Медицинада ателіктерді таралуы. ателіктерді себептері. қ ң Қ

Скачать презентацию Медицинада ателіктерді таралуы. ателіктерді себептері. қ ң Қ Скачать презентацию Медицинада ателіктерді таралуы. ателіктерді себептері. қ ң Қ

d_1241_rigerlik__1179__1201_pia.pptx

 • Размер: 1.2 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 15

Описание презентации Медицинада ателіктерді таралуы. ателіктерді себептері. қ ң Қ по слайдам

Медицинада ателіктерді таралуы. ателіктерді себептері. қ ң Қ ң олайсыз н тиже: айтымсыз, айтымды.Медицинада ателіктерді таралуы. ателіктерді себептері. қ ң Қ ң олайсыз н тиже: айтымсыз, айтымды. Д рігерді , Қ ә қ қ ә ң медперсоналды зерттеу ателіктері. Д рігерлік нем райлы. ң қ ә құ қ Р ДЕНСАУЛЫ СА ТАУ Қ Қ Қ МИНИСТРЛІГІ С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА Ы Ғ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА Қ Қ Ұ Қ УНИВЕРСИТЕТІ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА Орында ан: Есмуратова А. А ғ Алматы, 2016 жыл

Д рігерлік ателіктерә қ Медицина т жірибесінде «д рігерлік ателік» ә ә қ термині кеД рігерлік ателіктерә қ Медицина т жірибесінде «д рігерлік ателік» ә ә қ термині ке тарал ан. Д рігерлік ателікті ң ғ ә қ ң негізгі критериі болып белгілі — объективті жа -дайлар а байланысты д рігерді ғ ғ ә ң ателесуі жатады, біра «д рігерлік ателік» қ қ ә қ терминіне профессиональді білімсіздік, сала ты ж не нау ас а деген қ қ ә қ қ дел салдылы енгізілмейді. қ

Д рігерлік ателіктер ш ә қ ү топ а б лінеді: қ ө 1. Диагностикалы Д рігерлік ателіктер ш ә қ ү топ а б лінеді: қ ө 1. Диагностикалы ателіктер-ауруды толы немесе қ қ қ на ты аны тай алмау; қ қ 2. Тактикалы ателіктер- операция а қ қ ғ к рсеткіштерді д рыс аны тамау, операцияны ө ұ қ ткізу уа ытын д рыс та дай алмау, операция ө қ ұ ң к лемін нау ас жа дайына байланысты д рыс ө қ ғ ұ аны тай алмау ж не т. б. қ ә 3. Техникалы ателіктер-медицина техникасын қ қ д рыс олдана білмеу, с йкес емес медикаменттерді ұ қ ә , диагностикалы д рілерді олдану ж не т. б. қ ә

 Денсаулы а зиян келтіру б лққ ұ -адамны міріне ң ө ауіп т ндіру Денсаулы а зиян келтіру б лққ ұ -адамны міріне ң ө ауіп т ндіру немесе к руден, с йлеуден, естуден, қ ө ө ө андай да болсын дене м шесіні б зылысына немесе қ ү ң ұ ызметін жо алту а, бет- лпетіні айта келместей қ ғ ғ ә ң қ б зылуына кеп со атындай ауыр зиян келтіру. ұ ә ғ Сондай-а мірге ауіпті немесе е бек абілетіні қ ө қ ң штен бірін т ра ты жо алту, денсаулы а зге де ү ұ қ ғ ққ ө зиян келтіру — д рігерлік ателіктер. ә қ

1) Медицина ызметкерлеріні з к с птік қ ң ө ә ә міндеттеріне ыпсыз арауы1) Медицина ызметкерлеріні з к с птік қ ң ө ә ә міндеттеріне ыпсыз арауы немесе адал ұқ қ арамауы салдарынан, оларды орындамауы қ немесе тиісінше орындамауы, егер б л рекет ұ ә адам денсаулы ына орташа зиян келтіруге ғ кеп со са. ә қ ) Айлы есептік к рсеткіштерді ж зден екі ж зге қ ө ң ү ү дейінгі м лшерінде айыпп л салу а, не екі жыл а ө ұ ғ ғ дейінгі мерзімде бас бостанды ына шектеуге ғ жазаланады. Медицина ызметкерлеріні к сіптік қ ң ә міндеттерін тиісінше орындамауы К-ті Қ ң 114 -бабы.

2) Денсаулы а ауыр зиян ққ келтіруге кеп со тыр ан на ә қ2) Денсаулы а ауыр зиян ққ келтіруге кеп со тыр ан на ә қ ғ қ сол рекеттер — ә ш жыл а дейінгі мерзімге Ү ғ белгілі бір лауазымдарды ат ару немесе белгілі бір қ ыз-метпен айналысу қ ы ынан айыра құқ ғ отырып, айлы есептік қ к рсеткішті екі ж зден-бес ө ң ү ж зге дейінгі м лшерінде ү ө айыпп л салу, не екі жыл а ұ ғ дейінгі мерзімге бас бостанды ын шектеуге ғ жазаланады.

3) Осы бапты бiрiншi ж не екiншi б лiктерiнде ң ә ө к зделген, лауазымды адам3) Осы бапты бiрiншi ж не екiншi б лiктерiнде ң ә ө к зделген, лауазымды адам жаса ан рекет, ө ғ ә — ) ш жыл а дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды ү ғ ат ару немесе белгiлi бiр ызметпен айналысу қ қ ы ынан айыра отырып, айлы есептiк к рсеткiштi құқ ғ қ ө ң ш ж зден бiр мы а дейiнгi м лшерiнде айыпп л ү ү ңғ ө ұ салу а не ш жыл а дейiнгi мерзiмге бас бостанды ын ғ ү ғ ғ шектеуге жазаланады. 3) Осы бапты бiрiншi ж не екiншi б лiктерiнде ң ә ө к зделген, адам лiмiне кеп со тыр ан рекеттер, — ө ө ә қ ғ ә ) ш жыл а дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды ү ғ ат ару немесе белгiлi бiр ызметпен айналысу қ қ ы ынан айыра отырып, екi жыл а дейiнгi мерзiмге құқ ғ ғ бас бостанды ын шектеуге, не на сол мерзiмге бас ғ қ бостанды ынан айыру а жазаланады. ғ ғ

4) Осы бапты т ртiншi б лiгiнде к зделген, ң ө ө ө лауазымды адам жаса4) Осы бапты т ртiншi б лiгiнде к зделген, ң ө ө ө лауазымды адам жаса ан рекеттер, ғ ә айлы есептiк к рсеткiштi елуден екi ж зге дейiн гi қ ө ң ү м лшерiнде айыпп л салынып, ш жыл а дейiнгi ө ұ ү ғ мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды ат ару немесе қ белгiлi бiр ызметпен айналысу ы ынан айыра қ құқ ғ отырып, ш жыл а дейiнгi мерзiмге бас ү ғ бостанды ын шектеуге, не на сол мерзiмге бас ғ қ бостанды ынан айыру а жазаланады. ғ ғ

Д рігерлік ателіктерді жа а ә қ ң ң формасы 1. Ятрогенді аурулар жат ызылады.Д рігерлік ателіктерді жа а ә қ ң ң формасы 1. Ятрогенді аурулар жат ызылады. Олар д рігерді қ ә ң бай амай с йлеуіне, д рекі іс – имылы салдарынан қ ө ө қ дамиды. Н тижесінде нау асты психикасына зиян ә қ ң келіп, жа адан айырсыну сезімдері мен к ріністері ң ө пайда болып, жекеше ауру формасына да туі ө м мкін. Ятрогенді ауруларды к бі д рігерді ү ң ө ә ң білімсіздігіне емес, оны зерексіздігіне, ң м дениетсіздігіне байланысты болады. ә ) Екі т рде дамиды: нау асты органикалы ауру ү қ ң қ а ымыны ауырлауы немесе психогенді, функциональді ғ ң невротикалы реакцияларды пайда болуы. қ ң

Д рігерлік ателікті себебіә қ ң Біріншісі - д рiгердi зырлы еместiгi, емделушіге енжар әД рігерлік ателікті себебіә қ ң Біріншісі — д рiгердi зырлы еместiгi, емделушіге енжар ә ң құ атынас, б л е ауыр жа дайлар. Кейбір кезде е сирек кездесетін қ ұ ң ғ ң ауруды пайда болуы д рiгердi бiлiктiлiгiні т мен болуына ң ә ң ң ө тікелей байланысты. Емделуші де з денсаулы ына жауапты болуы абзал. Я ни ө ғ ғ адамны з денсаулы ына сал ырт арауы да, д рігерлік ателікке ң ө ғ ғ қ ә қ келіп со тыруы бден м мкін. Мысал а келтірсек, ә қ ә ү ғ емделушілерді ауруды на ты белгілерін жасыру, немесе з- зін ң ң қ ө ө емдеумен айналысу. Со ан оса та ы бір негізгі м селе бар. «Д рігер-емделуші» ғ қ ғ ә ә атынастарында ы ты сауаттылы ты орны ерекше. Егер қ құқ қ ң емделуші з ы тары жеткілікті білсе, ол з денсаулы ы а ө құқ қ ң ө ғ ң атысты барлы тиісті ызметті талап етуші еді. М мкін осындай қ қ қ ү жа дайда к птеген ай ылы ателіктер болмас еді» . ғ ө қ ғ қ

Т менде к рсетілген тізімдер бойынша Р К-ні ө ө Қ Қ ң медицина ызметкерлеріні осыТ менде к рсетілген тізімдер бойынша Р К-ні ө ө Қ Қ ң медицина ызметкерлеріні осы к сiп ой қ ң ә қ ылмыскерлiктері шін ылмысты жауап а қ ү қ қ қ тартылады: бай аусызды бойынша лтiрiп алу; қ қ ө д рiгерлiк ж не фармацевтикалы ызметкерлердi ә ә қ қ ң к сiби мiндеттерiнi лайы сыз орындауы; ә ң қ клиникалы зерттеулердi жа а дiстер мен қ ң ң ә профилактика бойынша диагностика, емдеу ж не ә медициналы о алтуды ткiзіуiндегі олдану ретiн қ ң ө қ б зу; ұ ауру адам а к мек к рсетпеу; ғ ө ө ауіпті жа дайда алдыру; қ ғ қ психиатриялы стационар а за сыз жат ызу; қ ғ ң қ адамдармен сауда;

 баланы ауыстырып жiберуi; бала асырап ( ыз бала қ асырап алу ) алуды жасырын ң баланы ауыстырып жiберуi; бала асырап ( ыз бала қ асырап алу ) алуды жасырын ң сырды ашылуы; ң д рiгерлiк жасырын сырды ә ң ашылуы; за сыз сыйлы алу; ң қ есiрткi заттарды за сыз ң ң жасау, деу, алу, са тау, өң қ тасымалдау немесе ткiзуi; ө за сыз д рiгерлiк немесе ң ә фармацевтикалы ызмет, қ қ рецепттердi за сыз ң ң беруiнемесе бас а қ жаттарды жал аны құ ң ғ

орытындыҚ Д рігерлік ателіктер объективті ж не субъективті жа дайлар а ә қ ә ғ ғорытындыҚ Д рігерлік ателіктер объективті ж не субъективті жа дайлар а ә қ ә ғ ғ байлансты дамиды. К птеген ауруларды диагностикасында ы ө ң ғ объективті иыншылы тар ауру а ымыны б ркемелі қ қ ғ ң ү туіне, атипиялы а ымына, бас а аурулармен атар дамуына, кей ө қ ғ қ қ жа дайда аурулар мен жара аттар диагностикасы нау асты ғ қ қ ң алкогольді масты жа дайына да байланысты болады. Т жірибе қ ғ ә ж зінде к птеген ателіктер д рігерді біліміні таязды ына ү ө қ ә ң ң ғ ж не т жірибесіні жеткіліксіздігіне байланысты екені ә ә ң аны талады. Біра д рігерлік ателіктер ж мыс стажы жо ары, қ қ ә қ ұ ғ т жірибесі мол д рігерлерде де болып жатады. Сонды тан ә ә қ д рігерлік ателіктер тек жас мамандарды лесі деп білуге ә қ ң ү болмайды. Сирегірек ателіктер зерттеу дістерін толы қ ә қ ме гермегендіктен, ажетті аппаратураны жеткіліксіздігіне ң қ ң байланысты ж не орындауыны техникалы иыншылы тарына ә ң қ қ қ байланысты кездеседі.

Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә http: //densaulyk. zhambyl. kz/? action=contents&p age=46&lan=kaz http: //mapyourinfo. com http: //med-kz. ucoz.Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә http: //densaulyk. zhambyl. kz/? action=contents&p age=46&lan=kaz http: //mapyourinfo. com http: //med-kz. ucoz. com

Назарлары ыз а ң ғ рахмет!!! Назарлары ыз а ң ғ рахмет!!!
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.