Ochrona pracowników placówek dyplomatycznych i konsularnych w prawie

Скачать презентацию Ochrona pracowników placówek dyplomatycznych i konsularnych w prawie Скачать презентацию Ochrona pracowników placówek dyplomatycznych i konsularnych w prawie

ochrona_pracownikw_placwek_dyplomatycznych_i_konsularnych_w_kodeksie.ppt

  • Размер: 116 Кб
  • Количество слайдов: 7

Описание презентации Ochrona pracowników placówek dyplomatycznych i konsularnych w prawie по слайдам

Ochrona pracowników placówek dyplomatycznych i konsularnych w prawie polskim Ochrona pracowników placówek dyplomatycznych i konsularnych w prawie polskim

Art. 1134 Kodeksu postępowania cywilnego • Doręczenie pism sądowych  • osobom przebywającym w Polsce, któreArt. 1134 Kodeksu postępowania cywilnego • Doręczenie pism sądowych • osobom przebywającym w Polsce, które nie podlegają sądom polskim, oraz innym osobom zamieszkałym w budynkach lub pomieszczeniach, korzystających z nietykalności na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, • dokonuje się za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Art. 136 Kodeksu karnego • Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się czynnej napaści na głowęArt. 136 Kodeksu karnego • Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się czynnej napaści na głowę obcego państwa lub akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego takiego państwa albo osobę korzystającą z podobnej ochrony na mocy ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat

znieważenie • Karze określonej w § 2 podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej publicznieważa osobę określonąznieważenie • Karze określonej w § 2 podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej publicznieważa osobę określoną w § 1. • Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej publicznieważa osobę określoną w § 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

przepisy karne penalizuje czynną napaść oraz znieważenie na terytorium R P  • głowy obcego państwaprzepisy karne penalizuje czynną napaść oraz znieważenie na terytorium R P • głowy obcego państwa (monarchy, prezydenta, premiera pełniącego taką funkcję), szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego (akredytowanego w Polsce ambasadora, nuncjusza Stolicy Apostolskiej), jak również innych osób korzystających z takiej ochrony na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznawanych zwyczajów międzynarodowych m. in. przedstawiciele organizacji międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, NATO, Rada Europy, Unia Europejska i OBW

Art. 24 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej • W przypadku powstaniaArt. 24 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej • W przypadku powstania pożaru w pomieszczeniach misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub instytucji międzynarodowej, • korzystających z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego, • prowadzenie działania ratowniczego przez jednostki ochrony przeciwpożarowej jest dopuszczalne po uprzednim uzyskaniu zgody szefa misji, kierownika urzędu konsularnego lub kierownika instytucji międzynarodowej

zastrzeżenie przepisu ust. 2 • Zgoda, o której mowa w ust. 1,  • może byćzastrzeżenie przepisu ust. 2 • Zgoda, o której mowa w ust. 1, • może być jednak domniemana • w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia wymagającego niezwłocznego działania ratowniczego