мірде ымбат та, Ө қ ж мба та

Скачать презентацию мірде ымбат та, Ө қ ж мба та Скачать презентацию мірде ымбат та, Ө қ ж мба та

malika_1998.ppt

 • Размер: 851.5 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 15

Описание презентации мірде ымбат та, Ө қ ж мба та по слайдам

мірде ымбат та, Ө қ ж мба та н рсе – ұ қ әмірде ымбат та, Ө қ ж мба та н рсе – ұ қ ә жеке т л аны рухани жан ұ ғ ң д ниесі. ү

 Жеке т л аны зіні жан д ниесіне ұ ғ ң Жеке т л аны зіні жан д ниесіне ұ ғ ң ө ң ү іле білу, пікірлесу, з- зінен есеп алу, з- зіне үң ө ө ба а бере білу білігін ғ і шкі лемімен ойша ә арым- атынас а т се білу м мкіндігін қ қ қ ү ү алыптастыру. қМа саты: қ

   Адам баласыны ішкі жан д ниесі, ң ү Адам баласыны ішкі жан д ниесі, ң ү к нделікті мірі те ызы ж не лкен лем! ү ө ө қ қ ә ү ә р пендені «к рінетін» ж не «к рінбейтін» беті Ә ң ө ә ө болады. «К рінетін» беті шынды , «к рінбейтін» ө қ ө беті оны ішінде, зі ана к реді ң ө ғ ө

   Т аби ат аясында демалу з алдына, ғ Т аби ат аясында демалу з алдына, ғ ө тіршілік н рі – т ны сумен ш л андырып, ә ұ қ ө қ таза ауамен тыныстап жатса, арты болмас қ еді-ау. Ал біз ше? Біз немі бір ше берді ішінде ж ргендей к й ү ң ң ү ү кешеміз. й де, ж мыс та бір аядай б лмені Ү ұ ө ң ішінде теді. рбы- рдаспен, а айынмен ө Құ құ ғ араласу а уа ыт жо. К нделікті к йбе ғ қ қ ү ү ң тірлік.

Мен неден жаратыл анмынғ Ма саты: қ Ассоциативтік ойлауды к мегімен ң өМен неден жаратыл анмынғ Ма саты: қ Ассоциативтік ойлауды к мегімен ң ө зіне- зі т саукесер жасау да дысын ме геру. ө ө ұ ғ ң • Сізді мінезі із стел стінде сан алуан ң ң ү ү материалдарды айысымен ассоцияланады. ң қ • Ол материалдарды р айсысыны з атауы мен ң ә қ ң ө тікелей олданылуынан бас а метафоралы , қ қ қ образды раушылы олданысы бар екенін қ құ қ қ ескері із. ң — Мен неге зімді осылай к рсете білдім ? ө ө — “ Мені ” материалым мен бас аларды материалдары ң қ ң арасында ы зара рекеттестік алай ж реді ? ғ ө ә қ ү

 «К з ар ылы танимын» суретті т ратын тестө қ ұ Н «К з ар ылы танимын» суретті т ратын тестө қ ұ Н с ау: ұ қ Тесттегі 9 сурет бойынша жо арыдан т мен арай, одан кейін ғ ө қ т меннен жо ары а к зі ізді ж гіртіп ті із. зі ізге нап т р ан ө ғ ғ ө ң ү ө ң Ө ң ұ ұ ғ біреуін, ж не де зі ізге жа ымсыз сер беріп т р ан бір суретті ә ө ң ғ ә ұ ғ та да ыз. Та да ан 1 ж не 2 суретті номерін есте ста ыз. ң ң ң ғ ә ң ұ ң 1 сурет сізді зі ізді мінездеме ізді, зі ізді алай ң ө ң ң ң ө ң қ абылдайтыны ызды к рсетеді. қ ң ө 2 сурет сізді бас а адамдарда ы жек к ретін асиеттер , не болмаса ң қ ғ ө қ зі ізде бар асиеттер. ө ң қ

 1) Сенгіш т л а к зіұ ғ ө Сіз з мірі 1) Сенгіш т л а к зіұ ғ ө Сіз з мірі ізді жан д ние із бен ж регі ізге ркімге жол аша бермейтін ө ө ң ң ү ң ә т л асыз. Сіз адамдардан аула бол аннан к рі т уекелге бел буып оны же генді ұ ғ қ ғ ө ә ң д рыс деп санайсыз. Ешкімге зі ізді ор ынышы ыз бен сенімсіздігі ізді ұ ө ң ң қ қ ң ң к рсетпейсіз. Сіз ркім з м селелерін здері шешу крек деп ойлайсыз. зі ізді ө ә ө Ө ң ң жаны ыз к йзеліп т рсада, бар жан-т ні ізбен адамдар а к мектесуге ң ү ұ ә ң ғ ө тырысасыз. Бас алар а к мектесу ар ылы зі ізді емдейсіз. қ ғ ө қ ө ң 2) Педантты т л а к зі қ ұ ғ ө Сізді ойы ызша, сізді ркеттері із бас а адамдар мірінде ма ызды р л ң ң ң ә ң қ ө ң ө ат арады. Сіз бас а адамдар а обалжып т р аны ызды ж не к іл-к йі ізді қ қ ғ қ ұ ғ ң ә өң ү ң ң б зылып т р анын к рсетпейсіз. Сіз жа сы болу а тырысасыз, б л аламда ы з ұ ұ ғ ө қ ғ ұ ғ ғ ө уа ыты ызды тымды пайдалану м мкіндіктеріні бірі. қ ң ұ ү ң 3) рбанды т л а к зі Құ қ ұ ғ ө Сіз бол ан жерді б рінен з лемі ізді табу а тырысасыз. Мына шыр ала ғ ң ә ө ә ң ғ ғ ң лемде з орны ызды іздейсіз. Сіз б кіл н рсені басы ыздан кешесіз. ә ө ң ү ә ң ла ан с тте айта т ратын , з ма саты ызды жо алтпайтын адамсыз. Құ ғ ә қ ұ ө қ ң ғ 4) Ойшыл т л а к зі ұ ғ ө Сіз барлы ын ой елегінен ткізгенді натасыз. Сізге н рселерді тере ж не ғ ө ұ ә ң ң ә жасырын т старын тап анды найды. Сіз кейде з ойы ызбен т иы а батып ұ қ ұ ө ң ұңғ ққ кетесіз. Сіз бас аруда зі ізді сенімсіздігі ізді к рсетпейсіз. С зсіз бір н рседен қ ө ң ң ң ө ө ә хабары ыз бар, алайда зі ізге сенімді болмайсыз. мірді бас атыр ыш ретінде ң ө ң Ө қ ғ елестетесіз, б рін бір ж йеге келмей ойы ызды шегіне жетпейсіз. ә ү ә ң ң

5) Ж мба т л а к зі. ұ қ ұ ғ ө Сіз5) Ж мба т л а к зі. ұ қ ұ ғ ө Сіз зі ізге де ж мба жансыз. Сізді т сінуге тырыс ан адамдар а ө ң ұ қ ү қ ғ с ттілік тілейсіз. Сіз к іл-к йі ізді згертіп т ратын арама – ә өң ү ң ө ұ қ айшылы тан т ратын жансыз. зі ізді танып т сінген бойда , згеріп қ қ ұ Ө ң ү ө айтадан зі ізді таныту а бастайсыз. Сіз к п с зді адам емессіз, қ ө ң ғ ө ө згеніде , кейде зі ізді де іс- рекеті ізбен шыр ала а салып ж ресіз. ө ө ң ә ң ғ ңғ ү Сіз біреумен гімелеспестен б рын адамды ба ыла анды натасыз. әң ұ қ ғ ұ зі із сенімді бол ан н рсе ізді ана айтасыз. Ө ң ғ ә ң ғ 6) Сезімтал т л а к зі. ұ ғ ө Сіз барлы н рестені бай ап, еште ені мытпайтын адамсыз. Сіз те қ ә қ ң ұ ө сезімтал жансыз, тіпті болмашы н рселер де сізге сер алдырады. Сізді ә ә қ жыларман к йге немесе к лкіге келтіру о ай. зі ізді аншалы ты ү ү ң Ө ң ң қ қ н зік екендігі ізді к п адамдар а к рсетпейсіз. Сіз болаша та з ә ң ө ғ ө қ ө мірі ізде не болатынын сезе аласыз. ө ң 7) Белгісіз т л а к зі. ұ ғ ө Сіз немі белсенді немемсе ашы боп ж ретін т л асыз. те ү ғ қ ү ұ ғ Ө бай ампазсыз. Сіз ия шынай с йесіз, ия лердей жек к ресіз. Сізде қ ү ө ө тол аныс , аса к п ой бар. Іс- рекеттер де тез шешім абыдайсыз. К п ғ ө ә қ ө жа дайда ж йке із тозып ж реді. Барлы ы сіз шін те аламат н рсе , ғ ү ң ү ғ ү ө ғ ә сіз зі ізді басы ыз а шыр ала тудырмай ж ре алмайсыз. ө ң ң ң ғ ғ ң ү

8) ызба жан к зі. Қ ө Сіз ешкімге самайтын ызы ушылы тары8) ызба жан к зі. Қ ө Сіз ешкімге самайтын ызы ушылы тары мен а идалары бар ұқ қ ғ жансыз. Ережелерді атты натпайсыз. К біне «не болса, ол болсын, қ ұ ө к ілімдегіні айтамын» деген а иданы станасыз. Сіз бас алар а өң қ ғ ұ қ ғ ашы сыз. қ Сізді згертуге тырысатын адамдар а к лкімен арайсыз. ө ғ ү қ К пшілікті к ле кесі бол анды жаратпайсыз. ө ң ғ 9) Инпултивті сезімтал жан к зі. ө Сіз лемді ж не бас а адамдарды жа сы т сінетін жансыз. ә ә қ қ ү Адамдарды бет-пішінімен дауысы бойынша к п н рсені айта ң ө ә аласыз. Сіз жал ан с йлегенді бай айсыз. Сіз лемге тек к рсеткі із келген ғ ө қ ә ө ң н рсені ана к рсетесіз. Сіз зі ізді біреуді басшылы жасап ә ғ ө ө ң ң қ отыр анын сезесіз ж не алай біреуді бас ару керктігін білесіз. ғ ә қ қ Біра детте сіз б ндай адам а бара бермейсіз. қ ә ұ қ ғ

Та ырыбы: қ “Сізді мірлік тіреуі із”ң ө ң Ма саты: қТа ырыбы: қ “Сізді мірлік тіреуі із”ң ө ң Ма саты: қ мірді кез-келген сына ымен к ресе білу, тез шешім абылдау, Ө ң ғ ү қ згені т сіну, ты ыры тан шы у жолдарымен мінезді айраттылы ын ө ү ғ қ ғ ң қ ғ аны тау. қ дісі: Ә суретті тест ( Лири ) Н с ау: ұ қ Суретте берілген рмекшіні рмегін рі арай ( алауы ыз бойынша, мыс: ө ң ө ә қ қ ң шыбын т. б ж ндіктермен ж не міндетті т рде рмекшіні осып толы тыры ыз. ә ә ү ө қ қ ң Е бастысы ж ндіктерді ң ә салу ретіне назар аудары ыз. ң

Интерпретация: 1. рмекшіні суретін бірінші кезекте салса ыз- Ө ң ң айраттылы ,Интерпретация: 1. рмекшіні суретін бірінші кезекте салса ыз- Ө ң ң айраттылы , шешімді дер қ қ кезінде абылдай алу, ты ыры тан жол табу белгісі. А ыл парасатымен шешім қ ғ қ қ абылдау а абілетті. қ ғ қ 2. Бірінші кезекте рмекшіні суретін салса ыз , ол рмекте шырмалып т рса- ө ң ң ө ұ енжар жауапкершілігі жо ты. з бетімен рекет ете алмайды. М мкін осы қ қ Ө ә ү с ттегі белгі болу. Б л депрессиялы жа дайды к рінісі. ә ұ қ ғ ң ө 3. рмекті жанында т р ан шыбын Ө ң ұ ғ — мірде бай а ышты станымы ө қ ғ қ ұ бар. Адамдарды т сінуі, ба алауы жа сы. з ор ынышына жол бермеу. ү ғ қ Ө қ қ 4. Ж ндіктерді орналасуына назар аудару керек. Ж ндіктер бір-бірімен бірдей ә ң ә аралы та орналасса, қ мірде кездесетін жа дайларды д л абылдап т снеді. мір ө ғ ә қ ү Ө сына ынан м дірмей теді. ғ ү ө 5. рмекшіні жанында шыбын салынса- Ө ң мірді бітпейтін к рес деп абылдау Ө ү қ белгісі. зі ізді шыбын мен рмекшіні айыссыны орынына ояр еді із? Ө ң ө ң қ ң Егер шыбынны орынына ойса ыз сіз зі ізге де згеге де ор ан бола ң қ ң ө қ ғ алмайсыз, кез-келген теріс о и алар с ріндіреді. рмекшіні орынына қ ғ ү Ө ң ойса ыз- рухы ыз к шті. мірде еште е де здігінен келмейді , барлы ын қ ң ң ү Ө ң ө ғ к шпен, е бекпен алу керек деп ойлайсыз. ү ң

 “ Б л жатты уды кез келген б лмеде йымдастыру а болады. “ Б л жатты уды кез келген б лмеде йымдастыру а болады. ұ ғ ө ұ ғ атысшылар саны 15 -тен аспа аны жа сы. Қ ғ қ Жатты уды ма саты: ғ ң қ сенімділкті арттыру, бір-біріне олдау к рсетуге баулу, жым арасында ы к шбасшыны қ ө ұ ғ ө аны тау. қ Мені мірімні а жолы” ң ө ң қ » Жіптік курсты » станымы ң ұ “Бірлік бар жерде, тірлік бар»

иынды ы мен ызы ы мол к сіпті алып ж рген Қ ғ қиынды ы мен ызы ы мол к сіпті алып ж рген Қ ғ қ ғ ә ү ріптестерді міріне а жол тілей отырып ә ң ө қ

    Психолог тілегі. . мір с р! Шаршады Психолог тілегі. . мір с р! Шаршады ба? Демалып ал! Ө ү ң лады ба? Досы а с йен. Ал досы болмаса. . . Сыйын! Құ ң ң ү ң С раса ойламай бер. Ба аламаса? Ашуланба! ұ ғ Есікті жапса ? айта оралма. Сені йреткісі келсе? йрен. Қ ү Ү Сені сат ысы келсе? Берілме! Ал сатып кетсе? қ Кешіріммен кет! зі сырын ашса ? Ашыл. . . Біра б рін айтпа. Ө қ ә Бір кездері сіз осы с здерге айтып ораласыз. ө қ мір с р! алай ба ытты болуы ды ойлан! зіне найтын Ө ү Қ қ ң Ө ұ рекеті ді жаса! Жа сы сезінетін адамдармен бірге болы ыз, ә ң қ ң сізді к тетін жерге бары ыз. ү ң Ж регі ізді ү ң ыз аныш , жекк рушілік , кек айтару, алдына қ ғ ө қ келтіру, ана атсызды , у дедеге т рмау сынды оттармен қ ғ қ ә ұ жандырма ыз! ң Біз балы емес, балы аулайтын арма , рал ана бердім. қ қ құ ғ