Скачать презентацию NAROČNIK Republika Slovenija Ministrstvo za obrambo Vojkova cesta Скачать презентацию NAROČNIK Republika Slovenija Ministrstvo za obrambo Vojkova cesta

e5e78896833dc35959d232e8adf608c0.ppt

  • Количество слайдов: 65

NAROČNIK: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Organizacijska enota: Uprava NAROČNIK: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Organizacijska enota: Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana Pogodba št. : 4300 -313/2010 -3 z dne 10. avgust 2010 RAZVOJNO RAZISKOVALNA NALOGA PRIPRAVA LITERATURE IN PROSOJNIC ZA TEMELJNE UČNE PROGRAME ZA PROSTOVOLJNE GASILCE Izvajalec: Gasilska zveza Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana

NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE Avtor: Robert Okorn, dipl. ekonomist, NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE Avtor: Robert Okorn, dipl. ekonomist, VGČ org I

Nadaljevalni tečaj za gasilca - namen: Prostovoljni gasilci morajo biti v skladu z Zakonom Nadaljevalni tečaj za gasilca - namen: Prostovoljni gasilci morajo biti v skladu z Zakonom o gasilstvu usposobljeni za opravljanje nalog gašenja in reševanja v primeru požarov, naravnih in drugih nesreč. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Nadaljevalni tečaj za gasilca - cilji: Usposobitev za izvajanje nalog gašenja in reševanja v Nadaljevalni tečaj za gasilca - cilji: Usposobitev za izvajanje nalog gašenja in reševanja v primeru požarov, v primeru naravnih in drugih nesreč ter drugih tehničnih intervencij. Seznanitev z delovanjem gasilske organizacije in gasilskega društva. Seznanitev z osnovami gorenja in gašenja. Usposobitev ravnanja z gasilsko tehniko in opremo. Seznanitev z osnovami gasilske taktike. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Udeleženci Usposabljanja se udeležijo člani gasilske organizacije, ki želijo opravljati operativne naloge v gasilski Udeleženci Usposabljanja se udeležijo člani gasilske organizacije, ki želijo opravljati operativne naloge v gasilski enoti. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Pogoj za usposabljanje Nadaljevalnega tečaja za gasilca se lahko udeleži pripravnik, ki je uspešno Pogoj za usposabljanje Nadaljevalnega tečaja za gasilca se lahko udeleži pripravnik, ki je uspešno opravil osnovni tečaj za gasilca in izpolnjuje pogoje za prostovoljnega gasilca v skladu z 19. členom Zakona o gasilstvu. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Definicija gasilstva Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba (javna gasilska služba), katere trajno in Definicija gasilstva Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba (javna gasilska služba), katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo občine in država. Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu. Izvajanje gašenja, zaščite, reševanja in drugih operativnih nalog, ki jih izvaja gasilstvo ob nesrečah, je za prizadete in ogrožene praviloma brezplačno. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Naloge gasilstva Gasilske organizacije opravljajo naloge: Ø gašenja in reševanja ob požarih, Ø druge, Naloge gasilstva Gasilske organizacije opravljajo naloge: Ø gašenja in reševanja ob požarih, Ø druge, zlasti preventivne naloge varstva pred požarom, Ø določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter Ø določene storitve. Operativnih nalog gasilstva ni mogoče opravljati kot pridobitne dejavnosti. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Pojmi v gasilstvu in njihov pomen Gasilec je oseba, ki je član ali delavec Pojmi v gasilstvu in njihov pomen Gasilec je oseba, ki je član ali delavec gasilske organizacije. Prostovoljni gasilec je član prostovoljnega gasilskega društva. Poklicni gasilec je delavec v poklicni gasilski enoti ali v poklicnem jedru druge gasilske enote oziroma delavec, ki opravlja operativne naloge gasilstva v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Pojmi v gasilstvu in njihov pomen Operativni gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno Pojmi v gasilstvu in njihov pomen Operativni gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne naloge gasilstva v formacijskih sestavah gasilskih enot, izpolnjuje predpisane psihofizične ter zdravstvene zahteve in je strokovno usposobljena za opravljanje teh nalog. Operativne naloge gasilstva so gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne naloge. Operativne naloge gasilstva so tudi preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom. Intervencija je izvajanje operativnih nalog gasilstva. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Pojmi v gasilstvu in njihov pomen Operativni gasilski načrt je načrt, ki ureja obveščanje Pojmi v gasilstvu in njihov pomen Operativni gasilski načrt je načrt, ki ureja obveščanje in aktiviranje ter delovanje gasilskih enot in je sestavni del načrta varstva pred požarom občine. Sistem obveščanja in aktiviranja gasilcev je del sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Gasilska zaščitna oprema je oprema za osebno in skupinsko zaščito gasilcev pri izvajanju operativnih nalog gasilstva. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Pojmi v gasilstvu in njihov pomen Gasilska reševalna oprema je vsako orodje, naprava ali Pojmi v gasilstvu in njihov pomen Gasilska reševalna oprema je vsako orodje, naprava ali sredstvo, ki je izdelano ali pridobljeno z namenom, da se uporablja za izvajanje operativnih nalog gasilstva. Gasilska služba je poklicno ali prostovoljno opravljanje operativnih nalog gasilstva. Gasilska enota je poklicna ali prostovoljna enota, ki opravlja operativne naloge gasilstva v določenih formacijskih sestavah gasilskih enot in izpolnjuje druge pogoje, določene s predpisi. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Pojmi v gasilstvu in njihov pomen Poklicno jedro je skupina operativnih gasilcev, ki poklicno Pojmi v gasilstvu in njihov pomen Poklicno jedro je skupina operativnih gasilcev, ki poklicno opravlja operativne naloge gasilstva v prostovoljni gasilski enoti, določeni z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Formacijske sestave gasilskih enot so s pravili gasilske službe določeni seznami funkcionalnih dolžnosti, s katerimi se določajo gasilske skupine, oddelke, vode in druge enote za opravljanje operativnih nalog gasilstva. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Pojmi v gasilstvu in njihov pomen Gasilske organizacije so prostovoljna gasilska društva in njihove Pojmi v gasilstvu in njihov pomen Gasilske organizacije so prostovoljna gasilska društva in njihove enote, gasilske zveze, poklicne gasilske enote, organizirane kot javni zavodi, režijski obrati ali druge organizacijske oblike, ki poklicno opravljajo gasilsko službo. Prostovoljno gasilsko društvo je humanitarna organizacija, v kateri fizične osebe prostovoljno delujejo in opravljajo naloge na področju gasilstva, varstva pred požarom in drugimi nesrečami ter opravljajo druge dejavnosti, ki so pomembne za razvoj in delovanje gasilstva. Člani prostovoljnega gasilskega društva so lahko tudi pravne osebe, če tako določa zakon. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Pojmi v gasilstvu in njihov pomen Gasilska izkaznica je listina, v kateri so navedeni Pojmi v gasilstvu in njihov pomen Gasilska izkaznica je listina, v kateri so navedeni predpisani podatki in je opremljena s fotografijo, s katero prostovoljni ali poklicni gasilec izkaže članstvo v gasilski enoti in gasilski organizaciji oziroma dokazuje svojo identiteto, ter jo izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za poklicne gasilce, za prostovoljne gasilce pa Gasilska zveza Slovenije. Iz gasilske izkaznice je razvidno, kdo je operativni gasilec. Kot sestavni del gasilske izkaznice se lahko predpiše tudi ustrezna oznaka. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Pojmi v gasilstvu in njihov pomen Čas za prihod gasilskih enot na kraj nesreče Pojmi v gasilstvu in njihov pomen Čas za prihod gasilskih enot na kraj nesreče obsega čas od prejema klica za aktiviranje gasilske enote, čas prenosa klica, čas potreben za izvoz in prihod gasilcev na kraj nesreče, pri čemer se upoštevajo vrsta gasilske enote ter naravne in druge razmere na poti do kraja nesreče ter na območju, na katerem se je nesreča zgodila. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Zgodovina gasilstva Ena najstarejši javnih služb (pr. n. št. ). Prostovoljno gasilstvo se razvije Zgodovina gasilstva Ena najstarejši javnih služb (pr. n. št. ). Prostovoljno gasilstvo se razvije v 1. stoletju (tudi v naši krajih). 18. september 1869, prvo organizirano gasilsko društvo v Sloveniji (Metlika). Ustanavljanje: Zveza prostovoljnih gasilskih društev za Koroško, Štajerska deželna gasilska zveza, Deželna zveza gasilskih društev na Kranjskem. Leta 1933 so se ustanavljale gasilske župe. Po drugi svetovni vojni je bila organizirana prostovoljna krajevna gasilska milica, gasilska milica v podjetjih in tudi poklicna gasilska milica v Ljubljani. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Zgodovina gasilstva Leta 1948 je bil sprejet Zakon o prostovoljnih gasilskih društvih, ki je Zgodovina gasilstva Leta 1948 je bil sprejet Zakon o prostovoljnih gasilskih društvih, ki je opredeljeval vlogo in položaj gasilske okrajne in mestne gasilske zveze. Ustanovna skupščina Gasilske zveze LRS je bila 2. oktobra 1949 v Ljubljani. Leta 1992 je bila Gasilska zveza Slovenije vključena v CTIF (Mednarodni tehnični komite za preprečevanje in gašenje ognja). Po letu 1995 so se pričele ustanavljati nove gasilske zveze in se preimenovale v Gasilske zveze. Tedaj je nastalo 62 gasilskih zvez, ki so se z leta v leto tudi povečevale. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Zgodovina gasilstva Danes je v Sloveniji 120 gasilskih zvez v katerih deluje 1299 prostovoljnih Zgodovina gasilstva Danes je v Sloveniji 120 gasilskih zvez v katerih deluje 1299 prostovoljnih gasilskih društev in 68 prostovoljnih industrijskih gasilskih društev. V gasilska društva je vključeno preko 133. 000 članov. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Članstvo v PGD in PIGD Vir: Poročilo predsedstva 15. kongresu GZS, GZS 2008 Člani Članstvo v PGD in PIGD Vir: Poročilo predsedstva 15. kongresu GZS, GZS 2008 Člani Pionirji Mladina Starost 7 – 10 let 11 – 14 let 15 – 18 let Število 5. 697 10. 237 11. 838 % 4, 3 7, 7 8, 9 Člani Člani nad N= 19 – 27 let 28 – 45 let 46 – 55 let 55 – 63 let 24. 475 38. 759 18. 529 8. 835 14. 695 133. 065 18, 4 29, 1 13, 9 6, 6 11, 0 100 NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Članstvo v PGD in PIGD Vir: Poročilo predsedstva 15. kongresu GZS, GZS 2008 NADALJEVALNI Članstvo v PGD in PIGD Vir: Poročilo predsedstva 15. kongresu GZS, GZS 2008 NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Pravne osnove Zakoni in akti, ki zadevajo gasilstvo: Zakon o gasilstvu, Pravila gasilske službe Pravne osnove Zakoni in akti, ki zadevajo gasilstvo: Zakon o gasilstvu, Pravila gasilske službe + Posebna pravila gasilske službe za prostovoljne gasilce; Zakon o varstvu pred požarom; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o društvih, Statut društva. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Pravne osnove ZAKON O … GASILSTVU PRAVILA GASILSKE SLUŽBE (+ posebna za prostovoljne gasilce) Pravne osnove ZAKON O … GASILSTVU PRAVILA GASILSKE SLUŽBE (+ posebna za prostovoljne gasilce) TEHNIČNA NAVODILA, PRAVILNIKI VARSTVU PRED POŽAROM VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI DRUŠTVIH STATUT DRUŠTVA UREDBE PRAVILNIKI NAVODILA METODOLOGIJA PRAVILA POSLOVNIKI PRAVILNIKI NAVODILA NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Vrste gasilstva (enot) Gasilske enote so poklicne ali prostovoljne. Glede na območje delovanja pa Vrste gasilstva (enot) Gasilske enote so poklicne ali prostovoljne. Glede na območje delovanja pa so teritorialne in industrijske. Gasilske enote so organizirane kot: - poklicne gasilske enote, - prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih, - gasilske enote v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah. Gasilske enote opravljajo svoje naloge v skladu s pravili stroke in pravili gasilske službe. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Prostovoljna gasilska enota Opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom Prostovoljna gasilska enota Opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanjem na območju ali delu območja občine, za katero je bila ustanovljena. Imeti mora: Predpisano število operativnih gasilcev, določeno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, Potrebno gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter orodišče. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Prostovoljno gasilsko društvo Ključne naloge društva (PGD): Preventivne naloge varstva pred požarom ter druge Prostovoljno gasilsko društvo Ključne naloge društva (PGD): Preventivne naloge varstva pred požarom ter druge preventivne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah. Vzgoja gasilske mladine. Pomoč občanom na področju varstva pred požarom. Druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Prostovoljno gasilsko društvo Namen društva (PGD): Poveže čim več občanov zaradi zavarovanja ljudi in Prostovoljno gasilsko društvo Namen društva (PGD): Poveže čim več občanov zaradi zavarovanja ljudi in premoženja pred požarom, naravnimi in drugimi nesrečami. S predavanji in z drugim usposabljanjem seznanja s požarno problematiko, dviga znanje in sposobnost članom društva in občanom na področju požarnega varstva. Sodeljuje z organizacijami in društvi, ki se ukvarjajo s požarnim varstvom. Goji solidarnost, požrtvovalnost, nesebičnost in tovarištvo, kar je tradicija gasilskih društev; Skrbi za vključevanje gasilske mladine v društvo in jih vzgaja v samostojne in zavedne člane društva; Opravlja druge društvene naloge, ki dopolnjujejo gasilsko dejavnost, za potrebe svojih članov in gospodarskih družb na svojem požarnem območju. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Organizacija gasilstva - PGD OBČNI ZBOR NADZORNI ODBOR UPRAVNI ODBOR DISCIPLINSKA KOMISIJA POVELJSTVO KOMISIJE Organizacija gasilstva - PGD OBČNI ZBOR NADZORNI ODBOR UPRAVNI ODBOR DISCIPLINSKA KOMISIJA POVELJSTVO KOMISIJE OBČASNE KOMISIJA ZAODLIKOVANJA IN PRIZNANJA KOMISIJA ZA ČLANICE MLADINSKA KOMISIJA ZA VETERANE OSTALE KOMISIJE NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Naloge lokalne skupnosti Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje Naloge lokalne skupnosti Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. Občina zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko gasilskih organizacij. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Naloge lokalne skupnosti Na podlagi načrta varstva pred požarom občina zagotavlja sredstva za: Ø Naloge lokalne skupnosti Na podlagi načrta varstva pred požarom občina zagotavlja sredstva za: Ø Ø Ø Ø redno delovanje gasilskih enot, gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje; vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme; izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot; gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva; povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva; povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva; opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Obveznosti prebivalcev - lastnikov Lastniki oziroma uporabniki zemljišč, stavb in drugih objektov morajo ob Obveznosti prebivalcev - lastnikov Lastniki oziroma uporabniki zemljišč, stavb in drugih objektov morajo ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in drugim v intervenciji sodelujočim dovoliti: Ø Ø prehod preko zemljišč, stavb in drugih objektov ter njihovo uporabo za gasilska in reševalna dela, uporabo njihovih zalog vode za gašenje in reševanje. Lastniki oziroma uporabniki morajo dopustiti izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka, ki jih odredi vodja intervencije, imajo pa pravico do povrnitve nastale škode. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Organizacija gasilstva v SLO GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE (GZS) REGIJSKI SVET REGIJSKO POVELJSTVO GASILSKA ZVEZA Organizacija gasilstva v SLO GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE (GZS) REGIJSKI SVET REGIJSKO POVELJSTVO GASILSKA ZVEZA (npr. GZL) OBČINSKO POVELJSTVO V SEKTORJU PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO (PGD ali PIGD) NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA Strokovno in operativno sodelovanje POKLICNA GASILSKA ENOTA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Pogoji za prostovoljnega gasilca Prostovoljni gasilec je lahko samo strokovno usposobljen, zdravstveno in psihofizično Pogoji za prostovoljnega gasilca Prostovoljni gasilec je lahko samo strokovno usposobljen, zdravstveno in psihofizično sposoben član gasilskega društva, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje. Pogoji pa so: Ø Ø Je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisani izpit za prostovoljnega gasilca. Ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposobna za opravljanje gasilske službe. Ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje. Je stara od 18 do 63 let (moški) oziroma 18 do 55 let (ženske). Operativne naloge opravlja prostovoljno! NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Zavarovanje in pravice ob poškodbah Prostovoljni gasilec, ki se med intervencijo ali med strokovnim Zavarovanje in pravice ob poškodbah Prostovoljni gasilec, ki se med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem poškoduje ali zaradi opravljanja nalog med intervencijo zboli, je zavarovan po predpisih o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Prostovoljnemu gasilcu, ki ni zaposlen ali za katerega je to ugodneje, pripada nadomestilo za čas zadržanosti od dela zaradi poškodbe pri delu v višini 100% povprečne mesečne plače na zaposlenega delavca v državi v zadnjem mesecu pred nastankom poškodbe. Čas in kraj nastanka poškodbe ugotovi vodja intervencije, na kateri se je gasilec poškodoval, prijavi pa se pristojnemu organu. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Zavarovanje in pravice ob poškodbah Če je prostovoljni gasilec med intervencijo ali med strokovnim Zavarovanje in pravice ob poškodbah Če je prostovoljni gasilec med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem izgubil življenje, imajo njegovi družinski člani pravico do: pokojnine v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, enkratne denarne pomoči, povračila stroškov prevoza in pogreba. Če se prostovoljni gasilec med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem poškoduje brez svoje krivde tako, da je njegov organizem okvarjen najmanj za 20%, ima pravico do enkratne denarne pomoči po predpisih o vojaških invalidih. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Zavarovanje in pravice ob poškodbah Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne sme Zavarovanje in pravice ob poškodbah Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne sme biti manjša od 12 povprečnih plač zaposlenih v državi v zadnjih šestih mesecih, ter višino povračil. Gasilska organizacija mora zavarovati operativne člane svoje gasilske enote za primer smrti, trajne izgube splošne delovne zmožnosti in prehodne nezmožnosti za delo, nastale v nesreči pri gašenju in reševanju, na vajah ali med šolanjem. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Pravice prostovoljnega gasilca Da prostovoljno vstopijo oziroma izstopijo iz operativne gasilske enote, če so Pravice prostovoljnega gasilca Da prostovoljno vstopijo oziroma izstopijo iz operativne gasilske enote, če so prostovoljni gasilci. Da se strokovno in psihofizično usposabljajo, urijo in opravljajo zahtevane ali predpisane izpite oziroma druga preverjanja v skladu z dolžnostmi, ki jih opravljajo v gasilski organizaciji. Da uporabljajo predpisano osebno in skupinsko gasilsko zaščitno opremo. Da zahtevajo dodatna pojasnila ali navodila za izvrševanje prejetih nalog. Da ugovarjajo in odklonijo izvršitev prejetega ukaza, s katerim bi storili kaznivo dejanje oziroma s katerim bi neposredno ogrozili svojo varnost ali varnost sotovarišev ter drugih oseb v skladu z zakonom in pravili. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Pravice prostovoljnega gasilca Do spoštovanja osebnosti, dostojanstva in enakega obravnavanja pri opravljanju gasilske službe Pravice prostovoljnega gasilca Do spoštovanja osebnosti, dostojanstva in enakega obravnavanja pri opravljanju gasilske službe ne glede na katerokoli osebno okoliščino. Da predlagajo ukrepe in aktivnosti neposredno nadrejenim, s katerimi se izboljšuje delo, učinkovitost in racionalnost delovanja gasilske enote pri opravljanju operativnih gasilskih nalog. Do zdravstvenega pregleda, zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter nezgodnega zavarovanja za primer smrti, poškodbe ali bolezni med opravljanjem gasilske službe ter drugih pravic v skladu s predpisi. Do nadomestila plače in počitka v skladu s predpisi. Da prejmejo nagrado, pohvalo, odlikovanje ali drugo priznanje za svoj prispevek k razvoju gasilstva oziroma hrabra dejanja. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Dolžnosti prostovoljnega gasilca Izvrševati zaupane dolžnosti v skladu s predpisi in pravili, sposobnostmi, izurjenostjo Dolžnosti prostovoljnega gasilca Izvrševati zaupane dolžnosti v skladu s predpisi in pravili, sposobnostmi, izurjenostjo ter pravili gasilske stroke, tudi v najtežjih razmerah, razen, če ni neposredno ogroženo njihovo zdravje ali življenje. Dosledno spoštovati načelo enostarešinstva v gasilski enoti ter obveznega izvrševanja prejetih ukazov. Spoštovati delovno disciplino, to je brezpogojno, natančno, pravilno in pravočasno izvrševanje gasilskih nalog, v skladu s pravili gasilske stroke. Skrbeti za lastno strokovno in psihofizično izpopolnjevanje ter izurjenost in opravljati psihofizične teste, preizkuse telesne pripravljenosti ter znanja v skladu s predpisi. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Dolžnosti prostovoljnega gasilca Poročati nadrejenim o vseh dogodkih in stanjih, ki bi lahko ogrozili Dolžnosti prostovoljnega gasilca Poročati nadrejenim o vseh dogodkih in stanjih, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje sotovarišev ali drugih oseb. Sprejeti in skrbno varovati osebno in skupinsko gasilsko zaščitno ter reševalno opremo. Spoštovati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter opravljati gasilsko delo s tolikšno pazljivostjo, da s tem varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje sotovarišev ter drugih oseb. Krepiti tovariške odnose v gasilski organizaciji ter medsebojno pomoč. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Dolžnosti prostovoljnega gasilca Spoštovati osebnost in dostojanstvo vsakega posameznika v gasilski organizaciji in izven Dolžnosti prostovoljnega gasilca Spoštovati osebnost in dostojanstvo vsakega posameznika v gasilski organizaciji in izven nje, njegove pravice in temeljne svoboščine v skladu z ustavo in zakoni. Varovati ugled gasilske organizacije in gasilske službe. Opravljati druge naloge, sprejete s programi gasilske organizacije ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Gasilska služba je poklicno ali prostovoljno opravljanje operativnih nalog gasilstva: Ø gašenje in reševanje Gasilska služba je poklicno ali prostovoljno opravljanje operativnih nalog gasilstva: Ø gašenje in reševanje ob požarih, Ø reševanje ob prometnih nesrečah, okoljskih in industrijskih nesrečah, Ø zaščita in reševanje oseb, premoženja, okolja in kulturne dediščine ob naravnih in drugih nesrečah, Ø požarna straža ter druge splošne reševalne naloge vključno s preventivnimi in operativnimi nalogami varstva pred požarom. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Gasilska služba Pod pojmom Gasilska služba Pod pojmom "GASILSKA SLUŽBA" bi lahko razumeli tudi kot vsa opravila, ki so povezana z nalogami gasilstva: Gašenje in reševanje ob požarih. Preventivne naloge varstva pred požarom. Zaščita in reševanje ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah. Določene storitve. In še: Usposabljanje in priprave za intervencije. Vzdrževanje gasilske reševalne in zaščitne opreme ter gasilskih domov. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Članstvo v prostovoljni enoti Ob vstopu sprejme obveznosti prostovoljnega gasilca v skladu z zakonodajo Članstvo v prostovoljni enoti Ob vstopu sprejme obveznosti prostovoljnega gasilca v skladu z zakonodajo – podpiše izjavo. Izstop je mogoč na podlagi lastne izjave ali na predlog poveljstva po predhodnem opozorilu. V primeru spremembe prebivališča, se včlani v kraju novega prebivališča – razen če lahko kljub oddaljenosti opravlja gasilsko službo v prejšnji gasilski enoti. Član PGD je lahko hkrati član le ene gasilske enote, lahko pa je hkrati še član enote v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, kjer je zaposlen ali pa poklicni gasilec v poklicni enoti. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Izjava ob vstopu Vsak član ob vstopu v gasilsko enoto podpiše pisno izjavo: (ime Izjava ob vstopu Vsak član ob vstopu v gasilsko enoto podpiše pisno izjavo: (ime in priimek) izjavljam, da bom kot član gasilske enote gasilsko službo opravljal vestno in požrtvovalno! Podpis izjave se opravi na svečan način, največkrat na občnem zboru prostovoljnega gasilskega društva. Ob podpisu izjave prejme član diplomo z besedilom izjave. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Gasilski znak, oznake činov in položajnih funkcij v prostovoljnem gasilstvu Pravilnik o gasilskih uniformah, Gasilski znak, oznake činov in položajnih funkcij v prostovoljnem gasilstvu Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah - določa vrste in obliko gasilskih uniform, ureja nošenje uniform, določa oznake in čine gasilcev, osebno in skupinsko zaščitno opremo ter obliko in vsebino gasilskih izkaznic. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Gasilska uniforma (oblačila) Gasilska uniforma NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE Gasilska uniforma (oblačila) Gasilska uniforma NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Gasilska uniforma (oblačila) Delovna obleka NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE Gasilska uniforma (oblačila) Delovna obleka NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Gasilska uniforma (oblačila) Zaščitna obleka NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE Gasilska uniforma (oblačila) Zaščitna obleka NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Gasilski simboli in oznake Gasilski znak NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE Gasilski simboli in oznake Gasilski znak NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Gasilski simboli in oznake Znak prostovoljnega gasilca NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN Gasilski simboli in oznake Znak prostovoljnega gasilca NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Gasilski simboli in oznake Gasilska zastava NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE Gasilski simboli in oznake Gasilska zastava NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Gasilski simboli in oznake Tekmovalna zastava NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE Gasilski simboli in oznake Tekmovalna zastava NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Gasilski simboli in oznake Oznaka pripadnosti NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE Gasilski simboli in oznake Oznaka pripadnosti NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Gasilski simboli in oznake Značka za dolgoletno delo NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA Gasilski simboli in oznake Značka za dolgoletno delo NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Gasilski simboli in oznake Oznaka za leta gasilske službe NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA Gasilski simboli in oznake Oznaka za leta gasilske službe NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Oznake činov NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE Oznake činov NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Oznake položajnih funkcij Operativne naloge: NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE Oznake položajnih funkcij Operativne naloge: NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Oznake položajnih funkcij Organizacijske naloge: NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE Oznake položajnih funkcij Organizacijske naloge: NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Oznake specialnosti NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE Oznake specialnosti NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Medsebojni odnosi gasilcev Delitev glede na položaj: Gasilci. Gasilski vodje - vodi in poveljuje Medsebojni odnosi gasilcev Delitev glede na položaj: Gasilci. Gasilski vodje - vodi in poveljuje gasilski enoti. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Medsebojni odnosi gasilcev Izvajanje poveljevanja: Ukaz – pravočasna, ustno ali pisno izražena zahteva, usmeritev Medsebojni odnosi gasilcev Izvajanje poveljevanja: Ukaz – pravočasna, ustno ali pisno izražena zahteva, usmeritev ali odločitev za določeno ravnanje ene ali več gasilskih enot za izvršitev določenih operativnih gasilskih nalog v določenem času, objektu ali na določenem območju. Povelje – kratka, nedvoumno, pravočasno in ustno izražena zahteva za izvršitev določene gasilske naloge ali opravila, ki ga je treba opraviti kot sestavni del operativne gasilske naloge. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Medsebojni odnosi gasilcev Pozdravljanje: Ko so gasilci v uniformi. Naslavljanje po funkciji ali činu. Medsebojni odnosi gasilcev Pozdravljanje: Ko so gasilci v uniformi. Naslavljanje po funkciji ali činu. Najprej pozdravlja gasilec z nižjim činom, gasilec z višjim činom je dolžan odzdraviti – z istim činom je pozdravljanje istočasno. Veljajo določila po priročniku o razvrščanju. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Medsebojni odnosi gasilcev Enota ne pozdravlja ko: je na intervenciji, med vajo ali usposabljanjem, Medsebojni odnosi gasilcev Enota ne pozdravlja ko: je na intervenciji, med vajo ali usposabljanjem, je v vozilu. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE

Medsebojni odnosi gasilcev Pozdravlja se tudi: himno Republike Slovenije, himno Evropske unije, himno tuje Medsebojni odnosi gasilcev Pozdravlja se tudi: himno Republike Slovenije, himno Evropske unije, himno tuje države in gasilsko himno, zastavo Republike Slovenije in druge zastave, gasilski prapor, predsednike - Republike Slovenije, vlade, Državnega zbora in Državnega sveta RS, predsednika Ustavnega sodišča in Varuha človekovih pravic, ministra pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, najvišjega predstavnika gasilske organizacije, pri gasilskem pogrebu. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE