Мінез • Мiнез — » charakter

Скачать презентацию Мінез  • Мiнез — » charakter Скачать презентацию Мінез • Мiнез — » charakter

minez.pptx

 • Размер: 255.6 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 27

Описание презентации Мінез • Мiнез — » charakter по слайдам

Мінез Мінез

 • Мiнез - '' charakter '‘деген грек сөзiнен шыққан. • Мәнiсi - iз қалдыру • Мiнез — » charakter ‘‘деген грек сөзiнен шыққан. • Мәнiсi — iз қалдыру • Психологияда мiнез түсiнiгi адам iс-әрекетi және мiнез-құлқы формасында көрiнетiн жеке-дара психикалық қасиеттердiң жиынтығы.

 • Адам мiнезiнiң көрiнiстерi әрбiр жеке жағдайда оның оқиғаларға қатысуынан аңғарылады. Адамның iс-әрекетi сол • Адам мiнезiнiң көрiнiстерi әрбiр жеке жағдайда оның оқиғаларға қатысуынан аңғарылады. Адамның iс-әрекетi сол iске деген қатынасымен қатар, ерiк-жiгерiне, көңiл-күйiне, зеректiгiне, ақыл ойына да байланысты болады. Соның нәтижесiнде адамның әр алуан психикалық процесстерi, оның iс-әрекет түрлерiне ықпал етiп, адамның ақыл ойын, көңiл-күйiн, эмоциясын, ерiк-жiгер қасиеттерiнiң ерекшелiктерiн айқын аңғартады.

Мінез қырлары • Ерiктi • Эмоциалық • Интеллектуалды Мінез қырлары • Ерiктi • Эмоциалық • Интеллектуалды

Мiнездiң ерiктi қырларына жататындар: • табандылық, батылдылық, • қайсарлылық, өжеттiк, •Мiнездiң ерiктi қырларына жататындар: • табандылық, батылдылық, • қайсарлылық, өжеттiк, • сабырлылық, байсалдылық, • дербестiлiк, белсендiлiк, • ұйымшылдық.

Эмоциялық қырларына • екпiндiлiк, әсерленгiштiк, қызбалық, инерттiлiк, байыпсыздық, қайырымдылық Эмоциялық қырларына • екпiндiлiк, әсерленгiштiк, қызбалық, инерттiлiк, байыпсыздық, қайырымдылық

интеллектуалды қырларға • терең ойшылдық, тапқырлық, • зеректiк, құмарлық, • әуестiкинтеллектуалды қырларға • терең ойшылдық, тапқырлық, • зеректiк, құмарлық, • әуестiк

 • француз ғалымы А. Бен мiнездi тек психологиялық ерекшелiк, дара адамның ақыл ойы мен • француз ғалымы А. Бен мiнездi тек психологиялық ерекшелiк, дара адамның ақыл ойы мен сезiмiнiң және ерiк ерекшелiгiнiң қасиетi деп санады. • Т. Рибо мiнездi сезiм мен ерiк ерекшелiгi десе, • ал орыс дәрiгерi және педагогы П. Ф. Лесгафт ерiк қасиетi дедi. • И. Кант мiнездi темпераментпен салыстыра отырып, оны адамның жүре пайда болатын қасиетi деп анықтады. Сондай-ақ ол адамның даралық қасиеттерiндегi туа пайда болатын ерекшелiктерi мен жүре пайда болатын ерекшелiктердi бөлiп көрсеттi. • Ал Малапер Фуле т. б. мiнездiң туа пайда болуымен қатар, жүре пайда болатын ерекшелiктерi бар дедi.

Мiнез типологиясы • Адам мiнезi онтогенездi пайда болып, б кiл ү мiр бойына т ра ты.Мiнез типологиясы • Адам мiнезi онтогенездi пайда болып, б кiл ү мiр бойына т ра ты. ө ұ қ • Мiнезге кiретiн жеке адам бiтiстерi кездейсо емес, олар мiнездi аны тау а қ қ ғ к мектеседi ж не типтерге б ледi. ө ә ө • Сол мiнез типтерi бойынша адам мiнезi бiрнеше топ а б лiнедi. қ ө

Э. Кречмер бойынша мiнез типтерi • астеникалық тип - арық, жiңiшке адам, соның арқасында ұзынЭ. Кречмер бойынша мiнез типтерi • астеникалық тип — арық, жiңiшке адам, соның арқасында ұзын болып көрiнедi. Астениктердiң дене және бет терiсi жұқа. Иықтары кiшкентай. Саусақтары ұзын жiңiшке, бұлшық еттерi нашар жетiлген, ал әйел адамдар кiшкентай болады.

Э. Кречмер бойынша мiнез типтерi • Атлетикалық тип - орташа және ұзын бойлы, иықтары кең,Э. Кречмер бойынша мiнез типтерi • Атлетикалық тип — орташа және ұзын бойлы, иықтары кең, көкiрегi үлкен, басы ұзынша, әрi тығыз, қаңқа сүйектерi мен бұлшық еттерi жақсы жетiлген.

Э. Кречмер бойынша мiнез типтерi • Пикниктик тип- орта бойлы, мойны қысқа, семiруге бейiм, себебiЭ. Кречмер бойынша мiнез типтерi • Пикниктик тип- орта бойлы, мойны қысқа, семiруге бейiм, себебi бұлшық еттерi мен қозғалыс аппараттары нашар дамыған

 • Э. Кречмердiң айтуы бойынша осы типтер психологиялық ауруларға шалдығуы мүмкiн. Астениктер мен атлетиктер • Э. Кречмердiң айтуы бойынша осы типтер психологиялық ауруларға шалдығуы мүмкiн. Астениктер мен атлетиктер шизофрения ауруына шалдығып жатады, оларды шизотимиктер деп атайды. Оларға ақ сүйектiк, сезiмталдылық, менменшiлдiк, суықтық, қатiгездiк, билiкке құмарлық және эмоциялардың болуы тән. Ал, пикниктер маникалды –депрессивтi психозға бейiм, оларды циклотимиктер деп атайды. Оларға ақ көңiлдiлiк, ашық мiнездiлiк, көпшiлдiк, көп сөйлегiштiк, қалжыңға бейiмдiк, жеңiлтектiк тән.

Мiнез акцентуациясы А. Е. Личко бойынша: жас өспiрiмдердi бақылауға негiзделген, нақты бiр мiнез күшейуiн қарастырды, олМiнез акцентуациясы А. Е. Личко бойынша: жас өспiрiмдердi бақылауға негiзделген, нақты бiр мiнез күшейуiн қарастырды, ол сыртқы жағдайларына байланысты. • Гипертимдi тип • Циклоидты тип • Лабильдi тип • Астено-невротикалық тип • Сензитивтi тип • Психо-астеникалық тип • Шизоидты тип • Эпилептоидты тип • Истероидты тип • Тұрақсыз тип • Конформды тип

К. Леонгард өз классификациясында адамдардың басқа адамдармен қарым-қатынасына сүйенедi • Гипертимдi тип • Дистимдi тип •К. Леонгард өз классификациясында адамдардың басқа адамдармен қарым-қатынасына сүйенедi • Гипертимдi тип • Дистимдi тип • Циклоидты тип • Қозғыш тип • Тежелгiш тип • Педантты тип • Уайымшыл тип • Эмотивтi тип • Демонстративтi тип • Экзалтацияланған тип • Экстравертивтi тип • Интравертивтi тип

И. И. Павлов қандай сигнал жүйесiнiң басым екендiгiне қарай адам мiнезiнiң типтерiн мынадай үш типке бөледiИ. И. Павлов қандай сигнал жүйесiнiң басым екендiгiне қарай адам мiнезiнiң типтерiн мынадай үш типке бөледi • 1. Ойшыл тип-бұл негiзiнен сөзбен байланысты, екiншi сигнал жүйесi рефлекторлық қызметiнiң басымдылығы. • 2. Көркем тип-бiрiншi сигналдық шартты рефлекстiң басымдылығы. • 3. Орташа тип-мұнда екi сигнал жүйесiнiң бiрде-бiрi басымдылық көрсете алмайды.

Мінез асиеттеріқ • 1. Мiнездi е бекке байланысты асиеттерi: ң ң қ е бекс йгiштiк,Мінез асиеттеріқ • 1. Мiнездi е бекке байланысты асиеттерi: ң ң қ е бекс йгiштiк, адалды , е бекке жауапкершiлiкпен ң ү қ ң арау, жал аулы , нем райдылы. қ құ қ • 2. жым а, адам а атысты асиеттер: ұ ғ ғ қ қ айырымдылы , сергектiк, талап ой ышты , қ қ қ ғ қ ас а ты , менсiнбеушiлiк. қ қ қ • 3. зiне- зiнi атынасы: Ө ө ң қ рк кректiк, т каппарлы , ө ө ә қ ма танша ты , зiмшiлдiк, арапайымдылы , қ қ қ ө қ қ кiшiпейiлдiлiк. • 4. Заттар а атынасы: ғ қ ыптылы , салдыр-сала тылы , ұқ қ заттарды стап т тынуы, ыпсызды ы ұ ұ ұқ ғ

Мiнез рылымыны ерекшелiктерiқұ ң • 1. Мiнездi тере дiгi. ң ң Б л асиет адамныМiнез рылымыны ерекшелiктерiқұ ң • 1. Мiнездi тере дiгi. ң ң Б л асиет адамны о ам ұ қ ң қ ғ тарапына орай к пшiлiкке, жым а, е бекке деген ө ұ ғ ң атынасын бiлдiредi. қ • 2. Адамны жеке басыны ерекшелiгi, белсендiлiгi. ң ң Б л асиет мiнездi к шi. Осы ан орай, адам мы ты, ұ қ ң ү ғ қ жа сы, т ра ты ж не нашар мiнездi болып келедi. қ ұ қ ә • 3. Мiнездi т ра тылы ыны , бейiмделгiштiгiнi ң ұ қ ғ ң ң ерекше м нi бар. ә М ндай адамдар р илы ұ ә қ иыншылы тар а шыра анда табандылы , т зiмдiлiк қ қ ғ ұ ғ қ ө пен бейiмделгiштiлiк к рсетiп, мiнездi к шiн ө ң ү а артады. ңғ

Адамны сырт ы ортамен байланысуы ң қ шін жасайтын сырт ы д ниені сансыз ү қАдамны сырт ы ортамен байланысуы ң қ шін жасайтын сырт ы д ниені сансыз ү қ ү ң тітіркендіргіштеріне з лінше т рліше ө ә ү жауап айтарып отыратын қ атынастарыны жиынты ы оны қ ң ғ ң мінезін райды. құМінез адам т л асыны ұ ғ ң асиеті ретінде қ

 Мінезді еріктік сапаларыны зі ң ң ө к шті ү ж не ә Мінезді еріктік сапаларыны зі ң ң ө к шті ү ж не ә лсізә , я ни нашар мінез ғ болып екіге б лінеді. ө К шті мінезге ү – ма сат а қ қ талпын ышты , дербестілік, то там а ғ қ қ ғ келгіштік, батылды , шыдамдылы , қ қ т ртіптілік, жина тылы , ерлік т. б. ә қ қ « лсіз мінезге Ә – негативизм (теріс), илан ышты , ы ырлы , ғ қ қ ң қ стамсызды , ж рексіздік, т. б. кіреді ұ қ ү

Типтік мінез бітістеріне мыналар жатады 1) Отан с йгіштікү 2) Ма саткерлікқ 3) БорышТиптік мінез бітістеріне мыналар жатады 1) Отан с йгіштікү 2) Ма саткерлікқ 3) Борыш пен жауапкершілік 4) Мейірімділік пен ізгілік 5 ) Адалды пен шыншылды қ қ 6) Досты қ

 1) Отан с йгіштікү – адам бойында ы ғ к ш– уатын, білім мен т 1) Отан с йгіштікү – адам бойында ы ғ к ш– уатын, білім мен т жірибесін ү қ ә халы м ддесіне лны игілігіне, я ни қ ү ң ғ ту ан жеріне білдіретін перзенттік ғ борышы оны кісілігін танытатын ң ерекше ас а сезім. Отан с йгіш қ қ ү асиетті астерлеп р заман қ қ ә ламалары з ой-т йіндерін осы ан ғұ ө ү ғ ба ышта ан. ғ ғ

2) Ма саткерлікқ (ма сат а қ қ талпынушылы ) – б л бір істі н2) Ма саткерлікқ (ма сат а қ қ талпынушылы ) – б л бір істі н тижелі қ ұ ә етіп тындыру. Б л адамны ұ ң мінез- л ынқұ қ к здеген ма сатына ала сыз ба ыштауы, ө қ ң ғ зіні ста ан ба ыт-ба дар позициясына, ө ң ұ ғ ғ ғ танымы мен сеніміне, асыл арманына ба ындыра алуы. міті мен арманы ғ Ү шынды а с йкес келген адам ана ққ ә ғ келешекті ша ында мір с ре алады ң құ ғ ө ү

 3 ) Борыш пен жауапкершілік – б л адамны й іші, ке 3 ) Борыш пен жауапкершілік – б л адамны й іші, ке ұ ң ү ә – шеше, тума – туыс андарына атысты перзенттік қ қ парызынан туындайтын асиет. Б л кісілікті басты қ ұ ң белгісі, тере ж не к шті сана – сезімді ажет ететін ң ә ү қ асиет. қ Борыш пен жауапкершілікті т сіне білуден адамны ү ң имандылы ы мен адамгершілігіні д редесі бай алады. ғ ң ә қ Борышты сезіну оны орындау, – ми ж не ж ректі ә ү ң бірлескен ж мысын ажет етеді. Оны а ыл мен сезім ұ қ қ т р ысынан жа сы жаман деп ба алау ар мен ят а келіп ұ ғ қ ғ ұ қ тіреледі. Ер жетіп, есейген адамны борыш сезіміні оны ң ң ң тілек алауымен йлесе бермейтіні, оны психологиялы қ ү ң қ к іл – к йіне ауыр ж к , зіл т сіретіні с зсіз өң ү ү ү ө.

4 ) Мейірімділік пен ізгілік – осы асиет бір – қ біріне йлескен екі озыдай.4 ) Мейірімділік пен ізгілік – осы асиет бір – қ біріне йлескен екі озыдай. Б л асиет ү қ ұ қ бас алар а ( ке – шеше, а айын, туыс, таныс қ ғ ә ғ т. б. ) к іл б лу, оларды сеніміне ие болу, өң ө ң айналасында ылармен зара д рыс арым – ғ ө ұ қ атынас жасау, адам а эмоциялы жа ынан қ ғ тиімді. 5 ) Адалды пен шыншылды қ қ – б л екеуі ұ бір–бірімен біте айнас ан кісіні жа сы қ қ ң қ мінез бітістері.

 6) Достық – б л орта к з арас пен м дде, ма 6) Достық – б л орта к з арас пен м дде, ма сат ұ қ ө қ ү қ бірлігі негізінде пайда болып, уа ыт сынынан ткен қ ө адамгершілік ндылы ы мол т ра ты, тек адам а құ ғ ұ қ ғ т н жо ары сезім. Оны ма ызды белгісі — те берік, ә ғ ң ң ө рі тере эмоциялы жа ынды. Ол адамны ә ң қ қ қ ң бір-біріне с з ж зінде де, іс ж зінде де адал ж не ө ү ү ә шынайы болу, зара тере м дделілік, бір-біріне ө ң ү толы сену, ай ы мен иыншылы та зара ол қ қ ғ қ қ ө қ шын беру, зара жауапкершілік пен ам орлы. ұ ө қ қ қ Достарды мінез, темперамент секілді ң ерекшеліктері т рліше болып келуі де м мкін. ү ү

Назарларыңызға рахмет!!! Назарларыңызға рахмет!!!