Мемлекеттік шекара – белгілі бір елді ң рлы

Скачать презентацию Мемлекеттік шекара – белгілі бір елді ң рлы Скачать презентацию Мемлекеттік шекара – белгілі бір елді ң рлы

baner.pptx

  • Размер: 1.6 Мб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 2

Описание презентации Мемлекеттік шекара – белгілі бір елді ң рлы по слайдам

Мемлекеттік шекара – белгілі бір елді ң рлы та ы немесе құ қ ғ суда ыМемлекеттік шекара – белгілі бір елді ң рлы та ы немесе құ қ ғ суда ы аума ыны ғ ғ ң шегін к рсететін ө меже. аза ханды ы Қ қ ғ ( 1465 -1847) — аза Қ қ ханды ы Еділден Жайы а дейінгі ғ ққ территорияны, Сырдария мен Амудария зендеріні аралы ын, Хорасан ө ң ғ жерін амты ан. қ ғ аза АКСР Қ қ (1925 -1936)-1932 жылдары батысында т менгі-Волжск ө лкесімен. солт стігінде — Орал облысымен, ө ү о т стігінде — Орталы Азия Ке естік ң ү қ ң республикаларыны шекаралары жатты. ңаза КСР Қ қ (1937 -1991)— жер к лемі жа ынан РКФСР-ден ө ғ кейінгі екінші, хал ыны саны қ ң жа ынан РКФСР ғ мен Украинадан кейінгі шінші ү ода тас республика болды. қ аза стан Республикасыны шекарасы Қ қ ң Алаш автономиясы (1917— 1920) — 20 . басында ғ азіргі аза стан Республикасы қ Қ қ жерін мекендеген аза — ыр ыз қ қ қ ғ республикалы мемлекеті. қаза стан шекарасыны жалпы Қ қ ң зынды ы 13394 км, те ізбен ұ ғ ң (Каспий) 2000 км-ден астам.

Ж мабек ұ Т шеновә республиканы ң саяси, экономикалы , м дени қ ә дамуына басшылыЖ мабек ұ Т шеновә республиканы ң саяси, экономикалы , м дени қ ә дамуына басшылы жаса ан қ ғ жылдары аза мемлекетіні аума қ қ ң қ т тасты ыны са талуына к п е бек ұ ғ ң қ ө ң сі ірді. ң аза демократиялы интеллигенциясы Қ қ қ шін р уа ытта е негізгі м селе — ү ә қ ң ә жер м селесі болды. ХХ асырды ә ғ ң ал аш ы ширегінде б л м селені ғ қ ұ ә ң аза елі шін о амды ма ызын қ қ ү қ ғ қ ң ылыми т р ыдан з д режесінде ғ ұ ғ ө ә к теріп ж не тере т сіндіріп берген ө ә ң ү айраткер, алым, рине қ ғ ә , лихан Ә Н рм хамед лы Б кейханов ұ ұ ұ ө еді. Н. . Назарбаев: Ә “Т ыш рет ұңғ тарихта бізді мемлекет халы аралы ң қ қ д режеде таныл ан на ты шекарасын ә ғ қ белгіледі. 14 мы ша ырым ң қ мемлекеттік шекара межеленді. Шекараны са тап алу а қ қ ғ лес ос ан лы т л алар ү қ қ ұ ұ ғ Ханды ты негізін салушылар – қ ң Керей мен Ж нібек хандар деп ә айтылатыны белгілі. Дерек м ліметтерінде к рсетілгендей, ә ө «оларды біл айыр ханнан ң Ә қ б лініп, Жетісуда ы Мо олстан атты ө ғ ғ ханды а келуімен аза ханды ы ққ Қ қ ғ рылды» деген пікірді құ зерттеушілерді б рі мойындайды. ң ә лімхан беу лы Ермеков Ә Ә ұ аза автономиясы шегарасыны Қ қ ң бірт тасты ын жан иярлы пен ор ауы. ұ ғ қ қ қ ғ Осы орайда ол 1920 жылы 17 тамызда Ленинні т ра алы ымен ткен ң ө ғ ғ ө аза кілдері атыс ан Халы қ қ ө қ қ қ комиссарлары ке есіні м жілісінде ң ң ә аза автономиясы туралы м селе Қ қ ә арал анда, аза станны жа дайы қ ғ Қ қ ң ғ туралы . Ермеков баяндама жасайды. Ә