О т стік аза стан мемлекеттік педагогикалы ң

Скачать презентацию О т стік аза стан мемлекеттік педагогикалы ң Скачать презентацию О т стік аза стан мемлекеттік педагогикалы ң

aiida_prezentaciya.pptx

  • Размер: 174.0 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 12

Описание презентации О т стік аза стан мемлекеттік педагогикалы ң по слайдам

  О т стік аза стан мемлекеттік педагогикалы ң ү Қ қ қ О т стік аза стан мемлекеттік педагогикалы ң ү Қ қ қ институты Презентация Та ырыбы: қ Кестелерді байланыстыру ж не оларды ә ң негізгі т рлері ү Орында ан: Сабырхан А. ғ Тобы: 111 -15 абылда ан: Адылбекова Э. Қ ғ

   атынастар ж не оны негізгі т сініктеріҚ ә ң ү атынастар атынастар ж не оны негізгі т сініктеріҚ ә ң ү атынастар деп – объектілер арасында ы немесе Қ ғ оларды асиеттері арасында ы кез келген зара ң қ ғ ө байланысты айтады.

атынастарды бір атар негізгі асиеттері бар, Қ ң қ қ оларды атап тсек: өатынастарды бір атар негізгі асиеттері бар, Қ ң қ қ оларды атап тсек: ө • жалпы жа дайда атынаста екі бірдей кортеж болмайды. Б л атынасты ғ қ ұ қ ң аны тамасыны зінен шы ады, алайда кейбір М БЖ шін кейбір жа дайларда қ ң ө ғ Қ ү ғ б л асиетті са тамайды. Шынды ында, атынаста ал аш ы кілт бол анды та, ұ қ қ ғ қ ғ қ бірдей кортеждерді болуы м мкін емес; ң ү • Кортеждер жо арыдан т менге реттелмеген – атынаста позициялы номер ғ ө қ қ ымы жо а т н. атынаста а паратты жо алтпай кортеждерді н тижелі т рде кез ұғ ққ ә Қ қ ғ ә ү келген ретпен орналастыру а болады; ғ • атрибуттар солдан о а арай реттелмеген – атынас та ырыптарында ы ңғ қ қ қ ғ атрибуттарды кез келген ретпен орналастыру а болады, б л жа дайда м ліметтер ғ ұ ғ ә орыны т тасты ы б зылмайды. Сонды тан атрибут а атысты позициялы қ ң ұ ғ ұ қ қ номер ымы да жо ; ұғ қ • атрибуттар м ндері логикалы б лінбейтін бірліктерден т рады, б л асиет — ә қ ө ұ ұ қ м ндерді доменнен алынуыны салдары болып табылады. Бас аша айт анда, ә ң ң қ қ атынастар айталаулар топтарын амтымайды, я ни нормалдан ан болып қ қ қ ғ ғ табылады.

атынастарды негізгі т рлері: Қ ң ү Реляциялы ж йелерде атынастарды бірнеше т ріатынастарды негізгі т рлері: Қ ң ү Реляциялы ж йелерде атынастарды бірнеше т рі бар. қ ү қ ң ү Аталынд ы – М БЖ жасау операторлары ар ылы аны талатын Қ қ қ айнымалы атынасты береді ж не пайдаланушы шін а паратты қ ә ү қ ы айлы т рде бейнелеуге ажет болып табылады. ңғ ү қ Негізгі атынас қ – М -ны тікелей ма ызды б лігі болып табылады, Қ ң ң ө сонды тан жобалау кезінде олар а меншікті атау береді. қ ғ Туындаушы атынас қ — М БЖ ралдарын пайдалану ар ылы бас а Қ құ қ қ атынастар к мегімен аны талатынастар. қ ө қ қ Бейнелеу – аталынды туындаушы атынас болып табылады, о ан қ ғ оса бейнелеу М БЖ аталынды атынастар а олданыл ан қ Қ қ ғ операторлары к мегімен ана рнектеледі, сонды тан олар М –да ө ғ ө қ Қ физикалы т рде жо деуге болады. қ ү қ

 С раныс н тижесі ұ ә – б л м ліметтерді – на С раныс н тижесі ұ ә – б л м ліметтерді – на ты ұ ә қ с раныс н тижесін амтитын аталымды ұ ә қ туындаушы атынас. М с раныс н тижесі қ Қ ұ ә са талмайды, тек пайдаланушы а ажет бол ан қ ғ уа ытта ана бар болады. қ ғ Са талынатынас қ қ — компьютер жадында физикалы алыптасатынас. Са талынатын қ қ атынастар а к пшілік жа дайда негіздік қ ғ ө ғ атынастар жатады. қ Жо арыда айтыл андар а с йене отырып, ғ ғ ғ ү реляциялы М зара байланыс ан атынастар қ Қ ө қ қ жиынты ы деп арастыру а болады. ғ қ ғ

Байланыстар ж не оларды негізгі т рлеріә ң ү Байланыс дегеніміз – екі немесеБайланыстар ж не оларды негізгі т рлеріә ң ү Байланыс дегеніміз – екі немесе бірнеше атынастарды ассоцациясы. атынастар қ ң Қ арасында байланыстары жо М те арапайым қ Қ ө қ рылымды болады ж не толы м нде құ ә қ ә реляциялы деп аталынбайды. қ

 Байланыстарды т мендегідей негізгі т рлері бар: ң ө ү  • Байланыстарды т мендегідей негізгі т рлері бар: ң ө ү • бірден бірге; • бірден к пке; ө • к птен бірге; ө • к птен к пке ө ө

 «Бірден бірге» байланысы уа ытты  рбір с тінде рбір А қ ң «Бірден бірге» байланысы уа ытты рбір с тінде рбір А қ ң ә ә ә элементке (кортежге) 0 немесе 1 В элементі (кортеж) с йкес ә келеді. Мысалы, ызметкер жала ы алады ж не ол тек біреу қ қ ә ана. ғ

 «Бірден к пке» байланысы уа ытты  рбір с тінде рбір А ө «Бірден к пке» байланысы уа ытты рбір с тінде рбір А ө қ ң ә ә ә элементке (кортежге) бірнеше В элементтері (кортеж) с йкес ә келеді. Мысал ретінде айту а болады, бір йде бірнеше ғ ү т р ындар т рады. ұ ғ ұ

 «К пті бірге» байланысы уа ытты  рбір с тінде бірнеше А элементтерге «К пті бірге» байланысы уа ытты рбір с тінде бірнеше А элементтерге ө ң қ ң ә ә (кортеждерге) бір В элементі (кортеж) с йкес келеді. Мысалы, бірнеше ә студенттер бір топта о иды. қ

 «К пті к пке» байланысы уа ытты  рбір с тінде А элементтер «К пті к пке» байланысы уа ытты рбір с тінде А элементтер ө ң ө қ ң ә ә жиынына (кортеждерге) В элементтер (кортеждер) жиыны с йкес келеді. ә кінішке орай, б л байланыс типі реляциялы М не поддерживается. Б л Ө ұ қ Қ ұ байланыс а мысалы ретінде, студенттерді о у тобында п н бойынша қ ң қ ә бірнеше о ытушылар саба беруі м мкіндігін қ қ ү айту а болады. ғ

Жо арыда келтірілген байланыстардан бас а, бір ж не сол элементтер ғ қ әЖо арыда келтірілген байланыстардан бас а, бір ж не сол элементтер ғ қ ә арасында жиынты байланыстар болады ж не арастырыл ан қ ә қ ғ байланыстардан т ратын тренарлы байланыстар да болады. ұ қ