Скачать презентацию Международен съюз на архитектите Достъпност и Участие Скачать презентацию Международен съюз на архитектите Достъпност и Участие

3465c1a73bad0a52e9457acc099f2ebc.ppt

  • Количество слайдов: 36

Международен съюз на архитектите Достъпност и Участие – пълно включване на ХУ в обществото Международен съюз на архитектите Достъпност и Участие – пълно включване на ХУ в обществото Какво могат да направят правителствата за да подкрепят архитектите да строят достъпна среда? Fionnuala Rogerson FRIAI UIA Region 1 Architecture for All Work Programme

“Какво могат да направят правителствата за да осигурят това, че сградите да са достъпни? “Какво могат да направят правителствата за да осигурят това, че сградите да са достъпни? ” “Каква роля имат архитектите и как тя може да бъде засилена/ подобрена? ”

Основни съставки • Основа за достъпност не зависеща от технически въпроси • Важни са Основни съставки • Основа за достъпност не зависеща от технически въпроси • Важни са нагласите, социалната осведоменост и уважението • Изпълнението зависи от ангажираността, силата на законодателството, политическите системи, бдителността на властите и потребителите

Различни подходи • Задължителни - Правови инструменти - Контрол & правоприлагане - Наказания • Различни подходи • Задължителни - Правови инструменти - Контрол & правоприлагане - Наказания • Стимули - Заеми с преференциални ставки - Бонуси - Награди • Демотивиращи фактори - Непредоставяне на разрешителни - Повишени цени на застраховки • Социална отговорност - Морални задължения - Позитивна публичност

Обществени поръчки • Поетите ангажименти трябва да бъдат отгоре надолу • Необходимост от насоки Обществени поръчки • Поетите ангажименти трябва да бъдат отгоре надолу • Необходимост от насоки и “стъпка по стъпка” методологии за обществения доставчик • Необходимост да се информира частния сектор и професионалните заинтересовани страни как да доставят • Оценка на достъпността покани за участие в търгове Предложени поправки на Директива за ОП • Укрепване на социалните изисквания • DFA & технически спецификации за достъпност • Възможност за изключване ако достъпността не последва • QA системи могат да включат достъпност • Годищно докладване да включва и достъпността Под 25% пригодена строителна продукция в

Клиент-съветник • Значимостта на клиент-съветника • Директна връзка присъствието на съветник специалист по достъпността Клиент-съветник • Значимостта на клиент-съветника • Директна връзка присъствието на съветник специалист по достъпността по време на проектирането, конструкцията и последващото качество на достъпността. • Най-добре посочен от работодателя. • Трябва ли да бъде архитект? • Натиска на конкуриращите се и сложността на изискванията. ¹ CABE DPTAC “Включващи проекти”

Значимостта на дизайна на кратко • Стратегическа декларация за намерения & ангажирност към достъпност Значимостта на дизайна на кратко • Стратегическа декларация за намерения & ангажирност към достъпност • Определение на изискванията • Определение на нормите • Ролята на съветник по достъпност (доставчик/ екип по проектиране/ изпълнител? ) • Механизми за докладване • Мониторинг & Финално предване • Управление & Поддръжка

Взаимносвързани фактори за успех • Ангажираност от страна на взимащите решения, вкл. Назначаване на Взаимносвързани фактори за успех • Ангажираност от страна на взимащите решения, вкл. Назначаване на специалист по достъпност • Координация & Приемственост • Участие на заинтересованите страни • Стратегическо планиране & преглед • Управление и прехвърляне на знания • Човешки и финансови ресурси • Комуникация и маркетинг ¹ECA за администрации

Предизвикателства Съществуващи сгради • Исторически & защитени структури • Сгради от преди-1990 г. (pre Предизвикателства Съществуващи сгради • Исторически & защитени структури • Сгради от преди-1990 г. (pre codes) – поддръжка, реконструкция, повторно използване • Устойчиво развитие

Жилищни сгради • Много страни са с ограничени или с липса на изисквания за Жилищни сгради • Много страни са с ограничени или с липса на изисквания за достъпност на жилищата • Демографска промяна или “Възрастресение” • Правителствата са запознати, но какво се прави?

Публично пространство • Разстоянията между сградите и тяхната взаимосвързаност • Ограничени кодекси и насоки Публично пространство • Разстоянията между сградите и тяхната взаимосвързаност • Ограничени кодекси и насоки • Лоша координация & планиране

Роля на архитекта Противопож арен консултант Инжинер по механика Консултант по достъпност Консултант по Роля на архитекта Противопож арен консултант Инжинер по механика Консултант по достъпност Консултант по околна среда Консултант по опазване Консултант по акустичност Ръководител проект Архитект Структурен инжинер Одитор по количеството/ Строителен икономист Електроинжи нер Вътрешен дизайнер Ръководител съоръжения Архитект по ландшафта Други консултанти/ специалисти

Роля на клиента Архитект Екип проектиране Ползватели на сграда Клиент Ръководител експлоатация Изпълнител Ръководител Роля на клиента Архитект Екип проектиране Ползватели на сграда Клиент Ръководител експлоатация Изпълнител Ръководител проект

Законодателство и изпълнение • Клиенти- Законодателство относно равенството • Архитекти- законодателство за строителство • Законодателство и изпълнение • Клиенти- Законодателство относно равенството • Архитекти- законодателство за строителство • Широко несъответствие в прилагането на строителните наредби и кодекси • Отдалечаване от централизирания контрол • Важността на контролните процедури • Проверка и изпълнение • Верификация от 3 -ти страни

Образование и обучение • Трябва да се въвежда в най-ранен етап и по време Образование и обучение • Трябва да се въвежда в най-ранен етап и по време на всички етапи • Включване на потребителите и пряко влияние на възрастните/хората с увреждания • Отгоре на долу & От долу нагоре – обучение на обучителите • Акредитирано обучение за специалисти съветници

Норми • Важността на функционални & технически норми, приложими сред ЕС • Ограничаване на Норми • Важността на функционални & технически норми, приложими сред ЕС • Ограничаване на задължителните норми & отнасящи се до ергономични изследвания на цялото население • Разпиряване на насоките & ясно представяне • Да се позволи разнообразието – Физическо, културно, топографско • Място за иновации • Консултации с потребителите & редовен преглед • Научноизследователска и развойна дейност

Стимули Награди Спонсорирани от: • Индустрията пр. Schindler награди • НПО ICCC – Общество Стимули Награди Спонсорирани от: • Индустрията пр. Schindler награди • НПО ICCC – Общество за всяка възраст • Професионални Асоциации на архитектите • ЕК Награда за достъпен град Етикети Туризъм Търговия

Финансиране & Подкрепа “Достъпността трябва да се разглежда като инвестиция, водеша до повишена продуктивност Финансиране & Подкрепа “Достъпността трябва да се разглежда като инвестиция, водеша до повишена продуктивност и по-голямо производство”* *Въведение в Датска конференция относно уврежданията

Добри практики Орган за строителство и изграждане, Сингапур • • • Ръководства за Норми Добри практики Орган за строителство и изграждане, Сингапур • • • Ръководства за Норми & Насоки Награди за универсален дизайн Фонд “Достъпност” Одити на съществуващи сгради Интернет страници за приятелски (достъпни) конструкции • Регистрирани изпълнители и строители • Предимството на единствено за контакт

Фонд “Достъпност” - Сингапур • Схема за 5 годишни стимули за инвестиции на стойност Фонд “Достъпност” - Сингапур • Схема за 5 годишни стимули за инвестиции на стойност от € 24 m с цел насърчаване на обновлението на сгради от преди 1990 с основни характеристики на достъпност (BFA) • до 80% от разходите за строеж за BFA • до 40% от разходите за строеж на допълнителни BFA характеристики • Но не повече от $300, 000 за сграда • Основни характеристики за достъпност (BFA) • Достъпен подход за главните входове • Достъпност в рамките на етажните входове • Достъпна тоалетна • Ясни обозначения

Въведение в UIA Международния съюз на архитектите & Работна програма Архитектура за всички UIA Въведение в UIA Международния съюз на архитектите & Работна програма Архитектура за всички UIA Region 1

Регионални структури Пет географски региона Регион I: Западна Европа и близък изток Регион II: Регионални структури Пет географски региона Регион I: Западна Европа и близък изток Регион II: Централна и Източна Европа Регион III: Америки Регион IV: Азия и Океания Регион V: Африка Представляване на 1. 2 милиона архитекта

Тематични области Устойчивост Урбанизация Местообитание Културна идентичност Съоръжения Архитектура & Общество Архитектура за всички Тематични области Устойчивост Урбанизация Местообитание Културна идентичност Съоръжения Архитектура & Общество Архитектура за всички

Работна програма Архитектура за всички Регион I Западна Европа – вкл. 15 EU Настоящи Работна програма Архитектура за всички Регион I Западна Европа – вкл. 15 EU Настоящи членове Денмарк, Норвегия, Франция, Италия, Австрия Испания, ОК, Ирландия (Исландия, Швейцария, Финландия, Германия, Португалия) Регион II Източна европа и близък изток - 17 EС Регион III Америки Регион IV Азия и Океания Регион V Африка

Цели Нашите цели • Повишаване на осведомеността сред архитектите за техните отговорности да осигурят, Цели Нашите цели • Повишаване на осведомеността сред архитектите за техните отговорности да осигурят, че интегриращия дизайн е неразделна част от процеса на проектиране и строеж • Споделяне на знание за добри практики и иновации в достъпното градско планиране, проектиране, опазване и архитектурно образование

Дейности 2008 : Световен конгрес в Торино, Италия 2011 : Световен конгрес в Токио Дейности 2008 : Световен конгрес в Торино, Италия 2011 : Световен конгрес в Токио Тема : Дизайн 2050 вкл. Остаряване, демоградия & разнообразие 2008 – 2011 • Кръгли маси & семинари • Изложения & публикации • Награди • Студентски работни срещи • Учебни визити

Учебни визити Интегриран лицей, Vaucresson Учебни визити Интегриран лицей, Vaucresson

Учебни визити Културно наследство, Версай Учебни визити Културно наследство, Версай

Семинари Публични сгради, Осло Семинари Публични сгради, Осло

Семинари Достъпен туризъм - Мадрид Национален туристически път в Норвегия Семинари Достъпен туризъм - Мадрид Национален туристически път в Норвегия

Студентски работни групи & Награди Студенти / Млади архитекти Работни групи Състезания Еразъм Schindler Студентски работни групи & Награди Студенти / Млади архитекти Работни групи Състезания Еразъм Schindler награда

Награди за построени обекти Архитектура за всички - Регион II “Най-приятелския & достъпен публичен Награди за построени обекти Архитектура за всички - Регион II “Най-приятелския & достъпен публичен обект” 2008 Полша, Латвия, Чехия, Словакия, Гърция, Кипър & Русия са участвали 2011 – Латвия, Полша, Гърция & Словакия 2014 – Регион I & II смесено

База данни за образцови проекти Архитектура за всички Регион I St. Margareten, Австрия Alles. База данни за образцови проекти Архитектура за всички Регион I St. Margareten, Австрия Alles. Wird. Gut Architektur ZT Gmb. H Photos: Hertha Hurnaus

Изложба, архитектура за всички Изложба, архитектура за всички

Политики & Норми Ключови дейности • Разработване на политики за достъпност и дизайн за Политики & Норми Ключови дейности • Разработване на политики за достъпност и дизайн за всички сред организациите-членки на архитектите • Участие в разработването на норми, регламенти и насоки на национално и международно ниво

Архитектура за всички Регион 1 За повече информация www. uia-architectes. org Fionnuala Rogerson Директор, Архитектура за всички Регион 1 За повече информация www. uia-architectes. org Fionnuala Rogerson Директор, Архитектура за всички, Регион I fionnuala. [email protected] ie Благодаря Ви….