эхо. КГ)[16]. Также с помощью данного метода исключают другую патологию сердца, могут выявить открытое овальное окно, которое может влиять на выраженность гемодинамических расстройств и быть причиной парадоксальной эмболии артерий большого круга кровообращения[9].

Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия позволяет выявить участки лёгкого, которые вентилируются, но не кровоснабжаются (в результате обструкцииВентиляционно-перфузионная сцинтиграфия позволяет выявить участки лёгкого, которые вентилируются, но не кровоснабжаются (в результате обструкции тромбом). Нормальная сцинтиграмма лёгких позволяет с точностью до 90 % исключить ТЭЛА. Однако дефицит перфузии может встречаться при множестве других патологий лёгких. Обычно данный метод применяют при противопоказаниях к КТ.

Ангиография сосудов лёгких — самый точный метод диагностики ТЭЛА, но в то же времяАнгиография сосудов лёгких — самый точный метод диагностики ТЭЛА, но в то же время инвазивный и не имеет преимуществ перед КТ. Критериями достоверного диагноза считают внезапный обрыв ветви лёгочной артерии и контуры тромба, критериями вероятного диагноза — резкое сужение ветви лёгочной артерии и медленное вымывание контраста.

ӨАТЭ электрокардиографиялық диагностикасы: P-pulmonale (о жа ж рекшені ж ктемесі); ң қ үӨАТЭ электрокардиографиялық диагностикасы: P-pulmonale (о жа ж рекшені ж ктемесі); ң қ ү ң ү — Ж рекшені электрлік осіні о а айналымы ү ң ң ңғ ( Мак-Джина-Уайт синдромы — I стандартты əкетудегі тере S тісшесі, III əкетудегі Q тісшесі мен Т тісшесіні ң ң болмауы ); — тпелі айма ты сол а ы ысуы; Ө қ ң ғ ғ — О жа ж рекшені ж ктемесі; ң қ ү ң ү — Гис шо ырыны о тарма ыны жедел дамы ан толы ғ ң ң ғ қ блокадасы; — Инфаркт тəрізді згерістер – II III a. VF əкетулерінде ST ө тісшесіні элевациясы немесе V 1 -4 əкетуде ST ң тісшелеріні жо ары т руы (миокард инфарктынан ң ғ ұ айырмашылы ы АТЭ реципрокты згерістер тəн емес); ғ Ө ө — О жа (V 1 -3) кеуде əкетуіндегі Т тісшесіні ң қ ң инверсиясы.

Белгісі АТЭӨ Ж рек демікпесіү Бронхиальды демікпе Анамнез Тромбофлебит, за ұ қ иммобилизация,Белгісі АТЭӨ Ж рек демікпесіү Бронхиальды демікпе Анамнез Тромбофлебит, за ұ қ иммобилизация, Хирургиялы араласулар қ Ж рек ауруы, артериальды гипертензия, ү созылмалы ж рек жетіспеушілігі ү кпе ауру, демікпелік ө бронхит Сырт ы бет-əлпеті қ Сырт ы бет-əлпетіқ Акроцианоз, тіндерді ң гипергидратациясы Жайыл ан цианоз, тіндерді гипо-ғ ң гидратациясы Сауса тар мен қ табаны Суық Жиі суық Жылы Т сектегі алпы ө қ Отыр ан немесе жат анғ қ Тек отыр анғ Отыр ан немесе олмен тіреп ғ қ т ру ұ Ентігу т рі ү Инспираторлы , «тыныс алып лгермеуі» ү Экспираторлы, , «тыныс шы ара ғ алмау» Аускультативті к рінісі ө кпе артериясыны Ө ң стінен II тонны ү ң акценті мен б лінуі ө Ыл алды сырылдар ғ р а ыс ыры ты Құ ғ қ қ қ сырылдар, дем шы ару ғ зар ан ұ ғ а ыры Қ қ қ Кеш кезе де, ң сирегірек анмен қ К п м лшерде, ө ө к піршікті. Жа дайы ө ғ нашарла анда шы ады ғ ғ німсіз, шыны тəрізді. Ө Жа дайы жа сар анда ғ қ ғ шы ады. ғ Артериальды ысымы қ Шок а дейін əкелетін қ ерте т мендеуі ө Жо ары болуы м мкінғ ү Жиі жо арығ Нитроглицеринді олдану қ арсы к рсетілгенҚ ө Аны жа дайынқ ғ жа сартады қ Жа дайын згертпейді ғ ө

Медициналық көмек көрсету тактикасы Ш ыл к мек: ұғ ө 1. АТЭ кМедициналық көмек көрсету тактикасы Ш ыл к мек: ұғ ө 1. АТЭ к дік ту анда барлы Ө ү ғ қ жа дайда антикоагулянтты ғ терапияны ж ргізеді: ү — гепарин 5 000 ХБ к к ө тамыр а, ю; ғ құ — варфарин 2, 5 мг, немесе ацетилсалицил ыш ылы қ қ 160 -325 мг ішке, шайнау.

 Тромболитикалық терапияны міндетті түрде жүргізу: - преднизолонды 60 -90 мг к к Тромболитикалық терапияны міндетті түрде жүргізу: — преднизолонды 60 -90 мг к к тамыр а струйно енгізгеннен кейін, 30 мин ө ғ ішінде; — стрептокиназа 250 000 ХБ к к тамыр а тамшылатып, сонан со 1 250 ө ғ ң 000 ХБ тамшы т рінде 100 000 ХБ/са жылдамды ында енгізу; ү ғ ғ — алтеплаза (актилизе) 15 мг вк/т болюсті, сонан со 0, 75 мг/кг 30 мин ң ішінде, сосын 0, 5 мг/кг 60 мин ішінде енгізу. 3. ан айналымы то та ан кезде ж рек — кпелік реанимацияны ж ргізу. Қ қ ғ ү ө ү 4. Гипоксия коррекциясы – за оксигенотерапия. ұ қ

 Ауыру синдромын жою: ай ын ауыру синдромында – наркотикалы қ қ анальгетиктер (кіші Ауыру синдромын жою: ай ын ауыру синдромында – наркотикалы қ қ анальгетиктер (кіші ан айналымда ысымды қ қ т мендетеді жəне ентікпені азайтады) — морфин 1 мл ө 1% ерітіндіні (10 мг) 20 мл 0, 9% натрии хлорид ерітіндісімен к/т б ліп 4 -10 мл 5 -10 мин сайын, ө ентікпе мен ауыру сезімін басу немесе фентанил 1 -2 мл 0, 005% ерітіндісін (0, 05 -0, 1 мг) 1 -2 мл 0, 25% дроперидол ерітіндісімен ( систолалы артериалды қ ысым 90 мм сн. б. т мен бол ан жа дайда қ ө ғ ғ дроперидол енгізілмейді!); — инфарктты пневмония кезінде (дене алпымен, қ ж телмен, тыныс алумен байланысты кеуде ө уысында ауыру сезімі) – наркотикалы емес қ қ анальгетиктер – кеторолак к/т 30 мг (1, 0 мл), осы м лшерді 15 секунд ішінде енгізу ажет. ө қ

Жедел о арыншалы жетіспеушілік, ң қ қ артериалды гипотензия жə не шок кезінде:Жедел о арыншалы жетіспеушілік, ң қ қ артериалды гипотензия жə не шок кезінде: тек к/т допаминді тамшылатып, 100 -250 мкг/мин (1, 5 – 3, 5 мкг/кг/мин) (400 мг допаминді, 250 мл 0, 9% натрий хлорид ерітіндісімен) к/т енгізгеннен кейін емдік сері ə 5 мин ішінде басталады, за ты ы – 10 минут. ұ қ ғ — пентакрахмал 400 мл к/т тамшылатып, 1 мл/мин жылдамды пен. қ

Бронхоспазм дамы анда: ғ β 2 -адреномиметиктерді ингаляция ар ылы енгізу – сальбутамол 2,Бронхоспазм дамы анда: ғ β 2 -адреномиметиктерді ингаляция ар ылы енгізу – сальбутамол 2, 5 қ мг небулайзер ар ылы 5 -10 минут ішінде, əсері ана атсыз бол ан қ қ ғ ғ кезде ингаляцияны 20 мин кейін айталау; қ немесе — к/т 2, 4% 1, 0 мл аминофиллинді баяу (10, 0 мл к п емес) 20 мл ө натрий хлоридін изотоникалы ерітіндісімен енгізу. Пароксизмальды қ тахикардия жəне ауыр артериальды гипертензия, эпилепсияны ң болмауы, миокард инфаркті аны талма анда, т ра ты систолалы қ ғ ұ қ қ артерияльды ысым > 100 мм. сн. б. т мен болма анда қ ө ғ аминофиллинді енгізуге болады.

Диспансеризация Нау ас жылына 2 рет терапевтке қ аралып отыру керек қ Диспансеризация Нау ас жылына 2 рет терапевтке қ аралып отыру керек қ

олданыл ан дебиеттерҚ ғ ә 1. Клинические рекомендации, основанные на доказательной медицине: Пер.олданыл ан дебиеттерҚ ғ ә 1. Клинические рекомендации, основанные на доказательной медицине: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Л. Шевченко, И. Н. Денисова, В. И. Кулакова, Р. М. Хаитова. — 2 -е изд. , испр. — М. : ГЭОТАР-МЕД, 2002. — 1248 с. : ил. 2. Биртанов Е. А. , Новиков С. В. , Акшалова Д. З. Разработка клинических руководств и протоколов диагностики и лечения с учетом современных требования. Методические рекомендации. Алматы, 2006, 44 с. www. google. ru