Научно-методический Семинар по Вопросам Научной Деятельности Студентов Факультета

>Научно-методический Семинар по Вопросам Научной Деятельности Студентов Факультета Научно-методический Семинар по Вопросам Научной Деятельности Студентов Факультета

>План работы семинара Ответственные за научную деятельность на экономическом факультете Научный рейтинг Требования План работы семинара Ответственные за научную деятельность на экономическом факультете Научный рейтинг Требования к оформлению научных публикаций. Оформление библиографического описания План работы на текущий год

>Ответственные за научную деятельность на экономическом факультете Ответственные за научную деятельность на экономическом факультете

>Заместитель декана по научно-исследовательской работе к.э.н., доц.  Безгин Константин Сергеевич к. Заместитель декана по научно-исследовательской работе к.э.н., доц. Безгин Константин Сергеевич к. 005

>Совет молодых ученых экономического факультета ДонНУ Председатель СМУЭФ, ответственная за научно-исследовательскую работу студентов Совет молодых ученых экономического факультета ДонНУ Председатель СМУЭФ, ответственная за научно-исследовательскую работу студентов Помощник замдекана по научно-исследовательской работе к.э.н., ст.преп. Кучко Валерия Андреевна к.218 Кульга Александр Александрович к. 005

>Кафедра математики и математических методов  в экономике к.ф-м.н, доц. Полшков Кафедра математики и математических методов в экономике к.ф-м.н, доц. Полшков Юлиан Николаевич к.203

>Кафедра размещения и развития производительных сил к.г.н., доц. Чижикова Ольга Алексеевна (СНО Кафедра размещения и развития производительных сил к.г.н., доц. Чижикова Ольга Алексеевна (СНО кафедры РРПС) к.224

>Кафедра прикладной экономики к.э.н., доц. Некрасова Ольга Леонидовна к.402-в Кафедра прикладной экономики к.э.н., доц. Некрасова Ольга Леонидовна к.402-в

>Кафедра менеджмента к.э.н., доц. Логачева Елена Викторовна к. 005 Кафедра менеджмента к.э.н., доц. Логачева Елена Викторовна к. 005

>Кафедра международной экономики к.э.н., доц. Хаджинов Илья Васильевич к.204 ст.преп. Пилипенко Кафедра международной экономики к.э.н., доц. Хаджинов Илья Васильевич к.204 ст.преп. Пилипенко Валерия Валерьевна (НИРС) к.206 к.э.н., доц. Медведкин Тарас Сергеевич к.204

>Кафедра управления персоналом и экономики труда к.э.н., доц. Доронина Ольга Анатольевна к.220 Кафедра управления персоналом и экономики труда к.э.н., доц. Доронина Ольга Анатольевна к.220 асс. Марценюк Олеся Витальевна (НИРС) к.220

>Кафедра маркетинга к.э.н. , старш. Какодей Антонина Александровна (НИРС) к. 005 Кафедра маркетинга к.э.н. , старш. Какодей Антонина Александровна (НИРС) к. 005

>Кафедра экономики предприятия к.э.н., доц. Сысой Юлия Васильевна к.418 к.э.н., доц. Кафедра экономики предприятия к.э.н., доц. Сысой Юлия Васильевна к.418 к.э.н., доц. Тофан Ангелина Львовна (НИРС) к.418

>Научный рейтинг Научный рейтинг

>Кількісне значення показників для Визначення наукового рейтингу вступників в магістратуру Донецького національного університету Кількісне значення показників для Визначення наукового рейтингу вступників в магістратуру Донецького національного університету

>Кількісне значення показників для Визначення наукового рейтингу вступників в магістратуру Донецького національного університету Кількісне значення показників для Визначення наукового рейтингу вступників в магістратуру Донецького національного університету

>Кількісне значення показників для Визначення наукового рейтингу вступників в магістратуру Донецького національного університету 1 Кількісне значення показників для Визначення наукового рейтингу вступників в магістратуру Донецького національного університету 1 - бали розподіляються порівну серед всіх співавторів 2 - якщо стаття опублікована у науковому (фаховому) видані, яке має імпакт-фактор, то розрахунок балів здійснюється шляхом додавання бальної оцінки до множення бальної оцінки на кількісне значення імпакт-фактору видання. 3 - якщо формат проведення заходу не дає можливості визначити призове місце, то при Визначенні наукового рейтингу така нагорода враховується за найвищім балом 4 - диплом або грамота за 1,2,3 місце 5 – публікації суспільного значення в ЗМІ, сценарій, підготовлених і проведених телерадіопередач та участь у фахових тренінгах тільки для спеціальності журналістика

>Требования к оформлению статей Требования к оформлению статей

>Відповідно до Постанови ПРЕЗИДІЇ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ №97-05/1 від 15.01.2003р.  Редакційним Відповідно до Постанови ПРЕЗИДІЇ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ №97-05/1 від 15.01.2003р. Редакційним колегіям організувати належне, рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок уданому напрямку.

>Проблема в науке – это противоречивая ситуация, которая требует своего решения. Наличие проблемы Проблема в науке – это противоречивая ситуация, которая требует своего решения. Наличие проблемы обуславливает актуальность темы. Объект – это процесс или явление, которое рождает проблемную ситуацию и выбрано для изучения. Предмет – это то, что содержится в пределах объекта. Выводы содержат то новое и важное, содержательное, что явилось научным и практическим результатом проделанного работы, эксперимента, исследования

>Оформление библиографического описания (перечень ссылок) Оформление библиографического описания (перечень ссылок)

>Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT): ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. - [Чинний від 2007- 07-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2007. — 84 с. — (Національний стандарт України). НАКАЗ ВАК УКРАЇНИ №63 ВІД 26.01.2008 Р. «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ» (опубліковано у Бюлетені ВАК України №3-2008р.) містить ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ

>Книги: Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. Книги: Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1). Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

>Матеріали конференцій: Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. Матеріали конференцій: Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. Молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11 — 13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

>Частина книги, періодичного, продовжуваного видання (у т.ч. статті у журналах):  Козіна Ж. Частина книги, періодичного, продовжуваного видання (у т.ч. статті у журналах): Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

>Електронні ресурси: Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. Електронні ресурси: Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим- 2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

>Сайт экономического факультета Сайт экономического факультета

>

>Запрошуємо на сторінку Ради молодих вчених: http://vkontakte.ru/id32898912?84845 або до групи СМУЭФ Запрошуємо на сторінку Ради молодих вчених: http://vkontakte.ru/id32898912?84845 або до групи СМУЭФ ДОННУ: http://vkontakte.ru/club8282828 Запрошуємо до Ради молодих вчених за інформацією про конференції та конкурси для студентів (к.005)

>План работы на текущий год План работы на текущий год

>

>