Орындаған: Ордабеков А Топ 25 -1

Скачать презентацию Орындаған: Ордабеков А  Топ 25 -1 Скачать презентацию Орындаған: Ордабеков А Топ 25 -1

dok_med.ppt

  • Размер: 1,000.0 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 13

Описание презентации Орындаған: Ордабеков А Топ 25 -1 по слайдам

 Орындаған: Ордабеков А Топ 25 -1 к Қабылдаған: Джумагазиева О Орындаған: Ордабеков А Топ 25 -1 к Қабылдаған: Джумагазиева О

Жоспар: I. Кіріспе  Ұлттық клиникалық басқарушылық ІІ. Негізгі бөлім 1. Ұлттық клиникалық басқарушылықтың зерттеу сапасынЖоспар: I. Кіріспе Ұлттық клиникалық басқарушылық ІІ. Негізгі бөлім 1. Ұлттық клиникалық басқарушылықтың зерттеу сапасын бағалау және әдістердің қолданылу мақсаты. 2. КПЖ-ні дайындайтындарға арналған басқару принциптері. 3. Ұлттық клиникалық басқарушылық әдістемесінің типтері. 4. Дәйектемелер негізіндегі клиникалық басқарушылық әдістемелерді құрастыру сатылары. 5. AGREE сұрақнамасы. ІІІ. Қорытынды IV. Қолданылған әдебиеттер

 Е тиімді емдеу ж не ызмет к рсету жолын ң ә қ ө к рсету Е тиімді емдеу ж не ызмет к рсету жолын ң ә қ ө к рсету ажет ө қ Реабилитация, диагностика, профилактика ж не ә емдеуді здіксіз жал астыруды амтамасыз ету ү ғ қ жолын к рсету ө Пациентті талабын ана аттандыру ң қ ғ Пациентке ызмет к рсету сапасын жа сарту қ ө қ Ресурстарды орынсыз олдануды азайту қ Процестерді згеру себептерін т сіндіру ң ө ү

 Со ы ылыми зерттеулерді н тижелерімен байланысты кейде ңғ ғ ң ә ң болмауы ызы Со ы ылыми зерттеулерді н тижелерімен байланысты кейде ңғ ғ ң ә ң болмауы ызы ушылы ы бар эксперттер пікіріні ылыми фактілерге кері Қ ғ ғ ң ғ сер тигізуі( к м нді т жірибені жариялануы) ә ү ә ә ң растыру жолдары, спонсор ж не т жірибеге енгізуді н тижесі Құ ә ә ң ә туралы а паратты болмауы қ ң сыныл ан іс-шараны пайдасы мен кеткен шы ынны атынасы Ұ ғ ң қ туралы а паратты болмауы қ ң Бір с ра ты т ірегінде кейде арама- айшы сыныстарды ұ қ ң өң қ қ ұ ң болуы, д рігерлерге к мекті орнына, тек академиялы пікірталас ә ө ң қ тудырады.

МАҚСАТЫ Клиникалық басқарушылық медициналық іс - әрекеттің бір түрі Сапасыз клиникалық басқарушылық көп пациенттердің өміріне айтарлықтайМАҚСАТЫ Клиникалық басқарушылық медициналық іс — әрекеттің бір түрі Сапасыз клиникалық басқарушылық көп пациенттердің өміріне айтарлықтай қауіпті болуы мүмкін. Ұлттық клиникалық басқарушылық әдістері не үшін қолданылады ? Емге жұмсалған шығынның нәтижелігі Емнің сапасы Емдеуге ғылыми көзқарас Үнемі сапаны жақсарту Құқықтық көзқарас Білім беру деңгейін жоғарлату

 КПЖ-ні дайындау ж не ба алау олданушылар а ма ызды к рсеткіштерді ә ғ қ КПЖ-ні дайындау ж не ба алау олданушылар а ма ызды к рсеткіштерді ә ғ қ ғ ң ө ң н тижесін к рсетуді к здеу (мысалы: мір с ру сапасы, аурудан жазылу т. б. )) ә ө ө ө ү КПЖ – бар д лелдерді е жа сысына негізделіп, д лелділік де гейін ә ң ң қ ә ң к рсету. ө Д лелдерді синтездеуге олданыл ан діс обьективті болу. ә қ ғ ә КПЖ-ні дайындау процесі мультидисциплинарлы ж не олданушыларды ә қ атыстыру. қ Жеке жа дайларды ескеру шін КПЖ-ні икемді, бейімді болуы. ғ ү ң КПЖ-ні дайындау кезінде кейбір шектеулерді еске алу керек (мысалы: ресурсты м лшері жа а стратегияны енгізуге кедергі болады) ң ө ң КПЖ-ні дайындауда т жірибеге, ж мыс а енгізу ж не тарату, олдану ә ұ қ ә қ жоспары болу а тиісті. ғ Жа а КПЖ-ні пайдасын д рыс ба алау ң ң ұ ғ КПЖ – ж йелі т рде немі айтадан аралып, толы тырылу а тиісті ү ү ү қ қ қ ғ

Ұлттық клиникалық басқарушылық әдістемесінің типтері:  Е жа сы практика а негізделгенң қ ғ Клиникалы протоколдарҰлттық клиникалық басқарушылық әдістемесінің типтері: Е жа сы практика а негізделгенң қ ғ Клиникалы протоколдар қ Консенсус а негізделген қ Д лелдерге негізделген ә Д лелдерге негізделген ке ейтілген н с ау ә ң ұ қ немесе жетекшілік

o Аурудың маңызды сипаттамаларына негізделген жаңа КЖ-ні дайындау үшін тақырыпты таңдау (аурушаңдақ,  өлім-жітім, т. б.o Аурудың маңызды сипаттамаларына негізделген жаңа КЖ-ні дайындау үшін тақырыпты таңдау (аурушаңдақ, өлім-жітім, т. б. ) o Медициналық әдебиетке жүйелі шолу жүргізу o Нұсқаудың жобасын дайындау o Дәрігерлердің, пациенттердің және басқа да қызығушылығы бар мекемелердің, топтардың пікірін жинау o КЖ-ні бітіру және қызығушылығы бар негізгі топтардан мақұлдау, келісім алу o КЖ-ні енгізу, қолдану o Аудит жүргізу және КЖ-ні қайтадан қарау

AGREE  сұрақнамасы КПЖ-н сапасын ба алау шін халы аралы с ра нама ң ғ үAGREE сұрақнамасы КПЖ-н сапасын ба алау шін халы аралы с ра нама ң ғ ү қ қ ұ қ AGREE сынылды. аза станда да ұ Қ қ AGREE ( ЭГРИ) олданылады. қ С ра нама лыбританияда дайындалды. ұ қ Ұ AGREE ма саты: қ Д ниеж зінде КПЖ жазу ж нінде біры ай к з арас, т сіл ү ү ө ңғ ө қ ә КПЖ-ні сапасын ба алау, мониторлау шін діс дайындау ң ғ ү ә КПЖ сапасыны критерийлерін дайындау ң КПЖ дайында анда методологиясы ата са талуы керек ғ қ ң қ КПЖ –ні т жірибеге енгізуде денсаулы са тау басшыларына к мек ә қ қ ө к рсету ө

AGREE құрылымы: 6 бөлімге топтастырылған 23 пункттен тұрады. Әрбір бөлімде нұсқаудың сипаттамасы бөлек беріледі. Бөлімдері: AGREE құрылымы: 6 бөлімге топтастырылған 23 пункттен тұрады. Әрбір бөлімде нұсқаудың сипаттамасы бөлек беріледі. Бөлімдері: • Қолдану орны және мақсаты(1 -3 пункт). Нұсқаудың соңғы мақсаты, нақты клиникалық сұрақтар, іріктелген пациенттердің тобы туралы. • Қызығушылық көрсеткендердің қатысуы(4 -7 пункт). Нұсқауды өз жұмысында қолданатындардың көзқарасы, пікірі қаншалықты ескерілгені бағаланады. • Нұсқаудың мұқияттылығы, ұқыптылығы(8 -14). Дәлелдерді таңдау, жинау, синтездеу және нұсқауды құрастыру мен жаңарту әдістері туралы. • Анық берілуі, ұсыну түрі(15 -18) Ақпарат қай тілде, қандай форматта екендігі туралы • Практикаға енгізу мүмкіндігі(19 -21) Клиникалық нұсқау қолданысқа өткеннен кейінгі мүмкін болатын ұйымдастыру, финанс жөніндегі нәтижелер туралы • Ұсыныстың тәуелсіздігі(22 -23) Клиникалық нұсқаудың тәуелсіздігі және оларды құрастырушылардың мүмкін болатын келіспеушілігін мойындау, келісу туралы Кемінде 2 сарапшы қажет, 4 сарапшы болса, тіпті жақсы. 4 баллдық жүйе бойынша бағаланады: толығымен келісемін аздап келіспеймін толығымен келіспеймін

Қорытынды Жетекшіліктің мақсаты - дәрігерлерге науқастарды емдегенде дұрыс әрекетті таңдауға көмектесу. Тәжірибиеге енгізуге рұқсат беруі алдындаҚорытынды Жетекшіліктің мақсаты — дәрігерлерге науқастарды емдегенде дұрыс әрекетті таңдауға көмектесу. Тәжірибиеге енгізуге рұқсат беруі алдында профилактикалық және үкімет құрылымдары клиникалық басқарушылықты сапалы екеніне сенімді болулары керек Егер басқару дұрыс құрастырылып енгізілген болса, ол медицицналық жәрдем көрсету саласын жоғарлатады және оның бағасын төмендетуде орасан зор үлесін қосатын еді.

1. Воробьева К. П, “использивание докозательной медицины врачами общей практики в Украине”, Украина, 2005 гол ,1. Воробьева К. П, “использивание докозательной медицины врачами общей практики в Украине”, Украина, 2005 гол , 35 -39 стр. 2. Л. Клевцова, “ДМ в России : перспективы развития”, Россия, 2003 год, 4 стр. 3. Ричард К. Доунбинс“Доказательная медицина: сравнение систем здровоохронения”, Америка, 19. 11. 2007 год, 18 -21 стр. 4. Аман Д йсекеев, аза станда ы т жірибелі д рігерлерді д лелді ү Қ қ ғ ә ә ң ә медицинаны олдануында ы жетістіктері, Алматы, 15. 06. 2009 қ ғ жыл/16: 51 5. Триша Гринхальх “Основы доказательной медицины” под редакцией И. Н. Денисова, К. И. Сайткулова; Москва , 2008 жыл;
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.